>အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး

February 14, 2008

>

အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး
ရန္လုိက႗ဲ

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛေတာ္႒ကီးက အလၾန္ႛအလၾန္ပူဴပင္းလႀသည္။ ႓မိႂႛေတာ္႒ကီး တစ္ေနရာတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲတစ္ဦးႎႀင့္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ ေတၾႛဆုံခ့ဲရသည္။ သူ(ႎႀင့္ က႗ႎု္ပ္)၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အထိအခုိက္မခံလုိသဴဖင့္ ေတၾႛဆုံသည့္ေနရာအတိအကဵ ေဖာ္ဴပမႁမဴပႂႎုိင္သည္ကုိ နားလည္ေပးဳကပၝကုန္။ သုိႛေသာ္ သူ၏အမည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိႎုိင္ပၝသည္။

သတင္းေထာက္ရူးက႗ႎု္ပ္ႎႀင့္ အမႀတ္တမ့ဲေတၾႛဆုံခ့ဲသူမႀာ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္း ဴဖစ္ေတာ့သည္။ ဟုတ္သည္။ ႎိုင္ငံေတာ္၏ ေဴပာရဲဆုိရဲရိႀသူ ၀န္႒ကီးေကဵာ္ဆန္း ဧကန္ဴဖစ္ေပသည္။

ဘန္ေကာက္႓မိႂႛဆူဆူပၾက္ပၾက္ရပ္ကၾက္တစ္ကၾက္၏ အေဆာက္အဦး႒ကီးတစ္ခု၊ ညီအစ္ကုိ မသိတသိ မီးေရာင္ေအာက္တၾင္ ဴဖစ္ေသာ္ဴငားလည္း ၀န္႒ကီးကုိ ဴမင္ဴမင္ခဵင္း မႀတ္မိသိရိႀပၝ၏။ ၀န္႒ကီး၏ မဵက္မႀန္တ၀င္း၀င္း၊ ဟန္တတင္းတင္း အသၾင္ကုိ ရုပ္ထင္သံထၾက္ ဖန္သားဴပင္၊ အင္တာနက္၊ သတင္းစာ ဂဵာနယ္ အသၾယ္သၾယ္မႀတဆင့္ ေတၾႛဖူးဴမင္ဖူးထားသဴဖင့္ မႀတ္မိဴခင္းပင္။

က႗ႎု္ပ္တုိႛ စကားေဴပာဴဖစ္ဳကေလသည္။

ငၝက မင္းကုိ ဴမန္မာဴပည္သားမႀန္း ခဵက္ခဵင္းသိတယ္။
– လူကဲခတ္ပညာေလး မ႖ပၝဦးဗဵာ။

မဵက္လုံးေတၾက ဂဏႀာမဴငိမ္ဘူး၊ ဟုိဳကည့္ ဒီဳကည့္နဲႛ။
– အဲသလုိဳကည့္တာ သတင္းသမားေတၾ၊ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾရဲႛအလုပ္မဟုတ္လားဗဵာ။

ဟုတ္တယ္၊ ဒၝေပမ့ဲ မဟုတ္ဘူး။ ဴပီးေတာ့ မင္း၀တ္စားထားတာလည္း သက္ေတာင့္သက္သာ မရိႀဘူး။ အတင္းအဳကပ္႒ကီး သပ္သပ္ယပ္ယပ္ လုပ္ထားမႀန္း သိသာတယ္။ ဘာပဲေဴပာေဴပာကၾာ၊ မင္းကုိ ေတၾႛရတာ ၀မ္းသာပၝတယ္။ ဘာလဲ၊ ငၝ၀မ္းသာတယ္ဆုိတာ မယုံဘူးလား။
– မယုံပၝဘူးဗဵာ၊ မီဒီယာကုိ တုိက္မယ္ခုိက္မယ္ေဴပာထားေတာ့ ဘယ္လုိယုံရမႀာလဲ။

