>U Kovida’s speech in detail at USF

December 15, 2007

>

သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀာ ေဴပာဳကားတဲႛ မိန္ႛခၾန္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇

အို ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵား ဘုရား၊

ဒီေနႛဟာ ၁၃၆၉ခု နေတၨာ္ လဆန္း ၅ရက္ေနႛ ၂၀၀၇ခု ၁၂လ ၁၄ရက္ေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ တပည္ႛေတာ္ ယခု အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုု္လ္ ေကဵာင္း၀င္းထဲရႀိ စိန္ႛအစ္ကေနတစ္ ဘုရားေကဵာင္း မႀေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵားအား ပန္ဳကားေနပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနရာကို ေရာက္ရႀိ ေနရတာက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛကို လက္ခံဘိုႛ ေရာက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မတရားဖိႎႀိပ္ ညႀင္းဆဲေနေသာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္၍ အဳကမ္းမဖက္ အႎုနည္းဴဖင္္ႛ သတိၨရႀိရႀိ ဆႎၬဴပခဲႛဳကေသာ သိန္းဂဏန္းရႀိ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ယခု ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ဳကီးက အေလးအနက္ဴပႂတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ကို အရႀင္ဘုရားတိုႛကိုယ္စား တပည့္ေတာ္ လာေရာက္ လက္ခံရသည့္အတၾက္ ဂုဏ္ယူမိပၝတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္္ဳကီးဟာ အရႀငိဘုရားတိုႛကဲ့သိုႛ တရားမ႖တမႁ။ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတႛိုအတၾက္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပ ရပ္တည္ရဲတဲ့၊ အသက္ စည္းစိမ္တိုႛကို စၾန္ႛလၿတ္ရဲသူ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမဵားကို အစဥ္အဆက္ အေလးအနက္ဴပႂ ဂုဏ္ယူရဲတဲ့ ေကဵာင္းေတာ္ဳကီး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပၝတယ္၊

လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ ၂၀က အာဏာရႀင္ အယ္ဆာေဗးဒၝးမႀာ ဆိုဆိုင္ယတီေအာဖ့္ ဂဵီးဆက္ရဲႛ ခရိယာန္ ညီအကိုေတာ္ ၆ ဦး လုပ္ဳကံသတ္ဴဖတ္ခံရစဥ္က ဂုဏ္ဴပႂခဲ့ဳကသလို၊ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀာတုန္းက တိဘက္ႎိုင္ငံေတာ္ အဓိပတိ ဒလိုင္းလားမားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ခဵီဴမႀင့္ခဲ့ဳကသလို ယခုလည္း အရႀင္ဘုရားတိုႛ ဴမန္မာ ဗုဒၮဘာသာ သံဃာေတာ္အားလုံးကို သည္တကၠသိုယ္ဳကီးက တစိတ္တည္း တ၀မ္းတည္း အားေပး၊ ဂုဏ္ဴပႂေဳကာင္း ေထာက္ခံေဳကာင္း ဴပလိုက္သည့္အတၾက္ တပည့္ေတာ္က သံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စား မဵားစၾာ ေကဵးဇူးတင္ရႀိပၝေဳကာင္း ေဴပာဳကားလိုပၝတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ဳကီးက အဓိပတိမဵား။ ဆရာ ဆရာမ မဵား၊ မိဘမဵား နဲႛ ဧည့္သည္ေတာ္ အေပၝင္းတိုႛ –

ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္လိုက္တာဟာ စစ္အာဏာရႀင္မဵား၊ စစ္အစိုးရမဵားကို ဆက္လက္တိုက္ပၾဲ၀င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး။ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ႎႀင့္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အင္အားစုမဵားကို ကမၲာႛ ဴပည္သူလူထုတ၀ႀမ္းက မေမ့မေလ႖ာ့ဘဲ ထာ၀ရ အားေပးေထာက္ခံ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁတိုႛ ရႀိေနေဳကာင္း သက္ေသဴပသမႁ တစ္ခု ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကမာၲတ၀ႀမ္းမႀာ ႎႁတ္ပိတ္ခံေနရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ကဲ့သိုႛေသာ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾအတၾက္ လၾတ္ေဴမာက္တဲ့ အရပ္ေဒသက လၾတ္လပ္မႁ။ ဴငိမ္းခဵမ္းမႁ ႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ လူအဖၾဲႛအစည္းဳကီးက တတ္စၾမ္းသေလာက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရၾက္ဳကဖိုႛ။ ဆက္လက္ဴပီး ႎိုင္ငံတကာက အစိုးရမဵား။ စီးပၾားေရး၊ ပညာေရး။ လူမႁေရး၊ ဘာသာေရး အဖၾဲႛအစည္းမဵား အားလုံးက အရႀိန္ဴမႀင့္ အေရးယူေပးဳကဖိုႛ အတၾက္ သည္တကၠသိုလ္ဳကီးက ထင္ရႀားတဲ့ စံဴပ နမူနာ တခုဴဖစ္တယ္လိုႛ ယုံဳကည္ပၝတယ္။

