Statement

August 1, 2013

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔ (AHRDO) ၏ အစီရင္ခံစာ
မုုိးမခ
ၾသဂုုတ္လ ၁၊၂၀၁၃


ေန႔စြဲ- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္။
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္ ပဋိပကၡသည္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေရးသားေျပာဆိုမွႈမ်ားအၾကား ဖံုးကြယ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ၏ အထင္အျမင္မွားျခင္း၊ နားလည္မႈလဲြျခင္းမ်ားကို ခံေနၾကရသည္။ သတင္းလဲြမွား စြာေပးခဲ့ၾကေသာ၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားႀကိဳးကိုင္မႈရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ၎ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ စာနာသနားမႈႏွင့္အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပး ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၎မီဒီယာမ်ားသည္ ပကတိအမွန္တရားတြင္ တက္တက္စင္ လဲြမွားေနေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကိုသာ ေပးလာခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတရား၊ မမွ်တစြာ သြားပုပ္ေလလြင့္ေျပာဆိုေရးသားျခင္း၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္းတို႔ ရွိလာခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေအာင့္အည္းသည္းခံ၍ ခံစားလာခဲ့ရေသာဒုကၡမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား အေပၚ ရခုိင္မ်ားကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သေယာင္ အျပစ္ဖို႔၊ စြပ္စဲြခံလာခဲ့ၾကရသည္။
ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔ (AHRDO)က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည့္စံုေသာ အစီရင္ခံစာႀကီးတစ္ခုကို စုစည္းေရးသားထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ေခါင္းစဥ္မွာ –
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
မည္သုိ႔ျဖစ္ေနပံု၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃  ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡေနာက္ကြယ္မွ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး (ဦးႏု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား)၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ႀကီးႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ (OIC) တို႔ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို အသားေပးတင္ျပထားသည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေဒသ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အာသံျပည္နယ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔၌ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလတို႔တြင္ ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ သမိုင္းထဲမွ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာမႈ၊ အတိတ္က အႀကိမ္ေပါင္မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ဖူးသကဲ့သို႔ ၂၀၁၂ – ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ေအာက္တုိဘာလတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သို႔ေပါက္ကဲြခဲ့ရသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အေျခအေနတုိ႔ကို လည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (NGOs)၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႔မ်ား၊ ျပည္ပမွေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ႀကီးကပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ထားရွိရန္ လိုအပ္လာမႈမ်ားကို “ရိုဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ား ေလွစီးထြက္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား“ ျဖစ္လာေစရန္ အေၾကာင္းတရား အျဖစ္သာ ျမင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ထင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ”ရိုဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားေပးသင့္သည္” ဟူေသာ ရိုးရွင္းသည့္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို ၎တို႔ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟုတ္ႏိုင္၊ မဟုတ္ႏိုင္ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္မထုတ္ၾကေတာ့ဘဲ ေအာက္ပါအတုိင္း ယူဆလာခဲ့ၾကျခင္္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ယူဆခ်က္မ်ားမွာ –
(၁) ရိုဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားသည္ (ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိ္င္လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ပင္) ရခုိင္ျပည္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
(၂) ရိုဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားသည္ အာဃာတတရားေၾကာင့္ အေၾကာင္းမဲ့ အသတ္ခံေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
(၃) ရိုဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရးမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္မလို။ ၎တို႔ကုိ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေပးအပ္လိုက္လွ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားမည္။ – ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡကို တလဲြေဖာ္ထုတ္ထားေၾကာင္း၊ ယူဆခ်က္မ်ားမွာလည္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရႈျမင္ၾကည့္လွ်င္ တက္တက္စင္လဲြေနေၾကာင္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပထားပါသည္။ ဤပဋိပကၡ၏ သားေကာင္အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကို နာမည္ဖ်က္၊ အပုပ္ခ်တတ္ေသာ ႀကိဳးကိုင္မႈ၊ လိမ္ညာမႈမ်ားျပြန္းတီးေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစြာရွိသည္ဟူ၍လည္း ေထာက္ျပထားပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ၾကြယ္၀သည့္ ဇာတိေျမကို သိမ္းပိုက္၍ အျခားလူမ်ဳိး၊ အျခားဘာသာမ်ားကို သည္းမခံသည့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ စစ္ဆင္ေရးၾကီးတစ္ခုကို နဖူးေတြ႔၊ ဒူးေတြ႕ ခံစားေနရေသာ တကယ့္အမွန္တရားမ်ားကို ျပညႊန္းသြားမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သမိုင္း အမွန္တရားမ်ားမွသာမက ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား၊ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားျဖင့္ပါ တင္ျပထားပါသည္။
ဤအေျခအေနကို နားလည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ရခုိင္ျပည္တစ္ခုလံုး၏ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၁၅၀) အတြင္း သမိုင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းမွစတင္၍ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိထားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ အမွန္တကယ္ခံစား ေနရမႈမ်ား၊ ေၾကကဲြဖြယ္ရာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို တင္ျပရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိး သက္ႀကီးဝါၾကီးမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၊ မိခင္မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား စသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္ ေၾကာက္စိတ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သည္းမခံႏိုင္မႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားမွာ ေၾကာက္ခမန္း လိလိ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။
သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖဲြ႔မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခေနတြင္ တက္ၾကြသူ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ၾကသူမ်ားအားလံုးလည္း (ဤအစီရင္ခံစာ ကို) ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈ၊ ဆန္းစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္၍ ပကတိအမွန္တရားသည္ အမ်ားသူငါေရးသားေျပာဆုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည့္အေျခအေနႏွင့္ လံုးဝကြာျခားေနႏိုင္ေၾကာင္း လက္ခံသြားၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဖတ္ရႈေဝဖန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါဟုလည္း ပန္ၾကားလိုပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာကုိ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔ (AHRDO) ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေအာင္မင္းဦးႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို အဓိကေရးသားသူ ရစ္ခ့ဟစ္ဇ့မန္ (Rick Heizman) တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ ျဖင့္ သုေတသနျပဳေရးသားတင္ျပထားပါသည္။
သက္သြယ္ရန္-
ေအာင္မင္းဦး-  INFO@arakanhrdo.org Or AMO@arakanhrdo.org
၀၉၄၁၀၀၀၄၉၇
Rick Heizman- rickmusic4@gmail.com Or earthviewmusic@yahoo.com
၀၉၇၃၁၅၁၁၉၃
PRESS RELEASE          
Conflict and Violence in Rakhine State, Myanmar
The violent conflict in Arakan is shrouded by history, and historic claims, and is misidentified and therefore misunderstood by many. And, with a massive amount of misinformed, and even fraudulent and manipulative media shaping the sympathy and perception of the conflict, assumptions have been made which are – in objective reality – quite erroneous. The Rakhine Buddhist people have been unfairly and unjustly vilified and demonized, and blamed and accused of that which they themselves have endured and suffered from.
Arakan Human Rights and Development Organization (AHRDO) has compiled a large and comprehensive report about the conflict and violence in Arakan (a.k.a. Rakhine State), in the western part of Burma (a.k.a. Myanmar), titled:
 Conflict and Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma): 
                                 What is Happening, Why and What To Do
       – has been released, as of August 1, 2012, to bring focused attention to the history behind the conflict, and the roles that the British, various leaders of Burma, (U Nu, General Ne Win and others) the U.N. and the OIC (Organization of Islamic Cooperation) have played, and also bring attention to past and present parallel situations in southern Thailand, Bangladesh, Assam State of India, and China. The report makes clear the historic origin and development of the issues, how and why violence erupted in June and October of 2012 – as it has numerous times in the past – and the dynamics of the two faiths of Islam and Buddhism that are locked in struggle. 
Much of the international media, NGOs, human rights groups, outside observers, and even the United Nations saw the June and October 2012 violence and ensuing refugee needs identified rather simply as the ‘Rohingya Refugees Fleeing by Boat Issue’ and that led to a simple ‘Rohingya Should Be Granted Citizenship’ appeal. And with that it is assumed, seemingly without question, that:
1)    the Rohingya are actually indigenous to Arakan (as the Rakhine Buddhist are)
2)    that the Rohingya actually are the victims of reasonless prejudice
3)    that granting them citizenship should be unquestioned, and would alleviate     the conflict and violence.
However, we clearly show, in the following report, that this massive conflict in Arakan has been mis-identified, and assumptions have been made which are – in objective reality – quite erroneous. And we show that there is a massive amount of manipulative and fraudulent media which has vilified and demonized the real victims of this conflict – the indigenous Rakhine Buddhist people.
There is also a massive amount of information both from historic realities, and from victims with human stories, as well as comparisons with other related conflicts, that will show the reality that the Buddhist Rakhine people are under a real and brutal campaign by Bengali Muslims, who have poured across a porous border and aspire o seize their centuries old cultural homeland and turn it into an Islamic State, without other people or religions tolerated.
Crucial to understanding the situation is knowing the history of the last 150 years in and around Arakan, and especially the history since WWII times. This report aims to show the real human suffering and tragic losses of the indigenous Rakhine Buddhist people. We have, in this report, many interviews with Rakhine elders, laborers, farmers, monks, teachers, authorities, mothers, widows, etc. All paint a terrifying picture of fears, violence, intolerance, fanaticism, and hopelessness.
We hope and request that the press, world leaderships, regional governments, human rights and aid organizations, and all those who are active or involved with the Arakan situation to please read, examine, and allow that the reality may be quite different than that which has been portrayed.
This Report has been made under the leadership and guidance of Aung Marm Oo, the Executive Director of AHRDO and Rick Heizman, the main writer of the report.
Media Contact:  
Aung Marm Oo- INFO@arakanhrdo.org Or AMO@arakanhrdo.org
Mobile: + 95 (0) 941000497
Rick Heizman- rickmusic4@gmail.com Or earthviewmusic@yahoo.com

+ 95 (0) 973151193

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)