ဒၝကေတာ့ကၾာ မူအရ ဟိန္းေဟာက္ရတာေပၝ့။ မင္းတုိႛမီဒီယာသမားေတၾကုိလည္း ငၝတုိႛက ေကဵးဇူးတင္ရမယ့္အပုိင္းေတၾ ရိႀပၝတယ္။ ဥပမာကၾာ၊ လုပ္အားေပးကိစၤ။
– ကဵေနာ္တုိႛက အဲဒီလုပ္အားေပးကိစၤ အဆက္မဴပတ္ ေအာ္ေနတာပဲ။ ဘာေဳကာင့္ ေကဵးဇူးတင္ခဵင္ရတာလဲ။ ILO ကုိေတာင္ တုိင္ေနဳကတာမဟုတ္ဘူးလား။

ေအး- အဲဒီ တုိင္တ့ဲကိစၤေပၝ့ကၾာ။ အဓမၳလုပ္အားေပး၊ အဓမၳလုပ္အားေပး၊ တုိင္လုိႛရတယ္၊ တုိင္လုိႛရတယ္ ဆုိဴပီး ေအာ္ေနေပမ့ဲ လူေတၾက မင့္ဘ႒ကီး ILOကုိ တုိင္တာမဟုတ္ဘူး ကၾ။
– လူေတၾက ေဳကာက္တာကုိးဗဵ။

ခက္တာပဲ၊ အခုေခတ္ လူေတၾက သိပ္မေဳကာက္ေတာ့ဘူးကၾ၊ ဇေ၀ဇ၀ၝဴဖစ္ေနဳကတာ။ မင္းတုိႛက “အဓမၳလုပ္အားေပး၊ အဓမၳလုပ္အားေပး ေအာ္ေနေတာ့ သူတုိႛမဵက္စိထဲမႀာ ေသနတ္နဲႛခဵိန္ ဓားနဲႛမုိးထားဴပီး လုပ္ခုိင္းတ့ဲဟာေတၾကုိပဲ ဴမင္ေနဳကတာ။ ဟားဟားဟား။
– Forced labour ကုိ အဓမၳလုပ္အားေပးလုိႛ ဘာသာမဴပန္ရင္ ဘယ္လုိဴပန္ရမလဲ။

ဒၝကေတာ့ မင္းတုိႛဴပႍနာေလ။ စကားလုံးတိုင္းကုိ အတိအကဵ ဘာသာဴပန္စရာမလုိဘူးကၾ။ သတင္းသမားဆုိတာ လူေတၾေနႛတုိင္းေဴပာတ့ဲစကားအတုိင္း ဆီေလဵာ္ေအာင္ ဴမန္မာမႁဴပႂရတယ္။ ဘာပဲေဴပာေဴပာ မင္းတုိႛကုိ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။
– ဴမန္မာတုိင္းမ္စ္ မႀာလည္း လုပ္အားေပးအေဳကာင္း ဖတ္ေနရတာပဲ။

ဖတ္ရမႀာေပၝ့၊ အဲဒၝေတၾထည့္ဖုိႛ ဴမန္မာတုိင္းမ္စ္ကုိ ငၝတုိႛပဲ ခုိင္းထားတာ။
– လုပ္အားေပးလုိႛ အမဵားသူငၝနားလည္ေအာင္ ရႀင္းရႀင္း ေရးလုိက္ရင္ ဦးတုိႛက ဆင္ဆာဴဖတ္မယ္ေပၝ့။

ဴဖတ္ရုံတင္မဟုတ္ စာေစာင္ေတာင္ ပိတ္လုိက္ဦးမႀာ။ ဘယ္လုိလဲ မင္းေရာ ဒီမႀာ ေနထုိင္ရတာ အဆင္ေဴပရဲႛလား။ အကူအညီလုိရင္လည္း ဴမန္မာသံရုံးရိႀေနတာပဲ၊ အခဵိန္မေရၾး ဆက္သၾယ္ေပၝ့ကၾာ။
– ဴမန္မာသံရုံးေဳကာင့္ ခက္ေနတာေပၝ့ဗဵာ၊ ကဵေနာ့္ပတ္စ္ပုိႛကုိ သက္တမ္းမတုိးေပးဘူး တ့ဲ။