တပည့္ေတာ္တိုႛကိုယ္တိုင္သည္လည္း ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက သံဃာေတာ္မဵား ကိုယ္စား၊ ဴပည္ပက ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵား အားလုံး တစိတ္တ၀မ္း၊ တညီတညၾတ္တည္း ရပ္တည္လ႖က္ သာသနာ့ေမာဠိ အမည္ဴဖင့္ ဴမန္မာသံဃာအဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛစည္းဴပီး ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုမဵားနဲႛအတူ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ကမာၲဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို ေဆာင္ရၾကိေနစဥ္ ယခုကဲ့သိုႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက သံဃာေတာ္မဵားအတၾက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ကိုယ္စားဴပႂ လက္ခံရရႀိသည့္အတၾက္ ပိုမို အင္အားရႀိမိ။ အားတက္မိပၝတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ဳကီးက ဘၾဲႛယူ ေကဵာင္းသားမဵား အေပၝင္းတိုႛ –

ဴမန္မာႎုိ္င္ငံ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကိုယ္စား က႗ႎု္ပ္က ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ္သိကၡာဴပည့္သည့္ တကၠသိုလ္ဳကီးမႀ ဘၾဲႛလက္မႀတ္မဵား ခဵီးဴမႀင့္ခံရသည့္ ေကဵာင္းသားမဵားးအတၾက္ ဂုဏ္ဴပႂစကား ေဴပာဳကားေပးပၝမယ္၊၊

ဤတကၠသိုလ္ရဲႛ ေဆာင္ပုဒ္က လိုႛ ဆိုပၝတယ္၊၊ အဲဒီေဆာင္ပုဒ္ဟာ ဗုဒၭေဟာဳကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္နဲႛ ညီပၝတယ္၊၊ ဗုဒၭက ဒီလိုေဟာပၝတယ္၊၊

သုႍုသာ သုတဒၭနီ
သုတံ ပညာယ ၀ဒၭနံ
ပညာယ အတၪံ ဇာနာတိ
ဥာေတာ အေတၪာ သုခၝ၀ေဟာ (ေထရ ဂၝထာ ) ၁၄၁

လိုႛေဟာပၝတယ္္၊၊

” သုႍုခၝ ဆရာစကား နာခံ မႀတ္သားသင္ယူေလႛ ရႀိသူသည္ သုတ၀ဒၭနီ ဗဟုသုတ တိုးပၾား၏၊ သုတံ ဗဟုသုတသည္ ပညာယ၀ဒၭနံ ဥာဏ္ပညာ တိုးပၾားေစ၏၊ ပညာယ ဥာဏ္ပညာ တိုးပၾားလာသဴဖင္ႛ အတၪံ အေဳကာင္းအကဵိႂး အေကာင္းအဆိုးကို ဇာနာတိ သိ၏၊ ဥာေတာ အေတၪာ အသိဥာဏ္ ပညာ ရႀိသူသည္ သုခၝ၀ေဟာ မိမိခဵမ္းသာမႁ၊ သူတပၝးခဵမ္းသာမႁ ကို ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္၏ …. ” အဲဒီလို ဗုဒၭကေဟာပၝတယ္၊၊

ေကဵာင္းသား အေပၝင္းတိုႛသည္လည္း သည္ေကဵာင္းေတာ္ဳကီးက အဆုံးအမ။ သံဃာေတာ္မဵားရဲႛ အဆုံးအမတိုႛကို ဘ၀တၾင္ ထာ၀ရ သယ္ေဆာင္ဴပီး မိသားစုအကဵိႃး၊ တိုင္းဴပည္အကဵႂိး၊ ကမာၲအကဵိုးကို ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ၊ ရဲရင့္စၾာ၊ စၾန္ႛလၿတ္ စၾန္ႛစား ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝေစ လိုႛ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပၝတယ္။

