>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

December 20, 2007

>

 ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္
ေနႛစၾဲ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ မႀ စတင္ဴပီး ဖၾဲႛစည္းလိုက္သည့္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား ကိုယ္စားဴပႂသည့္ သာသနာႛဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ဳကီးမႀ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ဗုဒၭဴမတ္စၾာ သာသနာ ထၾန္းကားေရး ႎႀင့္တကၾ ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံတိုႛ ခဵမ္းသာစၾာ အတူတကၾ ယႀဥ္တၾဲေနထိုင္ေရးတိုႛကို ေရႀးရႁဴပီး ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵားကို ႎိုင္ငံတကာရႀိ ေခၝင္းေဆာင္ဳကီးမဵား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႁေရး အဖၾဲႛအစည္းမဵား ႎႀင့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားႎႀင့္တကၾ အသိပညာရႀင္၊ အတတ္ပညာရႀင္ဳကီးမဵား ႎႀင့္ မိသားစုမဵား အားလုံးသိုႛ ေမတၨာရပ္ခံအပ္ပၝသည္။

(1) ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူအေပၝင္းတိုႛသည္ လက္ရႀိစစ္အစိုးရလက္ေအာက္တၾင္ မတရား ဖမ္းဆီးခံရဴခင္း၊ဖိႎႀိပ္ခံရဴခင္း၊ ေထာင္ခဵခံရဴခင္း၊ ေနရပ္ေဒသမဵားမႀ ႎႀင္ထုတ္ခံရဴခင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာ ကိုးကၾယ္ခၾင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္မဵား ပိတ္ဆိုႛခံရ၍ သာယာ၀ေဴပာမႁမဵား ဆိတ္သုဥ္းေနဴခင္း ႎႀင့္တကၾ အေထၾေထၾ ဆင္းရဲဒုကၡ ကပ္ဳကီး ၃ ပၝး ဆိုက္ေရာက္ေနပၝသဴဖင့္၊ ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုမဵားက ကရုဏာတရား၊ ေမတၨာတရားမဵား ေရႀႛထားလဵက္ ၀ိုင္း၀န္း ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးဳကပၝရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပၝသည္။

(2) ကမာၲကုလသမဂၢ အဖၾဲႛခဵႂပ္ဳကီး၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု သမၳတမိသားစု၊ အစိုးရႎႀင့္ လၿတ္ေတာ္အမတ္မင္းမဵား အားလုံး၊ ဴဗိတိ္န္ႎိုင္ငံ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ႎႀင့္ အစိုးရအဖၾဲႛ၀င္မဵား၊ ဥေရာပသမဂၢအဖၾဲႛ၀င္ ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ကေနဒၝ ႎႀင့္ ဳသစေဳတးလဵ မႀ အစိုးရမင္းမဵားက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ၀ိုင္း၀န္း ဴပစ္တင္မႁမဵား၊ အေရးယူမႁမဵား ေဆာင္ရၾက္ေပးဳကသည္ကို ေကဵးဇူး အထူးတင္ရႀိပၝသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းသာယာေရးသိုႛ အဴမန္ဆုံးေရာက္ရႀိလာရန္ အေရးယူမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ေပးေစ လိုပၝသည္။

(3) ခရစ္ယာန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းဳကီး၊ ဒလိုင္းလားမား၊ ဒက္္စမၾန္ တူးတူး အစရႀိသည့္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး ေခၝင္းေဆာင္အသီးသီးက ဴမန္မာဴပည္ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အာရုံစိုက္ဴပီး ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလာဳကဴခင္းကို ေကဵးဇူးတင္ရႀိပၝသည္။ အေမရိကန္ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ဳကီးမႀလည္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ခဵီးဴမႀင့္ဴပီး ဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာအာဇာနည္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ဴပႂသည့္အတၾက္လည္း အားတက္ ၀မ္းေဴမာက္မိပၝသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ႎိုင္ငံတကာရႀိ ဘာသာေရး၊ လူမႁေရး အဖၾဲႛအစည္းအသီးသီးက ဴမန္မာဴပည္ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ၀ိုင္း၀န္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုေပးဳကေစလိုပၝသည္။ သိုႛမႀသာ ကမာၲသူ ကမာၲသား အားလုံး၏ ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ ကာကၾယ္မႁမဵား ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားတိုႛ ရရႀိမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။

(4) ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာေရး အဖၾဲႛဳကီး၊ ကမၲာလူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛဳကီး၊ နယ္ဴခားမဲ့ စာနယ္ဇင္းဆရာမဵား အဖၾဲႛ ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးအဖၾဲႛခဵႂပ္ အစရႀိသည့္ လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႛ အသီးသီးမႀေန၍ စစ္အစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား၊ ရာဇ၀တ္မႁမဵားကို စာရင္းဴပႂစု ထုတ္ေဖာ္ တင္ဴပေနသည့္အတၾက္လည္း ေကဵးဇူးအထူးတင္ရႀိပၝသည္။ ေရႀႛဆက္၍လည္း စစ္အစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၊ မတရားေဆာင္ရၾက္ေနမႁမဵားကို ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုမဵားက ၀ိုင္း၀န္း ေဖာ္ထုတ္ဴပီး၊ အေရးယူေပးဳကပၝရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပၝသည္။

(5) ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပရႀိ ဴမန္မာရဟန္းရႀင္လူ အေပၝင္းမႀာ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ႎႀင့္ သာသနာေရး အတၾက္ အသက္၊အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မဵား စၾန္ႛလၿတ္ စၾန္ႛစားဴပီး ေဆာင္ရၾက္ေနဳကရပၝသည္။ ဳကားသိဴမင္ေတၾႛ ေနရသည့္ ႎိုင္ငံတကာက အစိုးရမဵား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႁေရး၊ ပညာေရး ႎႀင့္တကၾ အသိအတတ္ပညာ ၀န္းကဵင္မႀ မိသားစုမဵား အားလုးံက ေမတၨာ၊ ကရုဏာ ႎႀင့္ ကိုယ္ခဵင္းစာတရား လက္ကိုင္ထားဴပီတေယာက္တလက္ ဴဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးဳကပၝရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပၝသည္။

(6) မိမိတိုႛ ရဟန္းေတာ္မဵားကလည္း ဗုဒၭတရားေတာ္ အဆုံးအမမဵားႎႀင့္အညီ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားႎႀင့္တကၾ ကမာၲမိသားစုမဵားအားလုံး ေသၾးစည္းညီညၾတ္ေရး၊ ေသၾးမကၾဲဳကဘဲ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို လက္တၾဲေဆာင္ရၾက္သၾားပၝမည္။

ယခု ထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို သာသနာႛဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္၏ ရဟန္းသံဃာအသီးသီးက မိမိတိုႛ သီတင္းသုံးရာ ေဒသ၊ ဌာနမဵားရႀိ မိသားစုမဵား၊ အဖၾဲႛအစည္း အသီးသီးသိုႛ တညီတညၾတ္တည္း ရႀင္းလင္းတင္ဴပဳကဴပီး ညီညၾတ္ေသာ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး အင္အားမဵား တည္ေဆာက္ဳကမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။

ပဓာနာေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသ

You can download the full English / Burmese PDF file from here –


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)