>ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း

December 24, 2007

>

Sample Imageေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း
မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇

ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းသည္ စက္တင္ဘာလ လူထုလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဦးေဆာင္ ပၝ၀င္ခ့ဲသူ တစ္ဦးဴဖစ္သည္။ မဳကာေသးမီက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ လုံ႓ခႂံသည့္ အရပ္ေဒသ တစ္ခုတၾင္ ေရာက္ရိႀေနေသာ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းအား မုိးမခက ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခၾင့္ ရခ့ဲသည္။

ေတာ္လႀန္ေရးသမား၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း၊ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းသည္ ကဗဵာ၊ ေဆာင္းပၝးမဵား ဆက္လက္ေရးသားေနဆဲဴဖစ္႓ပီး၊ ယခုအခၝ စာေပဴမတ္ႎုိးေရးဖဲၾႛသူ မိတ္ေဆၾေဟာင္း၊ မိတ္ေဆၾသစ္မဵားႎႀင့္ အတူတကၾ ေနထုိင္လဵက္ရိႀသည္။

အေမးအေဴဖအခဵႂိႛကုိ ေအာက္ပၝအတုိင္း ေကာက္ႎႁတ္ေဖာ္ဴပလုိက္ပၝသည္။

စက္တင္ဘာလႁပ္ရႀားမႁမႀာ အႎုပညာသည္ေတၾ အမဵား႒ကီး ပၝ၀င္လာတာ မေတၾႛရဘူး။ သူတုိႛရဲႛႎုိင္ငံေရးႎုိးဳကားမႁက ဘယ္ေလာက္အထိရိႀသလဲ။

ကဵေနာ္ကေတာ့ အဴပစ္ မတင္ဘူး၊ အခုကေတာ့ စည္း႟ုံးေရးအခဵိန္လည္း မရလုိက္ဘူး၊ တခဵႂိႛလည္း ေလ့လာတုန္း စူးစမ္းတုန္း။ အထေတာ့ ေႎႀးတာေပၝ့။ ၁၉၈၈ လူထုလႁပ္ရႀားမႁတုန္းကဆုိ တစုတေ၀းပဲေလ။ အႎုပညာရႀင္ေတၾ ပၝတာပဲ။ ၁၉၈၈ ႎႀစ္ဦးပုိင္းကတည္း ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ရိႀခ့ဲ ေသၾးေဴမကဵခ့ဲတာ အႎုပညာရႀင္ေတၾလည္း မခံႎုိင္ေတာ့ဘူး။

ဒီႎႀစ္ေတာ့ သံဃာေတၾ ထၾက္လာေတာ့ ေဳကာက္ေနတ့ဲသူေတၾလည္း နည္းနည္းရဲလာတယ္။ အႎုပညာသမားတုိင္းကေတာ့ ႎုိင္ငံေရးကုိ စနစ္တကဵ ေလ့လာတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ သုိႛေသာ္လည္း ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ေဴဖေဖဵာ္ေနတယ္၊ လူထုရဲႛလက္ခုပ္သံကုိ သူလည္း လုိခဵင္တာပဲ၊ လူထုအားမေပးရင္ သူ မေအာင္ဴမင္ဘူးေလ၊ လူထုနဲႛဆက္စပ္ေနတာပဲ။

ဒၝေပမယ့္ အခုလုိအေဴခအေနမႀာကဵေတာ့ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း အကဵႂိးစီးပၾားေတၾ ရိႀတယ္။ သူတုိႛကုိ အရမ္းကာေရာ အဴပစ္မတင္ဘူး။ တခဵႂိႛ ကဵေနာ္တုိႛကုိ ကမ္းလႀမ္းတယ္။ ဖုန္းဆက္တယ္၊ လက္ခံတယ္၊ နာမည္ေတၾ အမဵား႒ကီး ေပးဳကတယ္။ တ႓ပိႂင္နက္တည္းမႀာပဲ ႟ုပ္ရႀင္အစည္းအ႟ုံးက ဳကပ္႓ပီ၊ ဂီတအစည္းအ႟ုံးက ဳကပ္႓ပီ။ အစည္းအ႟ုံးေတၾနဲႛက ကင္းလုိႛမရဘူးေလ။ အဲဒီမႀာ အႎုပညာရႀင္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက ပိတ္မိတယ္။

