fbpx

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

November 26, 2007

>


နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ
ဗဳသ
ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇

ဒီတခၝ အာစီယံမႀာ နအဖတုံးေကဵာ္သၾားတာလား။ သက္ဴပင္းခဵႎိုင္သၾားသလား။

ဒၝေဆၾးေႎၾးစရာ၊ ဴငင္းခံုစရာဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းက ရလာဒ္ဟာ ဘာ႒ကီးပဲဴဖစ္ေနေန ဗမာဴပည္ဴပည္သူေတၾအတၾက္၊ အထူးသဴဖင့္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ဖယ္ရႀားေရးအတၾက္ သိပ္႓ပီးအေရးမပၝ,ပၝဘူး။ နအဖကို ႎိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အလယ္မႀာ သိကၡာခဵႎိုင္တာကလၾဲလိုႛ သိပ္အေရးပၝ ထိေရာက္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမႀာ ဘာပဲဆံုးဴဖတ္၊ ဆံုးဴဖတ္ နအဖက ဂရုစိုက္တာေသခဵာတယ္။ သံတမာန္ေရးရာနဲႛ ႎိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို နအဖအစိုးရက နကမၯတိ လုပ္ထားရတာဳကာ႓ပီ။

ဂမ္ဘာရီနဲႛ ပီညဲရိုးတိုႛအေပၞ ဆက္ဆံဴပေနပံုေတၾဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ အိုင္အယ္လ္အိုကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ဘူး လိုႛေဴပာေနတာဴဖစ္တယ္။ ေနာက္႓ပီး ဂမ္ဘာရီရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁကို တရုတ္နဲႛအိႎၬိယတိုႛက ေထာက္ခံထားတယ္ဆိုတာလည္း သူတိုႛ မသိတာမဟုတ္ဘူး။ နအဖဟာ ဒီနယ္ပယ္မႀာႛ သန္းေခၝင္ထက္ညဥ့္မနက္ဘူးလိုႛ တၾက္ထား႓ပီးဴဖစ္တယ္။ သူတိုႛမႀာ လိမၳာ ထိေရာက္တဲ့ သံတမာန္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ပႂလုပ္ႎိုင္စၾမ္းမရႀိေတာ့တာဳကာ႓ပီပဲ။ နေပနကတ္လို တုတ္ေတာင္းေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာရင္ရမယ္။ အဲဒီတုတ္ခဵက္ေလာက္ကိုေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾက မမႁဘူးလုပ္ေနဳကတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္း႒ကီးက ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္းဴပသလိုက္တဲ့ အခဵက္တခဵက္ကေတာ့ နအဖတကယ္ ေဳကာက္တာ၊ သူတိုႛကို တကယ္ကိုင္လႁပ္ႎိုင္တာဟာ ဴပည္တၾင္းက ဴပည္သူေတၾရဲႛအံု႐ကၾမႁသာဴဖစ္တယ္ ဆိုတာပဲ။ သူတိုႛတေတၾ အခုထက္ထိ အေရးအခင္းရဲႛ ကဵိန္စာကေတာ့ မလၾတ္ႎိုင္ေသးဘူးဆိုတာအဘက္ဘက္မႀာ အထင္အရႀားေတၾႛေနရတယ္။ အခု ထက္ထိ လူေတၾကိုလိုက္ရႀာဖမ္းဆီးေနတာဟာ၊ နယ္ပယ္ေပၝင္းစံုမႀာ ဆင္ဆာအမဵိႂးမဵိႂးလုပ္ေနတာ စတာေတၾဟာ သူတိုႛ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္ႛေနတုန္းပဲ ဆိုတာကိုဴပတာဴဖစ္တယ္။

