>ယာေတာကသာေဴဗာ – ေပၞဆိုေပၞ၊ ေပဵာက္ဆိုေပဵာက္ စာေရးဆရာ႒ကီးမဵား

October 24, 2007

>

Sample ImageSample ImageSample Image
ေပၞဆိုေပၞ၊ ေပဵာက္ဆိုေပဵာက္ စာေရးဆရာ႒ကီးမဵား
ယာေတာကသာေဴဗာ
ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇

ကိုဟိုဒင္းေရ-

ဒီကာလမဵားအတၾင္း ဗမာႎိုင္ငံမႀာ စာေရးဆရာေတၾ အင္မတန္သတိထားေနထိုင္ ေရးသားေနရတာခင္ဗဵား သတိထား မိတယ္ေနာ္။ အဲ- ဒၝေပမဲ့ တဘက္မႀာေတာ့လည္း စာေရးသူတခဵိႂႛဴပန္ေပၞထၾက္လာ႓ပီး လက္ေမာင္းတပင့္ပင့္၊ ကေလာင္တ၀င့္၀င့္နဲႛ မဴပတ္ေရးသားေနဳကတာေတၾ ေတၾႛရသဗဵ။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာ နအဖသတင္းစာေတၾထဲက အမိႁက္ေတၾမဟုတ္ဘူးေနာ္။ သူတိုႛကို ကဵေနာ္က စာေရးသူစာရင္းထဲေတာင္မထည့္ဘူး။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာ သခင္တင္ဴမ၊ ဦးခဵစ္လိႁင္၊ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးဆိုတဲ့ တခဵိန္က မဆလပၝတီ ဗဟိုေကာ္မတီထိပ္သီးသံုးဦးကိုပၝ။

ဒၝမဵားဘာထူးဆန္းလိုႛလဲလိုႛ ခင္ဗဵားကေမးေကာင္းေမးမယ္။ ဒၝဆိုရင္ကဵေနာ္က ဒီလိုေဴဖမယ္။ ထူးသေပၝ့ဗဵာ။ ထူးမႀထူး၊ ဆန္း မႀဆန္း။ အခဵိန္ကာလအားဴဖင့္လည္းထူး၊ အေဳကာင္းအရာအားဴဖင့္လည္းဆန္း။

(ဓာတ္ပုံမႀာ – ၀ဲမႀယာ – သခင္တင္ဴမ၊ ဦးခဵစ္လႁိင္၊ ေအာင္ဳကီး။ လ႖ပ္တဴပက္ဂဵာနယ္က ရပၝတယ္)

သူတိုႛေပၞလာတာ ဘာေဳကာင့္ထူးဆန္းသလဲဆို ဒိအယင္က သူတိုႛေပဵာက္ေနလိုႛပဲ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾအတၾင္း ဒီသံုးေယာက္ ဘယ္မႀာမဵား စာေရးတာ၊ စကားေဴပာတာခင္ဗဵားေတၾႛဖူးသလဲ။ အသံလၿင့္ဌာနေတၾက သူတိုႛကိုဗဵႃးခဵင္လိုႛေခၞလိုက္တဲ့ တယ္ လီဖံုးေတၾ တတီတီပဲ။ သူတိုႛကမေဴဖဘူး၊ ေခၝင္းေရႀာင္တယ္။ သခင္တင္ဴမတေယာက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းအေဳကာင္းစာအုပ္ေရးေန သလိုလို သတင္းထၾက္လာတယ္၊ ဒၝေပမဲ့အဳကားပဲ၊ မေတၾႛရဘူး။ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ စမူစာေရာင္းေန သလိုလို။ စစ္အုပ္စုရဲႛ ဆိုက္ကိုေခၞ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနကဒုဗိုလ္မႀူး႒ကီးတဴဖစ္လဲ မဆလသေဘာတရားဆရာ႒ကီး ဦးခဵစ္လိႁင္ ဆိုတာလည္း ပၝရီမႀာေသာင္တင္ေနလား၊ အႎႀိပ္ခန္းမႀာေသာင္တင္ေနလား ေတၾးေနရတဲ့အေဴခအေနပၝ။