ကဵေနာ္တုိႛလုပ္ေနတာကုိ ေထာက္ခံပၝတယ္။ တကယ္ သပိတ္ေမႀာက္ေတာ့လည္း လာတယ္၊ ေရၿတိဂုံကုိ အဆုိေတာ္ေတၾ လာတယ္၊ သူတုိႛမႀာလည္း အကန္ႛအသတ္ရိႀေတာ့ ခဵီတက္တ့ဲအခၝ မလုိက္ႎုိင္ဘူး။ လာ႓ပီး မဵက္ႎႀာဴပ အားေပးတယ္။ သီခဵင္းေရးဆရာ ကုိရဲလၾင္၊ ႟ုိက္တာႎႀက္တာကုိ ထၾက္မေဴပးဘဲနဲႛ ႒က့ံ႒က့ံခံရပ္႓ပီး အဖမ္းခံတယ္၊ ေထာင္ထဲေရာက္တယ္၊ ဴပန္ထၾက္လာတ့ဲအခဵိန္မႀာလည္း ဘ၀ကုိစၾန္ႛလၾတ္ဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္႓ပီး႓ပီလုိႛ သူ ေဴပာရဲတယ္။

႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ၊ ေမာ္ဒယ္လ္တုိႛ အထၾက္နည္းေသာ္လည္းပဲ စာေပအသုိင္းအ၀ုိင္းက အင္နဲႛအားနဲႛထၾက္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္လည္း ေဴပးေနပုန္းေနရတာေတၾ အမဵား႒ကီးပဲ။ စာေရးခၾင့္ပိတ္တာ ၂၂ေယာက္ စသဴဖင့္ ဳကားမႀာပၝ။

၁၉၉၅-၉၆ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ လူထုေဟာေဴပာပဲၾေတၾတုန္းကလည္း အႎုပညာအသုိင္းအ၀ုိင္းက သၾား႓ပီး ေလ့လာတာ၊ အားေပးတာ သိပ္မေတၾႛရဘူး။

ကဵေနာ္တုိႛ သၾားပၝတယ္။ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတတုိႛကဵေတာ့လည္း နဂုိကတည္းက သူတုိႛက လူထုဳကားထဲ သိပ္မသၾားဘူး။ ေခတ္အဆက္ဆက္မႀာ အစည္းအ႟ုံးက ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတာေတၾကုိလည္း ခံေနရတာ။

စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾမႀာ နာမည္႒ကီးလာတ့ဲ စၾမ္းအားရႀင္ ဆုိတ့ဲအဖဲၾႛေတၾကုိ ဘယ္လုိထင္သလဲ။

စၾမ္းအားရႀင္ ဆုိတာေတၾကုိ ဳကားေတာ့ ဳကားေနတာေပၝ့ေနာ္၊ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင္းမႀာလည္း ပၝခ့ဲတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႛ အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁကုိ ႒က့ံဖံၾႛနဲႛစၾမ္းအားရႀင္တုိႛက ဟန္ႛတားတယ္၊ အဖဲၾႛခဵႂပ္ လူငယ္ေတၾရဲႛလႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾက ရာနဲႛခဵီ႓ပီး ေစာင့္ေနတယ္။ စစ္တပ္နဲႛရဲႛကို မသုံးခဵင္လုိႛ စၾမ္းအားရႀင္ကုိ သုံးတယ္၊ အဳကမ္းဖက္ရမယ့္ေနရာမဵႂိးမႀာ သူတုိႛနဲႛ မလုံေလာက္လုိႛဴဖစ္မႀာေပၝ့။

ကဵေနာ္တုိႛ စိတ္မေကာင္းတာက လူမႁေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတ့ဲ မီးသတ္၊ ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႛ၀င္ေတၾ စၾမ္းအားရႀင္ထဲ ပၝေနတယ္။

ေတာ္လႀန္ေရးတုိင္းမႀာ အဲဒီလုိ အေတၾးအေခၞမရိႀ၊ ပစၤည္းဥစၤာ၊ ပုိက္ဆံနဲႛဴမႃဆၾယ္လိုက္ရင္ လူထုကုိ ဴပန္ရက္စက္တ့ဲ ကေလကေခဵ လူတန္းစားရဲႛ အႎၨရာယ္က အရမ္း႒ကီးတယ္။

