>အဖမ္းခံရသည့္အထိ ဟာသေရးေနတဲ့ ဇာဂနာ

October 23, 2007

>

အဖမ္းခံရသည့္အထိ ဟာသေရးေနတဲ့ ဇာဂနာ
ဘာသာဴပန္ – ဥတၨရမၾန္း

( ေ၀ၝလ္စထရစ္ ဂဵာနယ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေနႛ Christopher Rhoads ၏ ေဆာင္းပၝးမႀ ေကာက္ႎုတ္ထားပၝသည္။ )

စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပသံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူူမဵားအေပၞ စစ္အစိုးရရဲႛ ဳကမ္းတမ္းစၾာ ႓ဖိႂခဲၾမႁမတိုင္မီ တစ္ရက္အလုိအခဵိန္မႀာ ေမာင္သူရကို သူငယ္ခဵင္းမဵားက ပုန္းေရႀာင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းခ့ဲဲေသာ္လည္း့ သူက ဴပက္လံုးဴဖင့္သာ သူတိုႛကို တုံႚဴပန္ခဲ့သည္။

ေမာင္သူရသည္ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္သူမဵားစၾာထဲမႀ နာမည္႒ကီးသူတစ္ဦး ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ ေကဵာ္ အုပ္ခဵႂပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရ၏ နံဳကားထဲက ဆူးတစ္ေခဵာင္းလည္း ဴဖစ္သည္။ သူႛကို ဴပည္တၾင္း၌ ဇာဂနာ ဟုလူသိမဵား႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ခဵာလီခဵက္ပလင္ဟုလည္း တင္စားဳကသည္။

စစ္တပ္၏ အဳကမ္းဖက္ဖဲၾခဲၾမႁ မတိုင္မီ တစ္ရက္အလို စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ည ၉ နာရီေလာက္က ဇာဂနာသည္ သူငယ္ခဵင္း တစ္ဦးဆီ အီးေမးႎႀင့္ ဟာသတစ္ခု ေပးပိုႛေနခဲ့သည္။

“အေမရိကန္သမၳတ ေဂဵာ့ဘုရႀ္၊ တရုတ္ႎိုင္ငံသမၳတ ဟူကဵင္းေတာင္း ႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ သန္းေရၿတိုႛက ဘုရားသခင္ထံ အလည္သၾားခဲ့သည္။

ဘုရႀ္က ဘုရားကိုေမးသည္။ ဘယ္ေတာ့မဵား အေမရိကန္ႎိုင္ငံဟာ ကမၲာေပၞမႀာ အင္အား အ႒ကီးမားဆံုးႎို္င္ငံ ဴဖစ္မႀာလဲ ? ဘုရားက ဴပန္လည္ေဴဖဳကားသည္မႀာ မင္းတသက္မႀာေတာ့ မဴဖစ္ႎုိင္ဘူး” အေဴဖကို ႒ကား႒ကားခဵင္း ေဂဵာ့ဘုရႀ္ ငိုေတာ့သည္။

ဟူကဵင္းေတာင္းက ေမးဴပန္သည္။ တရုတ္ႎိုင္ငံကေရာ ဘယ္အခဵိန္မႀာ ကမၲာေပၞမႀာ အခဵမ္းသာဆံုးႎိုင္ငံ ဴဖစ္မႀာလဲ ဘုရားကလည္း မင္းတသက္မႀာေတာ့ မဴဖစ္ႎိုင္ဘူး ဟုေဴဖဳကားဴပန္သည္။ ဟူကဵင္းေတာင္းလည္း ငိုေလေတာ့သည္။

သန္းေရၿက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဘယ္ေတာ့မဵားမႀ ေရႎႀင့္လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စၾာ ရႎိုင္မႀာလဲ ဟုေမးသည္။ ဒီတစ္ခၝမႀာေတာ့ ဘုရားက ငိုေ႐ကၾးကာ “ငၝ့တစ္သက္မႀာေတာ့ ဴဖစ္ႎိုင္မႀာ မဟုတ္ဘူးဟုေဴပာလိုက္ေလသတည္း။ … “

