>ေမာင္ဆန္းစစ္ – ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး ႎႀင့္ ယုတၨိေဗဒ

October 21, 2007

>

Sample Image
ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး ႎႀင့္ ယုတၨိေဗဒ
ေမာင္ဆန္းစစ္

ေအာက္္တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇

အသံလၿင့္ဌာနမဵားခင္ဗဵား

ဴမန္မာဴပည္ အေရးကို ပၝ၀င္ေဆၾးေႎၾးပၝရေစ။ ဴမန္မာဴပည္အေရးနဲႛ ဴမန္မာအစိုးရရဲႛ ႎိုင္ငံေရး ဴပႂမူေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾ၊ ေရႀႚအလားအလာေတၾကို အေရႀႛတိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း၊ ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပ ပညာရႀင္မဵား စိတ္၀င္တစား ႟ႁေထာင့္အမဵႂိးမဵႂိးက တက္႐ကၾစၾာ ပၝ၀င္ေဆၾးေႎၾးေနတာကို ဳကားရေတာ့ ဴမန္မာအေရးအေပၞ အာ႟ံုစိုက္ စိတ္၀င္စားဳကပံုကို အားရ၀မ္းသာ ဴဖစ္မိပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အင္မတန္မႀ စိတ္ပဵက္မိတဲ့ အခဵက္လဲ ရႀိပၝတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ အေနာက္တိုင္း၊ အေရႀႚတိုင္း ပညာရႀင္မဵားဟာ ယုတၨိယုတၨန္ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရးသံုးသပ္မႁမဵႂိးနဲႛ သံုးသပ္႓ပီး စဥ္းစား ေတၾးေခၞမႁေတၾ လၾန္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ကို ဦးေႎႀာက္နဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေနတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကုန္ကုန္ေဴပာရရင္ သူတိုႛဟာ သူတိုႛရဲႚ စည္းစိမ္၊ ရာထူး၊ အာဏာကို ကာကၾယ္ရာမႀာေတာင္ ဦးေႎႀာက္သံုး႓ပီး ကာကၾယ္ေနတာ မဟုတ္ရပၝဘူး။

ဒၝကို အခဵက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ရႀိတဲ့အထဲက လက္တေလာ အထင္ရႀားဆံုး အခဵက္ သံုးခဵက္ကို ေထာက္ဴပ႓ပီး ပညာရႀင္မဵားနဲႛ မတူဘဲ လံုး၀ကၾဲဴပားဴခားနားတဲ့ဘက္ကေန တင္ဴပပၝရေစ။

သံဃာေတာ္မဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေနအိမ္ေရႀႚကို ႐ကၾခဵီလာေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖူးေဴမာ္ခၾင့္ေပးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႎိုင္ငံေရးက႗မ္းကဵင္သူမဵားက အာဏာရႀင္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးသေဘာထားေတၾ၊ အဴပႂအမူေတၾကို သိုႛေလာ၊ သိုႛေလာ ခန္ႛမႀန္းသံုးသပ္႓ပီး အေကာငး္ဴမင္ဳကပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒၝဟာ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္အရ ဴပႂမူေဆာင္ရၾက္မႁမဵႂိး မဟုတ္ရပၝဘူး။ ဴမန္မာပညာရႀိ႒ကီး “အယူေတာ္မဂႆလာဦးႎိုး” က သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ အတၾက္ ေရးထားခဲ့တဲ့ တေဘာင္တခု ရႀိပၝတယ္။

အဲဒၝကေတာ့ “တပင္တိုင္ ခ၀ၝခဵပၝလိုႛ၊ ပၾင့္လိုက္တဲ့ အသီးေတၾ၊ တၾန္ႛလိုႛသာေ႐ကၾ၊ အသီးေ႐ကၾရာသီေဴပာင္း၊ သာသနာေမာင္းက ေရႀႛကေဆာ္၊ ေဒၝင္းေတၾကေအာ္၊ ဂူေအာင္းတဲ့ ခင္႒ကီးေပဵာ္ သမီးေတာ္ကို လၿတ္ပၝဦး၊ ဒီဇမၲႃတခၾင္ ဇာနည္ဳကက္မ သူတၾန္ရင္ လင္းလိုႛမဆံုး” ရယ္လိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီတေဘာင္မႀာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း ဦးေန၀င္း အစိုးရ ဴပႂတ္ကဵခဲ့တယ္။ သူေနာက္မႀာ တက္လာတဲ့ စိန္လၾင္၊ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္၊ ေစာေမာင္တိုႛ တေယာက္႓ပီးတေယာက္ ဴပႂတ္ကဵသၾားခဲ့ပၝတယ္။ အခုလဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝ႓ပီ။ ေဗဒင္ယဳတာ႟ူး႟ူးေနတ့ဲ အာဏာရႀင္ဟာ အတိတ္ေတၾ၊ တေဘာင္ေတၾကို အရမ္းေဳကာက္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ “ဂူေအာင္းတဲ့ ခင္႒ကီးေပဵာ္ သမီးေတာ္ကိုလၿတ္လိုက္ပၝဦး” ဆိုတာကို တကယ္ဴဖစ္မလာရေအာင္ ယဳတာေခဵလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးသေဘာထားေပဵာ့ေပဵာင္းလာဴခင္း၊ ႎိုင္ငံေရးနည္းဗဵႃဟာ စသည္တိုႛနဲႛ မည္သိုႛမ႖ မသက္ဆိုင္ပၝ။

