>တာရာလင္းယုန္ – တစ္ေကာင္ေသာ ေကဵးသားကား ဗိုလ္စိုး၀င္း ဴဖစ္လာေလသည္

October 26, 2007

>

Sample Image
တစ္ေကာင္ေသာ ေကဵးသားကား ဗိုလ္စိုး၀င္း ဴဖစ္လာေလသည္

တာရာလင္းယုန္

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇

ဗိုလ္စိုး၀င္း ေသ႓ပီ။
ႎိုင္ငံေတာ္စဵာပန ကဵင္းပသည္။ အလံတ၀က္ ၃ ရက္ ထူသည္။
ႎိုင္ငံေတာ္စဵာပန ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတိုႛႎႀင့္ တတန္းတည္း ။

ဗိုလ္စိုး၀င္းတစ္ေယာက္ နဂိုက လူမသိသူမသိ သာမန္တပ္ရင္းမႀႃးတစ္ေယာက္ အဴဖစ္ကေန ရႀစ္ေလးလံုး အေရးအခင္း႒ကီးႎႀင့္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပၾဲတိုႛတၾင္ လက္စၾမ္းဴပခဲ့႓ပီး ထိပ္တန္းကို ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခုလည္း စစ္အစိုးရ၏ သံဃာသတ္ပၾဲ႒ကီး တႎိုင္ငံလံုးမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတုန္းမႀာပင္ သူေပဵာက္ကၾယ္သၾားသည္။ သူႛေဴခရာလက္ရာေတၾကေတာ့ မေပဵာက္ေတာ့။ သူႛေဳကာင့္ ကဵခဲ့ရေသာ ေသၾးစက္မဵားလည္း မေဴခာက္ေတာ့။

ေဴပာမႀယံု၊ ႒ကံႂမႀသိဆိုသလို ဗိုလ္စိုး၀င္း၏မိဘမဵားမႀာ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရး၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ပေဒသရာဇ္ဆန္ႛကဵင္ေရး တိုႛအတၾက္ သက္စၾန္ႛ႒ကိႂးပမ္း လံုးပမ္းခဲ့သူမဵားဴဖစ္သည္။ အင္းေလးေဒသ နမ့္ပန္ေရလယ္ရၾာာမႀ လက္သမားဆရာ ဦးခဵမ္းသာ – ေဒၞဴမသီ တိုႛသည္ ေစာ္ဘၾားေတၾက ကိုလိုနီအဂႆလိပ္အစိုးရႎႀင့္ လက္၀ၝးခဵင္းရိုက္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကို ကလန္ကဆန္ ဴပႂေနခဵိန္၌ ရႀမ္းဴပည္နယ္ထဲက ႎိုးဳကားတက္႐ကၾစၾာ ထၾက္ေပၞလာေသာ လူငယ္မဵားႎႀင့္အတူ လက္ခဵင္းခဵိတ္လဵက္ တႎိုင္ငံလံုး လၾတ္လပ္ေရးရရႀိေရးအတၾက္ ပၝ၀င္လံုးပမ္းခဲ့ဳကသည္။

ေစာ္ဘၾားမဵား တန္ခိုးထၾားစဥ္မိုႛ သူတိုႛလိုေကဵးလက္မႀ လူမဵားအဖိုႛ ဤသည္မႀာ အလၾန္႒ကီးမားေသာ စၾန္ႛစားရမႁတစ္မဵႂိးဴဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က သူတိုႛ ၂ ဦးမႀာ သမီးရည္းစားဘ၀သာ ရႀိေသးသည္။ ပင္လံုစာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆိုမႁ၊ အဲဒီကမႀတဆင့္ လၾတ္လပ္ေရးရရႀိမႁတၾင္ သူတိုႛ ၂ ဦး၏အခန္းကို ထင္ထင္ရႀားရႀား မႀတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။

