>အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း

February 10, 2008

>

အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း
ေဖေဖာ၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

(အယ္ဒီတာမႀတ္ခဵက္ – ေဳကညာခဵက္စာတမ္းအားေရးသား ေပးပုိႛသူမႀာ ရန္ကုန္ဴမိႂႛမႀ ၀ၝရင့္ပန္းခဵီဆရာတစ္ဦးဴဖစ္သည္။)

က႗ႎု္ပ္သည္ မည္သည့္ႎုိင္ငံေရးပၝတီ၀င္တစ္ဦးမ႖လည္း မဟုတ္ပၝ။ ၄င္းဴပင္ ႎုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ပၝ။ က႗ႎု္ပ္သည္ အႎုပညာရႀင္တစ္ဦးမ႖သာလ႖င္ဴဖစ္၍ က႗ႎု္ပ္၏ အသက္အရၾယ္မႀာ လူ႒ကီးတစ္ေယာက္လည္း ဴဖစ္ေနဴပီ ဴဖစ္ပၝသည္။

သုိႛဴဖစ္၍ က႗ႎု္ပ္တုိႛ၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၌ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား ေပဵာက္ဆုံးေနသည့္ကိစၤ၊ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုန္းေနသည့္ကိစၤ၊ ဴပည္သူႛတရားဥပေဒမဵား ဴပန္လည္ေပၞထၾန္းလာေရး၊ တုိင္းဴပည္ဴငိမ္းခဵမ္းသာယာ၀ေဴပာေရးတုိႛႎႀင့္ ဗလငၝးတန္ ဴပန္လည္ရႀင္သန္လာေရးတုိႛအတၾက္ က႗ႎု္ပ္တုိႛလည္း တာ၀န္ရိႀသည္ဟု ခံစားေနရကာ မသိကဵႂိးက႗န္ဴပႂေနဴခင္းမႀာလည္း အဴပစ္ရိႀသည့္သူတစ္ဦးက့ဲသုိႛ ခံစားေနရပၝသည္။ သုိႛဴဖစ္ရာ ႎုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ တာ၀န္၊ လူသားတစ္ဦး၏ ၀တၨရားမဵား ရိႀေနဳကသည္ႎႀင့္အညီ ဤစာတန္းကုိ ေရးသား၍ တင္ဴပရေပသည္။

က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏အေရးကိစၤမႀာ ၁၉၆၂ခုႎႀစ္မႀပင္ စတင္ခ့ဲ၍ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေန၀င္းႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝ တပ္မေတာ္အရာရိႀ႒ကီးတုိႛ၏ အာဏာသိမ္းယူခ့ဲဳကဴခင္းမႀ စတင္ခ့ဲသည္။ ဴပည္သူတုိႛ၏ ဒီမုိကေရစီအခၾင့္အေရးတုိႛမႀာလည္း ထုိအခဵိန္မႀပင္ စတင္၍ ေပဵာက္ဆုံးခ့ဲရပၝသည္။

၄င္းကုိ မေကဵနပ္ဳက၍ ဆႎၬဴပေတာင္းဆုိခ့ဲဳကသည့္ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုတုိႛအားလည္း အ႒ကိမ္႒ကိမ္ပင္ ရက္စက္စၾာဴဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္ ႎႀိမ္နင္းခ့ဲ၍ စစ္အာဏာရႀင္စန္ကုိ ထူေထာင္ခ့ဲဳကကာ ၄င္းတုိႛ၏ ကုိယ္ကဵႂိးစီးပၾားမဵားအတၾက္ ကုိသာလ႖င္ ထင္သလုိ လုပ္ကုိင္ေနခ့ဲဳကေလသည္။

ထုိကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ကမၲာ့ကုလသမဂၢအဖဲၾႛ႒ကီးကလည္း ဴပည္သူတုိႛအတၾက္ ေဴဖရႀင္းမေပးႎုိင္ခ့ဲဘဲ ႎၾားမရံၿႛပိတ္ပုံစံဴဖင့္ ေရၾးေကာက္ပဲၾအတုတစ္ခုကုိ ဴပႂလုပ္ေစခ့ဲ၍ မဆလ စစ္အစုိးရအဴဖစ္ႎႀင့္ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္တၾင္တရား၀င္ အသိအမႀတ္ဴပႂ လက္ခံထားခ့ဲဳကေလသည္။

ထုိအခၝ က႗ႎု္ပ္တုိႛႎုိင္ငံမႀာလည္း ကမၲာ့အဆင္းရဲဆုံးႎုိင္ငံစာရင္း၀င္ ဴဖစ္လာခ့ဲရဴပီး ၁၉၈၈တၾင္ ရႀစ္ေလးလုံး ဴပည္သူႛအေရးေတာ္ပုံ႒ကီး ေပၞေပၝက္လာခ့ဲရေပသည္။

ထုိအခၝတၾင္ စစ္အာဏာရႀင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေန၀င္းမႀာ ၄င္း၏လက္ေရၾးစင္ဗုိလ္ခဵႂပ္ ဗုိလ္မႀႃးတုိႛအား ေရၾးခဵယ္လဵက္ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူမဵားႎႀင့္ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူတုိႛအား ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္စၾာဴဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္ ႎႀိမ္နင္း ဖမ္းဆီးေစခ့ဲ၍ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းလဵက္ ေပးအပ္ထားခ့ဲေလသည္။

ကမၲာ့ဴပည္သူလူထု လူသားတုိႛ၏ အားကုိးရာ ကမၲာ့ကုလသမဂၢအဖဲၾႛအစည္း႒ကီးမႀာလည္း ထုံးစံအတုိင္းပင္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ တပၝးသူ၏ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္မစၾက္ဖက္ရ ဆုိသည့္မူႎႀင့္ ဘာမ႖ မတတ္ႎုိင္၊ ဴပည္သူတုိႛအတၾက္ ဘာမ႖လည္း လုပ္ေဆာင္မေပးႎုိင္ ဴဖစ္ေနခ့ဲရရႀာဴပန္ေလသည္။

ထုိအခၝတၾင္ အားကုိးရာ မရိႀရႀာဳကေတာ့သည့္ ဴပည္သူလူထုတုိႛ၏ စား၀တ္ေနေရး ဆင္းရဲတၾင္း နက္လာမႁအတၾက္ ရဟန္း သံဃာေတာ္တုိႛမႀာလည္း ဳကည့္မေနႎုိင္ဳကေတာ့ဘဲ ၄င္းတုိႛတတ္ႎုိင္သည့္ေမတၨာဴဖင့္သာလ႖င္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလတၾင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာတုိႛမႀာ လမ္းမေပၞသုိႛ တန္းစီထၾက္လာဳကလဵက္ ေမတၨာပိုႛ ရၾတ္ဖတ္ဳကကာ ၄င္းတုိႛ၏ဆႎၬမဵားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဴပသခ့ဲဳကေလသည္။

ထုိအခၝ၌လည္း မိမိတုိႛ၏ ကုိယ္ကဵႂိးစီးပၾားမဵားအတၾက္ကုိသာလ႖င္ အရူးအမူးဴဖစ္ေနဳက၍ အာဏာကုိ ယစ္မူးေနဳကသည့္ တပ္မေတာ္အရာရိႀ စစ္အာဏာရႀင္ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားတုိႛမႀာ ထုံးစံအတုိင္းပင္ ၄င္းတုိႛခံယူထားသည့္ တရုပ္ေရႀးေဟာင္း စစ္ပညာရႀင္ ဆၾန္ဇူး ၏ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္ဴခင္း ႎႀင့္ စဥ္းလဲဴခင္း ဆုိသည္မႀာ အစၾမ္းထက္လႀပၝတကား ဆုိသည့္ ခံယူခဵက္အတုိင္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အားေပးေထာက္ခံခ့ဲဳကသည့္ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသား ဴပည္သူတုိႛအား ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္စၾာဴဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္ကၾပ္ဳကလဵက္ ႎႀိမ္နင္းဴဖႂိခၾင္းခ့ဲဳကဴပန္ေလသည္။