Mr. Gambari ဴမန္မာဴပည္ကို ႎႀစ္႒ကိမ္လာေရာက္ခဲ့ရာမႀာ ႎႀစ္႒ကိမ္စလံုး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ကုန္းဴမင့္သာမႀာ ေတၾႚဆံုေစခဲ့ပၝတယ္။ ယခင္ Razali Isamil တိုႛ Pinheiro တိုႛ လာေရာက္စဥ္ကလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေနအိမ္မႀာ မေတၾႚဆံုေစဘဲ ကုန္းဴမင့္သာမႀာ ေတၾႚဆံုေစခဲ့တာကို သတိဴပႂေစခဵင္ပၝတယ္။

ေဗဒင္အရာ၊ ဘာသာတရားအရ ေရႀႛလာမယ့္ ႎႀစ္မဵားဟာ အာဏာရႀင္အတၾက္ အလၾန္အက႗ံ ဆိုး၀ၝးတဲ့ ႎႀစ္မဵား ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရာထူးဴပႂတ္၊ စည္းစိမ္ဆံုး၊ အသက္ေသႎိုင္တာကို မင္းဆရာပေရာဟိတ္ မဵားရဲႛ တၾက္ခဵက္မႁအရ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္မဵားကစ႓ပီး၊ ယဳတာဴပႂလုပ္ဖိုႛအတၾက္ တတိုင္းဴပည္လံုးမႀာ ဳကက္ဆူစိုက္႓ပီး သူတိုႛက ႓မိႂႚေတာ္ကို ဳကက္ေဴပးသိုႛ ေရၿႚေဴပာင္းဖိုႛ စီစဥ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴဖစ္လာမယ့္ ဆူပူမႁကို ဳကက္ဆူစိုက္ ယဳတာေခဵ႓ပီး အ႟ံႁးေပး႓ပီး ထၾက္ေဴပးတယ္ဆိုတာကို အတုလုပ္႓ပီး ယဳတာေခဵဖိုႛ ဳကက္ေဴပးကို ေဴပာင္းတာပၝ။ ရန္ကုန္ကိုေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ထားခဲ့႓ပီး ေတၾႛဆံုစရာရႀိတဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားကိုလဲ အရင္က သူတိုႛ လကၡံေတၾႛဆံုေနဳကဴဖစ္တဲ့ ကုန္းဴမင့္သာမႀာ ေတၾႛဆံုေစခဲ့ပၝတယ္။

ရည္ရၾယ္ခဵက္ကေတာ့ သူတိုႛရဲႛ ေနရာဌာနေတၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿဲေဴပာင္းေပး႓ပီး ဆိုတာကို ဟန္ေဆာင္႓ပီး ယဳတာေခဵလိုက္တာပၝ။ အလားတူ ကိစၤေပၝင္း ေဴမာက္ဴမားစၾာ ရႀိပၝတယ္။

ေနာက္ဆံုးေဴပာလိုတာက ဆက္ဆံေရး၀န္႒ကီးေအာင္ဳကည္ကို ခန္ႛအပ္လိုက္တာပၝ။ အာဏာရႀင္မဵားတိုင္းဴပည္ကို ဆက္လက္စံစားဖိုႛအေရးဟာ ဒီႎႀစ္ပိုင္းမႀာ ပဵက္ကိန္းဆိုက္ေနပၝတယ္။ ဴပည္သူအေပၝင္းကလည္း မဳကည္ဴဖႃဳကပၝ။ ဒၝေဳကာင့္ ဆက္လက္စိုးစံေရး၊ ဆက္စံေရးေအာင္ဴမင္ဖိုႛ၊ ဴပည္သူအေပၝင္း ဳကည္ဴဖႃဖိုႛအတၾက္ ဆက္ဆံေရးေအာင္ဳကည္၊ တနည္းအားဴဖင့္ ဆက္စံေရး ေအာင္ဳကည္ကို ခန္ႛအပ္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာနဲႛ ဗမာဴပည္သူဳကည္ဴဖႃစၾာ ႒ကိႂဆိုေထာက္ခံခိုင္းေနတာပၝ။ လကၡံခိုင္းေနတာပၝ။

