Tu Maung Nyo – Power, Land and Regime

August 19, 2013

အာဏာ ၊ ေျမယာ ႏွင့္ စစ္အုပ္စု

တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း လယ္ယာေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ “အစီရင္ခံစာအပုိင္း ၃” ကို ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ စစ္သား အမတ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဦးလြင္က တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ၾကားမႇာ ေသြးခြဲမႈျဖစ္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိးသက္ ေရာက္ေနတ့ဲအတြက္ နာယကႀကီးအေနနဲ႔တားျမစ္ေပးပါရန္နဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မႇတ္တမ္းတင္ျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္”  လႊတ္ေတာ္ နာယက ဗိုလ္ေရႊမန္းထံတင္ျပခဲ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ေသြးခြဲမႈျဖစ္ေအာင္၊ ေသြးကြဲေအာင္ မည္သူကမွ်၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကမွ်ထူးၿပီး ေျပာေန၊ လုပ္ေနစရာပင္  မလိုပါ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘဝအေတြ႔အႀကံဳအရစစ္တပ္ဆိုလွ်င္ ရြံမုန္းႀကီးျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာေတာင္း ၾကာလွၿပီ ျဖစ္သည္။

 စစ္တပ္ကို ျပည္သူမ်ား ရြံမုန္းႀကီးျဖစ္သြားေအာင္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းလည္းမဟုတ္ေခ်။

စစ္တပ္ကိုျပည္သူမ်ားက ေၾကာက္သြားေအာင္၊ မုန္းသြားေအာင္၊ ရံြသြားေအာင္အစီအစဥ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ားမွာ  အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ စစ္တပ္ကို တစ္လက္ကိုင္လုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေသြး ခြဲရန္တုိက္ေပးခဲ့သည္။

စစ္အုပ္စုသည္ စစ္တပ္ကို အလုပ္သမားလယ္သမားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မီးရိႈ႕၊ လုယက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိန္းက်င့္ရာတြင္လည္းေကာင္း လက္ကိုင္ တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့၏။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားကို အရပ္ဝတ္ ဝတ္ဆင္ေစ၍ ပါဝင္အၾကမ္းဖက္ေစခဲ့ ၏။ ဤသို႔ေသာ ရက္စက္ရိုင္းစုိင္းယုတ္မာမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရဖူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားသည္ စစ္ တပ္ဆိုလွ်င္ ေအာ့ေၾကာလန္ ရြံမုန္းႀကီးျဖစ္ေနေတာ့၏။ ကြယ္ရာတြင္ ဖက္ဆစ္တပ္၊ မုဒိန္းတပ္ဟုပင္ေခၚၾကသည္။

စစ္အုပ္စုကလည္း စစ္တပ္ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေသြးခြဲထားႏုိင္မွသာသူတုိ႔၏ အုပ္စိုးမႈသက္ဆိုးရွည္ၾကာမည္ျဖစ္သည္ကို ေကာင္း ေကာင္းသိ၏။ စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္းသြားမွာ၊ စစ္တပ္က စစ္အုပ္စု၏ အမိန္႔ကို မနာခံေတာ့ဘဲ။ ျပည္သူမ်ားဘက္ကူးေျပာင္းသြား မွာကို စစ္အုပ္စုသည္ေသမေလာက္ေၾကာက္၏၊ သုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ကိုလည္း အမိန္႔စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထား၏၊ စစ္အုပ္စုသည္ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကို အျခားတစ္ဖက္ကလည္း အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျမွဴဆြယ္ျဖားေယာင္းထား၏။

သုိ႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္စစ္တပ္ကို ေသြးခြဲကာ စိတ္ႀကိဳက္ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စုကိုမဖယ္ရွားႏုိင္သမွ်၊ စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္အေပၚ  ရြံမုန္းႀကီးျဖစ္ေနၿမဲ ျဖစ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတပ္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ဂုတ္ေပၚခြစီးေနသည့္ စစ္အုပ္စုကို အၿပီးတုိင္ ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ 