၄င္းဴဖစ္ရပ္တုိႛကုိ ႎုိင္ငံအသီးသီးတုိႛက ရုပ္ဴမင္သံဳကားဖန္သားဴပင္မဵားတၾင္ ေတၾႛဴမင္ေနဳကသည္ဴဖစ္ရာ တကမၲာလုံးမႀာလည္း အ့ံဳသ တုန္လႁပ္ ေဴခာက္ဴခားသၾားခ့ဲရေလသည္။

ထုိအခၝ ကုလသမဂၢႎႀင့္ အဖဲၾႛ၀င္ႎုိင္ငံအစုိးရတုိႛမႀာလည္း စစ္အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္တုိႛမႀာ လၾန္စၾာပင္ စက္ဆုပ္ ရၾံရႀာဖၾယ္ဴဖစ္သည္ဟု ၀ုိင္း၀န္း ရႀႂတ္ခဵဳက၍ မည္က့ဲသုိႛ ေဴဖရႀင္းသင့္သည္ကုိ အမဵႂိးမဵႂိး ဳကံဆလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရၾက္ေနဳကရဴပန္ေလသည္။

၄င္းတုိႛ၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရၾက္ေနဳကပုံမဵားႎႀင့္ အဳကံဉာဏ္တုိႛမႀာလည္း ေ၀ဒနာဴပင္းထန္စၾာ ခံစားေနရသည့္ လူနာတစ္ဦးအား အနာတဴခားေဆးတဴခားဴဖင့္ ေရာဂၝကုိ ကုသေပးေနဳကဘိသက့ဲသုိႛလည္း ခံစားေနရပၝသည္။

ဆုိလုိသည္မႀာ ယခင္ မဆလအစုိးရကုိ တရား၀င္အစုိးရဴဖစ္လာေအာင္ ႎၾားမရံၿႛပိတ္ပုံစံမဵႂိးဴဖင့္ ကုလသမဂၢအဖဲၾႛ႒ကီးက အသိအမႀတ္ဴပႂ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲဳကသည့္နည္းတူ ယခုလည္း စစ္အာဏာရႀင္ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးတုိႛ၏ လမ္းဴပေဴမပုံ ၇ ခဵက္ ဆုိသည့္မူအတုိင္း တရား၀င္အစုိးရ ဴဖစ္လာေစရန္ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနဳကဴပန္သည္။

၄င္းကုိ ကုလသမဂၢႎႀင့္ ႎုိင္ငံအသီးသီးတုိႛက သေဘာတူလက္ခံလုိက္ဳကမည္ဆုိပၝက ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္အစုိးရမႀာ တရား၀င္လက္မႀတ္ရ ကမၲာေကဵာ္မာဖီးယားဂုိဏ္း႒ကီးအသၾင္သုိႛ ေရာက္ရိႀဖၾယ္ရာအေဳကာင္းသာ ရိႀေပသည္။

က႗ႎု္ပ္တုိႛႎုိင္ငံ၏ အနာဂတ္မႀာလည္း မည္သုိႛမ႖ ေကာင္းလာႎုိင္ဖၾယ္မရိႀေပ။ က႗ႎု္ပ္တုိႛႎုိင္ငံ၌ ဗုဒၭသာသနာပင္ ကၾယ္ေပဵာက္သၾားႎိုင္ရုံမ႖မက ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိသည့္ ေ၀ၝဟာရမႀာလည္း ကမၲာေပၞမႀ တိဗက္ႎုိင္ငံက့ဲသုိႛ တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း ေပဵာက္ကၾယ္သၾားေလမည္လားဟုပင္ ခံစားေနရပၝသည္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ လၾတ္လပ္ေရးဖခင္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေဴပာဳကားခ့ဲသည့္အတုိင္း “ခင္ဗဵားတုိႛ အဲဒီလုိဆုိရင္ဴဖင့္ သူမဵားလက္ ဴပန္ပၝသၾားဦးေတာ့မႀာပဲ ဆုိသည့္ စကားကုိသာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ဳကားေယာင္ေနေပသည္။