သိုႛေသာ္ မနည္းလႀေသာ လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲ၀င္သူမဵားနည္းတူ သူတိုႛ ၂ ဦးလည္း ေနာက္ပိုင္းတၾင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးထဲ ပၝခဲ့ဳကသည္။ ေတာထဲမႀာ လက္ထပ္ဳက၊ ေတာတၾင္းမႀာပဲ ကေလးေတၾရဳက။

ထိုသိုႛရခဲ့သည့္ ကေလးေတၾဆိုသည္မႀာ ဗိုလ္စိုး၀င္းတိုႛ ညီအစ္ကိုပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။

သိုႛေသာ္ ဴမန္မာဴပည္၏ ေတာခိုေတာ္လႀန္ေရးသမားတိုႛ ႒ကံႂေတၾႛရေလ့ရႀိတဲ့ ေလာကဓံတရားအတိုင္း ထိုးစစ္ေတၾ၀င္၊ အခက္အခဲေတၾ သိပ္႒ကီးလာေသာအခၝတၾင္ ဦးခဵမ္းသာႎႀင့္ ေဒၞဴမသီတိုႛမႀာ အမိေသာ္မႀသားေတာ္ခဲ ဴဖစ္ရပၝေတာ့သည္။ သူတိုႛသည္ ရင္နင့္စၾာႎႀင့္ပင္ အ႑မၿာညီေနာင္ သား ၂ ေယာက္ကို ေရႀႛစဥ္ေနာက္ဆက္ဆိုသလိုပင္ သူမဵားလက္ထဲသိုႛ ထိုးထည့္လိုက္ရသည္။

သိုႛေသာ္ … “တေနႛေသာအခၝ ေတာထဲ၌ ေလ႒ကီးမိုး႒ကီးကဵလာေသာအခၝ တစ္ေကာင္ေသာေကဵးသားသည္ လူဆိုးဓားဴပမဵားထံ ေရာက္သၾား႓ပီး” ဆိုေသာ ပံုဴပင္ထဲကလိုပင္ မိတကၾဲဖတကၾဲ ဴဖစ္သၾားသည္။ ဤအ႑မၿာညီေနာင္ ၂ ေယာက္စလံုးမႀာ မဆလ စစ္အစိုးရ၏ စစ္တပ္ထဲကို ေရာက္သၾားဳကသည္။ ထိုစစ္တပ္မႀာ သူတိုႛအေဖကို သတ္၊ သူတိုႛမိဘကို ဒုကၡခဲ့ေပးေသာ စစ္တပ္ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။

ဤသိုႛေသာတပ္တၾင္းသိုႛ ေရာက္သည္ဆိုသည္ႎႀင့္ သူတိုႛ ပထမဆံုးလုပ္ရေသာအလုပ္မႀာ မိဘ ၂ ပၝးကို သစၤာေဖာက္ရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ တခဵိန္တည္းမႀာ သူတိုႛမိဘေတၾ ဘ၀ပၝ ပံုအပ္ထားသည့္ ဴပည္သူႛအေရးေတာ္ပံုနဲႛ အကဵႂိးစီးပၾား၊ သူတိုႛ၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ေတၾကို သစၤာေဖာက္ရပၝသည္။ ထိုႛေနာက္တၾင္ သူႛေဆၾမဵိႂးေတၾ၊ ဇာတိေဴမကအင္းသားေတၾ၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္က လူမဵိႂးေပၝင္းစံုဴပည္သူေတၾ၊ ဴမန္မာဴပည္ကဴပည္သူေတၾ အားလံုးကို သစၤာေဖာက္ဳကရပၝသည္။ “ဒီပုဆိုး၀တ္ရင္ ဒီေခဵးပဲ ပၝရသည္ ဆိုသကဲ့သိုႛပင္ စစ္အုပ္စု၏ စစ္တပ္ထဲသိုႛ ေရာက္သၾားသူတိုင္းမႀာ ဳကာေလ စစ္အုပ္စုအလိုကဵေတၾ လုပ္ရ၊ ဴပည္သူဆန္ႛကဵင္ေရးေတၾ လုပ္ရေလ ဴဖစ္ေတာ့သည္။

