>ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

December 7, 2007

>


ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား သတင္းတိုထၾာ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုယ္က ဴမန္မာဴပည္သံဃာေတာ္မဵားကို ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ဴဖင့္ ဂုဏ္ဴပႂမည္
ေနာ္ေ၀းအေဴခစိုက္
အတိုက္အခံ ဴမန္မာ သတင္းဌာန သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ၂၀၀၇ အတၾက္ ရရႀိ
ဒီဗီဘီ
သတင္းသမား ကိုစုိး၀င္းညိႂ ကၾယ္လၾန္
ကေနဒၝေရာက္
ဴမန္မာတဦးက ဴမန္မာ့အေရးႎိႁးေဆာ္သည့္ တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္းမည္


ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုယ္က ဴမန္မာဴပည္သံဃာေတာ္မဵားကို ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ဴဖင့္ ဂုဏ္ဴပႂမည္

(ဆန္ဖရန္စစၤကို၊ ဒီဇင္ဘာ )- ေရႀႚတပတ္ ၁၄ ရက္ေနႚ၊ တကၠသိုယ္ မဟာတန္းမဵားအတၾက္ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူဘၾဲႚကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ အာဇာနည္သံဃာေတာ္မဵားသိုႚ ရည္မႀန္းဴပီး ေပးအပ္မည္ဴဖစ္သည္။ ယေနႚတကၠသိုယ္၏ သတင္းစဥ္တၾင္ ထုတ္ဴပန္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။

ဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာ့အာဇာနည္မဵား ကိုယ္စား မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ဳကီး၏ ဆရာေတာ္၊ ယခု သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသက လက္ခံရယူမည္ ဴဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ဳကီးက ဴပည္တၾင္းသံဃာေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ဴပႂေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားဴဖစ္သဴဖင့္ လာေရာက္ဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သံဃာေတာ္မဵား ကိုယ္စား ကမာၲဳကီးႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာက ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵစ္ခင္ ကာကၾယ္သူ လူသားမဵား နာဳကားဖိုႚ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ အဖၾင့္မိန္ႚခၾန္း မိန္ႚဳကားမည္ ဴဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။

ခရိယာန္ဘာသာေရး ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားက အဓိပတိ ႎႀင့္ ေကဵာင္းအုပ္ဳကီးမဵားဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္ေသာ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္သည္ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ ႎႀင့္ လူေလာက ဴငိမ္းခဵမ္းေရး အတၾက္ အဳကမ္းမဖက္ဘဲ၊ စၾန္ႚလၿန္ႚစၾန္ႚစားသူမဵားကို အစဥ္အလာဴဖင့္ ဂုဏ္ဴပႂေသာ တကၠသိုလ္တခု အဴဖစ္ ထင္ရႀားသည္။

လုပ္ဳကံသတ္ဴဖတ္ခံရေသာ ခရိယာန္ သာသနာဴပႂမဵားသာမက တိဘက္ ဘာသာေရး ေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကိုလည္း ဖိတ္ဳကား ဂုဏ္ဴပႂခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။ ပညာေရး ႎႀင့္ လူမႁေရး အဖၾဲႚအစည္းတစ္ခုအေနဴဖင့္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ သံဃာအာဇာနည္မဵားကို အခမ္းအနားဴဖင့္ တရား၀င္ ဂုဏ္ဴပႂဴခင္းမႀာ ယခုအစီအစဥ္သည္ ပထမဦးဆုံးပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။

ဆရာေတာ္ဳကီး အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္းသိုႚ ႔ကေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတၾင္း သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဆရာေတာ္ဳကီးကို ဴမန္မာမိသားစုမဵားက လိႁက္လိႁက္လႀဲလႀဲ ေသာင္းေသာင္းဴဖဴဖ ဳကိႂဆိုဴပီး ဳသ၀ၝဒ ခံယူသည့္ တရားပၾဲမဵား ကဵင္းပဳကမည္ ဴဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဌာေန သာသနာ့ေမာဠိ အမႁေဆာင္ ဆရာေတာ္မဵားကလည္း ဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စား ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္သိုႚ တက္ေရာက္ ခဵီးဴမႀင့္ေပးဳကမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရသည္။

ေနာ္ေ၀းအေဴခစိုက္ အတိုက္အခံ ဴမန္မာ သတင္းဌာန သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ၂၀၀၇ အတၾက္ ရရႀိ

(ပဲရစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ) – သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အတၾက္ ဖၾဲႚစည္းထားသည့္ ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚက ၂၀၀၇ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ဆုကို ဒီဗီဘီ ဴမန္မာအတိုက္အခံ သတင္းဌာနကို ေပးအပ္လိုက္သည္။