ဒီလို အသံုးမတည့္တဲ့ ၀န္႒ကီး ခန္ႛအပ္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ ႎိုင္ငံတကာမႀာ အာဏာရႀင္ဆန္ႛကဵင္ေရး ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဆက္လက္ရႀိေနဆဲပၝပဲ။ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလဲ ကုလသမဂၢရဲႛ ေဳကညာစာတမ္းမႀာ အဴပင္းအထန္ ႟ံႁႚခဵလိုက္တာမိုႛ ဒီယဳတာ ပဵက္သၾားပၝ႓ပီးလိုႛ ဆိုႎိုင္ပၝတယ္။

ပို႓ပီး ေသခဵာေစရင္ ဴမန္မာဴပည္သူဴပည္သားအေပၝင္းဟာ ဘုရားရႀိခိုး႓ပီးတိုင္း
“သန္းေရၿ ဆက္စံေရးမေအာင္၊ သန္းေရၿဆက္စံေရး မဳကည္
စစ္တပ္ဆက္စံေရးမေအာင္၊ စစ္တပ္ဆက္စံေရးမဳကည္
စုစံေရး ေအာင္ရမည္၊ စုစံေရး ဳကည္ရမည္။”
လိုႛ စိတ္ထဲကဴဖစ္ဴဖစ္၊ အသံထၾက္႓ပီး ဴဖစ္ဴဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုယံုဳကည္နဲႛ ရၾတ္ဆိုဳကပၝ။ တန္ခိုး႒ကီးဘုရားမဵားမႀာ ရၾတ္ရင္ ပိုေကာင္းပၝတယ္။ စစ္ေဳကာေရးစခန္းကို ၉၆ ခုႎႀစ္ကတည္းက လိုအပ္လာရင္ ယဳတာအရ လိုအပ္လာရင္ ကဵိႂကၠဆံလုပ္တာလဲ ဒီသေဘာပၝပဲ။ ကဵိႂကၠဆံ၊ တနည္းအားဴဖင့္ ႒ကိႂက္ကံစံ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုေဴပာေနတာေတၾဟာ ယုတၨိေဗဒကဵတဲ့ ႎိုင္ငံေရး႟ႁေထာင့္ဳကည့္ရင္ ေလႀာင္ေဴပာင္သေရာ္ခဵင္စရာေကာင္းေနပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝဟာ သူတိုႛ လုပ္ေနတာေတၾပၝပဲ။ သူတိုႛက တိုင္းဴပည္ကို ဦးေႎႀာက္နဲႛ မအုပ္ခဵႂပ္ဘဲ ယဳတာနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ သူတိုႛ လုပ္ေနတာေတၾကို ပညာရႀင္ေတၾက ယုတၨိယုတၨန္ေတၾနဲႛ ခဵိန္ထိုးတၾက္ဆေနဳကပၝတယ္။ သူတိုႛအဴပႂအမူေတၾထဲက အသိပညာမဲ့႓ပီး အေဳကာက္တရား႒ကီးမားတဲ့ ဘယ္ဟာေတၾက ႎိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေနတာလဲ၊ ဘယ္ဟာေတၾ ယဳတာအရ လုပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို ခၾဲဴခားႎိုင္ပၝမႀ ဗမာဴပည္ ႎိုင္ငံေရးကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။

ဒီလိုမႀ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဗမာဴပည္အတၾက္ ႎိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခဵက္ေတၾဟာ လၾဲ႓ပီးရင္းလၾဲေနဦးမႀာပၝ။ ဘယ္လိုတကၠသိုလ္႒ကီး၊ ဘယ္လိုအဖၾဲႛအစည္းက ဘယ္လို ၀ၝရင့္ပုဂၢိႂလ္႒ကီးကပဲ သံုးသပ္ပၝေစ လၾဲေနဦးမႀာပၝ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲႛ ေဴပာရရင္ေတာ့ “ဗမာဴပည္ႎိုင္ငံေရးကို ခန္ႛမႀန္းသံုးသပ္ဖိုႛအတၾက္ဆိုရင္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္႒ကီးေတၾက သင္ေပးတဲ့ အဴပည့္စံုတကာ့ အဴပည့္စံုဆံုးဆိုတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအသိပညာေတၾ သက္သက္နဲႛ မလံုေလာက္ပၝဘူး။ အဲဒၝေတၾအဴပင္ အဴခားအခဵက္ေတၾ လိုအပ္ေနပၝေသးတယ္လိုႛ ေဴပာပၝရေစ။

စာ႐ကၾင္း ။ ။ ရာထူး၊ စည္းစိမ္၊ အာဏာတည္႓မဲေရးအတၾက္ နည္းမဵႂိးစံုနဲႛ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ အာဏာရႀင္ဟာ ႎိုင္ငံတကာက ေမ႖ာ္လင့္သလို ေဴပလည္ေစမည့္ မည္သိုႛေသာ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကိုမႀ ရည္ရၾယ္လုပ္ေဆာင္ဴခင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ဘာလိုဴပည္သူမဵား၊ ႎိုင္ငံေရးပညာရႀင္မဵား ဴပတ္ဴပတ္သားသား သိဴမင္ေစလို၍ ဴဖစ္ပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္