ထို႔အျပင္ စစ္အုပ္စုဝင္တို႔၌ “စစ္အုပ္စုဝံသာႏုစိတ္” အျပည့္ရွိၾကေပ၏။ “ဘယ္သူခြဲခြဲ ဒုိ႔မကြဲ အၿမဲစည္းလံုးမည္” ဟူေသာ စကားႏွင့္ညီေပစြ။ မည္သည့္ေနရာ၌ စစ္အုပ္စုဝင္တုိ႔သည္ “စစ္အုပ္စုဝံသာႏုစိတ္”ရွိၾကသနည္း။ စစ္အုပ္စု၏ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ိဳး စီးပြားမွန္သမွ်ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရာ၌ စစ္အုပ္စုဝင္တုိ႔သည္ တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္းရွိၾကကုန္၏။

စစ္အုပ္စုဝင္မ်ား၏ “စစ္အုပ္စုဝံသာႏုစိတ္”ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း လယ္ယာေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ “အစီရင္ ခံစာ အပုိင္း ၃ ” ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အထင္အရွားျမင္လုိက္ၾကရသည္။

ဤသည္မွာ စစ္အုပ္စု၏ အတိတ္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးစီးပြားကို စစ္အုပ္စုဝင္မ်ား (သူတုိ႔ ေရာက္ရွိရာေနရာကေန)  အတုိင္အေဖာက္ညီစြာ ကာကြယ္ေနၾကပံုျဖစ္၏။

 စစ္တပ္က လယ္ယာေျမသိမ္းဆီးပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ေဝသာလီျပည္ ဘီလူးဝင္သလုိပဲ” ဟု ထိထိမိမိေဝဖန္လုိက္ေသာအခါ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ေဝလြင္ တုိ႔လို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဗိုလ္မ်ား ဆတ္ဆတ္ခါနာသြားၾကသည္။

 လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္သားအမတ္ဗိုလ္ေက်ာ္ဦးလြင္ က “အစီရင္ခံစာအပုိင္း ၃ ” ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ကန္႔ကြက္တားဆီးေပးရန္ ေျပာ၏။ လႊတ္ေတာ္နာယကဆုိသူ ဗိုလ္ေရႊမန္း ကလည္း ဗိုလ္ေက်ာ္ဦးလြင္ ေတာင္းဆိုသည့္အတုိင္း ေဆြးေႏြးေနမႈကို ရပ္ဆုိင္းေစ၏။ ဗိုလ္ေရႊမန္း၏ ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ပံုမွာ သင္းလွေပ၏။

 “ဟိုတစ္ခ်ိန္ ဟိုတစ္ခါက တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား မနစ္နာေစေရး အတြက္လည္း ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတစ္ခ်ိန္ ဟိုတစ္ခါမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း ဟိုတစ္ခ်ိန္ ဟိုတစ္ခါမွာ ရွိခဲ့တဲ့ အမိန္႔ေတြ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအရလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” တဲ့။

 ဗိုလ္ေရႊမန္း၏ သေဘာထားမွာ လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးေနရသည့္ လယ္သမားနစ္နာခ်င္နစ္နာသြားပါေစ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို တစ္ခ်ိန္က မတရားသိမ္းယူခဲ့သူေတြမနစ္နာေစနဲ႔ဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကပင္ စစ္အုပ္စုသည္ သူတုိ႔၏ အတိတ္အက်ိဳး စီးပြား ကို သူတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ကာကြယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္ဆံုး/ယာဆံုး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးမည့္သူ၊ တုိက္ပြဲဝင္မည့္သူ ရွားပါးလွသည္။ ေနာ္အုန္းလွတို႔ကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္မွရပ္တည္၊ ကာကြယ္ေပးေနသူ၊ အေရးဆိုေန သူတခ်ိဳ႕ကို (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရက အညွိဳးတႀကီးဖမ္းဆီးေနသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ (ဒီခ်ဳပ္)ပုသိမ္အမတ္ဦးဝင္းျမင့္ က လယ္ယာေျမသိမ္းပုိက္ခံရမႈမ်ားကို (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ေဆာ လ်င္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္အတြက္ “အခ်ိန္ဇယားထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍” ဆိုသည့္ အၿမွီးကေလးကိုျဖည့္စြက္တပ္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္းအဆိုရွင္(ဦးတင္ထြတ္)၏မူလအဆိုအတုိင္းသာလႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးဝင္းျမင့္တပ္ဆင္ေပးလိုသည့္ “ အခ်ိန္ဇယားထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍” ဆိုသည့္ အၿမွီးကေလးပင္မပါရွိႏုိင္ေတာ့ေခ်။