ထိုည ၁၁ နာရီေလာက္က အေမရိကန္၌ု ေခတၨေရာက္ေနသည့္ သူႛဇနီးက ဇာဂနာကို ဖုန္းဆက္႓ပီး တိမ္းေရႀာင္ေနဖိုႛ အတန္တန္တိုက္တၾန္းဴပန္သည္။ ငၝ့မႀာ ပုန္းစရာမရႀိဘူးကၾ၊ ဒီကတုန္း႒ကီးနဲႛ ငၝ့ကို သူႛတိုႛ လၾယ္လၾယ္နဲႛ မႀတ္မိမႀာေပၝ့၊ ဘယ္မႀ ေဴပးစရာမလိုပၝဘူး ဟုဴပန္လည္ေဴဖသည့္အေဳကာင္းု ဇနီးသည္ လၾင္မာဦးက ဴပန္လည္ ေဴပာဴပခဲ့သည္။

ဇနီးႎႀင့္ဖုန္းေဴပာ႓ပီး နာရီအနည္းငယ္ဳကာ႓ပီး ေနာက္တေနႛ နံနက္ ၂ ခဵက္တီးေလာက္၌ ဇာဂနာ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ သံုးပတ္လံုးလံုး ေဆၾမဵိႂးသူငယ္ခဵင္းမဵားက ဇာဂနာ၏ သတင္းကုိ မဳကားခဲ့ရေပ။

ဇာဂနာသည္ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္အတၾင္းက ေထာင္ ေလးႎႀစ္ကဵဖူးခဲ့ေသာ္လည္း ဒီတစ္႒ကိမ္မႀာေတာ့ မိတ္ေဆၾမဵား မိသားစုမဵားက သူႛအတၾက္ အထူး စိတ္ပူေနဳကသည္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့သည့္ ဘုန္း႒ကီးမဵားကိုပင္ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ သတ္ဴဖတ္ ႓ဖိႂခဲၾခဲ့သဴဖင့္ သာမန္ဴပည္သူ တစ္ေယာက္၊ ထိုႛထက္ဆိုရလဵင္ မဵက္မုန္းကဵႂိးစရာ လူရၿင္ေတာ္တေယာက္ အသက္ကို အဘယ္သိုႚ သေဘာထားဳကလိမ့္မည္နည္း ဟု စိုးရိမ္မႁဳကသည္မႀာ မလၾန္္ပၝ။

သုိႚရာတၾင္ – မေနႛက ဇာဂနာ လၾတ္လာ႓ပီဟု သူႎႀင့္ စကားေဴပာခဲ့သူ လူသံုးဦးဆီမႀ တဆင့္ သိရပၝသည္။ အဖမ္းဆီးခံေနရစဥ္အတၾင္း ဇာဂနာအား အခဵႂပ္စခန္း ေလးေနရာသိုႛ ေရၾႛေဴပာင္းခဲ့ကာ စစ္ေဆးေမးဴမန္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ သူႎႀင့္စကားေဴပာစဥ္ ေမာပမ္းေနသလိုရႀိေနေသာ္လည္း ဇာဂနာက ဟာသမဵားႎႀင့္ ဴပန္လည္ေဴပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အေဴခအေနေတၾက ပိုမိုဳကပ္တည္းဲလာေလေလ၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾ ပိုမိုဴပင္းထန္လာေလေလ၊ သူႛရဲႛ ဴပက္လံုးေတၾက ပိုလက္သံေဴပာင္လာေလဴဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆၾတဦးဴဖစ္သူ ေမာင္ရစ္က ေဴပာဴပသည္။

အသက္ ၄၆ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္ေသာ ဇာဂနာသည္ ေကဵာင္းသားဘ၀၌ သၾားဆရာ၀န္ဴဖစ္ရန္ ရည္ရၾယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ႎႀစ္မဵား၌ အဴခားေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာရိုးရာ အ႓ငိမ့္အဖဲၾႛတစ္ခုကို ဖဲၾႛစည္းခဲ့သည္။ တစ္ခၝက သၾားဖက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၏ ေကဵာင္းကပဲၾ၌ သံုးရန္ နာမည္သံုးခုထဲမႀ တစ္ခုကို ေရၾးရန္ ဇာဂနာအား ေပးခဲ့သည္။ နာမည္သံုးခုမႀာ ပလာယာ၊ ပီေက၊ ဇာဂနာတုိႛဴဖစ္သည္။

