>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

November 28, 2007

>

Sample Image
ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

ယာေတာကသာေဴဗာ

၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၆ရက္

ကိုဟိုဒင္းေရ-

“သီတင္းက႗တ္ပၾဲေတာ္႒ကီး႓ပီးလိုႛ တန္ေဆာင္မုန္းတန္ေဆာင္တိုင္ ဆီမီးကဴမိႂင္၊ မသိုးအလႀ ဴမတ္သကႆန္းကပ္ဖိုႛ၊ ေရၿတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၞမႀာဴပိႂင္ ဆိုတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလိုအခဵိန္မႀာဳကားရေလ့ရႀိတဲ့ ကိုဴမ႒ကီးရဲႛ သီခဵင္းေလးကိုမႀတ္မိတယ္ မဟုတ္လားဗဵာ။

ရန္ကုန္တန္ေဆာင္တိုင္ပၾဲေတာ္၊ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရၿတိဂံုနဲႛ အလႀူေရစက္ လက္နဲႛမကၾာ၊ ရက္ေရာလႀတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾ၊ ခၾဲလိုႛရႎိုင္ရိုးလားဗဵာ။ အခုေတာ့ ေရၿတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၞကို သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္လက္မႀတ္နဲႛ တက္ ရသတဲ့၊ ဘုရားဖူးဳကည္ႌိုသူေတၾ လူစုလူေ၀းနဲႛ မတက္ရဘူးတဲ့။ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂဵပန္ေခတ္ထက္ဆိုးတဲ့ ကာလတခုကို ေရာက္ေန ပၝေပၝ့လားဗဵာ။

သံဃာေတာ္ေတၾကို ရိုက္ႎႀက္သတ္ဴဖတ္၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကေန ေမာင္းထုတ္၊ ဴပန္ခိုင္း၊ သာသနာ့ေစာင္းထက္ နအဖေစာင္းက ပိုထက္တယ္လိုႛ ေဴပာဖိုႛလုပ္ေနတဲ့ကာလ႒ကီးမႀာ ကဵေနာ္ဴဖင့္ဗမာဴပည္က ကထိန အလႀႃပၾဲေတာ္မဵားအတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိတာ အမႀန္ပၝပဲ။ ( Drawing – U Ba Kyi)

ဒီကေန ဴပန္စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ကထိန္ပၾဲ႒ကီးေတၾ ႓ခိမ့္႓ခိမ့္သဲကဵင္းပ႓ပီး လမ္းတကာ၊ ရပ္တကာမႀာ ကထိန္ညႀပ္႒ကီးေတၾ အဴပိႂင္အဆိုင္ဆင္ယင္၊ ခင္းကဵင္းဳက၊ ပၾဲေတၾလမ္းေတၾ ကဵင္းပဳက၊ ရန္ကုန္မႀာဆိုရင္ (ကာတၾန္း) ဦးဘဂဵမ္းလမ္းမႀာ ကာတၾန္းဴပပၾဲေတၾလုပ္ဳက၊ မႎၨေလးဘက္မႀာဆိုရင္ စစ္ကိုင္းေတာင္ ေတာင္ လံုးႌၿတ္မ႖ ကထိန္သၾားခင္းဳက၊ ေစဵးခဵိႂထဲက ေအရံု၊ ဘီရံု စတာ႒ကီးေတၾက အ႓ငိမ့္ေတၾပၾဲေတၾနဲႛ ေနႛခင္း႒ကီးဧည့္ခံဳက၊ ဒီလိုခဵစ္စရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာအစဥ္အလာေလးေတၾဟာ နအဖစစ္အစိုးရရဲႛ စစ္မိန္ႛေတၾေဳကာင့္ ေပဵာက္ကုန္ေတာ့မႀာပၝလားဗဵာ။

ကဵေနာ္တိုႛဗမာႎိုင္ငံသားမဵားဟာ ကိုယ့္မႀာရႀိရင္ ကိုယ္ခဵည္းမစားသံုးပဲ သူမဵားကိုလည္းေပးကမ္းေ၀မ႖ခဵင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ ေစတသိက္ေလးရႀိေနေတာ့ စပၝးသိမ္း၊ ပဲသိမ္း႓ပီးရင္ လႀူဳကတန္းဳကတာဟာ ႎႀစ္ေထာင္နဲႛေတာင္ရႀိ႓ပီနဲႛ တူပၝတယ္ဗဵာ။ ဘယ္သူကမႀ ရိုက္ခိုင္းဖိုႛမလို၊ အမိန္ႛေပးခိုင္းဖိုႛမလိုတဲ့ အစဥ္အလာေကာင္းပၝ။ မင္းမႀ စိုးမႀ လုပ္တာမဟုတ္ပၝဘူး၊ ဆင္းရဲသားလဲ တတ္ႎိုင္ရင္ တတ္ ႎိုင္သေလာက္လႀူဳကတမ္းဳကတဲ့ ႎိုင္ငံနဲႛ ႎိုင္ငံသားေတၾပၝဗဵာ။ အခုေတာ့ လႀူခဵင္လိုႛမလႀူရ၊ လႀူခဵင္သူကိုမလႀူရ၊ ၀ဋ္ဒုကၡတမဵိႂးလိုပၝပဲ။