လူထုက ရၾံမုန္းတယ္၊ ေအာ့ႎႀလုံးနာတယ္၊ အႎုနည္းနဲႛေပၝ့ေနာ္ အတတ္ႎုိင္ဆုံး ဆန္ႛကဵင္တာေပၝ့။ ေဖာ့ကန္က စၾမ္းအားရႀင္တစ္ေယာက္ရဲႛ နာေရးမႀာ သရဏဂုံတင္ဖုိႛ ဘုန္း႒ကီးပင့္တာ ဘယ္ဘုန္း႒ကီးကမႀ လက္မခံဘူးဆုိတာ သတင္းဳကားလုိက္တယ္။ အဲဒီလုိနည္းနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တယ္။ မဆက္ဆံဘူး။

စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾဴဖစ္လာတ့ဲအခၝ ရဲေတၾ၊ လုံထိန္းေတၾ ရိႀေနလဵက္နဲႛ စၾမ္းအားရႀင္ ဆုိတ့ဲ အဖဲၾႛေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဘာေဳကာင့္ သုံးလာတာလဲ။

လူသားဒုိင္းကာ အဴဖစ္ ကာခဵင္ပုံရတယ္။ ဴပည္သူေတၾထဲမႀာ အခဵင္းခဵင္း မသင့္ဴမတ္တာေတၾ ဴဖစ္ေန႓ပီ ဆုိတ့ဲ ပုံစံမဵႂိးနဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးကုိ သူတုိႛက အသေရဖဵက္မယ္။

႒က့ံဖံၾႛကုိ ႎုိင္ငံေရးပၝတီတစ္ရပ္အသၾင္ေဴပာင္း႓ပီး အနာဂတ္ကာလအစုိးရအဖဲၾႛအဴဖစ္ စီစဥ္ေနတယ္လုိႛ ယူဆခဵက္ေတၾေတာင္ ထၾက္ေပၞခ့ဲတယ္။ အခုလုိ လူထုကုိႎႀိပ္ကၾပ္တ့ဲအခၝ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ၊ ႒က့ံဖံၾႛေတၾကုိ ထုတ္သုံးတာမဵႂိးကေတာ့ အ့ံအားသင့္စရာပဲ။

ႎုိင္ငံတကာဖိအားေတၾ ေလဵာ့ေအာင္၊ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမႀာလည္း ဴမန္မာဴပည္က အထီးကဵန္ဴဖစ္လုိႛ မရေသးဘူး ဆုိတာ စစ္အစုိးရက သိတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ မတၾန္းခဵမခဵင္း သူတုိႛမဆင္းဘူး။ သူတုိႛလက္ထဲကအာဏာကုိ လုမယူ တုိက္မယူ ရေအာင္မယူႎုိင္မခဵင္း သူတုိႛ ယူနီေဖာင္းလည္း ခ႗တ္မႀာမဟုတ္ဘူး၊ အာဏာလည္း လက္လၾတ္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾက တခဵိန္ခဵိန္မႀာ သူတုိႛအဴပစ္ေပၝ့ေအာင္၊ လၾတ္လမ္းအတၾက္ ထုိးေက႗းဖုိႛ လုပ္ထားတာ။

႒က့ံဖံၾႛက ႎိုင္ငံေရးပၝတီဴဖစ္လာ႓ပီး ေရၾးေကာက္ပဲၾ၀င္မယ္ ဆုိတာ အမႀန္တကယ္ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီအထိ သၾား႓ပီးမတၾက္နဲႛေတာ့။ သူတုိႛ ေရၾးေကာက္ပဲၾလည္း လုပ္မႀာမဟုတ္ဘူး၊ ၅၃ ဦး ေကာ္မရႀင္နဲႛ အေဴခခံဥပေဒေရးဦးမယ္ ဆုိတာလည္း ေရးလုိႛ ႓ပီးမႀာမဟုတ္ဘူး၊ ညီလာခံလုပ္ခ့ဲတာေတာင္ ၁၄ ႎႀစ္ဳကာတယ္။ လူထုကုိ ေခ႗းသိပ္ေနတာက “ေရၾးေကာက္ပဲၾအသစ္လုပ္မယ္၊ အဲဒီအခၝကဵရင္ ၀င္႓ပိႂင္ဳက။

အခု ႒က့ံဖံၾႛ၀င္မယ္၊ အဖဲၾႛ၀င္ အင္အား သန္း၂၀ ရိႀတယ္။ ေရၾးေကာက္ပဲၾလုပ္ရင္ ဒီမဲေတၾ တကယ္ရမလား၊ တကယ္လုပ္ဳကည့္၊ စစ္သားေတၾလည္း ႒က့ံဖံၾႛကုိ ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။