အားလံုး ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ အသို္င္းအ၀ိုင္း ႎႀင္ႛတကၾ အားလံုးကမၲာသူ ကမၲာသားေတၾ ကိုယ္စိတ္ႎႀစ္ဴဖာ ခဵမ္းသာဳကပၝေစလိုႛ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵား ကိုယ္စား ဘုန္း႒ကီးက ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛသလိုက္ပၝတယ္၊၊

မေ၀းလႀသည့္ အနာဂတ္မႀာ သည္ တကၠသိုလ္ဳကီး နဲႛ ဧည့္သည္ေတာ္ အားလုံးကို ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားက ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဴပန္လည္ ပင့္ဖိတ္ဴပီး ဂုဏ္ဴပႂပၾဲ ကဵင္းပဴပီး ေကဵးဇူးတင္တဲ့ အခန္းအနား ကဵင္းပႎိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။

ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္၊၊

Commencement Speech by Sayadaw U Kovidabhivamsa

Dear Venerable Sangha (monks) in Burma,

Today is the 5th waxing day of the month of Natdaw, B.E. 1369 [according to the Burmese calendar] and December 14, 2007 [according to the Gregorian calendar].

From the Commencement Ceremony for USF Graduate Students currently being conducted at the Saint Ignatius Church on the USF (Jesuit University of San Francisco) campus, I am letting all the monks – hundreds of thousands — in Burma know that you have been collectively awarded an Honorary Degree in recognition of your courage, loving kindness, compassion and commitment to conduct non-violent protests against a brutal, repressive, military regime.

I am thrilled and honored to accept the Honorary Degree on your behalf.

You should feel extremely honored because USF has a long tradition of recognng the heroic efforts of people, who – like all of you — are willing to give up possessions and make the supreme sacrifices in order to secure the human and democratic rights of people especially those living “in constant fear” under oppressive dictators.

USF honored six members of the Society of Jesus were killed in El Salvador – nearly twenty years ago — for their courageous denunciations of a repressive government. In 2003, USF conferred an honorary degree to His Holiness the Dalai Lama.

USF is continuing the tradition by honoring you – all the courageous monks in Burma – for upholding your noble beliefs and actions. On your behalf, I would like to express my heartfelt thanks to USF.


Dear Members of the Board of Trustees, Faculty members, Family members of Students, and Honored Guests,

This honorary degree being conferred to the courageous monks of Burma is living proof that people all around the world do care about the plights of those being brutally tortured and killed by repressive military dictatorships that have no conscience about human and democratic rights.

This University is leading by example to other institutions in the free world – academic, religious, social, local, regional, global – that they should recognize the hardships of people “forced to be voiceless and suffer silently for decades” and that they could and should help the courageous people who have put their lives on line to lead non-violent protests against the heartless regimes especially those who consider “chanting of loving kindness a crime”.


The Burmese monks all over the world are unified under the recently formed International Buddhist Monks Association called Sasana Moli. To help the noble cause of the courageous monks inside Burma (who constantly face torture and death), the monks outside of Burma are working with people and organizations wishing to bring back peace and happiness to the world in general, and Burma in particular. The honorary degree given by USF definitely gives all of us – inside and outside Burma – much needed encouragement and conviction to carry on our noble tasks.


Dear Graduate Students attending Commencement,


On behalf of the monks of Burma, I would like to congratulate you for completing graduate studies from USF, which is known not only for its excellent academic and extracurricular programs, but also for its mantra: “educating minds and hearts to change the world.”

The University mantra is in complete agreement with the teachings of Buddha. He said, in “Thera” verse 141

A paraphrase is as follows:


If one studies [diligently] under a mentor, one gains bahusuta (general knowledge).

Bahusuta gives rise to nana (wisdom) and learning (education).

Wisdom and learning enables one to reason: differentiate the good and the bad, the right and the wrong.

An educated mind, then, is able to do good things not only for one, but for others as well.

May you be able to use the University mantra, the education provided by the University and the faculty, and words of wisdom provided by the monks and other religious practitioners to lead good lives and to help work for the benefit of your families, your organizations, your nation, and the world. May you have the courage to make sacrifices – if and when needed – to help bring peace on earth.

On behalf of the monks in Burma, I wish physical and spiritual well-being for all working or studying in USF, to all those attending this ceremony, and to the people all over the world.


I hope that in the not-too-distant future, the monks in Burma will be able to reciprocate the generosity of USF by inviting all of you over to Burma to attend a “Thanksgiving” ceremony.

Thanks.

Signed – U Kokida


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)