ဒီဗီဘီသည္ ၈၈ အေရးအခင္းအဴပီး ဴပည္ပသိုႚ ေရာက္ရႀိလာေသာ ေကဵာင္းသား၊ လူငယ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားဴပီး၊ ၁၉၉၂ မႀ စတင္ကာ သတင္းဌာနအဴဖစ္ ေရဒီယိုသတင္းမဵား ထုတ္လၿင့္သည္။ ၂၀၀၅ တၾင္ ဴဂိႂလ္တု ရုပ္သံ အစီအစဥ္မဵား ဴပည္တၾင္းသိုႚ တင္ဆက္ႎိုင္ခဲ့သည္။ ဴပည္တၾင္းရႀိ လူအခၾင့္အေရး၊ ႎိုင္ငံေရး ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပၝး အေဳကာင္းအရာမဵားကိုသာ စဥ္ဆက္တစိုက္ ထုတ္လၿင့္ခဲ့ေသာ သတင္းဌာန ဴဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ဳသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးေတာ္ပုံတၾင္ ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနသည္ ဴပည္တၾင္းသာမက၊ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းပရိသတ္မဵား အားလုံးသိုႚ စစ္အစိုးရ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကို အခဵိန္ႎႀင့္ အမ႖ ထုတ္လၿင့္ေပးႎိုင္ခဲ့သဴဖင့္ အထူး ထင္ရႀားသည္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့သပိတ္ အေရးေတာ္ပုံတၾင္ ဴမန္မာအတိုက္အခံ စာနယ္ဇင္း သမားမဵား ထူေထာင္ေသာ သတင္းဌာနမဵား အားလုံးသည္ အစၾမ္းကုန္ သတင္းမဵား ေပးပိုႚေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကသည္ ဟု ဆိုႎိုင္သည္။ အထူးသဴဖင့္ ဒီဗီဘီ ႎႀင့္ မဇၦဵိမ တိုႚကို အမႀတ္ေပးရမည္ ဴဖစ္ဴပီး ဧရာ၀တီ၊ ေခတ္ဴပိႂင္ တိုႚကလည္း ရႁေထာင့္မဵႂိးစုံမႀ တင္ဆက္သည္ကို ေတၾႚရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေခတ္ဴပိႂင္ ရုံးခန္းကို ထိုင္း ေထာက္လႀမ္းေရးမႀ နည္းမဵႃိးစုံဴဖင့္ ေႎႀာက္ယႀက္လာသဴဖင့္ ေႎႀာင့္ေႎႀးရသည္။

ထုိႚအဴပင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ႎိုင္ငံသား သတင္းေထာက္မဵားႎႀင့္ အလၾတ္တန္း ဘေလာ့ဂၝမဵားကလည္း အစၾမ္းကုန္ စၾန္ႚစား သတင္းပိုႚခဲ့ဳကသည္ကိုလည္း အေလးအနက္ ဴပႂရမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ အေလးဴပႂရလဵင္မိုးကုတ္ ဘေလာ့၊ မိုးစက္ ဘေလာ့၊ စိတ္ဓာတ္၊ ကိုထိုက္၊ ဆုံစည္းရာ ႎႀင့္ နစ္ေနမန္းတိုႚကို ဦးဦးဖဵားဖဵား သတင္းမဵား၊ ဓာတ္ပုံမဵား တင္ဆက္သူမဵားအဴဖစ္ မႀတ္တမ္းတင္ရေပမည္။

ဒီဗီဘီ သတင္းသမား ကိုစုိး၀င္းညိႂ ကၾယ္လၾန္

(ေနာ္ေ၀၊ ဒီဇင္ဘာ ) – ဒီဗီဘီကို အမဵားက ၀ိုင္း၀န္း အသိမႀတ္ဴပႂ၊ ဂုဏ္ယူေနဳကစဥ္တၾင္၊ သတင္းဌာန၏ ဦး ေဆာင္ရၾက္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ပၝ၀င္ခဲ့သူ သတင္းသမား ကိုစိုး၀င္းညိႂ ကၾယ္လၾန္ခဲ့သည့္ အတၾက္ ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနအေနဴဖင့္ စိတ္ထိခိုက္ဖၾယ္ ဆုံးရႁံးမႁ တစ္ခုဴဖစ္သည္ဟု ဆိုႎိုင္ပၝသည္။

ကိုစိုး၀င္းညို ကၾယ္လၾန္ခဲ့သည့္အတၾက္ မိုးမခ စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚသားမဵားကလည္း ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေဳကာင္း အေဳကာင္းဳကားအပ္ပၝသည္။ ထိုႚအတူမိုးမခ၏ အဳကံေပး အမႁေဆာင္ လူဳကီးမဵား ဴဖစ္ေသာ ဦးေသာင္း၊ ဦး၀င္းေဖ၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ ႎႀင့္ မာမာေအး တိုႚကလည္း ၀မ္းနည္းမႀတ္တမ္း ဴပႂပၝသည့္ အေဳကာင္း မိုးမခက အားလုံးကိုယ္စား တင္ဴပလိုက္ပၝသည္။

ကေနဒၝေရာက္ ဴမန္မာတဦးက ဴမန္မာ့အေရးႎိႁးေဆာ္သည့္ တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္းမည္

(၀ၝရႀင္တန္ဒီစီ၊ ဒီဇင္ဘာ ) – ဒီဇင္ဘာလ တလအတၾင္း အေမရိကန္ တဴပည္လုံးသိုႚ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆႎၬဴပႂသည့္ ပိုစတာမဵား အဴပည့္ကပ္ထားသည့္ ကားကို ေမာင္းႎႀင္သည့္ အစီအစဥ္ကို ကေနဒၝေရာက္ ဴမန္မာအမဵႂိးသား ကိုစည္သူက ေဆာင္ရၾက္ေနဴပီ ဴဖစ္သည္။

ဴမန္မာဴပည္ အေရးကိစၤမဵားကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ ႎိုင္ငံတကာမႀ ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံသားမဵား မေမ့မေလ႖ာ့ဘဲ၊ ဖိအားေပးေရး၊ ေတာင္းဆိုတိုက္ပၾဲ၀င္ ေဆာင္ရၾက္ေနေစေရးတိုႚ ႎိုးဳကားေစရန္ ႎိုင္ငံအႎႀံသိုႚ ကားေမာင္း လႁံေဆာ္မည္ဟု ဆိုသည္။

၄င္း၏ အစီအစဥ္ႎႀင့္ ခရီးစဥ္ကို သူ၏ ၀က္ဆိုက္http://drivingforburma.blogspot.com/ တၾင္ ေစာင့္ဳကည့္ဴပီး အားေပး၊ ကူညီ ၀ိုင္း၀န္းႎိုင္သည္ဟု သိရသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)