>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – 10th Dec 2007

December 11, 2007

>

Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇

ေနဴပည္ေတာ္ေရာက္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္
ဆရာ႒ကီးမင္းသု၀ဏ္ရာဴပည့္
ဴမတ္ခိုင္နဲ ့(ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း) ေအာင္႒ကီး
ရန္ကုန္ကဴမိႂ ့နယ္မဵား ေခတၨ ေရဴပတ္ေတာက္
ဴမန္မာ့ ဒီဗီဒီဇာတ္ကား ထူးခၾဵန္ဆုမဵားေပးရန္ရႀိ

ေနဴပည္ေတာ္ေရာက္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္

ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ ဴမန္မာႎႀစ္ႎိုင္ငံအဳကားမႀာ စစ္ေရးပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္မႀုမဵား တိုး႑မႀင့္လာေနတယ္လို ့ အကဲဴဖတ္သူမဵား ေ၀ဖန္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာပဲ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန ့က ေဴမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္က သူ ့ရဲ ့ခန္ ့ အပ္လၿာကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿထံ ေပးအပ္လိုက္ပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္ရႀိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဒီအခမ္းအနားကို နအဖ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ဴမင့္ဦး၊ ႎိုင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီး ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္႒ကီး ဦးေမာင္ဴမင့္ နဲ ့ သံတမန္ေရးရာ ဦးစီးဌာန ႌၿန္ဳကား ေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဦးေကဵာ္ေကဵာ္ တို ့ တက္ေရာက္ဳကတယ္လို ့ ႎုိင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမဵားက ေဖၞဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အာဇာနည္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵားကို ႑မႀႂပ္ႎႀံထားရႀိတဲ့ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့၊အာဇာနည္ကုန္းမႀာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၳတ ခဵန္ဒူး၀ႀမ္နဲ ့ အဖၾဲ ့ကို ေဴမာက္ကိုရီးယားလူမဵိႂး၊ ေအးဂဵင့္မဵားက ဗံုးခၾဲလုပ္ဳကံဖို ့ ႒ကိႂးစားမႀႂအဴပီး၊ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ဴပတ္ေတာက္ခဲ့ရာက၊ အခု ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ သံအမတ္အဆင့္ဆက္ဆံေရးကို ဴပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို စစ္ေရးအရနည္းပညာနဲ ့ စစ္လက္နက္ပစၤည္းမဵား ေထာက္ပံ့ ေရာင္းခဵေနသူမဵားထဲမႀာ ေဴမာက္ကိုရီးယား ပၝ၀င္ေနေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ အကဲဴဖတ္သူေတၾ ေ၀ဖန္ေနခဲ့တာ ႎႀစ္ အနည္းငယ္ ရႀိခဲ့ပၝဴပီ။ ေနဴပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စဥ္က လံုဴခံႂေရး ဥမင္လိုဏ္ေခၝင္းမဵားကို ေဴမာက္ကိုရီးယား ပညာရႀင္မဵားရဲ ့ အကူအညီနဲ ့ တပ္ဆင္ခဲ့တယ္လို ့ သတင္းထၾက္ခဲ့ဴပီး၊ ေဴမဴပင္မႀ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးပဵံလက္နက္နဲႚ နည္းပညာကိုလည္း ေဴမာက္ကိုရီးယားကပဲ ၀ယ္ယူခဲ့တယ္လို ့ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းမဵားမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ေဴမာက္ကုိရီးယားထဲက ညႃကလိယား စၾမ္းအင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မဵားပၝ လက္ခံရယူေနတယ္လို ့ ေ၀ဖန္ေနဳကပၝတယ္။ အသစ္ခန္ ့အပ္လိုက္တဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္ရဲ ့ အမည္ဟာ မစၤတာကင္ဆုပ္ခဵိႂ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးမင္းသု၀ဏ္ရာဴပည့္

