>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma

November 19, 2007

>

Sample Image
ဴမန္မာ့အေရးကိစၤအတၾက္ စကႆာပူတၾင္ လူထုႎႀင့္ အစိုးရတုိႚ သေဘာကၾဲ
တရားမ၀င္ေသာ စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာက တရား၀င္ ၀ိုင္းဴပီးကာကၾယ္ေနဟု ဴမန္မာမဵားေဴပာ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)

ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇

အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံတၾင္ ဴမန္မာအေရးကို ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႁမဵား ေပၞထၾက္ေစရန္ ႎိုင္ငံတကာက အစိုးရမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အရပ္သားလူထုတိုႚက ဖိအားေပးေနစဥ္ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက အခဵိန္ဆၾဲရန္သာ ဳကိႂးစားေနသည္ဟု စကႆာပူက ဴမန္မာတဦးက ေဴပာဳကားလိုက္သည္။

စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားႎႀင့္တကၾ၊ အတိုက္အခံမဵား၊ ႎိုင္ငံဴခားေကဵာင္းသားမဵား ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး ေဆာင္ရၾက္သူမဵား အားလုံး ပူးေပၝင္းဴပီး၊ ယခုတပတ္အတၾင္း ဴမန္မာအေရး အာရုံစိုက္ဳကေစရန္ အစၾမ္းကုန္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကသည္ကို ေတၾႚႛရသည္။

တနဂႆေႎၾေနႚတၾင္ မဂႆလာ၀ိဟာရ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းတၾင္ ဴမန္မာ ၁၀၀၀ ေကဵာ္ စုေ၀းဴပီး ့ဴမန္မာဴပည္အေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲ ကဵင္းပဳကသည္။ ဴပီးေနာက္ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ေဆၾးေႎၾးသူ ၁၀၀ ေကဵာ္ဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ဳကသည္။

စေနေနႚတၾင္ စကႆာပူ ႎိုင္ငံဴခားေရး၀န္ဳကီးထံသိုႚ၊ ပၝလီမန္အမတ္တဦးမႀ တဆင့္၊ လက္မႀတ္ေပၝင္း ၃၆၂၆ ဦးေရးထုိးထားေသာ ဴမန္မာအေရးကို ကုလမႀ အေရးယူမႁတိုးဴမႀင့္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္စာကို တင္သၾင္းဳကသည္။ လက္မႀတ္ေရးထုိးေသာ မႀတ္တမ္းကို ဴမန္မာအေရးစိတ္၀င္စားသူ လူ ၇၀၀ ေကဵာ္က အခန္းအနားဴဖင့္ ေပးအပ္ဴခငိးဴဖစ္သည္။ အတိုက္အခံႎႀင့္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကို ၀ိုင္း၀န္းရန္၊ ပိတ္ဆိုႚမႁမဵားဴဖင့္ လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ စသည္တိုႚကို ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ အာဆီယံမႀ ဴမန္မာအေရးကို အခဵိန္တိုတိုအတၾင္း အကဵိႃးရႀိေအာင္ ဖိအားေပးေဆာင္ရၾက္ဳကရန္၊ ကုလ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ၏ ေဳကညာခဵက္အတို္င္း ၀ိုင္း၀န္း ရပ္တည္ေပးရန္ ႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ တင္ဴပထားေသာ လမ္းညၿန္ေဴမပုံလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ မေထာက္ခံဳကရန္ စသည္တိုႚ ၀ိုင္း၀န္းေဆၾးေႎၾးဳကသည္ဟု ဆိုသည္။ အစည္းအေ၀းဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို အတည္ဴပႂဴပီး အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား၏ ေတာင္းဆိုခဵက္အဴဖစ္ တင္သၾင္းမည္ ဴဖစ္သည္။

သိုႚေသာ္ ယေနႚ ညီလာခံမတိုင္မီမႀာပင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားအတၾင္းမႀ အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္မဵားက သေဘာတူႎိုင္ရန္ မရႀိေဳကာင္း ေဴပာဆိုလာဳကသည္။ ပိတ္ဆိုႚအေရးယူေရး လမ္းစဥ္ ႎႀင့္ ဴမန္မာကို အာဆီယံမႀ ထုတ္ရန္တိုႚမႀာ မဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း တိုႚကို အဓိကထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလာဳကသည္။

ဴမန္မာအေရးကို အာဆီယံမႀ အခဵိန္ေပးဴပီး ေဴဖရႀင္းရန္ ဳကိႂးစားဴပီးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ထိုလမ္းစဥ္မႀာလည္း အားနည္းခဵက္ရႀိေဳကာင္း၊ သိုႚေသာ္လည္း အေရးယူပိတ္ဆိုႚနည္းမဵားကို သုံးပၝကလည္း ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ရ၍ အေကာင္အထည္ မေဖာ္လိုေဳကာင္း၊ စသည့္ဴဖင့္ အာဆီယံညီလာခံ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေဴပာသၾားသည္ဟု မိုးမခ ပရိသတ္တစ္ဦးက သတင္းပိုႚသည္။