မင္းက ႎုိင္ငံေတာ္ကုိအဳကည္အညိႂမ့ဲေအာင္ ဘာေတၾေလ႖ာက္ေရးထားမႀန္းမႀ မသိတာ။ သူတုိႛ ဘယ္လုပ္ေပးပၝ့မလဲ။ ဒၝနဲႛ ကဗဵာဆရာေစာေ၀အေဳကာင္း မင္းသိဴပီးေရာေပၝ့။
– ဟုတ္က့ဲ။

ေအး၊ ငၝတုိႛ သူႛကုိ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ထိန္းသိမ္းထားပၝတယ္ကၾာ၊ ငၝတုိႛသိခဵင္တာက သူႛေနာက္မႀာ ဘယ္သူေတၾက ႒ကိႂးကုိင္ေနသလဲ၊ ဘယ္ႎုိင္ငံေတၾက ပၝ၀င္ပတ္သက္ေနသလဲ ဆုိတာပဲ။
– သူႛကဗဵာထဲမႀာ သဲလၾန္စ ပၝေနတယ္ေလ၊ ကဵေနာ္သိသေလာက္ေတာ့။

ဟာ ဟုတ္လား၊ လုပ္ပၝဦး။ မင္းပတ္စ္ပုိႛ သက္တမ္းတုိးဖုိႛဆုိတာ မခက္ပၝဘူး၊ နားလည္မႁလဲၾေနလုိႛ ဴဖစ္မႀာပၝ၊ ဒီတစ္ခၝ သံရုံးသၾားရင္ ကင္း၀န္မင္း႒ကီးရဲႛကၾမ္းအစ္ လုိႛသာ ေဴပာလုိက္။ အဲဒၝ စကား၀ႀက္ပဲ။ သူတုိႛ မင္းကုိ ဘာမႀ မေမးရဲေတာ့ဘူး၊ မင္းလုိခဵင္တာ ခဵက္ခဵင္းလုပ္ေပးလိမ့္မယ္။ စကား၀ႀက္ကုိလည္း ဘယ္သူႛကုိမႀ လက္ဆင့္မကမ္းနဲႛဦး။ ဒၝထက္ ေစာေစာက ေဴပာတ့ဲ သဲလၾန္စ ဆုိတာ ဘာလဲကၾ။
– သူႛကဗဵာ ပထမစာေဳကာင္းမႀာ ပၝတယ္ေလဗဵာ။ အာရင္ဘတ္က ေဴပာတယ္တ့ဲ။

ေအး အဲဒီ အာရင္ဘတ္ဆုိတ့ဲငနဲနဲႛ ေစာေ၀နဲႛ အဆက္အစပ္ရိႀလိမ့္မယ္လုိႛ ငၝထင္သားပဲ။ လုပ္စမ္းပၝဦး၊ အဲဒီငနဲအေဳကာင္း။ ဒီေကာင္ အေနာက္ႎုိင္ငံကမဟုတ္လား။
– ဆုိပၝေတာ့ဗဵာ၊ သူက ဂဵႃးလူမဵႂိး၊ ဴပင္သစ္၊ ရုရႀတုိႛမႀာ ေနခ့ဲဖူးတယ္။

လုပ္စမ္းပၝဦး၊ သူႛနာမည္ ဘယ္လုိစာလုံးေပၝင္းသလဲ။
– Ehrenberg

အာရင္ဘာ့ဂ္၊ ဟုတ္လား။ သူက ဘာလုပ္သလဲ၊ သံတမန္လား၊ အင္န္ဂဵီအုိလုပ္သလား။
– သူက စာအစုံေရးတာပဲ။