နအဖအဖိုႛ ႓ငိမ္းအဖၾဲႛေတၾအေပၞ မီးမေသလႀဘူးဆိုတာလည္း သူေဴခတလႀမ္း လႀမ္းတိုင္း ေတၾႛေနရတယ္။ တခဵိႂႛအဖၾဲႛဟာဆိုရင္ စစ္အစိုးရက လုပ္ခိုင္းသမ႖ကို ဆန္ႛကဵင္ေနတဲ့သေဘာမဵိႂးေတာင္ ေတၾႛလာေနရ႓ပီ။ သူတိုႛခဵင္းထိပ္တိုက္ေတၾႛမႀာကို ေရႀာင္ဖိုႛကိးစားလိုႛရပၝအုန္းမလားဆိုတာေတာင္မႀ ေတၾးစရာဴဖစ္လာေနတယ္။ ႎို၀င္ဘာလ ၂၂ရက္ ေနႛက ေကအိုင္ေအစခန္းကို သိမ္းတာကိုေထာက္ရင္ နအဖ က သူတိုႛ အေပၞမႀာ စစ္ေရးအရကိုပဲ စ႓ပီးဖိအားေပးလာေန႓ပီဆိုတာ ေသခဵာတယ္။

ဒီလိုအေနအထားမႀာ ဴပည္တၾင္းက ဆန္ႛကဵင္မႁကိုသာ တကယ္လန္ႛသူဴဖစ္တဲ့ နအဖဟာ သူႛတပ္တၾင္းက တုန္ႛဴပန္မႁကို အဓိကထားဳကည့္ေနတယ္။ တပ္ဟာသူတိုႛထင္သလို ခိုင္းလိုႛရမရဆိုတာနဲႛ အေဴခအေနေတၾနဲႛ သူတိုႛဆက္႓ပီး အုပ္စိုးလိုႛ ရမရ ဆိုတာကို သံုးသပ္တာပၝ။ အခုတေလာေလးမႀာပဲ တပ္ထိပ္ပိုင္းမႀာ ေနရာေတၾ၊ ရာထူးေတၾခၾဲတမ္းခဵ ေ၀ဴခမ္း႓ပီးတဲ့ေနာက္ သူတိုႛကိုယ္ သူတိုႛအေတာ္ စိတ္ခဵသၾားဟန္တူတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဗိုလ္သန္းေၿရဲႛ႒ကံ့ဖၾတ္ေတၾကိုေဴပာတဲ့မိန္ႛခၾန္းမႀာ သူႛကိုယ္သူ အေတာ္ယံုဳကည္မႁ ရႀိတဲ့ ေလသံေတၾ ပၝေနတာဴဖစ္တယ္။

ဘယ္အခမ္းအနားမႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္ဴပည္ပေခၝင္းေဆာင္နဲႛေတၾႛရာမႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ နအဖ က တိုင္းဴပည္အေဴခအေန တည္႓ငိမ္ေန ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာေနတာဟာ သူႛတပ္ကိုသူပိုင္တယ္လိုႛ ယူဆ႓ပီးေဴပာေနတာသာဴဖစ္တယ္။ သူတိုႛေဴပာတိုင္းမႀာ တိုင္းဴပည္အေဴခ အေနတည္႓ငိမ္တယ္၊ သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုအတိုင္း ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ အ႓မဲပၝတယ္ဆိုတာ သတိထားမိစရာပဲ။ ဒၝေတၾက ဴပေနတာကေတာ့ နအဖ အေနနဲႛ လမ္းဴပေဴမပံုရဲႛ အဆင့္ေလးကို မဴဖစ္မေနလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာပဲ။

နအဖဟာ ဘာေဳကာင့္မိုႛဒီဆႎၬခံယူပၾဲဆိုတဲ့ အဆင့္ေလးကို အင္မတန္စိတ္ထက္သန္ေနရတာလဲ။ ေသခဵာတာက သူတိုႛ အစီအစဥ္အတိုင္းသာ ဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ႎိုင္မယ္ဆိုရင္ သူတိုႛအေနနဲႛ ေထာက္ခံမဲ ၁၀၅ ရာခိုင္ႎႁန္းေတာင္ ရေအာင္လုပ္ႎိုင္တယ္ဆိုတာ ဘာမႀ သံသယ ရႀိစရာမလိုဘူး။ သူတိုႛဴပခဵင္တဲ့ကိန္းဂဏန္းကို ဴပလိုႛရေအာင္ အရင္လုပ္ႎိုင္တယ္။ ၁၉၇၄ခုႎႀစ္တုန္းက ဗိုလ္ေန၀င္းလုပ္ခဲ့တာနဲႛ တေလာက ပၝကစၤတန္က စစ္အာဏာရႀင္ မူရႀာရာ့ဖ္ လုပ္ဴပသၾားတာတၾကိုပဲဳကည့္ေတာ့။