“ဒၝဆိုရင္ အယင္တုံးကလည္း အခဵိန္ဆၾဲခဲ့ဴပီးဴပီ၊ အခုလည္း အခဵိန္ဆၾဲဴပီး ဆက္သၾားဳကအုံးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပၝပဲ။” ၎က စိတ္ပဵက္သည့္အသံဴဖင့္ ေဴပာဴပသည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။

သိုႚအတၾက္ အာဆီယံညီလာခံ ကဵင္းပရာႎႀင့္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားတည္းခိုရာ စကႆာပူ ရႀန္ဂရီလာ ဟုိတယ္ေရႀႚတၾင္ စကႆာပူေရာက္ ႎိုင္ငံဴခားသား ေကဵာင္းသားမဵားက သၾားေရာက္ဆႎၬဴပဳကမည္ ဟုဆိုသည္။ စကႆာပူအစိုးရက လမ္းမေပၞထၾက္ စုေ၀းဴခင္း၊ ဆႎၬဴပဴခင္းကို ညီလာခံမတိုင္မီကတည္းက တရား၀င္ ပိတ္ပင္ထားဴပီး ဴဖစ္သည္။

ႎိုင္ငံေရးအရ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾး အေဴဖရႀာေရးက ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္၊ ကုလ နဲႚတကၾ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾက အခဵိန္ဆၾဲလမ္းစဥ္ကိုပဲ ကဵင့္သုံးေနရင္ေတာ့ ဴမန္မာဴပည္က လူထုနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္ စစ္အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဆက္လက္ တိုက္ပၾဲ၀င္ဳကရန္၊ သပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ တႎိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲႚ ဆင္ႎၿဲဳကရန္သာ ရႀိတယ္ ဟု ဴပည္တၾင္းက သံဃာေတာ္ တပၝးက ၎အဴမင္ကို ေဴပာခဲ့သည္။

ဴပည္ပက ဴမန္မာေတၾနဲႚ ဴမန္မာ့အေရးတက္႔ကသူမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအေနနဲႛကလည္း ယခုလို ဴမန္မာအေရးကို ကာဆီးေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ၊ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ နဲႚ လူေတၾကို ဴပင္းထန္တဲ့ သပိတ္ေမႀာက္ဆန္ႚကဵင္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႚ တုနႚ္ဴပန္ တုိက္ပၾဲ၀င္ဳကရမႀာပဲ ဟု စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားအဖၾဲႚတခုက ထင္ဴမင္ခဵက္ ေပးပၝသည္။

အစိုးရေတၾက အားမကိုးရရင္၊ ဴပည္သူေတၾ အခဵင္းခဵင္း အားကိုးဳကရမႀာပဲ။ ဒီအစိုးရေတၾကို တုန္ႚဴပန္သပိတ္ေမႀာက္ရမႀာပဲ။ တရုတ္ အုိလံပစ္သပိတ္ တင္မက၊ အာဆီယံက ႎိုင္ငံေတၾကိုလည္း လူထုက သပိတ္ေမႀာက္ရမႀာေပၝ့။ တရုတ္၊ အိႎၬိယ နဲႚတကၾ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၲဒီးယား၊ မေလးရႀား၊ စကႆာပူ စတဲ့ လာတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတၾကို တတ္ႎိုင္သေလာက္ စားသုံးသူေတၾက အားမေပးဳကဘူး ဆိုတာမဵႂိး ႎိုင္ငံတကာက လူမႁအဖၾဲႚအစည္းေတၾကို စည္းရုံးရမယ္ ဟု ဆက္လက္ ေဴပာဳကားသၾားသည္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ စာဖတ္သူတဦးကမူ – ကုလသမဂၢက ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႁ ခုံရုံးသိုႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္မဵားကို ဴပည္သူက တရားစၾဲဆိုဖိုႚသာ ရႀိသည္ဟု ထင္ေဳကာင္း၊ ခုခဵိန္ထိ ဤအေဳကာင္းအရာကို ဴမန္မာအတိုက္အခံမဵားက မေဴပာဳကေဳကာင္း၊ မိမိတိုႚမႀာ ဳကားပဲ ဳကားဖူးဴပီး ဴဖစ္ႎိုင္သည္ကို မသိေသးေဳကာင္း၊ ဴပည္သူေကာ သံဃာေတာ္မဵားသည္ မဵက္ဴမင္ သက္ေသမဵားဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အစကတည္းက တရားမ၀င္ေသာ စစ္တပ္ကို ႎိုင္ငံတကာက မည္သည့္ ဥပေဒႎႀင့္ လက္ခံထားသည္ကို မသိပၝေဳကာင္း၊ မတရားအစိုးရတစ္ခုကို တရားဥပေဒနည္းႎႀင့္ ဴပန္လည္ ဴဖႂတ္ခဵ၍ေတာ့ မရဘူးဆိုလဵင္ေတာ့ မိမိတိုႚ ေရၾးစရာက ေရႀႚတၾင္ ရႀင္းေနဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေဳကာင္းဴပန္သၾားပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္