>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

January 17, 2008

>

ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း
၀င္းေဖ

ဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈

ေကဵးလက္နာမည္ အပီစား ဘဂဵမ္းလုိႛေခၞတဲ့ ကဗဵာဆရာတင္မုိးကၾယ္လၾန္တာ ႎႀစ္ တပတ္ လည္လာဴပန္ပၝဴပီ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးအေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛေရးဖုိႛ ဳကံႂလာရင္ ေဴပာစရာ၊ ေရးစရာ အမဵားဳကီး ရႀိေနတတ္ေပမဲ့ သူႛအေဳကာင္း ေရးတဲ့သူေတၾကလည္း သိပ္မဵားေတာ့ ဒၝေလာက္ေရးစရာေပၝတဲ့ အေဳကာင္းေတၾက ရႀားရႀားပၝးပၝးဴဖစ္ကုန္တတ္ဴပန္ပၝတယ္။

တေလာဆီက ဴမန္မာအစုိးရ အရာရႀိေဟာင္းတစ္ေယာက္နဲႛ ဆံုမိဳကပၝတယ္။ သူကလည္း မႎၨေလးတကၠသုိလ္ထၾက္တစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေနဴပန္ေတာ့ ကုိတင္မုိးအေဳကာင္း ေမးပၝတယ္၊ ကုိတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားထၾက္လာဴပီး ဘာလုပ္စားသလဲ တဲ့၊ ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾလည္း အမဵားဳကီးသၾားေနလုိက္တာ၊ သူအဲဒီအခၾင့္အေရးေတၾရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ တဲ့။ ေမးတဲ့သူက ဴမန္မာအစုိးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းပီပီဳကီးပၝပဲ။ အဲဒီေမးခၾန္းေတၾကုိ မဆုိင္းမတၾ လၾယ္လၾယ္ပဲ ခဵက္ခဵင္းေဴဖလုိက္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကဗဵာဆရာတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားမႀာ စား၀တ္ေနေရးအတၾက္ ဘာမႀမလုပ္ပၝဘူး၊ ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾသၾားဖုိႛ၊ ကမၲာပတ္ဖုိႛလည္း ဘယ္လုိမႀ မဳကိႂးစားပၝဘူး လုိႛ။ ဒီေတာ့ ေမးတဲ့ပုဂၢိႂလ္ ေတာ္ေတာ္ေဳကာင္သၾားတယ္၊ သူ ့ကုိေနာက္ေနတယ္ပဲ ေအာက္ေမ့သၾားပံုရပၝတယ္၊ ဒၝနဲႛ ထပ္ရႀင္းဴပရပၝတယ္၊ ကုိတင္မုိးအေနနဲ ့ စား၀တ္ေနေရးအတၾက္ ၀င္ေငၾရေအာင္ ကဵေနာ္သိတာကေတာ့ ဘာဆုိဘာမႀ မလုပ္ပၝဘူး လုိႛ။

ဟုတ္ပၝတယ္၊ သူႛဇနီးက မရႀိေတာ့ပၝဘူး၊ သူႛရင္ေသၾးေတၾက အားလံုး အရၾယ္ေရာက္ကုန္ဳကပၝဴပီ။ သူတုိႛေလးေတၾငယ္စဥ္က ပညာနဲႛအတူ သီလ၊ သမာဓိအေဳကာင္း၊ ဆင္ဴခင္တံုတရားေတၾ အေဳကာင္း လံုေလာက္ေအာင္ အေမၾေပးထားလုိႛ အခုဆုိရင္ ဖေအဳကီး ကဗဵာဆရာမႀာ ဘာ ဗဵာပၝဒမႀ ရႀိစရာမလုိပၝဘူး၊ သူႛရင္ေသၾးေတၾ အားလံုး ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ့္ေဴခေထာက္ေပၞကုိယ္ရပ္ သူတုိႛဖခင္ဳကီး ဘာလုိသလဲ၊ လုိတာကုိ ေပးထား၊ ေထာက္ပ့ံထားႎုိင္ဳကတဲ့ ဴပည့္စံုမႁအားလံုး ရႀိေနဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သူတုိႛေလးေတၾရဲႛ အေထာက္အပံ့လည္း မလုိပၝဘူး။

