>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ

December 5, 2007

>

Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ
မိုးမခ (ရန္ကုန္)
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇

သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞကဲ့ရဲႚမႁမဵားကို ဂရုဴပႂမႀာ မဟုတ္ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ
စစ္အစိုးရ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲက ခဵယ္မႁန္းတဲ့ စက္တင္ဘာသံဃာနဲႚ လူထုဆႎၬဴပပၾဲဳကီး
ထၾက္ေပၞလာေတာ့မည့္ စစ္အစိုးရရဲႚ ဘေလာ့ဂ္ဂၝမဵား

သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞကဲ့ရဲႚမႁမဵားကို ဂရုဴပႂမႀာ မဟုတ္ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ – ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေနႚက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဆဌမအဳကိမ္ ႎိုင္ငံေတာ္ သံဃာနာယကအဖၾဲႚ အစည္းအေ၀းမႀာ ဥကၠဌ မေကၾးဴမိႂႚဆရာေတာ္ ဦးကုမာရက ေလာကီႆ လူမႁကိစၤမဵားမႀာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္မႁ မဴပႂဳကဖိုႚ အဖၾဲႚအေပၞေ၀ဖန္ဴပစ္တင္မႁမဵားအေပၞ အေလးဂရုဴပႂေလာက္စရာ မဟုတ္လိုႚ ဓမၳပဒကို ကိုးကားဴပီး မိန္ႚဆိုသၾားခဲ့ေဳကာင္း ေဳကးမုံသတင္းစာက ေဖာ္ဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားအေပၞ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ဴဖိႂခၾဲခဲ့အဴပီးမႀာ ရက္စက္စၾာ ႎႀိမ္ႎႀင္းခံခဲ့ဳကရတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားဖက္က မရပ္တည္ခဲ့မႁေဳကာင့္ သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞ သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ ေ၀ဖန္မႁမဵား တိုးပၾားလာခဲ့ပၝတယ္။

သံဃာေတာ္ ၄၇ ပၝး ပၝ၀င္တဲ့ သံဃာနာယကအဖၾဲႚမႀာ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးကုမာရကို အစိုးရအေပၞ သေဘာထား ေပဵာ့ေဴပာင္းသူအဴဖစ္ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးကုမာရက မိန္ႚဳကားရာမႀာ ဗဟိုသံဃာနာယကအဖၾဲႚဳကီးဟာ သာသနာ့အညစ္အေဳကးမဵားကို သန္ႚရႀင္းစင္ဳကယ္ေစဴခင္း၊ အဓမၳ၀ၝဒမဵားကို ႎႀိမ္ႎႀင္းပယ္ရႀား တားဆီးႎိုင္ဴခင္း၊ ပရိယတၨိ သာသနာ့တကၠသိုလ္မဵား တည္ေထာင္ဖၾင့္လႀစ္ႎိုင္ဴခင္း၊ သာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမဵား တိုးခဵဲႚေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ဴခင္း စတဲ့ ေအာင္ဴမင္မႁမဵားကို ဴပႂလုပ္ႎိုင္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ေလာကီလူမႁ ကိစၤမဵားမႀာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္မႁ မဴပႂလိုႚ မႎႀစ္သက္၊ မေဳကနပ္ေသာ ရဟန္း၊ ရႀင္လူ တိုႚက ကဲ့ရဲႚရႁတ္ခဵသည္မဵားကိုေတာ့ အေလးဂရုဴပႂရမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း ဆိုပၝတယ္။

” နိဂုံးခဵႂပ္ ေလ႖ာက္ထားလုိသည္မႀာ – မသိနားမလည္သူမဵားက ကဲ့ရဲႚဴခင္း၊ ခဵီးမၾမ္းဴခင္္းမဵားသည္ အေလးဂရုဴပႂေလာက္သည့္ လိုရင္းပမာဏမဟုတ္၊ ပညာရႀိမဵား ကဲ့ရဲႚဴခင္းသည္သာ ကဲ့ရဲႚသည္မည္ေဳကာင္း၊ ပညာရႀိမဵား ခဵီးမၾမ္းဴခင္းသည္သာ ခဵီးမၾမ္းသည္ မည္ေဳကာင္း” ဟု မိန္ႚဆိုသၾားပၝတယ္။ သံဃာနာယကအဖၾဲႚအတၾင္း ေဴပာဆိုမႁမဵားအရ၊ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးကုမာရဟာ သာသနာေရး၀န္ဳကီးဌာနရဲႚ သံဃာစၾမ္းအားရႀင္မဵား ဖၾဲႚစည္းေရး တိုက္တၾန္းမႁမဵားကိုေတာ့ ဴငင္းဆိုခဲ့တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

