>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

December 16, 2007

>

ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္တၾင္ ကဵင္းပ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇

႓ပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ဴပႂေပးအပ္သည့္ Doctor of Humane Letters အမည္ရႀိ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛေပးအပ္ပၾဲကို ယေနႛ ညေန နာရီခၾဲတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္။

၁၈၅၅ ခုႎႀစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္က ေပးအပ္သည့္ ယင္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ခဵီးဴမင့္ပၾဲကို င္းတကၠသိုလ္၏ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္အခမ္းအနား႒ကီးတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ဴခင္းဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စား သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛ႒ကီး၏ နာယက ဆရာေတာ္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒ က ႐ကၾေရာက္လက္ခံခဲ့သည္။

႔ကေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္မဵား ကို ဖူးေတၾႛရစဥ္

St. Ignatius Church ဴပႂလုပ္ေသာ အဆိုပၝ အခမ္းအနားသိုႛ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ႎႀင့္ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္႓မိႂႛတိုႛတၾင္ သီတင္းသံုးေနသည့္ သံဃာေတာ္ ပၝးႎႀင့္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္သူအခဵႂိႛလည္း တက္ေရာက္ခၾင့္ရရႀိခဲ့သည္။

ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္စင္ဴမင့္တၾင္ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးကို တကၠသိုလ္ အဓိပတိ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ဳကီး ပရီဗက္ႎႀင့္အတူ ေတၾႚရစဥ္

႓ပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအတၾင္း ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာေတာ္မဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္မႁ မႀတ္တင္းဓာတ္ပံုမဵားႎႀင့္ ရႀင္းလင္းခဵက္စာမဵားကို အခမ္းအနား မစတင္မီကပင္ ဆလိုက္ထိုး၍ ဴပသခဲ့သည္။ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္အခမ္းအနား စတင္႓ပီး မဳကာမီပင္ စစ္အာဏာရႀင္မဵား၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားအား ရဲ၀ံ့စၾာ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားကို ခဵီးဴမင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛကို တကၠသိုလ္အဓိပတိ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ဳကီး ပရီဗက္ က အပ္ႎႀင္းခဲ့႓ပီး မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးက လက္ခံခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵား၏ အဳကမ္းမဖက္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ႎုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမဵားမႀတဆင့္ ကမၲာက ဴမင္ေတၾႛခဲ့ရေဳကာင္း၊ အဆိုပၝ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို စစ္အစိုးရက ဳကမ္းတမ္းစၾာ တံုႛဴပန္ခဲ့႓ပီး ေထာင္ႎႀင့္ခဵီသည့္ သံဃာေတာ္မဵားအား ဖမ္းဆီးခဲ့သလို သံဃာေတာ္အမဵားအဴပားလည္း ပဵံလၾန္ေတာ္မူခဲ့ရေဳကာင္း၊ ယင္းကဲ့သိုႛ ရဲ၀ံ့မႁကို ဂုဏ္ဴပႂသည့္အေနဴဖင့္ ဤဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ခဵီးဴမင့္ရဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း ေကဵာင္းအုပ္ဆရာ႒ကီးက မိန္ႛဳကားခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ မိန္ႚခၾန္း ေဴပာဳကားေနစဥ္

ဆရာေတာ္႒ကီးက ေကဵးဇူးတင္စကား ဴပန္လည္မိန္ႛဳကားရာတၾင္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ သံဃာေတာ္မဵား၏ ကိုယ္စား ဂုဏ္ဴပႂဆု လက္ခံရသည့္အတၾက္ ဂုဏ္ယူမိေဳကာင္း၊ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္၏ ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ္ဴပႂေလ့ရႀိသည့္ အစဥ္အလာကိုလည္း ဂုဏ္ယူမိေဳကာင္း၊ ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ခဵီးဴမင့္ဴခင္းမႀာ စစ္အာဏာရႀင္မဵား စစ္အစိုးရမဵားအား ဆက္လက္တိုက္ပၾဲ၀င္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အင္အားစုမဵားကို ကမၲာ့ဴပည္သူမဵားက မေမ့ေလဵာ့ဘဲ အားေပးေထာက္ခံေနသည္ကို သက္ေသဴပလိုက္ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္တၾင္းသံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စား ဴပည္ပရႀိ သံဃာေတာ္အားလံုး တစိတ္တ၀မ္းတည္း ရပ္တည္ကာ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛ႒ကီးအား ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုႎႀင့္အတူ ဴမန္မာဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကမၲာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ေဆာင္ရၾက္စဥ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ခဵီးဴမင့္ခံခဲ့ရဴခင္းေဳကာင့္ ပိုမိုအားတက္မိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအေပၞ ဂုဏ္ဴပႂခဲ့သည့္ ဤတကၠသိုလ္မႀ ပုဂၢႂိလ္မဵားကိုလည္း မေ၀းေတာ့သည့္ကာလတၾင္ ဴမန္မာဴပည္သုိႛ ဖိတ္ေခၞ၍ ဴပန္လည္ဂုဏ္ဴပႂႎိုင္မည္ဟု ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ မိန္ႛဳကားခဲ့သည္။

ထိုႛေနာက္ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္ အခမ္းအနား ဆက္လက္ကဵင္းပခဲ့႓ပီး အခမ္းအနားအတၾင္း ဘၾဲႛလက္မႀတ္ တက္ေရာက္ လက္ခံဳကသည့္ အေမရိကန္ ေကဵာင္းသားအခဵႂိႛက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးအား ဂၝရ၀ ဴပႂခဲ့ဳကသည္။ အခမ္းအနား မ႓ပီးဆံုးမီ ဆရာေတာ္႒ကီးႎႀင့္ ႐ကၾေရာက္လာဳကေသာ သံဃာေတာ္ ပၝးက ဗုဒၭဘာသာ ထံုးစံဴဖင့္ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛသခဲ့ဳက႓ပီး ညေန နာရီတၾင္ အခမ္းအနား ႓ပီးဆံုးခဲ့သည္။

ကယ္လီဖိုးနီယားေဒသတၾင္ သီတင္းသုံးေနဳကေသာ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က သံဃာေတာ္ ၈ ပၝးကလည္း ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္အတူ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ကို ခဵီးဴမႀင့္တက္ေရာကိဳကဴပီး တရားစာမဵား ဴပိႂင္တူရၾတ္ဖတ္ဴပီး အခမ္းအနားကို နိဂုံးခဵႂပ္ေပးခဲ့စဥ္

ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္သည္ လၾန္ခဲ့သည့္ အႎႀစ္ ၂၀ က အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး တၾင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ The Society of Jesus အဖၾဲႛ၀င္ ဦးကို ဂုဏ္ဴပႂခဲ့႓ပီး ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကလည္း တိဗက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္းလားမား ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ အပ္ႎႀင္းခဲ့သည္။

ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္အခမ္းအနားတၾင္ သံဃာေတာ္မဵား ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေ၀ယဵာ၀စၤ ႎႀင့္ ဘာသာဴပန္ေပးဴခင္းတိုႚကို ေဘးဧရိယာအေဴခစိုက္ မိုးမခ စာနယ္ဇင္း ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားက ကူညီေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကဴပီး၊ မိုးမခ မႀ ေမာင္ရစ္ ဆရာေတာ္ဳကီး၏ မိန္ႚခၾန္း ဘာသာဴပန္ကို ဖတ္ဳကားေနစဥ္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)