>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

January 28, 2008

>

ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ
အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

ေမာင္ရစ္

ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ဆရာေရ …

ဆရာဆီ စာေရးမယ္နဲႚ ၁ ႎႀစ္သာ ဳကာသၾားတယ္၊ မေရးဴဖစ္ဘူး။ အခုေတာ့ ေရးရေတာ့မယ္။

စေနေနႚက ဆရာအတၾက္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ မိုးမခအစဴပႂတဲ့အရပ္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုမႀာ လုပ္တယ္။ ဆရာ့ကိုခဵစ္တဲ့ ဴမန္မာမိသားစုေတၾက သူတိုႚ အိမ္အသီးသီးက ဴပင္ဆင္လာဳကတဲ့ ဆၾမ္းဟင္းခၾက္ေတၾနဲႚ ဆရာေတာ္ေတၾကို စုေပၝင္းဆၾမ္းကပ္ဳကတယ္။ ဆရာနဲႚတကၾ ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားေတၾအတၾက္ ေကာင္းမႁကုသိုလ္ေတၾ အရင္းတည္ဴပီး အမ႖ေ၀တယ္။ ပရိတ္တရားေတၾ နာဳကတယ္။ ဆရာေတာ္ေတၾက ဆရာနံမယ္ကို အမႀတ္တရဴပႂဴပီး ဴမန္မာဴပည္ဳကီးအတၾက္ ႎႀစ္သစ္ကူး အႎၨရာယ္ကင္းေအာင္ ပရိတ္ေတၾရၾတ္ဳကတယ္။ ဴပီးေတာ့ အဲဒီေနႚက ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံ သံဃာေတၾ ေသၾးေဴမကဵတဲ့ ၄ လဴပည့္တဲ့ေနႚ။

ဆရာ မရႀိေတာ့တဲ့အခဵိန္က စဴပီး ဴပန္ေဴပာရရင္၊ ဆရာ့မိသားစုေတၾနဲႚ စာေပမိတ္ေဆၾေတၾက ဆရာ တလဴပည့္မႀာ ဖန္မီးအိမ္သိုႚ အလၾမ္းစာေတၾ စုဴပီး စာအုပ္ထုတ္ဳကတယ္။ ၆လ ဴပည့္ေတာ့ ဆရာ ဴပည္ပမႀာ စာေရးဖက္၊ အႎုပညာေရာင္းရင္းေတၾ ဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ)၊ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ဦး၀င္းေဖ၊ မာမာေအး၊ တင္ေမာင္သန္း နဲႚ ဆရာ့သမီး မိုးခဵႂိသင္းတိုႚရဲႚ အမႀတ္တရ စာအုပ္ကို ဖန္မီးအိမ္စာေပခဵစ္သူေတၾက ထုတ္ဳကတယ္။ စာေပေဟာေဴပာပၾဲတခု လုပ္တယ္။

ဆရာ ၆ လဴပည့္မႀာတုန္းက ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ကဗဵာဆရာ ၃ ဦးကို ဖန္မီးအိမ္စာေပခဵစ္သူေတၾက အမႀတ္တရ ဂုဏ္ဴပႂမႀတ္တမ္းတင္ဖိုႚ စဥ္းစားဳကတယ္။ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ပၾင့္၊ ကဗဵာဆရာမ မရီေ၀ နဲႚ ကဗဵာဆရာ ဖဵာပုံနီလုံဦးကို ဆရာ့ ၆ လဴပည့္မႀာ ကဵေနာ္တိုႚ အမႀတ္တရ ဂုဏ္ဴပႂမႀတ္တမ္းတင္ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ သူတိုႚကိုေတာ့ မေဴပာေတာ့ပၝဘူး၊ ကာယကံရႀင္ေတၾ သိသၾားတာက အေရးမဳကီးဘူး။ မဆိုင္တဲ့သူေတၾက သိသၾားလိုႚ သူမဵားေတၾ စိတ္ညစ္ရမႀာ မဴဖစ္ေစခဵင္လိုႚ၊ အဲလိုပဲ မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္။ အခု ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့မႀ ဆရာကို ဴပန္ေဴပာဴပတာပၝ။

ဆရာေရ …

၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့လည္း ဆရာကို အမႀတ္တရပၾဲေတၾ တမာၲလုံးက ဴမန္မာေတၾ လုပ္လိုက္ဳကတာ အမဵားဳကီးပဲ။ ဴပည္တၾင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတၾက စာေတၾလႀမ္းပိုႚဳကတာေတၾလည္း အမဵားဳကီးပဲ။ ကဵေနာ္တိုႚဆီမႀာ ႎိုင္သေလာက္ေတာ့ တင္ဆက္ေပးေနတာေပ့ၝ။ ကဵေနာ္စဥ္းစားဳကည့္မိတယ္။ ဆရာ့ကို ဴမန္မာေတၾ ေတာ္ေတာ္ ခဵစ္ဳကတာပဲလိုႚ။