ဟ- မင္းက တယ္ဟုတ္ပၝလားကၾ၊ အဂႆလိပ္စာေပေတၾဖတ္ႎုိင္တာကုိး၊ ေကာင္းသကၾာ။
– မဖတ္ႎုိင္ပၝဘူးဗဵာ၊ ဴမသန္းတင့္က သူႛစာေတၾ ဘာသာဴပန္ထားလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဖတ္ရတာပၝ။

ဴမသန္းတင့္က ဘာသာဴပန္တယ္၊ ဟုတ္လား၊ ဒီနာမည္ ဳကားဖူးသလုိပဲ။ ဴမသန္းတင့္၊ ေဒၞဴမသန္းတင့္- ဘယ္မႀာေနလဲ၊ ဘာေတၾ ေရးလဲ၊ ဘယ္တုန္းက ဘယ္ဂဵာနယ္မႀာေရးတာလဲ၊ ဘယ္အရၾယ္ရိႀဴပီလဲ၊ အိမ္ေထာင္သည္လား၊ ဒီမိန္းမအေဳကာင္း မင္း ဘယ္ေလာက္သိသလဲ။
– ဴမသန္းတင့္က အမဵႂိးသားပၝဗဵာ။

ေဳသာ္- ဟုတ္လား၊ ေအးကၾာ ဒီေလာက္သိရရင္ အလုပ္ဴဖစ္ပၝဴပီ။ နာမည္ေတၾ ေပးတ့ဲအတၾက္ ေကဵးဇူးပၝပဲကၾာ။ အာရင္ဘာ့ဂ္ကုိေတာ့ ဴပည္၀င္ခၾင့္ ပိတ္ရမယ္။ ဴမသန္းတင့္ကုိေတာ့ ဒီညတၾင္းခဵင္းဖမ္းဖုိႛ ငၝလႀမ္းေဴပာလုိက္မယ္။
– ဒီနာမည္ေတၾ ကဵေနာ့္ဆီကရတယ္လုိႛ ဘယ္သူမႀ မသိပၝေစနဲႛဗဵာ။

စိတ္ခဵပၝကၾာ။ ကဲ- ငၝဴပန္မယ္ေဟ့၊ မနက္ဴဖန္ ေလယာဥ္ကၾင္းသၾားရမယ္၊ ေလယာဥ္က ဘန္ေကာက္-မႎၨေလး။ မႎၨေလးကတဆင့္ ေနဴပည္ေတာ္ကုိေဴပးရဦးမႀာ။ မင္းလည္း ကဵန္းမာေရး ဂရုစုိက္ဦး။
– ဟုတ္က့ဲပၝခင္ဗဵ။

ဤသည္တုိႛမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းႎႀင့္ေဴပာဆုိခဵက္မဵားပင္။ အာရင္ဘာ့ဂ္ (၁၈၉၁-၁၉၆၇)၊ ဆရာဴမသန္းတင့္(၁၉၂၉-၁၉၉၈)တုိႛအေနဴဖင့္ ပတ္စ္ပုိႛသက္တမ္းတုိးရန္ အေရးတ႒ကီးလုိအပ္ေနေသာ က႗ႎု္ပ္အား ခၾင့္လၾတ္ဳကမည္ဟု ယူဆပၝသည္။ ဴပည္ပတၾင္ အႎႀီပတ္စပုိႛရႀင္သန္ေရးက အဟုတ္တကယ္ အေရး႒ကီးသည္။ မနက္ဴဖန္ ဴမန္မာသံရုံးသုိႛ သၾားရဦးမည္။

အနီေရာင္ရပ္ကၾက္မႀအဴပန္လမ္းတၾင္ ကင္း၀န္မင္း႒ကီးရဲႛကၾမ္းအစ္ ဟူေသာ တန္ခုိး႒ကီးဟန္ တူသည့္ စကား၀ႀက္အား တဖၾဖၾ ေရရၾတ္ေနမိသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)