သိုႛဴဖင့္ ထိုေကဵးသား ၂ ေကာင္ထဲက အ႒ကီးေကာင္တစ္ေယာက္ ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ လူသတ္ပၾဲတစ္ခုကို တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ႒ကီး ဦးစီးေနတာေတၾႛဳကရပၝေတာ့သည္။ သူႛဆန္စား ရဲမႀ၊ စစ္သားမိုႛ စစ္မိန္ႛနာခံ သက္သက္မဟုတ္ေတာ့။ ကိုယ့္တက္လမ္းႎႀင့္ ကိုယ္ကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ အဴပစ္မဲ့ဴပည္သူေတၾကို သတ္သည့္အဆင့္ ေရာက္သၾားပၝ႓ပီ။ သူ လူသတ္ရကဵႂိး နပ္သၾားမႀန္းလည္း သိသၾားပၝ႓ပီ။ သူသည္ သာမန္တပ္ရင္းမႀႃးေလးဘ၀ကေန တိုင္းမႀႃးမဵား၏အထက္ကို ေရာက္သၾားသည္္။ အမိန္ႛနာခံရင္ စံစားရတယ္၊ လူသတ္ရင္ ရာထူးတက္တယ္။ သူပုန္ႛသားပဲ ဴဖစ္ပေစ၊ ကၾန္ဴမႃနစ္ပဲ ဴဖစ္ပေစ၊ အဴပစ္မဲ့သူေတၾကို မညာမတာ၊ မေတၾေ၀၊ မဆိုင္းတၾ၊ သတ္ရဲရင္ ေကာင္းစားတယ္။ ဒၝလက္ေတၾႛ။

ဒီလိုႎႀင့္ပင္ အင္းထဲက ဗုဒၭဘာသာမိသားစုက မိေကာင္းဖခင္သားသမီး၊ မိဘမဲ့ သားတစ္ေယာက္ လူသားစားဖူးေသာ ကဵားလို လူသားကို ရႀာစားသည့္အဴဖစ္ကို ေရာက္သၾားေတာ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀာ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ႒ကီး လုပ္ေတာ့မည္ဆိုေတာ့ သူႛ အထက္က သူႛမဵက္ႎႀာကိုပဲ ေဴပးဴမင္မိသည္။ သူကလည္း အလႀည့္ကဵ မႎၾဲႛစတမ္းဆိုသလို အထက္က ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ ကို ေကဵ႑ပၾန္စၾာ ထမ္းေဆာင္ဴပလိုက္သည္။

“ရဲ မင္းဴဖစ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း ရက္ရက္စက္စက္လုပ္၀ံ့ေသာ ဗိုလ္စိုး၀င္းမႀာ နအဖ ထိပ္သီးတစ္ဦး ဴဖစ္လာသည္။ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ဴဖစ္လာသည္။ နံပၝတ္ ၄ ဴဖစ္လာသည္။ သူနဲႛ ေမၾးကင္းစ ဘ၀မႀာ ခၾဲသၾားရတဲ့ သူႛမိဘမဵား ရႀိေနေသးရင္ ဘယ္လိုေဴပာဳကမႀာပၝလိမ့္။

ရင္တေကာ့ေကာ့၊ မဵက္မႀန္တ၀င္း၀င္းႎႀင့္ ဗိုလ္စိုး၀င္း၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္သတင္းမဵားကို သတင္းစာမဵက္ႎႀာဖံုးမဵားတၾင္ တဖဵတ္ဖဵတ္ ေတၾႛေနရသည္။ သိုႛေသာ္ ဘာမႀ မဳကာလိုက္ပၝ။ ၃ ႎႀစ္ေလာက္သာဴဖစ္သည္။ သမိုင္းႎႀင့္တၾက္လ႖င္ ေရပၾက္ပမာလိုႛသာ ဆိုရမည္ဴဖစ္သည္။ ဗိုလ္စိုး၀င္း၏ သတင္းႎႀင့္ဓာတ္ပံုမဵား ေပဵာက္ဴခင္းမလႀ ေပဵာက္သၾားသည္။ ဘယ္မႀာ ဘာေရာဂၝႎႀင့္ ေဆးကုေနသည္ဆိုဴခင္းကိုပင္ မေဖာ္ဴပေတာ့။

ဗိုလ္စိုး၀င္းတစ္ေယာက္ ေသမင္းႎႀင့္ နပမ္းလံုးေနရသည္တဲ့။ လူႛအသက္ေပၝင္းမဵားကို ေသနတ္ႎႀင့္ေရာ တုတ္ႎႀင့္ပၝ သဏၵာန္မဵႂိးစံုဴဖင့္ ေသရၾာပိုႛခဲ့ေသာ ဗိုလ္စိုး၀င္း ေသမင္းက ခဵက္ခဵင္းမေခၞ အခဵိန္ဆၾဲ၊ ႎႀိပ္စက္႓ပီး တၾတ္ဆၾဲေခၞသည္။ သူႛညီက အစ္ကိုမိုႛ အတင္းဴပန္လုသည္။ ေသမင္းက သူႛကိုယ္သူ မမႀားႎိုင္ဟု ယံုဳကည္မႁ႒ကီးစၾာဴဖင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ညီအစ္ကို ၂ ေယာက္စလံုးကို ဆၾဲခဵသၾားသည္။

ဴမန္မာဴပည္မႀာ သူႛမိသားစုကလၾဲလိုႛ ဘယ္သူမႀ ၀မ္းမနည္းဳက။ ၀မ္းသာသူစာရင္း ထိပ္ဆံုးတၾင္ နအဖ ထိပ္တန္းက ရာထူးအတၾက္တန္းစီေနသူမဵား ပၝ၀င္သည္။ တိုက္ဆုိင္ခဵင္ေတာ့ ဴမန္မာဴပည္မႀာ သမိုင္းတၾင္ အုပ္ဆိုးဆံုးေသာ လူသတ္ပၾဲ႒ကီးတစ္ခုႎႀင့္ လာတိုက္ဆိုင္ေနသည္။ နအဖအစိုးရ အ႒ကီးအကဵယ္သိကၡာကဵ၊ ႎိုင္ငံေရးအရ ေခဵာင္ပိတ္ ဆုတ္ခံ-ခံေနရခဵိန္ဴဖစ္သည္။

သည္လိုအေဴခအေနတၾင္ နအဖအေနႎႀင့္ ေခဵာ္လဲေရာထိုင္ ဆိုသလို ဗိုလ္စိုး၀င္းမသာကို အဴမတ္ထုတ္ရန္ ႒ကိႂးစားေတာ့သည္။ ဒီမသာကို ႎိုင္ငံေတာ္စဵာပနဟု နအဖက သတ္မႀတ္လိုက္သည္။ မသာမႀာ ဖဲ၀ိုင္းကံထရိုက္ ယူလိုက္ဴခင္းႎႀင့္ တူပၝေပ့။

တကယ္က စစ္အုပ္စု၏အစဥ္အလာ လုပ္ထံုးအတိုင္းေဴပာရလ႖င္ ေသသူကို ေခဵာင္ထိုးလိုက္ဳက႓ပီ။ ေမ့ပစ္လုိက္ဳက႓ပီ။ သူႛလိုပဲ လူသတ္ရဲသူ၊ မိုက္ိုင္းသူေတၾ သူတိုႛေဳကးစားတပ္ထဲမႀာ ေပၝပၝဘိဴခင္း။ ရာထူး၊ အခၾင့္အေရး ဴပလိုက္လ႖င္ရိုက္လိုႛပင္မကုန္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္