>အရႀင္ပညာနႎၬ – ဗုဒၭသာသနံ စိရံ နတိႉတု

January 6, 2008

>

ဗုဒၭသာသနံ စိရံ နတိႉတု
အရႀင္ပညာနႎၬ

ဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇

ႎုိ၀င္ဘာ၂၉ရက္ေန ့မႀာ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္ကုိ ခဵိတ္ပိတ္႓ပီး သက္ေတာ္ ရႀိ႓ပီ႓ဖစ္တဲ့ေကဵာင္းထုိ္င္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးနႎၬိယကုိ အတင္းအဓမၳ ေမာင္းခဵ႓ပီး လမ္းေပၞ ပစ္ထားခဲ့ပၝတယ္။ အကူအညီေပးမဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾနဲႚ ဒကာ၊ ဒကာမေတၾကုိလည္း အကူအညီေပးခၾင့္ မရေအာင္ ႓ခိမ္းေ႓ခာက္ခဲ့တာကုိ အားလုံး မႀတ္မိဳကအုံးမႀာပၝ၊

ဒီလုိ ေမာင္းခဵရုံနဲႚတင္ အားမရလုိ ့ႎုိ၀င္ဘာ၂၉ ရက္ေန ့က ဆရာေတာ္ဳကီးရဲ ့ဇာတိ ႓ဖစ္တဲ့ မေကၾးတုိင္း၊ ႓မႂိႚသစ္႓မႂိ ့၊ ေကဵာင္းကုန္းရၾာ အေရာက္ နယ္ႎႀင္ခဲ့ပၝေသးတယ္။ ဒကာ၊ ဒကာမေတၾအေနနဲ ့ ဆရာေတာ္ဳကီးကုိ ဖူးေမဵာ္ခၾင့္ မရေအာင္ ပစၤည္းေလးပၝး လႀႃဒၝန္းခၾင့္ မရေအာင္ ရယကေတၾ၊ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾနဲ ့ဳကံ့ဖၾတ္ေတၾကုိ အေစာင့္ခဵထား႓ပီး မိစၥာေကာင္ေတၾရဲ ့ အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထား႓ခင္း ကုိလည္း စိတ္ဆင္းရဲစၾာ ခံေနရပၝတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ေတၾဟာ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ အရမ္းဳကည္ညုိတယ္ဆို႓ပီး၊ ေဗဒင္ကိန္းခန္းအရ ဘုရား တည္လုိက္၊ ေကဵာင္းေဆာက္လုိက္နဲ ့သူဳကီးဘုရား ရၾာသားေကာင္းမႁ လုပ္ေနတဲ့ နအဖ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾ လုပ္ခဲ့တာပၝ။

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ရဟန္းသံဃာေတၾကုိ ေအာက္လမ္းနည္းေတၾ သုံး႓ပီး မဟုတ္တမ္းတရား စၾပ္စၾဲ႓ပီး သိကၡာခဵခဲ့တာလည္း သူတိုႚေတၾပၝပဲ။ အာဏာကုိ ထိပၝးလာရင္ ဘုရားေသာ၊ သံဃာေသာ ဘာမႀ ဂရုမစုိက္ဘဲ၊ ထင္ရာစုိင္းခဲ့ဳကတာကုိ အားလုံးသိ႓ပီး႓ဖစ္ပၝတယ္။

၀ၝ၀ၝ႓မင္ရင္ ရန္သူလုိ သေဘာထား႓ပီး၊ အဳကမ္းဖက္၊ ရုိက္ႎႀက္၊ ဖမ္းဆီး အတင္းအဓမၳ လူ၀တ္လဲ၊ ေထာင္ခဵ၊ သတ္႓ဖတ္ခဲ့တာလဲ သန္းေရၿနဲႚ အေပၝင္းပၝေတၾပၝပဲ။ နအဖရဲႚ ရဟန္း၊ သံဃာေတၾအေပၞ ထားတဲ့ သေဘားထားကေတာ့ လယ္႓ပင္မႀာ ဆင္သၾားတာထက္ ထင္ရႀားေနပၝ႓ပီ။

ရဟန္း သံဃာေတၾ လၾတ္လပ္စၾာ စာေပသင္ဳကားခၾင့္ မရေတာ့ပၝဘူး။ စာသင္တုိက္ေတၾ ေဟာင္းေလာင္း ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။ ရဟန္း သံဃာေတၾ ပရိယတၨိစာေပ သင္ဳကားခၾင့္ မရေတာ့ရင္၊ မေ၀းေတာ့တဲ့ ကာလမႀာ ပရိပတၨိ ဆုိတာလည္း ေပဵာက္ကၾယ္သၾားေတာ့မႀာပၝ။

သာသနာ ညုိးမႀိန္ ေပဵာက္ကၾယ္ေအာင္ စစ္အုပ္စုက လုပ္ေနတာေတၾကုိ တာ၀န္ရႀိတဲ့ သံဃာ့မဟာနာယက ဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ေတၾကလည္း တလုံးတပၝဒမႀဵ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ တား႓မစ္႓ခင္း မရႀိတာကလည္း ရဟန္းေတာ္ေတၾနဲႚ ႓ပည္သူလူထုေတၾအတၾက္ အံ့ဳသစရာေတၾ႓ဖစ္ခဲ့ရတယ္၊