ဇာဂနာသည္ သၾားဆရာ၀န္သံုး ပစၤည္းႎႀင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေသာ္လည္း ထိုနာမည္ကို ေရၾးခဲ့သည္ဟု သူငယ္ခဵင္းမဵားက ဴပန္လည္ေဴပာဴပခဲ့သည္။ သူ၏ အ႓ငိမ့္အဖဲၾႛနာမည္မႀာ “က့ံေကာ္ရိပ္” ဴဖစ္သည္။

၁၉၈၀ခုႎႀစ္မဵား မႀစ႓ပီး ဴမန္မာ့ရုပ္ဴမင္သံဳကား၌ တင္ဆက္ခၾင့္ ရခဲ့ကာ တဴဖည္းဴဖည္း လူသိမဵားလာသည္။ ထိုစဥ္က အုပ္ခဵႂပ္ေနေသာ ေန၀င္းအစိုးရ၏ သတိထားခံရမႁလည္း စတင္ရရႀိခဲ့သည္။

ဇာဂနာ တင္ဆက္ခဲ့ေသာ ကပၾဲတစ္ခု၌ ေအာက္ပၝ ဴပက္လံုးကို ေဴပာခဲ့သည္။

“ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ သူတိုႛတိုင္းဴပည္ရဲႛ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေအာင္ဴမင္သူေတၾရႀိတယ္။ ဥပမာ လက္မရႀိဘဲ စာေရးႎုိင္တဲ့လူတိုႚ၊ ေဴခမရႀိဘဲ ေဴပးႎိုင္တဲ့လူတိုႚ၊ စသည္ဴဖင့္ေပၝ့။ အဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာေတာ့ သူမဵားေတၾနဲႚ လုံး၀မတူတဲ့ လူေတၾရႀိသဗဵ။ ကဵေနာ္တိုႚဆီက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾမဵား ဦးေႎႀာက္မရႀိဘဲ တိုင္းဴပည္ကုိ အုပ္ခဵႂပ္လာတာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ ဳကာ ေပၝ့။”

ဇာဂနာသည္ တိုင္းဴပည္၏ ေရ၊ လ႖ပ္စစ္မီး၊ ပညာေရး စသည့္ အစစအရာတုိႛ၏ မလံုေလာက္မႁ ညံ့ဖဵင္းမႁတိုႛကို မဳကာခဏာ ေဴပာင္ေလႀာင္ခဲ့သည္။ အစိုးရႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ ဴပက္လံုးမဵားမႀန္သမ႖ ဇာဂနာမႀ ထၾက္လာသည္ဟု အမဵားကယူဆဳကသည္။