ဒီဳကားထဲမႀာ နအဖအစိုးရရဲႛ ၀ၝဒဴဖန္ႛယႎၨရားမဵားနဲႛ ေနာက္လိုက္ေခၾး မီဒီယာမဵားထဲမႀာ သူတိုႛလက္ပၝးေစ ႒ကံ့ဖၾတ္ေတၾက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကိုသၾား႓ပီး ကထိန္ပစၤည္းေတၾအတင္းလက္ခံခိုင္း၊ အတင္းေရစက္ခဵ၊ အတင္းကထိန္လိုက္ခင္းေနဳကတယ္လိုႛ ဳကားရေတာ့ ပို႓ပီးစိတ္မခဵမ္းမသာဴဖစ္ရတယ္။ ေအးဓားဴပတိုက္တယ္ဆိုတာနဲႛ ေဴပာင္းဴပန္ ကုသိုလ္ဓားဴပတိုက္တယ္လိုႛ ဆိုရမလား မသိပၝဘူး။

တခဵိႂႛသံဃာေတာ္မဵားကေတာ့ ပတၨနိကၠႂဇၦနကံေဆာင္ထားတာမိုႛ သူတိုႛေပးတဲ့အခၝ လက္ခံထားလိုက္ေပမဲ့ သူတိုႛသၾားတဲ့ေနာက္ ကိုယ္တိုင္မသံုးပဲ သူမဵားကိုစၾန္ႛ႒ကဲလိုက္ဳကတယ္လိုႛလဲ ဳကားရတယ္။ နအဖေဳကာင့္မိုႛ သံဃာေတာ္မဵား လုပ္ေနရပံုအတၾက္လည္း စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ရတယ္။

ကဵေနာ္တိုႛ ဗုဒၭဘာသာမႀာ အလႀူဒၝနဴဖစ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ အခဵက္သံုးခဵက္လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗဵားမႀတ္မိတယ္မဟုတ္ လား။ အဲဒၝေတၾက လႀူတဲ့သူရယ္၊ လႀူတဲ့ပစၤည္းရယ္၊ အလႀူခံတဲ့လူရယ္လိုႛ ဆိုသမိုႛလား။ အခုေတာ့ သံဃာေတာ္မဵားကလက္မခံခဵင္ တာကို အာဏာနဲႛအတင္းယူခိုင္းေနတယ္ဆိုေတာ့ အလႀူဒၝနဴဖစ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ လိုအပ္တာဟာ စစ္တပ္အာဏာအပၝ အခဵက္ေလးခဵက္ဴဖစ္သၾား႓ပီေပၝ့ဗဵာ။

မူလသံုးခဵက္နဲႛတင္ မရေတာ့တာလည္းအမႀန္ပဲ။ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾကခၾင့္မဴပႂလိုႛ မခင္းရတဲ့ ကထိန္ေတၾ၊ မကဵင္းပရတဲ့အလႀူပၾဲေတၾ နည္းမႀမနည္းေတာ့ပဲ။ ဗုဒၭဘာသာေဴပာ ေဴပာရရင္ ဒၝနမေဴမာက္ေအာင္ ေႎႀာင့္ယႀက္ဖဵက္ဆီး တယ္ဆိုတဲ့ အဴပစ္ဟာ ဘယ္ေလာက္႒ကီးသလဲ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ စဥ္းစားမိရဲႛလားမသိဘူး။