ဒီေတာ့ ဆရာတင္မုိး ဘာလုပ္သလဲ။ သူက႗မ္းကဵင္တဲ့ကဗဵာေတၾ၊ စာေတၾ အမဵားဳကီးေရးပၝတယ္။ ၀င္ေငၾရဖုိႛ၊ အခေဳကးေငၾအတၾက္ မဟုတ္ပၝဘူး။ အသံုးဴပႂမယ့္သူေတၾအားလံုးကုိ ေပးလုိက္တာပၝပဲ၊ တုိင္းဴပည္အကဵိႂးရႀိရာရႀိေဳကာင္း လုိအပ္သလုိ သံုးဳကေပေတာ့။ ဆရာတင္မုိးကေတာ့ ေငၾေဳကး လုိအပ္တယ္ရယ္လုိႛလည္း သေဘာမထားဘူး၊ သူႛမႀာ လုိခဵင္လႀခဵည္ရဲႛဆုိတဲ့ ေလာဘမဵႂိး မရႀိဘူး၊ မလုိခဵင္တဲ့သူႛအတၾက္ အားလံုးကလည္း ဴပည့္စံုေနတယ္။ ကမၲာေပၞမႀာ သၾားခဵင္တဲ့ေနရာသၾား၊ ခရီးစရိတ္ တာ၀န္ယူတဲ့သူ၊ ေနစရာစီစဥ္ေပးမယ့္သူ၊ ေက႗းထားမယ့္သူေတၾ အဴပည့္ပဲ။ သူေဴပာတာနားေထာင္၊ သူေရးတာ ဖတ္ေနရရင္ ဴပီးတာပဲ။ ေနခဵင္သေလာက္ေန အားလံုးက ေပဵာ္ေနဳကတာပဲ။

အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ သူတတ္တာကုိ တာ၀န္အဴပည့္ယူဴပီး လုပ္ေပးတယ္၊ အမဵားကလည္း သူႛတာ၀န္ကုိ အဴပည့္ယူဳကတယ္။ ဒၝပၝပဲ။ ကမၲာေပၞမႀာ လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵား အဲဒီလုိဴဖစ္ႎုိင္ဳကမယ္ဆုိရင္ တေလာကလံုး အေတာ္ဳကီးကုိ ဴငိမ္းခဵမ္းသာယာမယ္။ ဒီလုိဘ၀မဵိႂးေတၾက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဴပည့္စံုတဲ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ဳကီးေတၾမႀာသာ ရႀိတတ္တာမဵိႂးပၝ။ မလုိခဵင္ပၝဘူးဆုိမႀ အားလံုးဴပည့္စံုေနတာမဵိႂးေလ၊ ပုိလ႖ံေနတာမဵိႂးေလ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးရဲႛ ရႀားပၝးတဲ့ကံအကဵိႂးေပးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ ဘာမႀလုိခဵင္တယ္ရယ္လုိႛ မရႀိေတာ့ဘူးဆုိမႀ အလုိလုိ အရာရာ ဴပည့္စံုေနတာဟာ ဆရာတင္မုိးအတၾက္ အသက္ဳကီးလာေတာ့မႀ ႎုိင္ငံဴခားေရာက္ လာေတာ့မႀ ပုိဴပီး ထင္ရႀားလာပၝတယ္၊

သူႛအိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ ရင္ေသၾးေတၾ ငယ္ဳကစဥ္က ကုိတင္မုိးဟာ ၀င္ေငၾရေအာင္ အလုပ္ေတၾ အမဵားဳကီးလုပ္ခဲ့တာပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီတုန္းကလည္း ေလာဘတအားဳကီးလႀတယ္ရယ္လုိႛ မေတၾႛခဲ့ရပၝဘူး။