ေခတ္စမ္းစာေပ ဖခင္႒ကီးတစ္ဦးဴဖစ္သူ ဆရာ႒ကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲႚလာာမယ့္ ေဖေဖၞ၀ၝရီလ ၁၀ ရက္မႀာ ကဵေရာက္မယ့္ ႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႚအတၾက္ စာေပမဵိႂးဆက္သစ္မဵားက ဴပင္ဆင္ေနဳကဴပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကၾမ္းဴခံကုန္းဴမိႂ ့ ဇာတိ ဆရာ႒ကီးကို ဂုဏ္ဴပႂဳကဖို ့၊ ကၾမ္းဴခံကုန္းသားမဵားကလည္း စိုင္းဴပင္းေနဳကတယ္လို ့ သိရပၝတယ္။ ကၾယ္လၾန္သူ ဆရာ႒ကီးရဲ ့ ကၾမ္းဴခံကုန္းေနအိမ္မႀာ အခမ္းအနား ကဵင္းပဳကမယ္လို ့ ဆိုပၝတယ္။

ေတာင္သမန္ေရၿအင္းစာေပက “မင္းသုေ၀ဋိီကာ စာအုပ္ထၾက္ဖိုႚ ဴပင္ဆင္ေနဴပီး ဆရာ႒ကီးရဲႚမိသားစုကေတာ့ မင္းသု၀ဏ္ ကဗဵာေပၝင္းခဵႂပ္ကို ထုတ္ေ၀ဖို ့ ဴပင္ဆင္ေနပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီးမင္းသု၀ဏ္ဟာ ၁၉၀၉ ခုႎႀစ္ ေဖေဖၞ၀ၝရီလ ၁၀ ရက္က ဖၾားဴမင္ခဲ့ဴပီး ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန ့က ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္။

Sample Image

ဴမတ္ခိုင္နဲ ့(ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း) ေအာင္႒ကီး

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေနႚထုတ္ လ႖ပ္တစ္ဴပက္ဂဵာနယ္မႀာ အယ္ဒီတာဴမတ္ခိုင္ နဲႚ (ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း)ေအာင္႒ကီးတိုႚရဲႚ အင္တာဗဵႃး အပိုင္း ၄ ကို ဆက္လက္ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ အစိုးရသတင္းေပး အဴဖစ္ စာေပနယ္မႀာ အမဵားက စၾပ္စၾဲခံေနရသူ ဴမတ္ခိုင္က ဴပင္းထန္ဴပီး အဴငင္းပၾားဖၾယ္ရာ အေဴဖမဵားရဖို ့ ေမးခၾန္းမဵားနဲ ့ လမ္းေဳကာင္းေပးခဲ့ေပမယ့္ ႎႀႂတ္ကၾဵံလို ့ မဳကာခဏ ေ၀ဖန္ခံရေလ့ ရႀိသူ (ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း) ေအာင္႒ကီးက ေရႀာင္ဴပီး ေဴဖသၾားခဲ့တယ္လို ့ အခဵိႂ ့က သံုးသပ္ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား နဲ ့ အေနာက္ကမၲာကို တိုက္ခိုက္ဴပီး စစ္တပ္ဘက္က ကာကၾယ္ဖို ့ အတၾက္ ဴမတ္ခိုင္က လမ္းေဳကာင္းဴပ ေမးခၾန္းမဵား ခဵေပးခဲ့တယ္လို ့ အခဵိႂ ့ယူဆဳကပၝတယ္။ (ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း) ေအာင္႒ကီးရဲ ့ အေဴဖမဵားထဲမႀာ စာဖတ္သူမဵားအဳကား အဴငင္းပၾားစရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္၊ စစ္တပ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရအဴဖစ္ အာဏာ ရယူမႀႂ အေပၞ ေဴဖဳကားခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူက ဦးႎုေဴပာသလို စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းခဵင္၍ ဦးႎုမႀ လၿဲေပးခဲ့ရဴခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဦးႎုက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေန၀င္း ထံကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အဴဖစ္ ထိမ္းသိမ္းေပးဖို ့ ဖိတ္ဳကားခဲ့တာ ေဳကာင့္ စစ္တပ္က တာ၀န္ယူရဴခင္း ဴဖစ္တယ္လိုႚဆိုပၝတယ္။ အင္တာဗဵႃး အပိုင္း ၄ မႀာ ဴမတ္ခိုင္ေမးဴမန္းခဲ့တဲ့ အေမးအခဵိႂ ့က ေအာက္ပၝအတိုင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ဆိုတာ ႎိုင္ငံရဲ ့ အနာဂတ္ကို ႒ကိႂဴမင္လိုက္ဴပီး ႎိုင္ငံရဲ ့ အကဵိႂးသယ္ပိုးႎုိင္မႀ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္မယ္။ ဘယ္သူက ငၝးပၾက္ရာ ငၝးစာခဵ လုပ္ေနတာေတၾ ့ရပၝသလဲ။