၈၈ အေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ဇာဂနာ အဖမ္းခံခဲ့ရ႓ပီး၊ ၁၉၉၀ ပၝတီစံု အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပဲၾ မတိုင္မီ ေနာက္ထပ္တစ္႒ကိမ္ အဖမ္းခံရဴပန္သည္။ ေထာင္ ၄ ႎႀစ္ကဵခဲ့သည္။ ေထာင္မႀလၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ အႎုပညာလုပ္ငန္းတၾင္ ဆက္လက္ပၝ၀င္ခဲ့သည္။ ဗီၾဒီယိုရုပ္ရႀင္ကားတၾင္ ပၝ၀င္ခဲ့႓ပီး ေအအုိင္ဒီအက္စ္ အသိေပးဇာတ္လမ္းမဵား၊ လူမႁပတ္၀န္းကဵင္ ဆုိင္ရာ ဇာတ္ကားမဵားတၾင္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယမန္ႎႀစ္က ဇာဂနာႎႀင့္ စစ္အစိုးရအဳကား ဴပႍနာတက္ခဲ့ဴပန္သည္။ ဇာဂနာ ကိုယ္တိုင္ ဒၝရိုက္တာလုပ္ေသာ မေစာင့္္ႎိုင္ေတာ့ဘူး” ဆိုသည့္ ရုပ္ရႀင္ကားကို အစိုးရက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထိုအဴပင္ ဘီဘီစီႎႀင့္ ဇာဂနာ ေမးဴမန္းခန္းတၾင္ ဴမန္မာ့ရိုးရာ သ႒ကႆန္ပၾဲႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ခဲ့မႁေဳကာင့္ သူ၏ အႎုပညာလုပ္ကိုင္ခၾင့္ အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဘယ္လိုပင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ဇာဂနာ၏ ဴပက္လံုးမဵားမႀာ လူထုအဳကားေရာက္ရႀိခဲ့သည္။ တခၝတရံ ဇာဂနာကိုယ္တိုင္ တယ္လီဖုန္းႎႀင့္ ဴပည္ပအဆက္အသၾယ္မဵားဆီသိုႛ ပိုႛေပးကာ ထိုသူမဵားမႀ တဆင့္ အင္တာနက္ေပၞ တၾင္ ေဖာ္ဴပဳကသည္။ ဴပက္လံုးမဵားစၾာထဲမႀ မဂႆလာေဆာင္႓ပီး ခဵက္ခဵင္း လမေစ့ဘဲ ကေလးေမၾးလိုက္သည့္ သန္းေရၿ၏ သမီးႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ ဴပက္လံုးတစ္ခုမႀာ ေအာက္ပၝအတုိုင္းဴဖစ္သည္။

“တဴခားႎိုင္ငံေတၾမႀာေတာ့ “လ႖ပ္တဴပက္အဴမန္ေခၝက္ဆဲၾ”တိုႛ၊ “လ႖ပ္တဴပက္အဴမန္ေကာ္ဖီ” တိုႛ ေခတ္စားပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ “လ႖ပ္တဴပက္အဴမန္ေမၾးကေလး” ဆိုတာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာပဲ ရႀိပၝတယ္။”

စက္တင္ဘာလက ေလာင္စာဆီေစဵး ရုတ္တရက္ အဆေပၝင္းမဵားစၾာ ထိုးတက္ဴခင္းေဳကာင့္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆႎၬဴပပၾဲသည္ ဘုန္း႒ကီးမဵား ဦးေဆာင္မႁႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုပၝ၀င္မႁလည္း တဴဖည္းဴဖည္း အင္အား႒ကီးမားလာရာ ဇာဂနာသည္ ဘုန္း႒ကီးမဵားကို ေရမဵား၊ ေဆး၀ၝးမဵား လႀႃဒၝန္းကာ အဴခားသူမဵားအားလည္း ပၝ၀င္ေထာက္ခံဳကရန္ တုိက္တၾန္းခဲ့သည္။

အဖမ္းခံရသည့္ည မတိုင္မီ နယူးေယာက္႓မိႂႛတၾင္ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းပညာရႀင္အဴဖစ္ အသက္ေမၾးေနသူ ယခင္က လူရၿင္ေတာ္အဴဖစ္တၾဲဖက္ စုတ္ဖၾား ေခၞ မဵိႂးသိန္းထၾန္း က ဇာဂနာထံ ဖုန္းဆက္ခဲ့သည္။

မဵိႂးသိန္းထၾန္း။ မင္းအခုထိ ဘာလုပ္ေနတာတုန္း

ဇာဂနာ။ ငၝ့ကို လာဖမ္းလည္း ငၝမမႁပၝဘူးကၾာ။

မဵိႂးသိန္းထၾန္း။ ဒၝဴဖင့္ မင္းအခု ဘာလုပ္ေနတာလဲ

ဇာဂနာ။ ဟာသေတၾ ေရးေနတယ္ေလ။

http://online.wsj .com/article_email/article_print/SB119267181803162975-lMyQjAxMDE3OTEyODYxNzgxWj.html


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)