>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – Dec 13th 2007

December 14, 2007

>

ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ
မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇

မီး ဴပန္ ဴပတ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္
မီးဴပတ္လို ့ မီးေလာင္တယ္
အေရအတၾက္ ပိုမိုတိုးဴမႀင့္ထားတဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးအင္အား
ဴပည္ပတယ္လီဖုန္းေခၞဆိုသူမဵား အဳကား
Pfingo ေခတ္စား
မဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံေရႀ ့မႀာ ဖၾင့္မယ့္ညေစဵး

မီး ဴပန္ ဴပတ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္

ဴပီးခဲ့တဲ့ မိုးတၾင္းက မီးသိပ္မဴပတ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ဴမိႂႚမႀာ ရက္သတၨတစ္ပတ္ခန္ႚက စဴပီး မီးဴပန္ဴပတ္ေနပၝဴပီ။ ဴမိႂႚတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵား အပၝအ၀င္ ေနရာအားလံုးမႀာ ေန ့ည ဴပန္ဴပတ္ေနလိုႚ ပံုမႀန္လာခဵိန္နဲႚ ဴပတ္ခဵိန္ကုိ မႀန္းလို ့ မရေသးပၝဘူး။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့ကစဴပီးေတာ့ ဴမိႂ ့တိုင္း ဴမိႂ ့နယ္အခဵိႂႚမႀာ ညေန ၅ နာရီက ည ၁၁ နာရီေကဵာ္ အထိ ဴပတ္ခဲ့ဴပီး၊ ေနာက္ေနႚ၊ ေနႚလည္ ၁၁း၀၀ နာရီမႀာလည္း ဴပန္ ဴပတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ေႎၾရာသီအကုန္ မိုးတၾင္းအထိ အခုလို မီးဴပတ္ေနမလားလို ့ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့သားမဵား အဳကား စိုးရိမ္ပူပန္ ေနဳကပၝတယ္။

မီးဴပတ္လို ့ မီးေလာင္တယ္

ရန္ကုန္မႀာ မီး ဴပန္ဴပတ္လာတာနဲႚ၊ ဟိုမႀာ ဒီမႀာ မီးလန္ႚမႀႂေလးေတၾ ရႀိလာေနပၝတယ္။ အရင္ႎႀစ္ေတၾ ကထက္ စီးပၾားေရး ကဵဆင္းလာေနလိုႚ၊ ဒီႎႀစ္ မီးဴပတ္ရာသီဟာ မီးအႎၨရာယ္ ပိုရႀိတယ္လိုႚ၊့ အခဵိႂ ့ခန္ႚမႀန္းေနဳကခဵိန္မႀာပဲ မီးလန္ႚမႀႂေတၾ ဴဖစ္ပၾားလာတာပၝ။

မီးမလာခဵိန္မႀာ ဘက္ထရီနဲႚ အင္ဗာတာမဵား မသံုးႎိုင္တဲ့ အိမ္အမဵားစုက ဖေယာင္းတိုင္ကို အမႀီဴပႂရတာေဳကာင့္ မီးအႎၨရာယ္ တိုးပၾားလာသလို၊ မီးဴပတ္ခဵိန္မႀာ မီးဖိုနဲႚ လ႖ပ္စစ္မီးမဵား ပိတ္မထားမိလိုႚလည္း မီးေလာင္မႀႂမဵား ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရပၝတယ္။

မဳကာခဏ မီးလန္ႚမႀႂ အဴဖစ္အမဵားဆံုးက ေဴမာက္ဥကၠလာပလိုႚ သိရဴပီး၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေနႚက ေဴမာက္ဥကၠလာပ၊ သုဓမၳာလမ္းမ႒ကီး (ဌ) ရပ္ကၾက္မႀာ ဖေယာင္းတိုင္ကစဴပီး မီးေလာင္ခဲ့လိုႚ၊ အေဆာက္အဦ တလံုး ဆံုးရႀႂံးခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေနႚကေတာ့ အင္းစိန္ဴမိႂႚနယ္၊ ဘီပီအိုင္ေဆး၀ၝးစက္ရုံ၊ ၀န္ထမ္း လိုင္းခန္းမႀာ မီးေလာင္ခဲ့ဴပီး၊ အမဵိႂးသား၀န္ထမ္းတစ္ဦး အသက္ ဆံုးရႀႂံး ခဲ့ပၝတယ္။

အေရအတၾက္ ပိုမိုတိုးဴမႀင့္ထားတဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးအင္အား

သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵား ေသၾးေဴမကဵခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းအဴပီး၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚမႀာ အရပ္၀တ္နဲႚ ခဵထားတဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးအင္အားေတၾ အရင္ထက္ မဵားဴပားလာတယ္လိုႚ ေစာင့္ဳကည့္သူမဵား သံုးသပ္ေနဳက ပၝတယ္။