တကယ္တမ္းေတာ့ သူတုိႛ ေရၾးေကာက္ပဲၾလုပ္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိႛ ေရၾးေကာက္ပဲၾ ၀င္ရဲတ့ဲ အတန္းအစားေတၾလည္းမဟုတ္ဘူး၊ မယႀဥ္႓ပိႂင္ရဲဘူး။ ေရႀႛမႀာ ၁၉၉၀ေရၾးေကာက္ပဲၾတုန္းက တစည ခၾက္ခၾက္လန္သၾားတာ သူတုိႛအတၾက္ သင္ခန္းစာ။ ဒီေတာ့ စစ္အစုိးရအေနနဲႛပဲ ရႎုိင္သမ႖ ဆက္ကုိင္ထားမႀာပဲ၊ အဲဒၝကုိေတာ့ ယုံ။

အခု လမ္းဴပေဴမပုံဆုိတာေတၾက အလကားပဲေလ။ လမ္းဴပေဴမပုံက ကဵေနာ္တုိႛဴပည္သူေတၾကုိ မ႖ဥ္းသတ္ေနတာ။ ကဵေနာ္တုိႛ အသတ္ခံရေပၝင္း မဵား႓ပီ၊ မခံႎုိင္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရးပဲ၊ ေတာ္လႀန္ေရးဆုိတာ အဳကမ္းဖက္ခဵင္လည္း ဖက္မႀာပဲ။ ဴပင္းထန္ရင္လည္း ဴပင္းထန္မႀာပဲ။

အဳကမ္းဖက္တာဆုိလုိႛ လူထုဘက္ကပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုဘက္ကပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အဳကမ္းဖက္႓ပီးတုန္ႛဴပန္တာေတၾ ေပၞလာႎုိင္မလား။

ေပၞလာမႀာပဲ၊ မလဲၿမေရႀာင္သာဘူး။ ေခတ္က ေတာင္းဆုိတာပဲ။ လူထုက စတင္ အဳကမ္းဖက္တာမဟုတ္ဘူး၊ လူထုက ခုခံတာ။ ဆႎၬဴပတာကုိ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းလာရင္ လူထုက ခုခံရမႀာပဲ။ ဴပန္ခုခံခၾင့္ရိႀတယ္။ လူထုက ခံစားေနရတာေတၾကုိ ႟ုိးသားစၾာ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ေနတာ တရားတယ္။ ဴပန္ခုခံတာဟာ အဳကမ္းဖက္၀ၝဒမဟုတ္ဘူး။

သားသုံးသား ေပၝင္းစည္းညီႌၾတ္ဖုိႛလုိတယ္၊ တပ္မေတာ္သားေတၾရဲႛအလႀည့္ေရာက္႓ပီလုိႛ ကုိေအာင္ေ၀း ေဴပာခ့ဲတယ္။

၁၉၈၈ တုန္းက တပ္မေတာ္ ဳကည္းေရေလ ထၾက္တယ္၊ ၀န္ထမ္းေတၾ ထၾက္တယ္၊ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းတယ္၊ တုိက္ပဲၾက ရက္တစ္ရာေကဵာ္တာကုိး။ အစုိးရယႎၨယားေတၾ ရပ္သၾားတယ္၊ အခုအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛက အမဵား႒ကီးေမ႖ာ္လင့္တယ္၊ သုိႛေပမယ့္ ကဵေနာ္တုိႛက ႎႀစ္ရက္တစ္ပုိင္းပဲ တုိက္လုိက္ရေတာ့ သူတုိႛလည္း ေတၾးေတာ စဥ္းစားေနမႀာေပၝ့။

ကဵေနာ္ကိုယ္တုိင္က စစ္သား သားသမီး။ စစ္တပ္ထဲ အႎႀစ္၂၀ေကဵာ္ေနခ့ဲတာ။ စစ္တပ္မႀာ အမိန္ႛ ဆုိတာ႒ကီးက၊ ေရဗူးေပၝက္တာ မလိုခဵင္ဘူး၊ ေရပၝတာပဲ လုိခဵင္တယ္ ဆုိတာက အသားကဵေန႓ပီ၊ အဲဒီအမိန္ႛေတၾကုိ မခဵႂိးေဖာက္ရဲဘူး။ ခဵႂိးေဖာက္ရဲလာေအာင္ စာေစာင္ေတၾဴဖန္ႛ၊ လ႖ႂိႛ၀ႀက္႓ပီးေတာ့ ေဴမေအာက္လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ စည္းရုံးလုိႛလည္း မရေတာ့ဘူး။ ဘယ္လုိ အေနအထားမႀ ရမလဲဆုိ အခုထက္မက လူထုက အုံဳကၾ႓ပီး ဒီအစုိးရကုိ မလုိလားေတာ့ပၝဘူးဆုိတ့ဲအခဵိန္မႀာ သူတုိႛရင္ဘတ္ထဲကုိ ဒီခံစားမႁေတၾ ေရာက္မယ္။ ခံစားမႁကေနမႀ ခံယူခဵက္ကုိ ေဴပာင္းရမယ္။ တပ္မႀႃးငယ္ေတၾက တကယ့္မႀန္ကန္တ့ဲ ဆင္ဴခင္တုံတရားနဲႛ ဆင္ဴခင္ႎုိင္တ့ဲတခဵိန္ခဵိန္ေတာ့ ေရာက္လာမႀာပၝ။ သားသုံးသား ေပၝင္းစည္းေရးဆုိတာ ကဵေနာ္က မူတစ္ခုအေနနဲႛ ထားတာပၝ။ ေကဵာင္းသားေတၾ တာ၀န္ေကဵခ့ဲ႓ပီ၊ ဘုန္း႒ကီးေတၾ တာ၀န္ေကဵခ့ဲ႓ပီ။

ခံစားခဵက္ဴခင္း တူေနတာေတာင္ ဘာလုိႛ စစ္သားေတၾက ကဵေနာ္တုိႛဘက္ကုိ မေရာက္လာေသးတာလဲ။ အဲဒီအဟန္ႛအတားကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဖဵက္ပစ္ရမယ္။ ေခဵမႁန္းရမယ္။ ေခဵမႁန္းတ့ဲအခၝ အသံနဲႛလည္း ေခဵမႁန္းလုိႛရတယ္၊ အမူအယာနဲႛလည္း ရတယ္။ လက္ေတၾႛက ပုိအေရး႒ကီးတယ္။

တကယ့္ လူထုတုိက္ပဲၾ႒ကီးကုိ စစ္သားငယ္ေတၾ၊ တပ္မႀႃးငယ္ေတၾ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဴမင္လာတ့ဲအခဵိန္ကဵရင္ ဴပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္မႀာပဲ။ ၀န္ထမ္းေတၾလည္း ဒီလုိပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛ ဆႎၬဴပသမားေတၾက စိတ္ရႀည္လက္ရႀည္နဲႛ မေလ႖ာ့ေသာဇဲၾနဲႛ သူတုိႛကုိ စည္း႟ုံးေနရမႀာပဲ။

ကုိေအာင္ေ၀း ေရႀာင္တိမ္းေနတ့ဲကာလမႀာ ဴပည္သူလူထုဆီကေန အားရေကဵနပ္စရာ အကူအညီေတၾ ရခ့ဲရဲႛလား။

ရပၝတယ္။ သူတုိႛ ကူညီလုိႛ ကဵေနာ္ လၾတ္ေဴမာက္ႎုိင္တာေပၝ့။ မေဴပးခင္မႀာလည္း စဥ္းစားတာေပၝ့၊ မေဴပးဘဲနဲႛ ဘယ္လုိ ဆက္တုိက္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားတာေပၝ့။ နဂိုကတည္းက မထၾက္ေရးဘဲ ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့။ ဳကာခ့ဲ႓ပီေလ။ မထၾက္ဘဲ ရပ္တည္႓ပီးေတာ့၊ ရသေလာက္ ေရးခ႗တ္၊ လ႖ႂိႛ၀ႀက္လုပ္ကုိင္ခ့ဲတာေတၾ။ ဒီအခဵိန္မႀာ အဲသလုိ ဆက္လုပ္ဖုိႛ မရေတာ့ဘူး။ အေဴခအေနက မေပးေတာ့ဘူး။

