>အရႀင္ ဉာဏိက – သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

December 23, 2007

>

သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

အရႀင္ ဉာဏိက
ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇

၂၀၀ရ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္၊ နာရီ ၃၀ မႀာ၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္ ေဒလီစီးတီး႓မိႂႛ ဂဵက္ဖာဆင္ အထက္တန္းေကဵာင္းမႀာ နိဗၱာန္ေဆာ္အဖၾဲႛကေန ႒ကီးမႀႃး႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝ ဘိ၀ံသရဲ့ တရားပၾဲကဵင္းပပၝတယ္။

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးက ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာေပမဵားပုိႛခဵခဲ့တာေဳကာင့္ တပည့္တပမ္းေတၾ အလၾန္ ေပၝမဵားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဓမၳာစရိယတန္း ဆုိင္ရာ ကဵမ္းစာမဵားကုိ ပုိႛခဵခဲ့တာ မဵားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဓမၳာစရိယစာ စာေမးပၾဲ ၀င္ေရာက္ ေဴဖဆုိဳကတဲ့ သူတုိင္းနီးပၝး ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႛ ကင္းတဲ့ သူဆုိတာ အေတာ္နည္းပၝတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးထံ ကုိယ္တုိင္ စာ၀ၝလုိက္ဘူးခဲ့လုိႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆရာေတာ္႒ကီး ဴပႂစု ထားတဲ့ ကဵမ္းစာမဵားကုိ ဖတ္ဘူးလုိႛပဴဖစ္ဴဖစ္၊ တစ္နည္းနည္းနဲႛေတာ့ ပတ္သက္ ေနတတ္တာ မဵားပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းမႀာသာမက ဴပည္ပမႀာ ေရာက္ရႀိ သီတင္းသုံးေနဳကတဲ့ သံဃာေတာ္ အမဵားစုလည္း ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ေကဵးဇူးတရားနဲႛ မကင္းတတ္ ဳကပၝဘူး။ ဴပည္ပေရာက္ သံဃာအမဵားစု ဆုိတာကလည္း ဓမၳာစရိယတန္း စာေမးပၾဲကုိ ဴဖတ္သန္း ေကဵာ္လၿားခဲ့ဳကသူက အမဵားပဲ မဟုတ္လား။

ဒၝေဳကာင့္ ဒီ ေဒလီစီးတီး႓မိႂႛမႀာ တရားပၾဲကုိ ဦးစီး ကဵင္းပသူမဵားက တရားပၾဲမစမီမႀာ ေဒလီစီးတီး အနီး၀န္းကဵင္မႀာ သီတင္းသုံးေနဳကတဲ့ တပည့္သံဃာေတာ္မဵားက ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ ပူေဇာ္ေသာအားဴဖင့္ ဆရာေတာ္႒ကီးဂုဏ္ကုိ ကုိယ္ဴမင္ရာ ရႀႂေထာင့္ကေန႓ပီး ပူေဇာ္တင္ဴပတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိလည္း ထည့္ေပးပၝ တယ္။

ဒီအခမ္းအနားကုိ ဟာ့မၾန္းေဗး႓မိႂႛ၊ ဓမၳာနႎၬ၀ိဟာရမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတာလကႆာရ၊ ဦးဳသသဓ။ ေဒလီစီးတီး႓မိႂႛ၊ ရတနာဉာဏ္ေရာင္ရိပ္သာမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ဦးေတဇ၀ႎၨ ဖရီးေမာင့္႓မိႂႛ ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရ ဓမၳရိပ္သာမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ဦးေဃာသိတာဘိ၀ံသ၊ ဦးဉာဏိကတုိႛ ႐ကၾေရာက္ဳကပၝတယ္။

ဆရာေတာ္႒ကီးက ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာပဲ ကဵင္လည္မႀႂ မဵားတာေဳကာင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကားမႀာ မသိသူ မရႀိသေလာက္ ဴဖစ္ေပမယ့္ သာမန္လူေတၾဳကားမႀာေတာ့ အသိ နည္းပၝးတာမုိႛ တရားနာလာသူေတၾ ဆရာေတာ္႒ကီး အေဳကာင္းကုိ ပုိမုိသိရႀိေစဖုိႛ စီစဥ္ေပးတဲ့သေဘာလည္း ပၝ၀င္ပၝတယ္။