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေနႚက ကဵင္းပတဲ့ ဆဌမအဳကိမ္ ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ၄၇ စုံညီ တတိယ အစည္းအေ၀းမႀာ ဥကၠဌဆရာေတာ္႓ဖစ္တဲ့ မေကၾးဆရာေတာ္ဳကီးက ႓ပည္သူေတၾ ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡကုိ မဵက္ကၾယ္႓ပႂ႓ပီး သံဃာ့မဟာနာယက အေနႎႀင့္ ေလာကီလူမႀႂကိစၤမဵား၌ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ေတာ္ မမူလုိေဳကာင္း မေဆာင္ရၾက္ဳကဖုိ ့မိန္ႚဳကားသၾားပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားကုိယ္တုိင္ နအဖရဲ ့ေလာကီလူမႁကိစၤေတၾ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ ေနဳကရတာကုိေတာ့ သတိ႓ပႂမိဟန္ မတူဘူး။

သုံးေလာကထၾဋ္ထား ဘုရားရႀင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေလာကတၨစရိယ၊ ေလာကအကဵႂိးစီးပၾား၊ ဉာတတၨစရိယ၊ တုိင္းသူ႓ပည္သား ကမၲာသူကမၲာသားေတၾရဲ ့အကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေတာ္ မူသၾားခဲ့တာကုိ ပရိယတ္၊ ပရိိပတ္ တတ္က႗မ္းတဲ့ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားဘာ့ေဳကာင့္မဵက္ကၾယ္႓ပႂခဲ့တာလဲ ဆုိတာကုိ ေလဵာက္ထားခဵင္ပၝတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ အကာအကၾယ္ေပး႓ပီး၊ နအဖ အလုိကဵ ေ႓ပာဆုိေနရတာေတၾကေရာ အဂတိတရား လၾတ္ရဲ ့လား ဆုိတာ စဥ္းစားဳကည့္သင့္ပၝတယ္။

႓ပည္သူေတၾ ခံစားေနရတဲ့ လူမႁဒုကၡေတၾကုိ စာနာ သနား၊ ေမတၨာထား႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ရဟန္း သံဃာေတၾကုိ နအဖ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾက ရုိက္ႎႀက္၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္႓ဖတ္ခဲ့တာေတၾ၊ ေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းခဵထားခဲ့တာေတၾ၊ ရဟန္း သံဃာေတၾ သိကၡာကဵေအာင္ ေအာက္လမ္းနည္းေတၾ သုံး႓ပီး မဟုတ္တမ္းတရား စၾပ္စၾဲတာေတၾကဵေတာ၊့ နအဖ လႀႃဒၝန္းထားတဲ့ ဘၾဲႚထူး ဂုဏ္ထူးေတၾ၊ လာဘ္ လာဘေတၾ ကၾယ္ေနေတာ့ သံဃာ့မဟာနာယက အေနနဲႚ အမႀန္ မ႓မင္ႎုိင္ဘူး ဆုိတာ တမၲာလုံးက သေဘာေပၝက္ ေနဳကပၝ႓ပီ။

စစ္အုပ္စုနဲႚ သံဃာ့မဟာနာယကေတၾေဳကာင့္ ဗုဒၭဘာသာဟာ (ဗုဒၭ သာသနံ စိရံ နတိႉတု)၊ အ႓မန္ ကၾယ္ေပဵာက္ ရေတာ့မႀာပၝ၊ အမဵႂိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ခဵစ္႓မတ္ႎုိးတဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾအေနနဲ ့ သာသနာ့ အႎၨရာယ္ကုိ ကာကၾယ္ဖုိ ့တာ၀န္ရႀိပၝတယ္။ ေလာဘေဇာ တုိက္႓ပီး ရဟန္း၊သံဃာေတၾနဲႚ၊ ႓ပည္သူလူထုကုိ သတ္႓ဖတ္ေနတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကီးေတၾဟာ အ၀ီစိ သၾားရင္ေတာင္၊ က႗န္ခံခုိင္းဖုိႚ အတၾက္၊ ဗုဒၭဘာသာကုိ ဳကည္ညုိ ေလးစားတဲ့ ေအာက္လက္ငယ္သား ရဲေဘာ္ေတၾကုိ သူတုႚိ က္ုိယ္ကဵႂိးအတၾက္ အသုံးခဵ႓ပီး အကုသုိလ္ေတၾ ကဵႃးလၾန္ေနခုိင္းတာဟာလဲ ရင္နာစရာ ေကာင္းလႀပၝတယ္။

စိတ္ေကာင္း ႎႀလုံးေကာင္းရႀိတဲ့ တပ္တၾင္းက ရဲေဘာ္ေတၾ၊ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ၊ ဳကံ့့ဖၾံႚေတၾ အေနနဲႚ ေအာက္ပၝ ဂၝထာေလးကုိ ရၾတ္ဆုိ႓ပီး စဥ္းစားဳကပၝလုိ ့တုိက္တၾန္းခဵင္ပၝတယ္၊၊

မဓုံ၀ၝ မညတိ ဗာေလာ၊ယာ၀ ပၝပံ န ပစၤတိ၊၊
ယဒၝ စ ပစၤတိ ပၝပံ၊အထ ဒုကၡံ နိဂစၥတိ၊၊ ၊၊(ဓမၳပဒ)

သူမုိက္သည္ မိမိ႓ပႂေသာ မေကာင္းမႁ အကဵႂိးမေပးေသးသမႀဵ ကာလပတ္လုံး၊ မေကာင္းမႁကုိ ႎႀစ္သက္၊ ၀မ္းေ႓မာက္စၾာ ပဵားသကာကဲ့သို ့ မႀတ္ထင္၏၊၊
သူ၏ မေကာင္းမႁ အကဵႂိးေပးေသာအခၝ ထုိသူမုိက္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡသုိ ့ေရာက္ေလ၏။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)