တကယ္က နအဖအခုလုပ္ေနေဴပာေနတာေတၾ မႀန္သမ႖ဟာ တခုမႀမဵက္စိလည္စရာမရႀိဘူး။ အင္မတန္ရႀင္းေနတာေတၾမိုႛ အတိုက္အခံေတၾအဳကားမႀာ ဘာမႀအဴငင္းမပၾားဳကဘူး။ နအဖအလိုေတာ္ရိေတၾေတာင္မႀ အသံမထၾက္ဳကဘူး။ (သူတိုႛကို နအဖက ပၝးစပ္ပိတ္ခိုင္းထားလိုႛလည္း ဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္)။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဗိုလ္ေအာင္ဳကည္ စကားေဴပာတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ဇာတ္ဟာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို မေဗဒၝေရခပ္ခိုင္းသလိုလုပ္ထားတာဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကိုယ္တိုင္မေဴပာနဲႛ သာမန္လူထုေတာင္သိတယ္။

ဒီေတာ့ အတိုက္အခံေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္ ေဴမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူေတၾဟာ အဲဒီ လမ္းဴပေဴမပံုအဆင့္ေလးလုပ္လာမႀာ အတၾက္အခုကတည္းက စဥ္းစားဴပင္ဆင္တာေတၾလုပ္သင့္တယ္။ အာဏာရႀိတဲ့လူနဲႛ မရႀိတဲ့လူနဲႛ တူတာမဟုတ္ဘူး။ အာဏာရႀိတဲ့ လူကလုပ္ခဵင္ရင္ ဴမန္တယ္။ အခဵိန္ဆိုတာကလည္း ကုန္မႀန္းမသိ ကုန္သၾားတတ္တယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သံဃာ့အေရးအခင္း႒ကီးတုန္းက ကိုယ္က ေနာက္က လိုက္ရတာမဵိႂး ဴဖစ္ခဲ့ဳကတယ္မဟုတ္လား။

႓ပီးခဲ့တဲ့သံဃာ့အေရးအခင္း႒ကီးကို ဴပန္႓ပီးသံုးသပ္၊ နိဂံုးခဵႂပ္႓ပီးေရႀႛလုပ္စရာေတၾ ခဵမႀတ္ဳကသင့္႓ပီ။ ဒၝကို ပၝ၀င္လႁပ္ရႀားခဲ့ သူေတၾက အဓိကလုပ္သင့္တယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛ ဒီေရလိႁင္းလံုးေတၾလို ဗံႂးစား႒ကီးေပၞေပၝက္လာသလဲ။ ဘာဴဖစ္လိုႛ တုံးတိ ဴပတ္ေတာက္ သၾားရသလဲ။ နအဖ တကယ္လန္ႛတာဘာလဲ။ သူႛတပ္တၾင္းကိုဘယ္လို ဂယက္ရိုက္ခဲ့သလဲ စတာေတၾကို ကိုယ္ဴဖစ္ေစခဵင္တာ၊ ကိုယ့္ဆႎၬအစၾဲမပၝပဲ ေသေသခဵာခဵာ သံုးသပ္သင့္တယ္။

အဲဒီကေန ဘယ္လိုတိုက္ပၾဲပံုစံေတၾ ကဵင့္သံုးလိုႛရမလဲ၊ ကဵင့္သံုးရင္ေကာင္းမလဲ စတေတၾကိုလည္း သံုးသပ္၊ ဆံုးဴဖတ္သင့္႓ပီ။ ႓ပီးရင္ ဴပင္ဆင္ရမယ္။ ဒီတုိင္းဴပည္မႀာက ဘယ္သူကပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္အခဵိန္မႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္ပံုစံုနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီနအဖစစ္ဗိုလ္ေတၾကို ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပတယ္ဆိုတာ တရားတာ မႀန္တာခဵည္းပဲ၊ ေထာက္ခံရမႀာခဵည္းပဲ။ ဒၝေဳကာင့္ ဒၝမဵိႂးဟာအခဵိန္မေရၾးေပၞေပၝက္လာႎိုင္ တယ္။

ကိုယ့္ဘက္က ဴပင္ဆင္မႁမရႀိဘဲ တိုက္ရတယ္ဆိုတာမဵိႂး မဴဖစ္ရင္အေကာင္းဆံုးပဲ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)