သုိႛဴဖစ္ရာ ဗမာ့တပ္မေတာ္႒ကီးကုိ ခဵႂပ္ကုိင္ထားဳကသည့္ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားအေနဴဖင့္ မိမိတုိႛသားသမီး ေဆၾစဥ္မဵႂိးဆက္မဵား၏ အနာဂတ္အတၾက္ ေငၾေဳကးရႀာေဖၾေနဳကရုံႎႀင့္ မဴပီး၊ မိမိတုိႛ၏သားသမီး ေဆၾစဥ္မဵႂိးဆက္မဵားတုိႛ၏ အနာဂတ္ကာလအတၾက္ လူေတာတုိးေနထုိင္ဳကရမည့္အေရးမဵားကုိလည္း ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဳက၍ မိမိတုိႛ၏ႎုိင္ငံေတာ္၊ မိမိတုိႛ၏လူမဵႂိးမဵားႎႀင့္ မိမိတုိႛ၏ဗုဒၭဘာသာ သာသနာအတၾက္ကုိလည္း သစၤာေစာင့္သိဳကဖုိႛ လိုအပ္ေပသည္။

မိမိတုိႛ ေဳကညာထားသည့္ တပ္မေတာ္သည္ အမဵႂိးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မႀ သစၤာမေဖာက္ ဆုိသည့္ ေဳကၾးေဳကာ္သံကုိလည္း ေမ့ေလဵာ့မထားဳကဖုိႛ လုိအပ္ေလသည္။

က႗ႎု္ပ္တုိႛ နားလည္ထားဳကသည္မႀာလည္း တပ္မေတာ္ဆုိသည္မႀာ မိမိတုိႛ၏ကုိယ္ကဵႂိးစီးပၾားမဵားအတၾက္ အသုံးခဵရန္မဟုတ္၊ ႎုိင္ငံသားတုိင္း၏ လၾတ္လပ္ေပဵာ္ရၿင္ခဵမ္းေဴမ့စၾာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ အသက္ရႀင္ေနထုိင္ႎုိင္ေရးတုိႛအတၾက္ အကာအကၾယ္ ေပးရမည့္ အဖဲၾႛအည္း႒ကီးတစ္ခု” ဟူ၍သာလ႖င္ ထင္ဴမင္ယူဆမိပၝသည္။

တစ္ခၝက မဆလအစုိးရ၏လက္ထက္တၾင္ စစ္ဴပန္မဂၢဇင္းထဲ၌ က႗ႎု္ပ္သည္ ေဆာင္းပၝးတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခ့ဲရဖူးသည္။ ထုိေဆာင္းပၝးမႀာ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ဴမန္မာႎုိင္ငံသုိႛေရာက္ရိႀလာခ့ဲဖူးသည့္ ဥေရာပတုိက္သားတစ္ဦး အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ေရးသားခ့ဲသည့္ ေဆာင္းပၝးကုိ ဴမန္မာဘာသာသုိႛ ဴပန္ဆုိတင္ဴပထားဴခင္းဴဖစ္သည္။

ထုိေဆာင္းပၝးထဲတၾင္ ဴမန္မာလူမဵႂိးတုိႛမႀာ ဂုဏ္သိကၡာ” ဆုိေသာ ေ၀ၝဟာရကုိ နားလည္ဟန္မတူ ဟူ၍ ေရးထားသည္ကုိ က႗ႎု္ပ္ သတိရမိသည္။

၄င္းကုိ ဴမန္မာစစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားအား ဴငင္းဆုိ၀့ံပၝ၏ေလာ” ဟူ၍ ေမးခၾန္းထုတ္ရမည္က့ဲသုိသာ ဴဖစ္၍ေနသည္။