ပူေဇာ္ပၾဲမႀာေဴပာဳကားဖုိႛ ဖရီးေမာင့္႓မိႂႛ၊ ေမတၨာ နႎၬ၀ိဟာရ ဓမၳရိပ္သာမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ဦးေဃာသိတာဘိ၀ံသနဲႛ ဟာ့မၾန္းေဗး႓မိႂႛ၊ ဓမၳာနႎၬ၀ိဟာရမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ဦးဳသသဓတုိႛကုိ အစီအစဥ္ထဲမႀာ ထည့္ထားပၝတယ္။ သူတုိႛအစီအစဥ္ထဲမႀာ မပၝေပမယ့္လည္း စာေရးသူကုိလည္း အနည္းအကဵဥ္းေဴပာေပးဖုိႛ အခမ္းအနားမႀႃးအဴဖစ္ တာ၀န္ယူတဲ့ ကုိခင္ေမာင္သက္က ေလ႖ာက္ထားခဲ့လုိႛ အနည္းငယ္မ႖ ၀င္ေရာက္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ပုဂၢိႂလ္တစ္ဦးအေဳကာင္း (ရဟန္းဴဖစ္ဴဖစ္ ၊ သာမန္လူပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ) ခဵီးကဵႃးပူေဇာ္ စကားဆုိဖုိႛဆုိလဵင္ ကုိယ္စိတ္ မပၝ ပၝက ေဴပာဆုိဖုိႛ လုံး၀ လက္ခံမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ ပူေဇာ္ စကားဆုိဖုိႛ ကုိေတာ့ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္က ႎႀစ္ႎႀစ္ကာကာ လုိလားဆႎၬ ရႀိတာေဳကာင့္ ေဴပာဖုိႛ သေဘာတူခဲ့ပၝတယ္။

႒ကိႂတင္စီစဥ္မႀႂ မရႀိပဲ ရုတ္တရက္ ေဴပာခဲ့ရတာမုိႛ စိတ္ထဲ ေပၞလာတဲ့အတုိင္း ေဴပာလုိက္တာပၝ။ စိတ္ပညာ ရႀႂေထာင့္က ဳကည့္လဵင္ေတာ့ ဒီစကားေတၾဟာ ကုိယ့္ရဲ့ တကယ့္ စိတ္ခံစားမႀႂနဲႛ ပုိ႓ပီး နီးစပ္တယ္လုိႛ ဆုိႎုိင္မႀာပၝ။ ေနာက္ေနႛမႀာပဲ ဆရာေတာ္႒ကီးက ေဴပာထားခဲ့တာေတၾ မႀတ္တမ္းင္ထားလဵင္ ေကာင္းမယ္လုိႛ မိန္ႛပၝတယ္။ ရုတ္တရက္ စိတ္ထဲ ေပၞလာတာေတၾကုိ ေဴပာခဲ့တာမုိႛ ဘာေတၾေဴပာခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ တိတိကဵကဵ ဴပန္လည္ ေဴပာဴပဖုိႛေတာ့ ခက္ပၝတယ္။ ခု မႀတ္တမ္းကေတာ့ မႀတ္မိသမ႖ ဴပည္လည္ ေရးဴပဴခင္းပၝ။ ဖတ္ဳကည့္ပၝဦး။

မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးဘုရား

ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဉာဏိက ပၝဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အား အနည္းငယ္ ေဴပာဳကားခၾင ဴပႂပၝဘုရား။

အစီအစဥ္ထဲမႀာ ဦးဇင္းတုိႛ ေဴပာဖုိႛ မပၝတာေဳကာင့္ စာအေနနဲႛ ေဴပာရမယ္ဆုိရင္ ဦးဇင္းက ပဒပူရဏပုဒ္ဴပည့္၊ ပုဒ ဴဖည့္လုိႛ ဆုိရမႀာေပၝ့။ ပဒပူရဏဆုိတာ ပၝဠိစကား၊ ဴမန္မာလုိေတာ့ ပဒ က ပုဒ္၊ ပူရဏ က ဴပည့္။ အဓိပၯၝယ္က သူႛကုိယ္ပုိင္ ဘာမႀ အနက္ထူး၊ အဓိပၯၝယ္ထူး မရႀိေပမယ့္ စာသၾားေလး ဖတ္ေကာင္းသၾားေအာင္၊ ရၾတ္ေကာင္းသၾားေအာင္ ဴဖည့္ေပးရတဲ့ စာလုံးေလး၊ စကားလုံးေလးလုိႛ အဓိပၯၝယ္ရပၝတယ္။