Sample Image Sample Image

စစ္အစိုးရ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲက ခဵယ္မႁန္းတဲ့ စက္တင္ဘာသံဃာနဲႚ လူထုဆႎၬဴပပၾဲဳကီး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ – ယေနႚက ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ စစ္အစိုးရရဲႚ ၂/၂၀၀၇ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲက သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားရဲႚ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံဳကီးကို (ထုံးစံအတိုင္း) ဴပည္ပက အဖဵက္အေမႀာင့္မဵားနဲႚ၊ ဴပည္တၾင္းက ဆူပူလိုသူမဵားရဲႚ ပူးေပၝင္းဳကံစည္မႁအဴဖစ္ စၾပ္စၾဲေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ – ဴပန္ဳကားေရး၀န္ဳကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းနဲႚ ရဲခဵႂပ္ခင္ရီ တိုႚက အဓိကအကဵဆုံး ဳကိႂးကိုင္အဖၾဲႚအဴဖစ္ FDB (Forum for Democracy in Burma) ကုိ ထိုးဴပလိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းက စည္းရုံးလႁံေဆာ္သူမဵား အဴဖစ္ကေတာ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္မႀ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေဌး႔ကယ္၊ ကိုမင္းေဇယဵနဲႚ သံဃာတပ္ေပၝင္းစုက ဦးဂမၲီရတိုႚကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းက လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို အဓိကအကဵဆုံး ေမာင္းႎႀင္ေနအဴဖစ္ စစ္အစိုးရက စၾပ္စၾဲတဲ့ FDB ကိုေတာ့ NED (National Endowment for Democracy) နဲႚ OSI (Open Society Institute) တိုႚက ေငၾေဳကး ေထာက္ပ့ံဳကဴပီး၊ ဴပည္တၾင္းက အေမရိကန္စင္တာကလည္း ပူးေပၝင္းကူညီခဲ့တယ္လိုႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲက ဆိုလိုက္ပၝတယ္။

အစိုးရဖက္က ရႀင္းလင္းခဵက္အဴပီး အေမးအေဴဖ ကၸမႀာေတာ့ စစ္အစိုးရသတင္းေပးအဴဖစ္ ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ စၾပ္စၾဲခံေနရသူ ကိုဴမတ္ခိုင္က စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအတၾင္းမႀာ ထင္ရႀားဳကသူမဵားဴဖစ္တဲ့ ေကဵာ္သူ၊ ဇာဂနာ၊ ေအာင္ေ၀းနဲႚ သန္းဴမင့္ေအာင္တိုႚေနာက္မႀာ FDB ရႀိမရႀိနဲႚ၊ သူတိုႚကို အေရးယူ မယူ ေမးဴမန္းခဲ့ဴပီး၊ ဴပည္ပ အသံလၿင့္ဌာနမဵားအေဳကာင္း ေဴပာဆိုရာမႀာ DVB ဘာလိုႚ ကဵန္ရစ္ေနတာကို ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ သူႚေမးခၾန္းကို ဳကားဳကသူမဵားက စၾဲခဵက္တင္ဴပီး တဖက္သား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေမးဴမန္းမႁမဵားလိုႚ ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

ထၾက္ေပၞလာေတာ့မည့္ စစ္အစိုးရရဲႚ ဘေလာ့ဂ္ဂၝမဵား

ေနဴပည္ေတာ၊္ ဒီဇင္ဘာ ၂ – ေနဴပည္ေတာ္မႀာ စနစ္တကဵေလ့ကဵင့္ သင္ဳကားေပးထားတဲ့ ဘေလာ့ဂၝမဵားကို အၾန္လိုင္းေပၞက အင္တာနက္သုံးစၾဲသူမဵားဳကားကို ထိုးေဖာက္၊ ၀ၝဒဴဖန္ႚဖိုႚ မဳကာခင္မႀာ စတင္ေစခိုင္းေတာ့မယ္လိုႚ စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းဳကားမႀာ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ လူထုလႁပ္ရႀားမႁဳကီး အတၾင္း မီဒီယာမဵားနဲႚ အင္တာနက္ေပၞက ဖိအားမဵားေဳကာင့္ တုန္လႁပ္ခဲ့ရတဲ့ စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ုိင္းဳကားမႀာ ၄င္းတိုႚဖက္က ထိုးစစ္ ဴပန္လည္ စတင္ေတာ့မယ္လိ္ုႚ အခဵင္းခဵင္း အားေပးေဴပာဆိုေနဳကတာလိုႚ ေစာင့္ဳကည့္သူတဦးက ဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက စင္တင္ေပးေတာ့မယ့္ ဘေလာ့ဂၝမဵားရဲႚ အဓိက တာ၀န္မဵားဟာ ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေရး၊ သတင္းမႀားမဵား ထုတ္လၿင့္ေရး နဲႚ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္။ ဘေလာ့မဵားကို ကူညီပံ့ပိုးေနသူ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက လူငယ္ ဘေလာ့ဂၝတဦးကေတာ့ ဘယ္သူ ပေရာ္ဖယ္ရႀင္နယ္ ပိုကဵသလဲ ဳကည့္ဳကတာေပ့ၝ လိုႚဆိုလိုက္ပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)