ဒီစာကိုေရးေနရင္းပဲ ကိုဟိုဒင္းေရ၊ သတင္းတခု၀င္လာသဗဵ။ ေကာင္းသတင္းေဴပာရမလား၊ ဆိုးသတင္း ေဴပာရမလားမသိဘူး။ ခင္ဗဵားမိုႛ မ႖ရအုန္းမယ္။ အဲဒၝ (ဦး)ဴမတ္ခိုင္ရဲႛလ႖ပ္တစ္ဴပက္ဂဵာနယ္ပိတ္လိုက္ရ႓ပီတဲ့ဗဵ။ ထုတ္ေ၀ခၾင့္ပိတ္လိုက္တာလိုႛ ဆိုတာပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး။ ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီး (ဗိုလ္ေကဵာ္ဆန္း)ကို ပိုင္လႀတယ္ဆိုတဲ့လူ၊ သူလည္းကမ္းနားသစ္ ပင္ပဲကိုး။ ကိုယ့္ကိုယ္အမႀီေကာင္းရႀိ၊ အကာအကၾယ္ေကာင္းရႀိတယ္ဆို႓ပီး သူတကာကိုတၾယ္၊ စာေပအႎုပညာသည္ေတၾကို တပည့္ ေမၾး၊ ရန္သူထား လုပ္ခဵင္သလိုလုပ္ေနတဲ့လူရယ္ေလဗဵာ။

နအဖကိုယ္စား တရားမ၀င္၀ၝဒဴဖန္ႛတာ၊ တိုက္ခိုက္တာေတၾလည္း လုပ္မႀ လုပ္။ လ႖ပ္တစ္ဴပက္ဆုိတာက ဗမာဴပည္ရဲႛ နံပတ္၀မ္းအ၀ၝေရာင္စာနယ္ဇင္းရယ္လိုႛ ဆိုင္းဘုတ္ခဵိတ္ဆၾဲမထားယံုတမယ္ နာမည္႒ကီးပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲႛ အတၾင္းေရးဆိုတဲ့ ေကာလာဟာလေတၾကို ဘံုးေဘာလေအာ၊ ရက္ရက္ေရာရာ႒ကီးေဖာ္ဴပေနတဲ့ ဂဵာနယ္ပၝကလားဗဵာ။ သူနဲႛမတည့္လိုႛကေတာ့ ရုပ္ရႀင္ေလာကသားေတၾ၊ ဂီတေလာကသားေတၾ သၾားေပေရာ့ပဲ။ တယ္လဲေဴပာင္ ေဴမာက္ဆိုကိုးဗဵ။

အရင္လတုန္းက ကဵေနာ့္စာထဲမႀာ သူႛဂဵာနယ္ကေန ႎိုင္ငံေရးကဵားေသေတၾကို နအဖရဲႛစီမံကိန္းနဲႛ အသက္သၾင္းလာတာကို ေရးလိုက္မိေသးတယ္မႀတ္တယ္။ ဦးေအာင္႒ကီး၊ သခင္တင္ဴမ၊ ဦးခဵစ္လိႁင္တိုႛသံုးဦးကို ခမ္းခမ္းနားနား႒ကီး ပၾဲထုတ္႓ပီး အတိုက္ အခံေတၾကို တိုက္တာေလဗဵာ။ ဴပည္တၾင္းက ႎိုင္ငံေရးေလာကနဲႛ စာေပေလာကမႀာကို ေတာ္ေတာ္ေဴပာစရာဴဖစ္ခဲ့တာေပၝ့။ အခုေတာ့ …

သူမဵားပဵက္စီးတဲ့အတၾက္ ၀မ္းသာတယ္လိုႛေတာ့မေဴပာခဵင္ပၝဘူးဗဵာ။ ဒၝေပမဲ့ – “လ႖ပ္တစ္ဴပက္ဘာေဳကာင့္ အပိတ္ခံ ရတာလဲဆိုတာလို ကဵေနာ့္ေခၝင္းထဲမႀာ မရႀင္းတာေလးေတၾ ကဵန္ေနခဲ့တဲ့အတၾက္ပဲ အစာမေဳကသလိုဴဖစ္ေနတာပၝ။ သူက မင္းသမီးတေယာက္အေဳကာင္း ပုတ္ခတ္ ေရးသားလိုႛ အဲဒီမင္းသမီးက ဳကပ္ေဴပးအထိတက္တိုင္တာနဲႛ အပိတ္ခံရသလိုလိုေတာ့ ဳကားတာပဲ။ ဳကပ္ေဴပးက အာဏာပိုင္မဵားက မင္းသမီးေလးကိုပိုစာနာသၾားတာလည္း ဴဖစ္ခဵင္ဴဖစ္မႀာေပၝ့ဗဵာ။ အလၾယ္ သာမာန္ အရပ္သားေဴပာ ေဴပာရင္ေတာ့ လည္လၾန္းတဲ့ဘိန္း ေခဵးသင့္တာပၝပဲ။ အခုလိုအခၝ႒ကီးရက္႒ကီးမႀာ ဗမာဴပည္သားေတၾအဖိုႛ တရား သံေ၀ယူစရာ ဴဖစ္တာေပၝ့ေလ။

ဒၝေလာက္ပဲဗဵာ။

ဘယာေဘး ကၾာေ၀းဳကပၝေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္