သူငယ္ငယ္တုန္းက ကေလးဘ၀မႀာ သူႛအေမ၊ သူႛအေဒၞေတၾ၊ အစ္မဳကီးေတၾက သူႛကုိ အားလံုး၀ုိင္းဴပီး လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကရတယ္တဲ့။ မိသားစုမႀာ သိပ္ဴပည့္စံုလႀတယ္ရယ္လုိႛ မဟုတ္ေပမဲ့ သူႛအိမ္မႀာ သူနဲႛသူႛအေဖဟာ ဘာမႀမလုပ္ရဘဲ ဂီတကိစၤပဲ လုပ္ေနဳကတာပၝပဲလုိႛ ဇာတိေဒသခံခဵင္းတူဳကတဲ့ ကဗဵာဆရာ ကုိစၾမ္းရည္က ေဴပာဴပဖူးပၝတယ္။

သူဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့ ဴမန္မာစာမႀာ သိပ္ထူးခ႗န္သူဴဖစ္ေလေတာ့ ရန္ကုန္က ဴမန္မာစာပၝေမာကၡ ကုိယ္တုိင္က ကုိတင္မုိးကုိ တကၠသုိလ္ဆက္တက္ႎုိင္ေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးပၝတယ္။

သူႛဆရာရင္းတစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာစာကထိက ဦးေမာင္ေမာင္တင္ဆုိရင္ ကုိတင္မုိးကုိ စက္ဘီးေရႀႛမႀာတင္ဴပီး ကုိယ္တုိင္နင္းပုိႛခဲ့ရတဲ့ထိ ကုိတင္မုိးရဲ ့ ေရႀးကုသုိလ္ကံကလည္း ဳကီးမားခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာက တပည့္ကုိ ေနႛစဥ္ ႎႀစ္မုိင္ေလာက္ခရီးရႀိတဲ့ မႎၨေလးတကၠသုိလ္အေရာက္ စက္ဘီးေရႀႛမႀာ တင္၊ မႎၨေလးေနပူပူေအာက္ ေတာင္ေလဴပင္းဴပင္းကုိ ဆန္ႛကဵင္ဴပီး လုိက္လုိက္ပုိႛခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အေတာ္ဳကီး ပင္ပင္ပန္းပန္း၊ ခၾန္အားသံုးရတဲ့ မယံုႎုိင္စရာ အလုပ္ဳကီးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိတင္မုိးရဲ ့ေရႀးဘုန္းေရႀးကံက အဲဒီေလာက္ ထူးဴခားခဲ့ပၝတယ္။

သူေကဵာင္းေနစဥ္ ကာလတေလ႖ာက္လံုးမႀာလည္း သူႛေ၀ယဵာ၀စၤ အေဴမာက္အမဵားကုိ ေစတနာအေလဵာက္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကရတာေတၾ အမဵားဳကီးပၝ။ လုပ္ေပးဳကရတဲ့သူေတၾက သူႛတပည့္ေတၾ မဟုတ္ဳကပၝဘူး၊ အရည္တူ၊ အဆင့္တူ သူငယ္ခဵင္းအရင္းဳကီးေတၾပၝ။ ဒၝေပမဲ့ အားလံုးကေတာ့ ကုိတင္မုိးကုိ ေကဵေကဵနပ္နပ္ဳကီးပဲ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကတာပၝပဲ တဲ့။

သူႛအိမ္ေထာင္သက္ ဳကာလာလုိႛ သူႛသမီးေတၾ ဳကီးလာေတာ့လည္း သူ အလုပ္သၾားေတာ့မတဲ့ ဆုိရင္ အကႆဵီ၀တ္ေပးတဲ့သူနဲႛ၊ ပုဆုိးစည္းေပးတဲ့သူနဲႛ၊ တုိင္ပံုဆင္ေပးတဲ့သူနဲႛ သူႛမႀာ ဘာမႀလုပ္ရတယ္ မရႀိပၝဘူး လုိႛ ကုိစၾမ္းရည္က မနာလုိတုိရႀည္နဲ ့ေဴပာေဴပာဴပတတ္ပၝတယ္။