ပၝဠိစာေပမႀာဆုိ တုိႛ၊ ပိ တုိႛ စတဲ့ စကားေလး ေတၾေပၝ့။ ဒီစကားေလးေတၾ ထည့္လုိက္ေတာ့ ဖတ္လုိႛေကာင္းသၾားတယ္။ စကားေလး ေခဵာသၾားတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ၀ၝစာသိလိႉ စကား ေခဵာေခဵာေမၾႛ ဴဖစ္ေစေရးမႀာ ပဒပူရဏ က အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ဒီမႀာ ပဒပူရဏ ဴဖစ္တဲ့ ဦးဇင္းကေတာ့ ဒီအခမ္းအနားကုိ ပုိ႓ပီး ေခဵာေမၾႛ သၾားေစမလား၊ ပုိ႓ပီး အကဵည္းတန္ အရုပ္ဆုိးသၾားေစမလား ဆုိတာေတာ့ မေဴပာႎုိင္ဘူးေပၝ့။ သုိႛေပမယ့္ အနတၪက အကဵိႂးမဲ့၊ အဓိပၯၝယ္မဲ့ေတာ့ မဴဖစ္တန္ေကာင္းပၝဘူးေလ ဆုိတဲ့ အေနနဲႛ ေဴပာရမႀာပၝ။

ေရႀက ဆရာေတာ္မဵား ေဴပာဳကားေနစဥ္ မႀာပဲ ေစာေစာက ဒကာမတစ္ဦး လာေရာက္ ဆက္ကပ္သၾားတ့ဲ စာအိတ္ေပၞမႀာပဲ ကဗဵာတုိေလး ေရးဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ စာေပမႀာ ရႀိပၝတယ္။ အဲဒၝက ဂုဏ၀ႎၨာနံ ဂုဏံ ကထနံ ပၸိတာနံ ပကတိတဲ့။ ဂုဏ၀ႎၨာနံဂုဏ္ရႀိတဲ့သူေတၾရဲ့၊ ဂုဏံ ဂုဏ္ကုိ၊ ကထနံ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိ ခဵီးမၾမ္းဴခင္းဟာ၊ ပၸိတာနံ ပညာရႀိ သူေတာ္ေကာင္း လူလိမၳာ လူယဥ္ေကဵးတုိႛရဲ့၊ ပကတိ သေဘာပၝ တဲ့။

ဒီေတာဒီမႀာ ဆရာေတာ္မဵား၊ ဒကာဒကာမမဵားက ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ဂုဏ္ေတၾကုိ ထုတ္ေဖာ္႓ပီး ခဵီးကဵႃးဳကတယ္။ ဂုဏ္ဴပႂဳကတယ္။ ဒၝ လူယဥ္ေကဵးေတၾ၊ လူလိမၳာ ေတၾ၊ ပညာရႀိ သူေတာ္ေကာင္းေတၾ လုပ္တဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္႒ကဴခင္းဴဖစ္တယ္။ဒီေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း လူလိမၳာေတၾ လုပ္တဲ့ အလုပ္ကုိ အတုလုိက္႓ပီး လုပ္တဲ့သူေတၾကုိေရာ ဘာေဴပာမလဲ။ သူေတာ္ေကာင္း လူလိမၳာလုိႛ ေဴပာမလား။ သူယုတ္မာ လူမုိက္လုိႛေဴပာမလား။ (သူေတာ္ေကာင္း လူလိမၳာလုိႛ ေဴပာရပၝမယ္ဘုရား) ဟုတ္တယ္။ ဒီလုိသူေတၾကုိ သူေတာ္ေကာင္း၊ လူလိမၳာလုိႛသာ ေဴပာရမယ္။