ဘာလက္နက္မ႖မပၝ ေမတၨာသုတ္ကုိသာလ႖င္ ရၾတ္ဆုိလဵက္ ၄င္းတုိႛ၏ဆႎၬကုိ ေဖာ္ထုတ္ဴပသကာ စီတန္းလႀည့္လည္လာဳကသည့္ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူတုိႛအား ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္စၾာ ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ဴဖတ္ ဖမ္းဆီး ႎႀိပ္စက္ ညႀင္းပန္းေနဳကဴခင္းတုိႛမႀာ ဂုဏ္သိကၡာရိႀေသာ တပ္မေတာ္သားတုိႛ၏ ကဵင့္၀တ္အဴပႂအမူမဵားေပေလာ။ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူလူထုတုိႛမႀာ ဗမာ့တပ္မေတာ္႒ကီး ရန္သူေတၾလား ဟူ၍သာလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ေမးခၾန္းထုတ္ဳကရပၝေတာ့မည္။

ရန္သူကုိပင္လ႖င္ ဤက့ဲသုိႛ ႎုိင္ထက္စီးနင္း မလုပ္ေကာင္း ဟူ၍လည္း ဳကားဖူးသည္။ သုိႛဴဖစ္ရာ ဗမာ့တပ္မေတာ္႒ကီး ခံယူခဵက္ သေဘာထားတုိႛမႀာ အဘယ္ပၝနည္း ဟူ၍လည္း က႗ႎု္ပ္တုိႛ ေမးခၾန္းထုတ္ရပၝေတာ့မည္။

“လူ႒ကီးလူေကာင္း” ဆုိသည့္ ေ၀ၝဟာရ၏ အဓိပၯာယ္ကုိလည္း နားလည္ဳကပၝ၏ေလ။ လူ႒ကီးလူေကာင္း ဆုိသည္မႀာ အဘယ္နည္း။ ဴပည္သူလူထုတုိႛ၏ အကဵႂိးစီးပၾားမဵားကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂကာ မိမိတုိႛ၏ ကုိယ္ကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္စၾာဴဖင့္ ဴပႂမူလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရၾက္ေနဳကဴခင္းတုိႛမႀာ လူ႒ကီးလူေကာင္း” တုိႛ၏ လကၡဏာမဵားေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။

တရားမ႖တမႁ ဆုိသည္ကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂ၍ မေဴပာ၀့ံ၊ မဆုိ၀့ံႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုတုိႛ၏မဵက္ႎႀာကုိမ႖ မေထာက္။ မိမိတုိႛ၏ ကုိယ္ကဵႂိးစီးပၾားမဵားအတၾက္ကုိသာလ႖င္ ဦးတည္ကာ ဂုဏ္သိကၡာမ့ဲစၾာဴဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဳကသည့္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ပညာတတ္၊ ပညာရိႀဆုိသူ ပုဂၢႂိလ္႒ကီးမဵားတုိႛမႀာလည္း လူ႒ကီးလူေကာင္း”တုိႛ မဟုတ္တန္ရာ။

သူရဲေကာင္း ဆုိသူတုိႛမႀာလည္း မည္က့ဲသုိႛေသာ ပုဂၢႂိလ္ေတၾပၝနည္း။ တုိင္းဴပည္အတၾက္ ဴပည္သူလူထုတုိႛ၏ အကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ အသက္ကုိစၾန္ႛ၍ ဆႎၬဴပေတာင္းဆုိခ့ဲဳကသည့္ လက္နက္မ့ဲ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူတုိႛကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္၀့ံသူတုိႛ၏ အဴပႂအမူတုိႛမႀာ သူရဲေကာင္းတုိႛ၏ လကၡဏာေတၾလား။ လူဆုိးလူမုိက္တုိႛ၏ အဴပႂအမူေတၾလား။ မည္က့ဲသုိႛေသာ ပုဂၢႂိလ္တုိႛသည္ သူရဲေကာင္းေတၾပၝနည္း စသည္ဴဖင့္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ေမးခၾန္းေတၾကုိ ထုတ္ဳကည့္ဳကရပၝမည္။

စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားက ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႒ကီးလူေကာင္း၊ သူရဲေကာင္း ဆုိသည့္ေ၀ၝဟာရ ၃ခုကုိ အမႀန္တကယ္ နားလည္သေဘာေပၝက္ေရးမႀာ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ အဓိကအေရးမဵားဴဖစ္သည္။

ထုိႛဴပင္ ဗုဒၭ၏ မိမိကုိယ္သာကုိးကၾယ္ရာ ဟူသည့္ စကားႎႀင့္အညီ က႗ႎု္ပ္တုိႛႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသားတုိႛမႀာ ဂုဏ္သိကၡာ ဆုိေသာစကားကုိ နားလည္ရုံသက္သက္မ႖မဟုတ္၊ ဂုဏ္သိကၡာ ရိႀသည့္ လူ႒ကီးလူေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းတုိႛသာလ႖င္ ဴဖစ္ဳကသည္ ဆုိသည္ကုိ သက္ေသဴပဳကရေပေတာ့မည္။

ထုိႛဴပင္ တပၝးသူ၏ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္မစၾက္ဖက္လုိဟု ဆုိကာ က႗ႎု္ပ္တုိႛဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ေပၝဳကၾယ္၀လႀသည့္ ေဴမေပၞေဴမေအာက္ သယံဇာတပစၤည္းတုိႛကုိ အေခဵာင္ရယူေနဳကသည့္ အာဆီယံအဖဲၾႛ၀င္ႎုိင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ တရုပ္၊ အိႎိၬယ၊ ရုရႀႎုိင္ငံတုိႛမႀ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵားတုိႛကုိလည္း ႎုိင္ငံေခၝင္းေဆာင္ေကာင္းတုိႛတၾင္ ရိႀရမည့္ ဂုဏ္သိကၡာရိႀေသာ၊ လူ႒ကီးလူေကာင္း ပီသေသာ၊ သူရဲေကာင္းပီသေသာ လကၡဏာမဵား ရိႀဳကပၝ၏ေလာ ဟူ၍ မိမိတုိႛကုိယ္ကုိ ေမးခၾန္းထုတ္ဳကည့္ဳကေစလုိပၝသည္။

ေဘးအိမ္၌ မီးေလာင္ေနသည္ကုိ တပၝးသူ၏အိမ္တၾင္းေရးကိစၤသာလ႖င္ ဴဖစ္သည္ဆုိသည့္ အေတၾးအေခၞမဵားႎႀင့္ မိမိတုိႛ၏ ႎုိင္ငံအသီးသီးအား မည္က့ဲသုိႛ ဆက္လက္၍ ေခၝင္းေဆာင္သၾားဳကမည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသားတုိင္းကလည္း စဥ္းစားဳကည့္ကာ သိႎုိင္သည္။

ေဒၝက္တာမာတင္လူသာကင္း ေဴပာဳကားထားရစ္ခ့ဲသည့္ တစ္ေနရာ၌ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား ေဖာက္ဖဵက္ခံေနရဴပီ ဆုိလ႖င္ ကဵန္ အဴခားေနရာတုိႛ၌လည္း အလုိအေလဵာက္ ဴခိမ္းေဴခာက္ခံေနရဴပီဆုိသည့္စကားကုိ ကမၲာ့လူသားအားလုံးတုိႛ သေဘာေပၝက္နားလည္ထားဳကရန္ လုိအပ္ေဳကာင္းကုိလည္း နိဂုံးခဵႂပ္အေနဴဖင့္ တင္ဴပလုိက္ေပသည္။

ကမၲာ့လူသားအားလုံးကုိ ခဵစ္ခင္ေလးစားစၾာဴဖင့္
အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး
၁၁-၁၁-၂၀၀၇


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)