ဘတ္စ္ကားမႀတ္တိုင္႒ကီးမဵားမႀာ အရပ္၀တ္နဲႚ ေထာက္လႀမ္းေရး တေယာက္စီ ခဵထားဴပီး၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္႒ကီးမဵားမႀာလည္း တဦးစီ ရႀိေနတတ္ ဳကပၝတယ္။ ေစာင့္ဳကည့္သူမဵားကေတာ့ ညပိုင္းဖၾင့္တဲ့ ကၾမ္းယာဆိုင္မဵားဟာ ေထာက္လႀမ္းေရးနဲ ့ ပူးေပၝင္း သတင္းပို ့သူမဵား ဴဖစ္ေလ့ရႀိလို ့ သတိထားစရာလို ့ ဆိုဳကပၝတယ္။

အခုဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အတၾင္းက ရန္ကုန္ဴမိႂႚလည္ အင္တာနက္ကေဖး တခုမႀာ၊ အသံုးဴပႂေနတဲ့ လူတဦးကို ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လိုႚ အင္တာနက္ကေဖး အသံုးဴပႂသူမဵားအတၾင္း ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဖမ္းဆီးသၾားတဲ့ ကေဖးဆိုင္ပတ္၀န္းကဵင္ကို ေထာက္လႀမ္းေရးမဵားက ဴခိမ္းေဴခာက္ထားလိုႚ့ ဘယ္ဆိုင္လိုႚ့ တိတိကဵကဵ မသိရေသးပၝဘူး။

ဴပည္ပတယ္လီဖုန္းေခၞဆိုသူမဵား အဳကား Pfingo ေခတ္စား

အင္တာနက္ကတဆင့္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းနဲႚ ဴပည္ပ တယ္လီဖုန္းေဴပာဆိုသူမဵား အဳကားမႀာ Pfingo ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေခတ္စားေနပၝတယ္။ Pfingoဟာ စကႆာပူအေဴခစိုက္ ကုမၯဏီတစ္ခုဴဖစ္ဴပီး၊ မႀတ္ပံုတင္ေဳကး စကႆာပူ ၆ ေဒၞလာ သၾင္းရင္၊ ၀က္ဆိုက္ကတဆင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ရယူဴပီး၊ ကမၲာအရပ္ရပ္ကို ဖုန္းေခၞႎိုင္တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက အင္တာနက္ကေဖးမဵားမႀာ Pfingo ထားေပးထားဴပီး၊ ရန္ကုန္ – စကႆာပူ၊ ရန္ကုန္ – မေလးရႀား၊ ဖုန္းေဴပာလိုသူမဵား အဳကားမႀာ ေခတ္စားေနပၝတယ္။

မဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံေရႀ ့မႀာ ဖၾင့္မယ့္ညေစဵး

ရန္ကုန္ဴမိႂႚ မဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံေရႀႚမႀာ ရန္ကုန္ဴမိႂႚေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာလက စတင္ဴပီး ညေစဵးတခု ဖၾင့္လႀစ္ဖိုႚ စိုင္းဴပင္းေနပၝတယ္။ တၾန္းလႀည္းမဵားနဲႚ ေရာင္းေစမယ့္ ဒီညေစဵးဟာ တရႀိန္ထိုးကဵဆင္းေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားခရီးသၾားလုပ္ငန္းကိုလည္း ဴမႀင့္တင္ဖိုႚ့ ရည္ရၾယ္တယ္လို ့ သိရပၝတယ္။

“ရန္ကုန္ဴမိႂ ့ေတာ္ရဲႚ အစည္ကားဆံုး ညေစဵး႒ကီး” ဴဖစ္လာမယ္လိုႚ စည္ပင္သာယာက တာ၀န္ရႀိသူမဵားက ဳကံႂး၀ၝး ထားပၝတယ္။ ေရာင္းခဵေစမယ့္ တၾန္းလႀည္းေတၾရဲ ့ ဒီဇိုင္းကိုလည္း စည္ပင္ကပဲ ေရးဆၾဲတာလုိ ့ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္ဴမိႂႚလည္ ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာေတာ့ – ဒီေစဵး ဖၾင့္လႀစ္ေရးဟာ စည္ပင္က ညေစဵး ဖၾင့္လႀစ္ႎိုင္ေရး စီမံခန္ ့ခၾဲမႀႂ ေကာ္မတီအတၾက္ အ႒ကီးဆံုး စားေပၝက္႒ကီးလို ့ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးမတည္ဴငိမ္မႀႂမဵားနဲႚ စီးပၾားေရး ပိုမိုယိုယၾင္းလာမႀႂမဵား ေဳကာင့္ ကဵဆင္းေနတဲ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းကို ဴမႀင့္တင္ႎိုင္ဖုိႚအတၾက္၊ ႒ကိႂးပမ္းအာထုတ္မႀႂ တခုလိုႚ၊့ စည္ပင္က အရာရႀိမဵားက အစည္းအေ၀းမဵားမႀာ တရား၀င္ေဴပာဳကား ဳကပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္