ဒၝဆုိ ေစာေစာက ဆရာေတာ္ ဦးဳသသဓကက မိန္ႛဳကားသၾားတယ္။ ဴမန္မာဴပည္က သတင္းစာမဵားထဲမႀာ ဆရာေတာ္႒ကီး အေဳကာင္းေတၾကုိ မဟုတ္မတရား အမဵား႒ကီးေဴပာထားတယ္ တဲ့။ ဒၝကုိ ဆရာေတာ္႒ကီးက တာဒိဂုဏ္အဴပည့္နဲႛ သည္းခံစိတ္ေမၾး႓ပီး အဲ ကၾာ သူမဵားေတၾ တမင္ေတာင္ ပုိက္ဆံေပး ေဳကာ္ဴငာရေသးတာ၊ ငၝ့ ပုိက္ဆံမေပးရပဲ သူတုိႛကေဳကညာေပးေနတာ” … လုိႛ မိန္ႛဳကားတယ္လုိႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ခုလုိ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ၊ ဘာသာ သာသနာ လူမဵိႂးရဲ့ အကဵိႂးကုိ အား႒ကိႂး မာန္တက္ မေနမနား လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူတဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီးတစ္ပၝးရဲ့ ဂုဏ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ရမည့္အစား၊ ခဵီးမၾမ္း ေဴပာဆုိရမည့္အစား အဲဒီလုိ အမနာပ ကဲ့ရဲ့ စကားဆုိသူမဵိႂးေတၾကုိေရာ သူေတာ္ေကာင္း လူလိမၳာ လူယဥ္ေကဵးလုုိႛ ဆုိႎုိင္မလား။ (မဆုိႎုိင္ပၝဘူးဘုရား) ဟုတ္တယ္၊ ဘယ္ ဆုိႎုိင္မလဲ။ ဒီလုိသူေတၾကုိေတာ့ လူမုိက္ေတၾ၊ မယဥ္ေကဵးတဲ့သူေတၾ၊ မလိမၳာတဲ့ သူေတၾလုုိႛသာ ဆုိရမယ္။ အဲဒီလုိ သူမဵိႂးေတၾ မဴဖစ္ဖုိႛ အေရး႒ကီးတယ္။

ဟုတ္႓ပီ၊ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ဂုဏ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာရမယ္ဆုိေတာ့ ဘာဂုဏ္ကုိ ဘယ္လုိေဴပာမလဲ။ ဒီေနရာမႀာ ဆီးဘန္ နီဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ စာေလးကုိ သၾားသတိရမိတယ္။ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္႒ကီးဆုိတာ ဘယ္သူလဲလုိႛ သိခဵင္မႀသိဳက မႀာဴဖစ္ေပမယ့္ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ စာကုိေတာ့ ဴမန္မာအေတာ္မဵားမဵား သိဳကပၝတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ထီးသုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း၊ ႓မိႂႛသုဥ္းသုည၊ သုဥ္းသုံး၀ဴဖင့္၊ သုဥ္းရဴပန္လစ္၊ သုညေခတ္၀ယ္၊ ဴဖစ္လာရေပ၊ တုိႛတေတသည္၊ ေသေသာ္ မႀတည့္၊ ဳသာ္ ေကာင္း၏ ဆုိတဲ့ အဂႆလိပ္ လက္ေအာက္မႀာ က႗န္သေဘာက္ဴဖစ္ေနရတဲ့ သူႛက႗န္ဘ၀ကုိ မႎႀစ္သက္ မလုိလားေဳကာင္း၊ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ အဴပည့္နဲႛ ေရးထားခဲ့တဲ့စာကုိေတာ့ ဳကားဘူးဳကမႀာပၝ။

သုိႛေပမယ့္ လူေတာ္ ေတာ္မဵားမဵား မသိဳကတဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ စာေလးတစ္ပုဒ္လည္း ရႀိပၝေသးတယ္။ ဒၝကေတာ့ မဟာေ၀ယံဘုံသာ ေကဵာင္းေတာ္႒ကီး ေရစက္ခဵ ပၾဲမႀာ ေကဵာင္းေတာ္႒ကီးဂုဏ္ကုိ ခဵီးကဵႃးဖၾဲႛဆုိထားတဲ့ စာတစ္ပုဒ္ပၝ။ ဆရာေတာ္႒ကီးက ေကဵာင္း႒ကီးဂုဏ္႒ကီး၊ ထုတ္ေဖာ္ခဵီးက၊ စာလုံးဴမစ္႒ကီး၊ သုန္သုန္စီးလိမ့္” … လုိႛ ဖၾဲႛပၝတယ္။ ေ၀ယံဘုံသာ ေကဵာင္း ေတာ္႒ကီးရဲ့ ေကာင္းခဵီးဂုဏ္ေတၾကုိသာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားရမယ္ဆုိရင္ ခဵီးကဵႃး မကုန္နုိင္ေလာက္တာမုိႛ စာလုံးေတၾ ဴမစ္႒ကီး စီးဆင္းသၾားသလုိ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္တဲ့။