အဲဒီလိုဳကက္ေပဵာက္၊ ငႀက္ေပဵာက္ ေပဵာက္ေနဳကတဲ့အထဲက လၾန္ခဲ့တဲ့သံုးလေလာက္ကစ႓ပီး ဴပန္ေပၞလာဳကတယ္။ ေလရူး ေႎႀာက္လိုႛလည္းမဟုတ္၊ တေစၥေဴခာက္လိုႛလည္းမဟုတ္ဘူး။ ေပၞလာတယ္သူတိုႛသံုးေယာက္၊ တပိင္နက္တည္းလိုလိုကို ေပၞလာ တာ၊ အံ့ဳသစရာမေကာင္းဘူးလားဗဵာ။ ေနာက္႓ပီးေပၞလာပံုကလည္း ဴငင္သာသာ၊ ေအးေအးေဆးေဆးမဟုတ္ဘူး။ မီဒီယာေတၾရဲႛ အေကာင္းဆံုးေနရာေတၾမႀာ ဓာတ္ပံုအ႒ကီး႒ကီးေတၾနဲႛ တကယ့္ကိုဴပႃးတူး႓ပဲတဲပဲ။ နဂိုကေတာ့ သူတိုႛပဲ အိမ္ေရႀႛမႀာ မီဒီယာ သမားေတၾမလာရလိုႛ ဆိုင္းဘုတ္ခဵိတ္ဆၾဲထားမတတ္ တိမ္းေရႀာင္ေနဳကတာ။ အခုေတာ့-

အဲ- ထၾက္လာတယ္ဆိုတာနဲႛပဲ သူတိုႛသံုးေယာက္စလံုး ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ေကဵ႑ပၾန္စၾာထမ္းေဆာင္ဳကေတာ့တာပဲ။ သူတိုႛရဲႛ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္တယ္လိုႛဆိုရမလားပဲ။

ဘာလိုႛဒီလိုေဴပာရသလဲဆိုေတာ့ ခင္ဗဵားစဥ္းစားဳကည့္။ သူတိုႛထၾက္ေပၞ လာတာဘယ္လုိအခဵိန္လဲ။ စက္တင္ဘာလ သံဃာနဲႛလူထုအံု႐ကၾမႁ႒ကီးဴဖစ္ကာနီးေန႓ပီး နအဖရဲႛ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံ နိဂံုးခဵႂပ္ခဵိန္၊ စစ္အုပ္စုအတၾက္ ေဴခလႀမ္းသစ္နဲႛ တေကၾႛတခဵိႂႛလႀမ္းေတာ့မယ့္အခဵိန္မႀာ သူတိုႛကိုဆန္ႛကဵင္မႁအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ဳကံႂေတၾႛရ႓ပီး ႎိုင္ငံေရးအရ ခံစစ္ေရာက္စပႂခဵိန္တဲ့အခဵိန္ပဲ။ ဒီလိုအခဵိန္မႀာ နအဖအစိုးရဟာ ဒီ၈၀ေကဵာ္႒ကီးသံုးေယာက္ကို ဗံႂးကနဲေရႀႛတန္းထၾက္ခိုင္းလိုက္တယ္။ သူတိုႛအဖိုႛ ႎိုင္ငံေရးထိုးစစ္ဆင္ႎိုင္လိုဆင္ႎိုင္ဴငားလိုႛ ေတၾးဟန္တူပၝရဲႛ။

သူတိုႛကလည္း သူႛဆန္စားရဲမႀလိုႛသေဘာထားေလသလား၊ ေသကာနီးမႀာ ငၝတိုႛေဴပာခဵင္တာေတၾ အကုန္ေဴပာသၾားမယ္၊ ငၝတိုႛဘာေတၾပဲေဴပာေဴပာ၊ ငၝတိုႛေနာက္မႀာ လိုက္ရႀင္းမယ့္လူမရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ စဥ္းစားေလသလား၊ ဘယ္လိုစဥ္းစားသလဲမသိဘူး၊ ေဴပာလိုက္ဳကတာ။ မဵားမႀမဵား။ ဒၝေပမဲ့ ဘယ္သူမႀေဘာင္မလၾတ္ဘူးဗဵ။ ဘယ္အေဳကာင္းအရာပဲေဴပာေဴပာ၊ သံုးေယာက္စလံုးဟာ နအဖက သတ္မႀတ္ေပးတဲ့ ေဘာင္အတိုင္း သမိုင္းေဳကာင္းအရ ဗကပနဲႛ ဗိုလ္မႀူးခဵႂပ္ေကဵာ္ေဇာတိုႛကို အပုပ္ခဵတိုက္ခိုက္တာ။ ဒီခဵႂပ္နဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တိုႛကိုေခၝင္းမေထာင္ႎိုင္ေအာင္လုပ္တာ၊ ေနာက္႓ပီးမဆလပၝတီနဲႛ ဗိုလ္ေန၀င္းအပၝ မဵိႂးဆက္ေဟာင္း စစ္ အုပ္စု ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို သမိုင္းအရလက္စားေခဵတာတိုႛဴဖစ္ပၝတယ္။ နအဖနဲႛ မဆလဘာမႀမပတ္သက္ဘူးလိုႛ ေဳကဴငာခဵင္တာနဲႛ တူပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ကၾန္ဴမႃနစ္၀ၝဒနဲႛ မဆလ ဆိုရႀယ္လစ္၀ၝဒတိုႛကိုလည္း သေဘာတရားအရ အဴပတ္တိုက္ခိုက္တယ္။ ဒီသမိုင္းအေကၾႛမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္ေဇာရဲႛ ဳသဇာမပဵံႛေအာင္အေသအခဵာလုပ္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကလည္း အဓိကတခု ဴဖစ္ေနေတာ့ ဴမတ္ခိုင္က ဘယ္သူႛကိုေမးေမး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္ေဇာကို တိုက္ခိုက္ဖိုႛ ေမးခၾန္းေလးေတၾထည့္ထည့္ေမးတယ္။ အထက္ ကေန အစီအစဥ္နဲႛခိုင္းေနတယ္ဆိုတာ သိပ္ထင္ရႀားတာေပၝ့ဗဵာ။

လ႖ပ္တစ္ဴပက္တိုႛလို နအဖေဒၝက္တိုင္ေဖာ္လံဖားဂဵာနယ္မဵားမႀာပၝတဲ့ အင္တာဗဵႃးေတၾမဵားဆိုရင္ ေမးတဲ့လူကေမးလိုက္တာ တကယ့္ကို ကၾက္တိ၊ ဂၾင္ကဵ။ ဗကပ၊ မဆလ၊ ဒီခဵႂပ္တိုႛကို တၾယ္စရာအကၾက္ေလးေတၾခဵည္းေမးသၾားတယ္။ ခမဵာ တတ္လိုက္တာ လိုႛေတာင္ ခဵီးကဵႃးရမလိုပဲ။

ဟိုလူေတၾဒုကၡေရာက္မယ့္အေမးမဵိႂး- ဥပမာဦးေအာင္႒ကီး အေမရိကန္ကို ေနာက္ဆံုးတေခၝက္သၾားတာ ဘယ္သူလၿတ္လိုႛ၊ ဘာကိစၤသၾားတာလဲ၊ ၁၉၅၈ခုႎႀစ္နဲႛ ၁၉၆၂ခုႎႀစ္အာဏာသိမ္းပၾဲေတၾတုန္းက ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးရဲႛအခန္း။ သခင္တင္ဴမ ႓ခံကူးခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေပၝင္းဘယ္ႎႀစ္ခုလဲ၊ ၅၈ခုႎႀစ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရကဖမ္းေတာ့ ဘယ္လိုဴပန္လၾတ္လာသလဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲႛ အ႒ကံေပးဴဖစ္ေနတုန္းက ဘာေတၾအ႒ကံေပးခဲ့သလဲ။ ဦးခဵစ္လိႁင္ စစ္တပ္ရဲႛဆိုက္ကိုဌာနမႀာ ဘာေတၾလုပ္ခဲ့သလဲ၊ ဒုဗိုလ္မႀူး႒ကီးဘ၀နဲႛ ကိုယ့္ေအာက္က ဗိုလ္သန္းေရၿကိုဘာေတၾေဴပာခဲ့ဘူးလဲ၊ မဆလ သေဘာတရားကို ဘယ္သူကေရးခိုင္းလိုႛေရးတာလဲ စတဲ့ လူေတၾ စိတ္၀င္စားတဲ့ ေမးခၾန္းမဵိႂးေတၾ တခုမႀမေမးဘူး။