ေနာက္ေတာ့ ေသခဵာစဥ္းစားမိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းဳကီး ေပၞလာတာက တခုတည္းပဲ။ ဆရာက တသက္လုံး အာရုံဴပႂေနတာ၊ တဘ၀လုံး ဴမႂတ္ႎႀံထားတာက – ဴမန္မာဴပည္နဲႚ ဴမန္မာမိသားစုေတၾအတၾက္ သက္သက္ပဲ။ တခုတည္း။

ဴပန္စဥ္းစားဳကည့္မိတယ္။ ဆရာ ဆန္ဖရန္မႀာ ေဆးရုံတက္တုန္းက။ အေရးေပၞခန္းထဲမႀာ ကဵေနာ္နဲႚ ဆရာပဲ ရႀိတယ္။ ဆရာက အိပ္လိုက္၊ ေပဵာ္လိုက္နဲႚ။ ကဵေနာ္က ဆရာ၀န္ေတၾကို ရႀင္းဴပရတာ တခုပဲရႀိတယ္။ သူက ဴမန္မာဴပည္က ကဗဵာဆရာဳကီး၊ အေမရိကားမဲဇာမႀာ လာေနရတာ၊ အခု ဴမန္မာေတၾကို ေတၾႚဆုံဖိုႚ၊ စကားေဴပာဖိုႚ၊ ကဗဵာေရးဖိုႚ၊ စာေရးဖိုႚလာတာ။ အခု ေနသိပ္မေကာင္းဘူး။ ဳကည့္ဳကပၝအုံး။ ဒၝပဲ။ ဆရာ၀န္က ဴမန္မာစာလည္း မတတ္ဘဲနဲႚ အင္တာနက္ေပၞမႀာ သၾားဳကည့္တယ္။ (စပ္စပ္စုစု)။ ဴပီးေတာ့ ေဆးရုံတခုလုံး သူေလ႖ာက္ေဴပာေတာ့တာပဲ။

ဴမန္မာဴပည္က ကဗဵာဆရာဳကီး သူတိုႚေဆးရုံမႀာ ေရာက္ေနတယ္။ တကယ့္ကဗဵာဆရာဳကီး တဲ့။

ေအာ္ တကယ္ပၝေနာ္ ဆရာ။ ဆရာ သတိေကာင္းေကာင္း ဴပန္ရလာေတာ့ ဆရာက ေကဵနပ္ဴပီး ဴပႂံးလိုႚ။ သူႚကို ကဗဵာဆရာမႀန္းသိတဲ့ ေဆးရုံကို ေရာက္ေနလိုႚေပၝ့ေလ။ ဴမန္မာဴပည္က ကဗဵာဆရာ။ ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ကဗဵာဆရာ။ ဒၝပဲ … ။ တဴခားကိစၤ ဆရာႚမႀာ ဘာဆို ဘာမႀ မရႀိဘူးေနာ္။

ကဵေနာ္တိုႚဆီမလာခင္ ဆရာ ထိုင္းမႀာသၾားေနတုန္းကလည္း ဒီအာရုံတခုပဲ ရႀိတာေလ။ မဲေဆာက္မႀာ ဴမန္မာေတၾနဲႚ စကား၀ိုင္းေတၾဖၾဲႚဴပီး ေနေန ေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။ ဴမန္မာေတၾ နဲႚ ဴမန္မာဴပည္ဳကီး။ ကဗဵာ။ ဆရာ တင္မိုး။

ဆရာေရ

ဗိုလ္ခဵႂပ္ဴမ ဆုံးေတာ့ ဆရာ ကဗဵာေရးတယ္။ ဴပီးေတာ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေတၾအတၾက္ ဆရာ ကဗဵာ ေရးတယ္။ ဴပီးေတာ့ ဆရာမဆုံးခင္က ဴမန္မာဴပည္ဳကီးအတၾက္ ဆရာကဗဵာေရးတယ္။ ဘာတဲ့ …

” …

ဒိတရားကို ေမ႖ာ္ရင္း

ဘုရားေပၞ ေပဵာ္ေပဵာ္တက္

ဒိုးပတ္၀ိုင္းနဲႛ ေပဵာ္ေတာ္ဆက္ခဵင္ပၝေဳကာင္း …” တဲ့ မဟုတ္လား

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ အယင္လက ဆန္ဖရန္စစၤကိုတရားပၾဲေတၾလာေတာ့ ဆရာေတာ္ဳကီးက အဲဒၝကို အမႀတ္တရေဴပာတယ္။ ဒကာဳကီး ဦးတင္မိုး ေနာက္ဆုံးေရးသၾားတာ ငၝ စိတ္ထဲမႀာ စၾဲေနေအာင္ မႀတ္မိေနတယ္ တဲ့။