အလားတူပၝပဲ။ ဦးဇင္းတုိႛလည္း ခု ဒီ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတၾကုိ သိထားရသမ႖ ေဴပာရမယ္ ဆုိလဵင္ စကားလုံးေတၾ၊ စာလုံးေတၾက ဴမစ္႒ကီးတစ္စင္း စီးဆင္းတာထက္ မက သမုဒၬရာဴပင္႒ကီး တစ္ခုလုိ ဴဖစ္သၾားပၝလိမ့္မယ္။ အဲသေလာက္ မေရမတၾက္ႎုိင္ေအာင္ မဵားဴပာတဲ့ ဂုဏ္ေတၾထဲက ဦးဇင္းတုိႛ ေဴပာနုိင္မည့္ဂုဏ္က တကယ့္ကုိမႀ အစိတ္အပုိင္းေလးမ႖၊ နည္းနည္းေလးမ႖သာ ဴဖစ္မႀာပၝ။ သမုဒၬရာ႒ကီး အတၾင္းက ေရစက္ ေရေပၝက္ကေလး မ႖ေလာက္သာ ဴဖစ္မႀာပၝ။ စာေပမႀာ ရႀိပၝတယ္။ ဘုရားရႀင္ရဲ့ဂုဏ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ခဵီး ကဵႃးမယ္ဆုိလဵင္ အေကာင္းဆုံးဆုိတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုနဲႛသာ ခဵီးကဵႃးလုိက္ပၝ။ အဲဒီအေကာင္းဆုံး ဆုိတဲ့ ဂုဏ္တစ္ပုဒ္ ဟာ ဴမတ္စၾာဘုရားမႀာ ဧကန္ရႀိ႓ပီးသား ဴဖစ္ေနတာမုိႛ အဲဒီအေကာင္းဆုံးဂုဏ္က ဴမတ္စၾာဘုရားနဲႛ လုိက္ဖက္႓ပီးသား သာ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္တဲ့။

ဒီမႀာလည္း ဴမတ္စၾာဘုရားဂုဏ္ေတာ္မဵားနဲႛ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ မႎႁိင္းသာႎုိင္ေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးကုိလည္း အဲဒီလုိ ေကာင္းတဲ့ဂုဏ္ေတၾထဲက တစ္ခုခုနဲႛ ခဵီးကဵႃးလုိက္မယ္ဆုိလဵင္ မလုိက္ဖက္တဲ့ ဂုဏ္ရယ္လုိႛ ရႀိႎုိင္မယ္ မထင္ပၝဘူး။ အားလုံးက လုိက္ဖက္ညီေထၾဴဖစ္ေနမႀာပၝ။ ေဴပာရလဵင္ စကားလုံးေတၾကေတာင္ တကယ့္ဂုဏ္ကုိမီေအာင္ ေဖာ္ႎုိင္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။

ေစာေစာက ရၾတ္ဴပခဲ့ ပၝဠိစကားေလးရဲ့ အဓိပၯၝယ္ကုိ ရုတ္တရက္ပဲ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ ပူေဇာ္လုိလုိႛ စာအိတ္ေပၞမႀာ ကဗဵာေလးအဴဖစ္ ဖန္တီးဴဖစ္လုိက္ပၝတယ္။ နားေထာင္ဳကည့္ပၝဦး။

ဂုဏ္ရႀိပုဂၢိႂလ္၊ ဂုဏ္ထုိထုိကုိ၊ ဳကည္ညိႂသဒၭၝ၊ ၀ႎၬနာဴဖင့္၊ ရုိေသ၀ပ္တၾား၊ ဦးႎႀိမ္ထားကာ ေလးစားခဵီးပ ႎႁတ္႑မက္ဟလုိႛ၊ ဖၾင့္ဴပထုိုထုိ ရၾတ္ဆုိဴခင္းသည္ ပညာရႀိ မဵား၊ သေဘာထားတည္း” … လုိႛ ေရးဴဖစ္လုိက္ပၝတယ္။

ဒၝဟာ ပူေဇာ္မႁနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဦးဇင္းရဲ့ ပထမဆုံး ကဗဵာ တစ္ပုဒ္ပၝပဲ။

ေနာက္တစ္ပုဒ္ကုိေတာ့

ရုိးသား ရဲရင့္ သူႛအကဵင့္ကုိ တုခဵင့္ပူဇာ နမူနာဴဖင့္ လၾန္စၾာရုိကဵိႂး က႗န္ရႀိခုိးသည္ သက္ဇုိး ရာမက ရႀည္ေစေသာ္ ရယ္လုိႛလည္း ေရးဴဖစ္လုိက္ပၝတယ္။

ဘာေဳကာင့္ ခုလုိေရးဴဖစ္လုိက္တာလဲ ဆုိ ေတာ့။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ေလးစားအားကဵစရာ ဂုဏ္မဵားထဲမႀာ ဦးဇင္းမဵား ထူးထူးဴခားဴခား အမႀတ္ဴပႂမိတဲ့ ဂုဏ္ႎႀစ္ခုရႀိပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ခုကုိ ဦးဇင္းတုိႛ မစုိးရိမ္မႀာ ေနစဥ္ကတည္းက အမႀတ္ဴပႂမိသလုိ ခုလုိ ဴပည္ပမႀာ ဆရာတပည့္ ေတၾ ဴပန္လည္ဆုံမိတဲ့အခၝမႀာလည္း အမႀတ္ဴပႂမိပၝတယ္။

ဒီဂုဏ္ႎႀစ္ကေတာ့ ရုိးသားမႁနဲႛ ရဲရင့္မႁဂုဏ္ႎႀစ္ခုပၝ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ အေဴပာအဆုိ အေနအထုိင္ ရုိးသားမႁကုိ တစ္ခၝေတၾႛဘူးရုံမ႖ႎႀင့္ကုိပဲ အလၾယ္တကူ မႀန္းဆႎုိင္ပၝ တယ္။ ဳကာရႀည္သဴဖင့္ အနီးကပ္ ေနထုိင္ဳကည့္ေလ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ရုိးသားမႁဂုဏ္ေတၾကုိလည္း ပုိ႓ပီးေတၾႛရေလဴဖစ္ ရပၝတယ္။ ဟန္ေဆာင္မႁကင္း ရုိးရႀင္းတဲ့ အမူအယာ၊ လကၡဏာဆုိတာ ပညာရႀိသူေတာ္ေကာင္း တစ္ဦးမႀာသာ ရႀိတတ္တဲ့ အမဵားနဲႛမတူ ထူးဴခားတဲ့ သၾင္ဴပင္လကၡဏာသာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ရုိးသားမႁဆုိတာက ဘယ္အရာနဲႛမႀ လဲလႀယ္ ယူလုိႛ မရသလုိ ေငၾနဲႛေပး၀ယ္လုိႛ ရစေကာင္းတဲ့အရာလည္း မဟုတ္ပၝဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္နဲႛသာ ဖန္တီး တည္ေထာင္လုိႛ ရႎုိင္တဲ့ ဂုဏ္အရည္ အေသၾးပၝ။ ေနာက္႓ပီး ဒီရုိးသားမႁဂုဏ္ကုိ တာရႀည္ထိန္းသိမ္းထားႎုိင္ဖုိႛက လည္း ခက္ခဲတတ္ပၝတယ္။ ပစၤည္း လာဘ္လာဘ၊ ဂုဏ္ပကာသနေတၾနဲႛ ဆၾဲေဆာင္စည္းရုံးတာ၊ စမ္းသပ္တာခံကုိ ေတာင့္ခံႎုိင္ပၝမႀ တာရႀည္ထိန္းသိမ္းထားႎုိင္ တာပၝ။ ပင္ကုိယ္ ရုိးသား ေဴဖာင့္မတ္သူ မရႀားေပမယ့္ ပစၤည္းလာဘ္လာဘ ဂုဏ္ပကာသနမဵားနဲႛ ဖဵက္ဆီးတာကို ေတာင့္ခံႎုိင္တဲ့သူမဵိႂး ဆုိတာ ကေတာ့ အေတာ္ကုိ ရႀားပၝတယ္။

မစုိးရိမ္ ဆရာ ေတာ္႒ကီးကေတာ့ အဲဒီလုိ ရႀားပၝးသူမဵားထဲက တစ္ပၝးပၝပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ၊ ရႀိ ေနတဲ့ဂုဏ္ေတၾ၊ မစုိးရိမ္ဆုိတဲ့ ေကဵာင္းတုိက္တာရဲ့အေနအထားေတၾနဲႛဆုိ လက္ရႀိအုပ္ခဵႂပ္ေနသူမဵားနဲႛ အလုိက္သင့္ ေအာင္ေပၝင္း႓ပီး ေဴမာင့္ပင့္စားေနမယ္ဆုိလဵင္ ခုခဵိန္မဵိႂးဆုိမႀာ စားလုိႛေသာက္လုိႛ ေနထုိင္လုိႛ အေကာင္းဆုံး အခဵိန္ဴဖစ္ ပၝတယ္။

သုိႛေပမယ့္ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဒၝမဵိႂး လုံး၀မလုပ္ပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္လည္း အုပ္ခဵႂပ္ေနသူမဵား အလုိကဵ မေဴပာ မဆုိ၊ မလုပ္မကုိင္တာေဳကာင့္ သတင္းစာထဲကေန ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ ကဲ့ရဲ့ဴပစ္တင္ မလုိစကားဆုိတာကုိ ခံရတာပၝ။ ဒီအတၾက္လည္း ဆရာေတာ္႒ကီးက မတုန္လႀႂပ္ပၝဘူး။ မသူေတာ္ေတၾရဲ့ ကဲ့ရဲ့တင္းဆုိဴငင္႓ငိႂမႁ အတၾက္ေဳကာင့္ေတာ့ ပညာရႀိသူေတာ္ေကာင္းမဵားက စိတ္ပဵက္စိတ္ကၾက္တာမဵိႂး ဴဖစ္ေနမႀာလည္း မဟုတ္ပၝဘူး။ အဆုံးမႀာေတာ့ လူဆုိးလူ မုိက္ေတၾသာလဵင္ ေတာက္ေဴပာင္ေနတဲ့ ေရၿေတာင္႒ကီးကုိ မနာလုိ မရႀႂဆိတ္ႎုိင္တာေဳကာင့္ မဲညစ္သၾားေအာင္ မစင္ေတၾ၊ ႎၾံေတၾလူးေနတဲ့ ခႎၭာကုိယ္နဲႛ ပၾတ္တုိက္တဲ့ ၀က္မုိက္လုိမဵိႂးပဲ ဴဖစ္သၾားမႀာပၝ။ ေရၿေတာင္႒ကီးကေတာ့ ပၾတ္ တုိက္ေလ၊ ပုိပုိ႓ပီး ေဴပာင္လာေလသာ ဴဖစ္မႀာပၝပဲ။

ရဲရင့္မႁဂုဏ္ဆုိရာမႀာလည္း ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ မႀန္တာကုိ မႀန္တဲ့အတုိင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဴပာဆုိတတ္တယ္။ မႀန္တယ္ထင္တဲ့ အရာကုိလည္း မေဳကာက္မရၾံႛ မတၾန္ႛဆုတ္ပဲ လုပ္ကုိင္တတ္တယ္။

မဳကာမီက ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္မဵားဦး ေဆာင္တဲ့ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္မႁကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းနည္းနဲႛ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တယ္။ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမဵားကုိ ညအခဵိန္ မေတာ္၀င္စီး႓ပီး သံဃာေတာ္မဵားကုိ ရုိက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးတယ္။ ေနထုိင္ရာေကဵာင္းမဵားမႀာ မေနႎုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ တယ္။ ဒီလုိဆုိးရၾားတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ရပ္တန္ႛေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႎုိင္ဳကဘူးဆုိလဵင္ဴဖင့္ မတားဆီး မကာကၾယ္ ႎုိင္ဳကဘူးဆုိလဵင္ဴဖင့္ မဳကာမီမႀာပဲ ဴမန္မာ့ေဴမေပၞကေန စစ္မႀန္တဲ့ဗုဒၭသာသနာ ေပဵာက္ကၾယ္သၾားလိမ့္မယ္။ ဒၝ ေဳကာင့္ ခုလုိအႎၨရာယ္ေတၾကုိ တတ္ႎုိင္သေလာက္ တားဆီး ကာကၾယ္ႎုိင္ေအာင္ဆုိ႓ပီး သာသနေမာဠိ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္႒ကီးကုိ ဦးေဆာင္ဖၾဲႛစည္းခဲ့တယ္။

ဒီအဖၾဲႛအစည္း႒ကီးမႀာလည္း ပဓာနာေစရ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္အဴဖစ္ တာ၀န္ယူထားတယ္။ သက္ေတာ္ ၀ၝေတာ္႒ကီးရင့္ေပမယ့္ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာေရး အတၾက္ ေသၾးေအးမေနႎုိင္ပဲ လႀည့္လည္ေဟာေဴပာ စည္းရုံးေနတယ္။ ေဴပာသင့္ရာကုိလည္း ရဲရဲ၀့့ံ၀ံ့ ေဴပာတတ္တယ္။

ဒီလုိဆရာေတာ္႒ကီးမဵိႂးဟာ ပူေဇာ္ထုိက္တဲ့သူဴဖစ္တယ္။ ေလးစားထုိက္သူဴဖစ္တယ္။ ဦးဇင္းတုိႛ ငယ္ရၾယ္သူမဵား အေနနဲႛ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ခုလုိ ရုိးသားရဲရင့္တဲ့ဂုဏ္ကုိ အတုယူ႓ပီး အမဵိႂးဘာသာ သာသနာေရးအတၾက္ အတူ ဴပႂကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ဳကတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဦးဇင္းက ရုိး သား ရဲရင့္၊ သူႛအကဵင့္ကုိ၊ တုခဵင့္ပူဇာ နမူနာဴဖင့္ လၾန္ စၾာရုိကဵိႂး က႗န္ရႀိခုိးသည္ လုိႛ စပ္ဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အဆုံးစာပုိဒ္အဴဖစ္ ခုလုိ ရႀိခုိးဴခင္းေဳကာင့္ ရတဲ့ကုသုိလ္ရဲ့အကဵိႂးကုိ လည္း ဦးဇင္း ရပၝရေစလုိႛ မေတာင္းဆုိခဵင္ပၝဘူး။ ဒီေကာင္းမႁအကဵိႂးကုိ ဆရာေတာ္႒ကီးသာ ရရႀိခံစားနုိင္ပၝေစ၊ ပူေဇာ္ ခံ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးသာ သက္ေတာ္ ၀ၝေတာ္ ရာေကဵာ္ရႀည္ပၝေစလုိႛ ဆုေတာင္းခဵင္ပၝတယ္။

ဒီေနရာမႀာ သက္ ဇုိ၀္းဆုိတာက အသက္ဇီ၀ကုိေဴပာတာပၝ။ ဇုိ၀္းဆုိတာ ဇီ၀ဆုိတဲ့ ပၝဠိစကားက လာတဲ့အသုံးအႎႁန္း၊ ပၝဠိသက္ေ၀ၝ ဟာရ တစ္ခုပၝ။ ခုလုိ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာအတၾက္ စၾမ္းစၾမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီး သက္ေတာ္ ၀ၝေတာ္ ရာေကဵာ္ရႀည္ဖုိႛ လုိအပ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ပၝေစဆုိတဲ့အေနနဲႛ သက္ဇုိ၀္းလုိႛ ဆုိလုိ တာပၝ။

အဴပင္မႀာ အမဵားသူငၝသုံးေနတတ္တဲ့ သက္ဆုိးရႀည္ မဟုတ္ပၝဘူး။ တခဵိႂႛသူမဵားရဲ အသက္ရႀည္မႁကေတာ့ သက္ဇုိ၀္းရႀည္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ သက္ဆုိးရႀည္တာလုိႛ ေဴပာရမႀာပၝ။ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာအကဵိႂး ပဵက္ဴပား ေအာင္ ဴပႂလုပ္တဲ့သူမဵိႂးရဲ့ အသက္ရႀည္မႁမဵိႂးကေတာ့ တကယ့္ကုိမႀ သက္ဆုိးရႀည္မႁမဵိႂးပၝ။ ဒီလုိသူမဵိႂးေတၾရဲ့ အသက္ ရႀည္မႁမဵိႂးက အမဵိႂးဘာသာ သာသနာ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္ေရးအတၾက္ ဘာတစ္ခုမႀ အေထာက္အပံ့ေကာင္း မဴဖစ္ႎုိင္ ပၝဘူး။ ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ အသက္ရႀည္မႁမဵိႂးကေတာ့ အမဵိႂး ဘာသာ သာသနာအတၾက္ အလၾန္မႀပဲ ေကာင္းကဵိႂးမဵား တဲ့ ဇီ၀ကလာတဲ့ သက္ဇုိ၀္းရႀည္မႁမဵိႂးပၝ။

ဒၝေဳကာင့္ ဦးဇင္းရဲ့ ပူေဇာ္တဲ့စကားကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးအတၾက္ ရုတ္တရက္စပ္ဆိုဴဖစ္လုိက္တဲ့ ခုနက ရၾတ္ဆုိခဲ့ တဲ့ ကဗဵာေလးကုိ ေနာက္ထပ္ရၾတ္ဆုိကာပဲ နိဂု္းခဵႂပ္ပၝရေစ။

ရုိးသား ရဲရင့္ သူႛအကဵင့္ကုိ တုခဵင့္ပူဇာ နမူနာဴဖင့္ လၾန္စၾာရုိကဵိႂး က႗န္ရႀိခုိးသည္ သက္ဇုိး ရာမက ရႀည္ ေစေသာ္၊ သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ပၝေစဘုရား

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ၂၀၀၇
၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)