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဗိုလ္ေဝလြင္က“စစ္တပ္ပုိင္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွ ဆႏၵျပ ျခင္း၊ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္းမ်ား” ကို တားဆီးရပ္တန္႔ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 ဤသည္မွာသူခုိးကလူဟစ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ေတာင္သူပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စစ္တပ္က အတင္း အဓမၼသိမ္းပုိက္ခဲ့သျဖင့္ေတာင္သူမ်ား က ျပန္လည္ရရွိေရး ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားမွာ လက္ငုတ္လက္ မလြတ္ေရး/မိမိပုိင္လယ္ယာေျမ မိမိျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပေနမႈ၊ တုိက္ပြဲဝင္ေနမႈကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက သြားပုတ္ေလလြင့္ ေျပာေန ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက” လယ္ယာေျမအေျမာက္အမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သူမ်ားမွာ အျခားမည္သူမွ်မဟုတ္ဘဲ။ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရပဲ ျဖစ္သည္။

“ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက” ဆုိသည္မွာ ၂၃ ႏွစ္တာကာလျဖစ္သည့္  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိျဖစ္သည္။

“ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက” ဆုိသည့္ကာလအတြင္း စစ္အုပ္စုသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရဟူေသာ အေရခြံျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စေသာ အဓမၼမႈေပါင္းမ်ားစြာကို စိတ္ႀကိဳက္မင္းမူဗိုလ္က်ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္လည္း စစ္အုပ္စုသည္ “ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက”  (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရဟူသည့္ အေရခြံေဟာင္းကို ခၽြတ္ကာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ဆုိသည့္ အေရခြံသစ္ျဖင့္ “ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက”  က လုယက္သိမ္းပုိက္ခဲ့ေသာ သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပုိင္ဆုိင္ မႈ မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္၊ တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလ၌ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ “အေျပာင္းအလဲ”ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုသည္ ဟုိတစ္ခ်ိန္ဟုိတစ္ခါက “(နဝတ-နအဖ) စစ္ အစုိးရ”ဟူသည့္ အေရခြံေဟာင္းကို ခၽြတ္ကာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိသည့္ အေရခြံသစ္ကို ဝတ္ဆင္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

            ထို “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုသည့္ အေပၚ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္မွေျပာရလွ်င္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ က မိမိတို႔ပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ား အတင္းအဓမၼသိမ္းပုိက္ခဲ့မႈႏွင့္ သိမ္းပုိက္ခဲ့သူမ်ား ကို လက္ရွိ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မ်က္ႏွာ ေျပာင္တုိက္အကာကြယ္ေပးေနျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းသာျဖစ္သည္။

            သုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ပါသည္။

            စစ္အုပ္စုသည္ မည္သည့္အေရၿခံဳထားသည္ျဖစ္ပါေစ “အာဏာႏွင့္ေျမယာ” ကို ျပန္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။  

           

ၫြန္း

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱပံုမွန္အစည္းအေဝး (ပဥၥမေန႔)  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၆၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊

  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဆဌမေန႔)  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊

  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔)  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Op-Ed, Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)