– အန္ကယ္က စစ္သားဴဖစ္လို ့ တပ္မေတာ္ကို ခဵစ္သည္ဴဖစ္ေစ၊ မုန္းသည္ဴဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ရႀိကို ရႀိရမယ္။ တပ္မေတာ္ကို အဴမဲတမ္း ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ဴဖစ္ကို ဴဖစ္ရမယ္လို ့ အန္ကယ္ ေဴပာခဲ့ဖူးပၝသလား။

– ကဵႂပ္တို ့က ႎုိင္ငံဴခားသံရုံးေတၾ ဖင္မရက္ဘူး။ ႎိုင္ငံဴခား သံရုံးေတၾနဲ ့ ပလူးပလဲ မလုပ္ခဲ့ဘူးလို ့ ဆိုထားတယ္။ ဘယ္သူေတၾက ႎုိင္ငံဴခားသံရုံးေတၾကို ဖင္ရက္ေန တာလဲ။ ပလူးပလဲ လုပ္ေနလို ့လဲ။

– အမဵိႂးသားႎိုင္ငံေရး၊ အမဵိႂးသား စိတ္ဓၝတ္နဲ ့ ပတ္သက္ဴပီး အန္ကယ္ ေဴပာခဲ့ဖူးတာမႀာ VOA / BBC ကိုေဴပာေပးမႀ၊ တင္ေပးမႀဆိုရင္ ေသေတာင္ ေခၝင္းေဆာင္မလုပ္ဘူးကၾ ၊ မေဴပာဘူးကၾလို ့ ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။ BBC / VOA တိုႚက ဴမန္မာဴပည္ေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္ ဘယ္သူ ့ကို တင္ေပးခဲ့ဖူးလို ့လဲ။


ရန္ကုန္ကဴမိႂ ့နယ္မဵား ေခတၨ ေရဴပတ္ေတာက္

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀) ပုဇၾန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေကဵာက္တံတား၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု၊ ဳကည့္ဴမင္တိုင္၊ စမ္းေခဵာင္း၊ ကမာရၾတ္၊ မရမ္းကုန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ရန္ကင္း၊ ဗဟန္း၊ မဂႆလာေတာင္ညၾန္ ့၊ မဂႆလာဒံု၊ ေဴမာက္ဥကၠလာ၊ စတဲ့ ဴမိႂ ့နယ္မဵားအားလံုး ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့ကစဴပီး ေရဴဖတ္ေတာက္ခံထားရပၝတယ္။ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့တၾင္းကို ေရပိုမိုေပးႎိုင္ဖို ့ လိုအပ္တဲ့ ဴပႂဴပင္ေဆာင္ရၾက္မႀႂမဵား ဴပႂလုပ္ရန္လို ့ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ ဒီဗီဒီဇာတ္ကား ထူးခၾဵန္ဆုမဵားေပးရန္ရႀိ

ရုပ္ရႀင္ ဖလင္နဲ ့ ရိုက္ကူးတဲ့ ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား႒ကီးမဵား နည္းပၝးလာခဵိန္မႀာ ဒီဗီဒီ ဇာတ္ကားမဵားကိုလည္း ထူးခၾဵန္ဆုတိုးခဵဲ ့ ေပးသၾားဖို ့ ရႀိတယ္လို ့ ထင္ရႀားတဲ့ ဒၝရိုက္တာ တစ္ဦးက ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္က စဴပီး ရုံတင္မယ့္ ဒီဗီဒီ ဇာတ္ကားမဵားကို ထူးခ႗န္ဆုစတင္ေပးႎုိင္ဖို ့ ရုပ္ရႀင္အစည္းအရုံး နဲ ့ သက္ဆိုင္ရာ၀န္႒ကီးဌာနတို ့က ဴပင္ဆင္ေနဳကတယ္လို ့ သူကဆိုပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္