ကဵေနာ္တိုႚလည္း အဲဒၝကိုပဲ အေလးအဴမတ္ဴပႂရပၝတယ္ဆရာ။ ဆရာက ေနႚေနႚညည အမဵႂိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတၾက္ပဲ အာရုံဴပႂလိုႛ၊ ကိုယ့္မႀာရႀိတဲ့ ကဗဵာ အႎုပညာနဲႚ ဒၝကိုပဲ မဴပတ္ပၾားမဵားလိုႚ ေနေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးနဲႚ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾက ဆရာ့ကို လၿတ္ ခဵစ္ဴပီေပ့့ၝေနာ္။ အဲသလို လူမဵႂိးမႀ မခဵစ္ရင္ ဘယ္သူႚကို သၾားခဵစ္ရေတာ့မႀာလဲ။

ဆရာေရ

ကဵေနာ္တိုႚလည္း ဒၝကိုပဲ ဆရာဆီက အေမၾအေနနဲႚ ယူရေတာ့မႀာပဲ။

ကဵေနာ္တိုႚကလည္း ထင္တလုံးနဲႚမဟုတ္လား။ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္နဲႛ လူမဵိႃးေလာက္ ငၝတိုႚမႀာ ခဵစ္လိုက္ရတာ၊ ဒီဇမၱႃ ဴပိႂင္စံရႀား၊ ငၝ့ထက္ ခဵစ္တာေတာင္ ငၝ့ေလာက္ မခဵစ္ဘူး ဆုိဴပီးေတာ့ မဟုတ္လား။ ခဵစ္ခဵင္းငယ္ ဴပိႂင္လိုက္ရတာကလည္း ကဵေနာ္တိုႚမႀာ အဴပိႂင္ေပၝ့ေနာ္။

ဤေဖကိုယ္တိုႚသာလဵင္ တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ လူမဵႂိးကို အစၾမ္းကုန္ ခဵစ္ပၝေဳကာင္း၊ သူမဵားေတၾ လာခဵစ္လဵင္လည္း မနာလို၀န္တုိစိတ္ အားဳကီးစၾာဴဖင့္ ရန္သတၨႂ ဴပႂရမည္ ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ေပ့ၝေနာ္။

ခဵစ္မဵားပင္ ခဵစ္ဴငားေသာ္လည္း မိမိ စား၀တ္ေနေရး၊ အိမ္ဴခံကား၊ လက္၀တ္ရတနာတိုႚကိုလည္း မထိခုိက္ မပၾန္းပဲ့ရေအာင္ ေရရႀည္ခံ အခဵစ္မဵႂိးအဴဖစ္ တည္ေဆာက္ထားပၝေဳကာင္း စသည္ ထင္တလုံးေတၾက မနည္းဘူး မဟုတ္လား ဆရာရယ္။

ရႀက္လည္း ရႀက္ပၝရဲႚ။ ရႀက္လည္း မရႀက္ပၝဘူး ဆရာရယ္။ ကဵေနာ္တုိႚတေတၾမႀာသာ ဆရာ့လို ဴမန္မာဴပည္ဳကီးနဲႚ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾအတၾက္ ဴဖႃစင္သန္ႚရႀင္း ရိုးသားတဲ့ အတၨမာန ကင္းစင္တဲ့ ခဵစ္ဴခင္းေမတၨာ၊ တတ္စၾမ္းသမ႖နဲႚ ပၾားမဵားေနတဲ့ အႎုပညာ စဵန္အဘိညာဥ္၊ ဴပီးေတာ့ အဴမဲတန္း ဖၾင့္ထားတဲ့ စိတ္ထားဴမင့္ဴမတ္ဴပည့္၀မႁေတၾထဲက တဴပားဖိုးေလာက္ ရႎိုင္လိုက္ရင္ သိပ္ေကာင္းမႀာေပၝ့ေနာ္။

အင္းေလ။ ဒၝမဵႂိးဆိုတာကလည္း တကယ္ယုံ၊ တကယ္ရႁမႀတ္လုိႚ၊ တကယ္ ကဵင့္ဳကံမႀပဲ ဴဖစ္ေတာ့မႀဆိုေတာ့လည္း ခက္ေတာ့ ခက္သားလားေလလိုႚ ကဵေနာ္က ရယ္သၾမ္းေသၾး လိုက္ရမလို ဴဖစ္ေနေတာ့တာပၝပဲ။

ဆရာေရ

ကဵေနာ္တိုႚရဲႚ အိမ္က ဟိုးမႀာေလ …
ကဵေနာ္တိုႚ အဲဒီကို အတူ သၾားဳကရမႀာပၝ …
သင္ မဵက္ႎႀာမူ ခဵီတက္ရာအရပ္မႀာ သင္ရဲႚ အိမ္ ရႀိတယ္။
အဲဒၝ ဴမန္မာဴပည္ လား။
ဘာ လဲ၊ ဘယ္ လဲ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္