ဆက္႓ပီးေတာ့ မရပ္တည္ႎုိင္ဘဲနဲႛ ထၾက္ေဴပးရတ့ဲအေဴခအေန ဴဖစ္သၾားေတာ့ တုိင္းဴပည္အေပၞ တာ၀န္မေကဵသလုိ၊ အားနာစရာလုိ ဴဖစ္သၾားတယ္။ သုိႛေသာ္ ဴပည္သူလူထုက ခၾင့္လၾတ္တ့ဲအပုိင္းေတၾ အမဵား႒ကီးရိႀတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ လုပ္ႎုိင္တ့ဲအပုိင္းကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂတယ္၊ ကဵေနာ္တုိႛ ရပ္တည္လုိႛ မရေတာ့တ့ဲအတၾက္ ေဴပးရမႀာကုိ နားလည္တ့ဲအတၾက္ ေဴပးေပၝက္ကုိ ေပးတယ္၊ ဴပည္သူကသာ မကယ္ခ့ဲရင္ ရန္ကုန္မႀာ ကဵေနာ္ ရက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ပုန္းလုိႛ မရဘူး။ မရင္းတ့ဲ၊ မသိတ့ဲ ေနရာမႀာလည္း ပုန္းရတယ္။

ပုန္းခုိကဵင္းတစ္ခုမႀာ ၂ရက္အဴပင္ ပုိေနလုိႛ မရဘူး။ သူတုိႛက ေလာ္စပီကာနဲႛ ေအာ္ေနတယ္၊ “လၾတ္ႎုိင္မယ္မထင္နဲႛ၊ ဓာတ္ပုံေတၾ ရိႀတယ္၊ အတိအကဵ။ ႓ခိမ္းေဴခာက္တယ္၊ ရပ္ကၾက္တုိင္း ရပ္ကၾက္တုိင္း၊ ညဘက္ဆုိရင္။ ကဵေနာ္တုိႛကုိ ၀ႀက္ေပးထားတ့ဲသူေတၾလည္း ေဳကာက္ေတာ့ ေဳကာက္တယ္။ ကုိယ္နဲႛ ဘာမႀေတာ့ ေသၾးမေတာ္ သားမစပ္ဘူး။ နယ္စပ္ေဒသကုိ ေဴပးတ့ဲအခၝလည္း တုိင္းရင္းသားေတၾက ကူညီတာ၊ ကယ္တင္တာ။

ကဵေနာ္ အားနာတယ္၊ သုိႛေသာ္ ကဵေနာ္ ဴပန္အားတင္းတယ္၊ ကဵေနာ္ အသက္ရႀင္ခဵင္တာကုိး။ ကဵေနာ္ ေထာင္သုံးခၝ ကဵခ့ဲ႓ပီး႓ပီ၊ ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္းခံခ့ဲရ႓ပီး႓ပီ။ အခု အသက္ ၅၀ ေကဵာ္သၾား႓ပီ။ ကဵေနာ္တုိႛက ဆက္ခဵမယ္၊ ဆက္တုိက္မယ္ ဆုိတ့ဲစိတ္ ရိႀေနေတာ့ အဖမ္းမခံႎုိင္ဘူး၊ အသက္ရႀင္ဖုိႛ လုိတယ္။ သူတုိႛလက္ထဲေရာက္သၾားရင္ အသက္အႎၨရာယ္ရိႀမယ္။ အသက္ရႀင္ေနေသးရင္၊ ေဴခကုပ္တစ္ေနရာရင္ ဴပန္ခဵမယ္ဆုိတ့ဲစိတ္နဲႛ ထၾက္ေဴပးလာတာပဲ။ တုိက္ပဲၾကုိ ႎုိင္ေအာင္မတုိက္ႎုိင္တ့ဲ စစ္သားတစ္ေယာက္ဟာ တုိက္ပဲၾကုိ ႎုိင္ေအာင္ဴပန္တုိက္မယ္ဆုိတ့ဲစိတ္ မကုန္ေသးသလုိေပၝ့။

တေလ႖ာက္လုံး ကဵေနာ္ေဴပာခ့ဲတ့ဲ အယူအဆတစ္ခုရိႀတယ္၊ အေပဵာ့ေဴပာင္းဆုံးေလးကုိင္းကုိ ဆဲၾ႓ပီးေတာ့၊ ေလးညိႀႂႛကုိ ရင္ဘတ္အထိ ဆဲၾ႓ပီးေတာ့ ပစ္လုိက္ရင္ ဟုိး အေ၀းဆုံးက ရန္သူရဲႛ ရင္ဘတ္ကုိ တည့္တည့္ထိတယ္။ ကဵေနာ္ အခု အေ၀းဆုံးကုိေရာက္ေအာင္ေတာ့ ေဴပးလုိက္႓ပီ၊ အေပဵာ့ေဴပာင္းဆုံးေလးကုိင္းနဲႛ အေ၀းဆုံးက ရန္သူကုိထိေအာင္ ဴပန္ပစ္မယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)