သူ ႎုိင္ငံဴခားကုိထၾက္လာဴပီးတဲ့ေနာက္မႀာေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္မႀာ တစ္လကုိ ဴမန္မာေငၾ ရႀစ္သိန္းေလာက္နဲႛညီတဲ့ ပင္စင္ေငၾ ရရႀိခံစားရပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ သူခံစားရမယ့္ ပင္စင္လစာေငၾဟာ တစ္လမႀာ တစ္ေသာင္းထက္ ပုိရႎုိင္စရာမရႀိဘူးလုိႛ သူကုိယ္တုိင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္ဴမိႂႛမႀာ အိမ္ငႀားေနမယ္ဆုိေတာ့ အလၾန္သက္သာတဲ့ႎႁန္းနဲႛ အိမ္ေကာင္းေကာင္းကုိငႀားေပးမယ့္ ေစတနာရႀင္ ေပၞလာပၝတယ္။ အိမ္ပုိင္၀ယ္လုိက္မယ္လုိႛဆုိေတာ့ အကဲ့တန္ဘုိးရဲႛ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္နဲႛ ေရာင္းေပးမယ့္ ေစတနာရႀင္ ေပၞလာဴပန္ပၝတယ္။

ကဗဵာဆရာကုိတင္မုိး မႀတ္ဉာဏ္သိပ္ေကာင္းတာ၊ ဂီတကုိအလၾန္ႎႀစ္သက္တာ၊ အံ့ဳသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စာေပပၝရမီဳကီးတာကုိသာ လူေတၾဴမင္ေနဳကတာ၊ သူႛေရႀးဘုန္းေရႀးကံ ဳကီးမားခဲ့ပံုကလည္း အလၾန္အံ့ဳသစရာ ေကာင္းလႀပၝတယ္။

သူမကၾယ္လၾန္မီ ကမၲာကုိ ႎႀစ္ပတ္ေလာက္ ပတ္သၾားပၝတယ္။ အဲဒီလုိပတ္ရင္း ေဟာေဴပာပဲၾေတၾ အမဵားဳကီးလုပ္ပၝတယ္။ လႀႃဒၝန္းဳကတဲ့ေငၾေတၾ အမဵားဳကီးရပၝတယ္။ ဘယ္ေရၾႛဘယ္မ႖ရတယ္ဆုိတာ သူစိတ္၀င္စားတာ တစ္ခၝမႀမေတၾႛဖူးပၝ။ သူလုိခဵင္လႀတယ္ဆုိဴပီး ၀ယ္တာဴခမ္းတာဆုိလုိႛ တေယာတုိႛ၊ ကီးဘုတ္တုိႛ၊ မယ္ဒုိလင္တုိႛ၊ ဒရမ္တုိႛ ဆုိတာေတၾပဲ ရႀိပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္၊ သူ မကၾယ္လၾန္မီကေလးမႀာ ဒရမ္တီးဖုိႛအထိ ဳကိႂးစားသၾားပၝတယ္။

(ဓာတ္ပုံ က ေမာင္စၾမ္းရည္ ဆီကပၝ။ ၂၀၀၃ မႀာ – သူငယ္ခဵင္းေတၾ ဆုံဴပီး ဆိုဳက၊ တီးဳကတယ္။ ဧည့္သည္ ေမာင္သာႎိုး၊ တင္မိုး နဲႚ ၀င္းေဖ၊။ ဆရာ ဦး၀င္းေဖက ေအာ္ဂင္ တီးေနပၝတယ္။ ၀ဲ မႀ ယာ)

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags