>ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္

November 9, 2007

>

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇

ဳကာသာပေတးေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ ေဒၞစုတိုႚ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရခဲ့ဴပီး၊ ကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီက ၎အဴပန္ခရီး၊ စင္ကာပူ ညသန္းေကာင္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေဒၞစု၏ အမႀာစကားကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။

ထိုေဳကညာခဵက္ အဴပည့္အစုံကို ေအာက္ပၝအတိုင္း ဘာသာဴပန္တင္ဴပလိုက္ရပၝသည္။

“ကဵမတိုႚႎႀင့္အတူတကၾ ရပ္တည္ေပးဳကေသာ ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပမႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားအားလုံးကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္။


အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး မဵားအတၾက္ မယိမ္းမယိုင္ ေထာက္ခံေပးလဵက္ရႀိသည့္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁး ဘင္ကီမၾန္းကိုလည္း ေကဵးဇူးအထူးတင္ရႀိပၝသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဦးေအာင္ဳကည္ကို ဆက္သၾယ္ေရး၀န္ဳကီး ခန္ႚအပ္ဴခင္းကိုလည္း ဳကိႂဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တၾင္ ၎ႎႀင့္ ပထမဦးဆုံးေတၾႚဆုံပၾဲသည္ အကဵႂိးရႀိဴပီး၊ ေနာင္ကိုလည္း ပုံမႀန္ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ေရးကို ေမ႖ာ္လင့္ပၝသည္။ ယခုကဲ့သို တင္ဳကိႂညိႀႎႁိင္းမႁမဵား ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ဴပီးဴပတ္မႀသာ နအဖ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အဓိပၯာယ္ရႀိဴပီး၊ အခဵိန္သတ္မႀတ္ခဵက္ပၝ၀င္သည့္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ငန္းကို ေစာစီးစၾာ ကဵင္းပႎိုင္မည္ ဴဖစ္ပၝသည္။

တိုင္းဴပည္၏ အကဵႃိးကိုေရႀးရႁသည့္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဵား ေအာင္ဴမင္ေစေရးတၾင္ ကဵမအေနဴဖင့္ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အတူေဆာင္ရၾက္ရန္ အဆင္သင့္ ရႀိပၝသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မဵား ကဵမတိုႚေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ ကူညီ ပံ့ပိုးမႁမဵားကိုလည္း ဳကိႂဆိုပၝသည္။

ဒီမိုကေရစီလူမႁပတ္၀န္းကဵင္မႀ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚအစည္းအသီးသီး၏ အေရးပၝမႁကို အသိ္အမႀတ္ဴပႂ၍၎၊ စၾန္ႚလၿတ္အနစ္နာခံလဵက္ရႀိဳကကုန္ေသာ ကဵမ၏ ပၝတီ၀င္မဵားကို ေလးစားအသိအမႀတ္ဴပႂ၍၎၊ အမဵႃိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁးအဴဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ကဵမ အေနႎႀင့္၊ ပၝတီ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား ႎႀင့္ ဆႎၬမဵားကို လိုက္နာေဆာင္ရၾက္သၾားမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။ သိုႚေသာ္လည္း ယေနႚႛအခဵိန္တၾင္၊ ဒီမိုကေရစီနည္းကဵကဵဴဖင့္ တေသၾးတသားတည္းဴဖစ္ေရး ႎႀင့္ အမဵႂိးသား ညီညၾတ္ေရးတိုႚသည္လည္း အေရးပၝသည့္အတၾက္ ၊ ႎိုင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးမဵားအားလုံး၏ ၊ အထူးသဴဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမဵႂိးစုမဵား အပၝအ၀င္၊ ကဵယ္ဴပန္ႚေသာ အကဵႂိးကိစၤမဵား၊ အေတၾးအဴမင္မဵားကိုလည္း ကဵမအေနဴဖင့္ စဥ္ဆက္မဴပတ္ အထူးအေလးအနက္ဴပႂ ထည့္သၾင္းဆင္ဴခင္ႎိုင္ေရးသည္လည္း တာ၀န္တရပ္ဴဖစ္ပၝသည္။

ဤသိုႚဴဖစ္ေပၞေစရန္၊ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလမ္းစဥ္ဴဖင့္ အကဵႂိးရႀိရႀိတည္ေဆာက္သၾားမည္္ဟု ကဵမအေနဴဖင့္ ဆုံးဴဖတ္ထားဴပီး ဴဖစ္၍၊ အစိုးရအဖၾဲႚသာမက အဴခားသက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းအားလုံးု ကဵမႎႀင့္ စိတ္တူလက္တူ လာေရာက္ ပူးေပၝင္းဳကရန္ ဖိတ္ေခၞလိုက္ပၝသည္။

တိုင္းဴပည္တည္ဴငိမ္ေရး၊ ဳကၾယ္၀ေရး ႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ထၾန္းကားေရး၊ တဦးခဵင္းစီ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေနထိုင္ေရး ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးကို အဴပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာေရးတိုႚသည္ ကဵမတိုႚ တိုင္းဴပည္ကို သာယာေစသည္သာမက၊ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားအပၝအ၀င္ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံမဵား ႎႀင့္ အတူတကၾ လက္တၾဲေဆာင္ရၾက္ဴခင္းမဵားဴဖင့္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ တည္ဴငိမ္မႁ ႎႀင့္ တိုးတက္မႁမဵား ဴဖစ္ထၾန္းေစေဳကာင္း ကဵမ ယုံဳကည္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံတကာ ပတ္၀န္းကဵင္တၾင္လည္း အကဵႃိးဴပႂသည့္ အခန္းကၸမႀ ေလးစားစရာ ႎိုင္ငံတခုအဴဖစ္လည္း ရပ္တည္သၾားႎိုင္မည္လည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ “

ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။

ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ေသာဳကာေနႚတၾင္ နအဖက ေဒၞစုကို အင္အယ္လ္ဒီပၝတီမႀ လူဳကီးမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆုံခၾင့္ေပးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)