သူတိုႛေဴပာဳက၊ ေရးဳကတဲ့အထဲမႀာ ေနာက္တူညီတာေတၾက လက္ရႀိနအဖအစိုးရကို တစက္ေလးမႀအဴပစ္မတင္တာ။ အမဵားသိတဲ့ သူတိုႛမႀာတာ၀န္ရႀိတဲ့ ကိစၤေတၾကို ဘူးကၾယ္တာ၊ ေနာက္႓ပီး ေသလၾန္႓ပီဴဖစ္တဲ့လူေတၾအေပၞ အဴပစ္ေတၾပံုခဵတာ။ အဂႆလိပ္စကားပံု “Dead man tells no tales” ေသတဲ့လူ ဘာမႀဴပန္မေဴပာဘူး ဆိုတာကို သတိရစရာေပၝ့ဗဵာ။ ေနာက္႓ပီး အသက္ရႀစ္ဆယ္ေကဵာ္မႀ ကိုယ္ရည္ေသၾးဳကတာ။ သခင္တင္ဴမမဵားဆိုရင္ သူေရးတဲ့စာအုပ္ထဲမႀာ သူေခဵာေဳကာင္းေရးတာ ၁၀ခၝ ထက္ မနည္းဘူး။

အခုေတာ့ သူတိုႛတေတၾ ပၾဲေတာ္႒ကီးေတၾႛေနတာေပၝ့ဗဵာ။ ေဴပာခဵင္သေလာက္ေဴပာ၊ သူတိုႛအရံႁးေပးခဲ့ရသူေတၾကို တိုက္ခဵင္ သေလာက္တိုက္၊ “ယက္စ္ေအာရိုက္”ခဵည္းပဲေလ။ ဒၝေပမဲ့ သူတိုႛတေတၾဘယ္ေလာက္အထိ ေဴပာႎိုင္၊ ေရးႎိုင္ဳကမႀာတဲ့လဲ။ သူတိုႛခဵင္း နားလည္ထားတဲ့ စည္းေဘာင္ေကဵာ္ဳကည့္ပၝလား။ ပၝတီေတၾဖၾဲႛဳကတုန္းက သခင္တင္ဴမတေယာက္ ဒီခဵႂပ္ထဲ၀င္လာေသးတယ္ မဟုတ္လား၊ သူႛ၀င္ဖူးတဲ့ ဆယ့္-ခုေဴမာက္ပၝတီအဴဖစ္နဲႛေပၝ့။

ဒၝေပမဲ့ ဘာဳကာလိုႛလဲဗဵာ။ န၀တထိပ္ပိုင္းကေန ေခဵာင္းဟန္ႛသံေပး လုိက္တာနဲႛ တခၝထဲ ကားဳကားထဲကိုဴပန္၀င္ေဴပးတာပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီလိုပၝပဲ။ စစ္အုပ္စုရယ္လိုႛ အထင္ကရ တည္ရႀိေနတဲ့ ဗမာဴပည္ႎိုင္ငံေရး သံသရာမႀာ လက္နက္ခဵေတၾဟာ ခုေပၞေစဆိုေပၞရ၊ ခုေပဵာက္ေစဆို ေပဵာက္ဳကရမႀာပၝ။ ဴမက္ခင္းသစ္က ႓ခံကူးကေလာင္ရႀင္မဵားေတာင္ ဘယ္ဴမက္ခင္းမႀာသၾားစားေနဳကလဲ မသိေတာ့ဘူးေလ။

ဘယာေဘး ကၾာေ၀းဳကပၝေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments