>နန္းညၾန္ႚေဆၾ – ဗိုလ္ခဵႂပ္အေမၾ ခံယူေလ

October 25, 2007

>

ဗိုလ္ခဵႂပ္အေမၾ ခံယူေလ
နန္းညၾန္ႚေဆၾ

ေအာက္တိုဘာ
၂၅၊ ၂၀၀၇

ေလးဆယ့္သုံးႎႀစ္၊ ပဵႂိရၾယ္မဵစ္က
မိခဵစ္မာတာ၊
မကဵန္းမာ၍
ေရာက္လာရသူ၊
လႀပဵႂိဴဖႃ

ႎႀစ္ ႎႀစ္ သမီး၊ ရႀႃမဴငီးက
ဘုန္းဳကီးေတေဇာ္၊
တပ္မေတာ္ဧ။္
ဴမင္ေဴမာ္
အံ့ခဵီး၊ ဖခင္ဳကီးကို
စည္းေ၀းေနခိုက္၊
ေခၾးထက္မိုက္သည့္
လူမိုက္တစု၊
လုံဳကံမႁေဳကာင့္
ဴပည္သူမဵက္ရည္၊
မိုးသိုႚေစၾသည္
မေဳကဥဒၝန္း
တၾင္ဧ။္တည္း။

အဘမဲ့သည့္၊ ခဵစ္ဖၾယ္သမီး
မိခင္ဳကီးတိုႚ၊
ဴပည္ဳကီးပေ၀ဏီ
နယူးေဒလီ၌၊
ဴမန္ဴပည္သံအမတ္
တာ၀န္အပ္၍၊
ေကဵာင္းအပ္ပညာ
သင္ယူပၝသည္၊
လၾယ္ကာ ဆယ္တန္းေအာင္ခဲ့ဧ။္။

ဗိလပ္ႎိုင္ငံ၊
ဴပိႂင္စံအံ့ခဵီး
ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးဟု၊
ေ၀းနီးေကဵာ္ထင္
ေမာင့္ဘက္တင္ဧ။္၊
ခင္မင္သမႁ
ကူညီဴပႂ၍၊
ရၾယ္ႎုငယ္ငယ္
သက္
ႎႀစ္ဆယ္က၊ ေ၀းနယ္ရပ္ဌာန္
ဴမိႂႚလန္ဒန္၌၊
ဆက္ခံပညာ
သင္ယူပၝသည္၊
ထူးစၾာ ဘီေအ ေအာင္ခဲ့ဧ။္။

ေကဵာင္းသူထဲတၾင္၊ ထူးကဲအဴမင္
ထမီ၀တ္ဆင္သည့္၊
ႎုယဥ္ဟန္ခဵီ
စုံညီသက္လႀယ္၊
ကိုမိုက္ကယ္က
ဆက္သၾယ္ေမတၨာ၊
အပ္ႎႀင္းလာသည္
ဖူးစာဆုံခဲ့ဳကသတည္း။

ကုလသမဂၢ၊ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀတည့္
ခဵစ္စၾခင္ဴပီး၊
ဗိုလ္ခဵႂပ္သမီးကို
ေ၀းနီးဆက္ကာ၊
ဒၝရိုက္တာဟု
သာယာေ၀စည္၊
ဂဵပန္ဴပည္၌
ယုံဳကည္ခန္ႚထား၊
တာ၀န္ပၾားခဲ့
လင္သားတသၾယ္၊
ကိုမိုက္ကယ္က
ေ၀းနီဘူတန္၊
တဖန္ နီေပၝ
နယ္တေဳကာ၌၊
ပၾင့္ေသာဗုဒၭ
တရားဓမၳကို၊
သုတရႀာမႁ
ကဵမ္းေရးဴပႂက၊
ဂုဏ္ဴပႂစာဖၾဲႚ
ေဒၝက္တာဘၾဲႚကို၊
ရခဲ့ ဂုဏ္ရည္ တိုးသတည္း။

ထိုအခၝတၾင္၊ မိခင္မာတာ
မကဵန္းမာ၍၊
ဴပန္လာရတုန္း
ေလးလုံးႎႀင့္၊ အုန္းအုန္းပၾက္ဆူ
တိုင္းဴပည္သူတိုႚ၊
ဳကည္ဴဖႃမရ
မဆလ
, ကို၊ ထ႔ကစုံေမ႖ာက္
သပိတ္ေမႀာက္ဳက၊

သပိတ္
သပိတ္၊ ေမႀာက္ ေမႀာက္
ဒီမိုကေရစီ
ရရႀိေရး
ဒိုႚအေရး၊
ဒိုႚအေရး
ဳကားဴဖတ္အစိုးရ
ဖၾဲႚစည္းေရး
ဒိုႚအေရး၊
ဒိုႚအေရး
ေ႔ကးေဳကာ္ဟစ္ဳကား၊
လူငယ္မဵားတိုႚ
အားထားယုံဴပီး၊
ဗိုလ္ခဵႂပ္သမီးကို
ဖၾဲႚစည္းပၝတီ၊
စုံစုံညီမႀ
ယုံဳကည္ဆင္ႎၿဲ၊
ေရၾးေကာက္ပၾဲကို
အားခဲဴပိႂင္ဳက၊
ေသာကာလ၀ယ္
ဴမန္မာ့ဂုဏ္ရည္၊
ေဒၞစုဳကည္ကို
မသတီသမုတ္၊
အကဵယ္ခဵႂပ္ဴဖင့္
ထိန္းအုပ္ထားခဲ့ဳကသတည္း။

သိုႚပၝေသာ္လည္း၊ ေရၾးေကာက္ဴပီးက
အံ့ခဵီးဘၾယ္ရာ၊
ရႀစ္ဆယ္သာ၍
ႎိုင္ပၝေသာ္ဴငား၊
အဘိဇၦာပၾား၍
မတရားဖဵက္ေခဵ၊
ဥပေဒမရႀိ
လိမ္ညာဘိဧ။္

ႎႀစ္ဧ။္
ကာလ၊ ၁၇ ႎႀစ္ကဵေအာင္
ေညာင္
ႎႀစ္ပင္စခန္း၊ ဥပေဒဳကမ္းပင္
ေရးႎိုင္စၾမ္းမရႀိ၊
ဳကာလၾန္းဘိဧ။္

ထိုသည့္ဥပေဒ၊ ဴပီးပၝေလက
အေဴခခိုင္ဴမဲ၊
ေရၾးေကာက္ပၾဲကို
ဆင္ႎၿဲဦးမည္၊
ဆိုသည့္စကား
ေမာင္တိုႚဳကားေလာ့၊
လႀည့္စားလိမ္ညာ
ဴဖီးခဲ့တာကို၊
ကမၲာအသိ လူတိုင္းသိ။

သည္အေဴခဴမင္၊ စိတ္မထင္၍
ဴပည္ခၾင္လႀည့္ရႀႂ၊
အန္တီစုသည္
လူထုနယ္ဆင္း၊
တပယင္း၌
ေသမင္းႎႀင့္ဴပိႂင္၊
ကံမပိုင္၍
ဴမဲခိုင္ေမတၨာ၊
ဴပန္ေရာက္လာသည္
ထပ္ကာအကဵယ္ခဵႂပ္
ဴပန္သတည္း။

အာဏာမမက္၊ ဴပည္သူႚအတၾက္သာ
စၾမ္းေဆာင္ပၝ၍၊
မညာမ၀ၝး
မလႀည့္စားသည့္၊
ဳကီးမားစၾမ္းရည္
ဗိုလ္ခဵႂပ္အေမၾကို၊
ယူေလအဴပည့္
ဇၾဲသတၨိႎႀင့္၊
ခံဧ။္ဆင္းရဲ
လူႚငရဲ၌၊
မခၾဲမပစ္
ဆယ့္ကိုး
ႎႀစ္ပင္၊ အနစ္နာခံ
သူႚဇၾဲမာန္ကို၊
ႎိုင္ငံတကာ
လူႚကမာၲက၊
ေမတၨာဴဖန္ႚဴဖႃး
လၾန္ခဵီးကဵႂးသည္၊
ဂုဏ္ထူးမဵားစၾာ ေပးခဲ့ဧ။္

မင္းတိုႚကဵင့္၀တ္၊ တရားခ႗တ္က ငတ္မၾတ္ေရစာ၊ ေရာဂၝလက္နက္၊
သုံးခဵက္ေဘးဳကီး၊
ဖိစီးဴပည္ရၾာ၊ ေရာက္တိုႚရာဧ။္
မင္းမႀာသစၤာ၊
လူမႀာ ကတိ၊ ဆိုရိုးရႀိတိုင္း ဴမဲဘိ ဘယ္ခၝ မခ႗တ္ရာဘူး
သစၤာႎႀင့္ဳကံႂ၊
ေရစီးတုံဟု၊ လူဘုံဆိုဳက၊ ဟုတ္မႀန္လႀဧ။္
သစၤာႎႁတ္သီး၊
မႎၨာန္ဳကီးက၊ ေသဴပီးေသာ္မႀ ရႀင္ဴပန္ရဧ။္

မာန္လည္ဆရာေတာ္၊
ထုတ္ေဖာ္ေရးသား၊ ဆုံးမစကားကို
နားစၾဲပန္ဆင္၊
ေခတ္ကိုဴပင္ေလာ့၊ အာဏာရႀင္စနစ္၊ လူမခဵစ္ဘူး
နစ္နစ္နာနာ၊
ဆင္းရဲရႀာေသာ၊ သံဃာရဟန္း၊ လူထိပ္ပန္းတိုႚ၊
ႎၾမ္းနယ္ထိခိုက္၊
ကံဳကီးထိုက္ဧ။္၊ လုူမိုက္ဟူက၊ ဤေလာက၌
ခဏသာစံ၊
ဘ၀ကံေဳကာင့္၊ နစ္ဴပန္ငရဲ၊ ရႀစ္ဌာန္၀ဲ၌ စၾဲနစ္ဴပန္ရ
ေကာသလထုံး၊
မႀတ္ယူသုံး၍၊ အဆုံးသတ္ဳကေစသတည္း။

ေအာက္တ္ိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments