>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

February 17, 2008

>

ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္
၀င္းတင့္ထၾန္း

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈
(၁)

ႎိုင္ငံတိုင္း ႎိုင္ငံတိုင္းရဲႛ အမဵိႂးသားစာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ သမိုင္းလမ္းေဳကာင္းတေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ စံထားစရာ ဂုဏ္ယူစရာ ႒ကီးဴမတ္တဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီးရႀိဳကေလ့ ရႀိပၝတယ္၊၊ အိႎၬိယမႀာ တဂိုး၊ တရုုတ္မႀာ “လူရၿင့္တိုႛလို စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾမဵိႂးကို ဆိုလိုတာပၝ၊၊

ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ မတူဴခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလအေလဵာက္ ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား ေရပန္းစားတဲ့ စာေပ အႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီး အသက အသက တေယာက္မက ႎႀစ္ေယာက္မက အေဴမာက္အမဵား ေပၞထၾန္း ဴဖစ္တည္လာႎိုင္ေလ့ ရႀိေပမယ့္ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ တကယ့္ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးမဵိႂး အဆင့္ကေတာ့ လၾယ္လၾယ္ကူကူနဲႛ ေပၞေပၝက္ႎိုင္တာမဵိႂး မဟုတ္ပၝ၊၊

ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား လဳူကိႂက္မဵားတဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္ဴဖစ္တိုင္း ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛေတာ့ မမႀတ္လိုက္ပၝနဲႛ၊၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္စၾမ္းတဲ့ တကယ့္ စာေပအႎုပညာရႀင္အဴဖစ္ကို ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား ေရပန္းစားမႁကေန သတ္မႀတ္ဴပဌာန္းေပးတာ မဟုတ္ပၝ၊၊ ႎိုင္ငံနဲႛ ဴပည္သူအတၾက္ ႎိုင္ငံဘက္က၊ ဴပည္သူဘက္ကေန ဘယ္ေလာက္ စၾမ္းေဆာင္သယ္ပိုးေပးခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ဳကိႂးဳကႂိးပမ္းပမ္း ရပ္တည္အားထုတ္ခဲ့ဴပီး ဘယ့္ေလာက္ ထက္ထက္ဴမက္ဴမက္ ႎိႁးေဆာ္လႁပ္ရႀား လမ္းေဳကာင္းေပးႎိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာကပဲ အဓိက ဴပဌာန္းသတ္မႀတ္ေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ တနည္းအားဴဖင့္ အႎုပညာစံတင္မက ႎိုင္ငံေရးစံအရပၝ အခဵိႂးညီညီ အရႀိန္ရႀိရႀိနဲႛ စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္အား ဴပည့္၀ဴမင့္မားဖိုႛလည္း လိုပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ္တိုႛ ဗမာႎိုင္ငံမႀာ အဲဒီလို အႎုပညာစံအရေရာ၊ ႎိုင္ငံေရးစံအရပၝ တလုံးတ၀တည္း ဴပည့္မီရုံမ႖ သာမက၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူအတၾက္ ရာသက္ပန္ ေရႀႛဆုံးတန္းကေန ရပ္ဴပီး ေလးစားဖၾယ္ စံနမူနာေပၝင္းမဵားစၾာကို စိုက္ထူ စၾမ္းေဆာင္ ေဖၞကဵႃးဴပသသၾားႎိုင္ခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသားစာေပယဥ္ေကဵးမႁေခၝင္းေဆာင္႒ကီးကေတာ့ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းပၝပဲ၊၊ ၀ဲ၀ဲယာယာ ဘယ္လိုလူ ဘယ္လိုပုဂၢိႂလ္ကမႀ ေစာဒက တက္လိုႛမရႎိုင္ေအာင္ ေဴပာင္ေဴမာက္တဲ့ ဂုဏ္အင္အဴပည့္အ၀နဲႛ အမဵိႂးသားစာေပယဥ္ေကဵးမႁလမ္းေဳကာင္းေပၞမႀာ ေအာင္လံေတာ္ တလူလူ လၿင့္သားခဲ့တာကေတာ့ ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းပၝပဲ၊၊

ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ဦးေဆာင္ေဖၝက္ခဲ့တဲ့ စာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁလမ္းေဳကာင္း႒ကီးကေတာ့ ဴပည္သူႛစာေပအႎုပညာ ယဥ္ေကဵးမႁ လမ္းေဳကာင္း႒ကီးပၝပဲ၊၊ အမႀန္တရားဘက္က၊ ဴပည္သူဘက္က ဘက္လိုက္ကို လိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဴပည္သူႛစာေပ အႎုပညာ လမ္းေဳကာင္း႒ကီးပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ႎိုင္ငံေရးရည္မႀန္းခဵက္မိမိ၊ ႎိုင္ငံေရးသေဘာထားရႀိရႀိ ဴပည္သူႛဘက္ကေန ဴပည္သူရပ္တည္ခဵက္အဴပည့္နဲႛကို ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းဟာ ဇာတိမာန္စာ ကဗဵာေတၾ၊ နယ္ခဵဲႛဆန္ႛကဵင္ေရး၊ အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရး တိုက္ပၾဲေခၞသံ၊ တိုက္ပၾဲေဖာ္သံ စာကဗဵာေတၾကို အားနဲႛမာန္နဲႛ တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ႒ကီး ဳကိႂးပမ္းအားထုတ္သီကုံးဴပီး ဴပည္သူႛစာေပအႎုပညာ ကဗဵာလမ္းေဳကာင္း႒ကီးကို ေဖၝက္လုပ္ခင္းကဵင္း ဴပသ စိုက္ထူသားခဲ့ပၝတယ္၊၊ အမႀန္တရားနဲႛဴပည္သူဘက္က ဘက္လိုက္ေရးကို ပင့္ပင့္လင္းလင္း ေဖၞဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒီလို သမိုင္းအစဥ္အလာရႀိခဲ့တဲ့ ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့တဲ့၊ ဴပည္သူႛစာေပ အႎုပညာ ကဗဵာလမ္းေဳကာင္း႒ကီးေပၞ မတူဴခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလသမိုင္းအေလဵာက္ ဂုဏ္ယူစာနဲႛ တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ ဆက္လက္ဴဖတ္သန္း ခဵီတက္ေလဵႀာက္လႀမ္းခဲ့ဳကတဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒီလို ဴပတ္ဴပတ္သားသား တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ ႎိုင္ငံေရးစိတ္ဓၝတ္အဴပည့္နဲ့ စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာ႒ကီးေတၾဳကားထဲမႀာ ဂုဏ္ေဴပာင္ေဴပာင္ ဘာမထီ မဵက္ႎႀာေပး မဵက္ႎႀာထား၊ ထီမထင္ ထိထိရႀရႀ အေရးအသားမဵိႂးေတၾနဲႛ ငၾၝးငၾၝးစင့္စင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ေခၝင္းကို အစမ္းကုန္ေမာ့္ဴပီး အားနဲႛမာန္နဲႛ ခဵီတက္လာခဲ့သူတဦးကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛရဲႛ ဆရာစၾမ္း႒ကီးပၝပဲ၊၊ ကဵေနာ္တိုႛက ဆရာစၾမ္း႒ကီးလိုႛ ေလးေလးစားစား ေခၞေ၀ၞအမႀတ္သညာပႂထားဳကတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛရဲႛဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္ပၝပဲ၊၊

(၂)

ဆရာ႒ကီးမိႁင္းရဲႛ ဴပည္သူႛစာေပအႎုပညာလမ္းေဳကာင္းေပၞ ဂုဏ္ယူစၾာ ေလဵႀာက္လာခဲ့ဳကသူေတၾထဲမႀာ အထက္ဗမာႎိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း႒ကီးထဲက စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာေတၾလည္း တက္တက္႐ကၾ႐ကၾပၝ၀င္ ခဵီတက္ခဲ့ဳကရာမႀာ ကဵေနာ့္တဦးခဵင္းအဴမင္အရ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ သိသိသာသာ ေရႀႛကို ထိုးထက္လာခဲ့တဲ့ ကေလာင္ဟာ ကေလာင္ ၄ လက္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ေမာင္သာႎိုး၊ ဳကည္ေအာင္၊ တင္မိုးနဲႛ ေမာင္စၾမ္းရည္ဆိုတဲ့ ကေလာင္ ၄ လက္ပၝ၊၊ အထက္ဗမာႎိုင္ငံက တဴခားတဴခားေသာ ကေလာင္ေတၾလည္း အစီအရီ အပိႂင္းအရုိင္း ထက္ခဲ့တာ မနည္းလႀေပမဲ့ အဲဒီေခတ္ကာလကေန ကေနႛအထိအတင္း စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ကေလာင္ကိုင္ဴပီး ကေလာင္ရႀင္အဴဖစ္နဲႛ ၀င့္၀င့္စားစား ရပ္တည္လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကတဲ့ လႁပ္ရႀားႎိုင္စၾမ္းနဲႛ တိုင္းတာဳကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကေလာင္ ၄ လက္ဟာ ေရႀႛတန္းအေရာက္ဆုံး၊ အထင္ရႀားဆုံးနဲႛ လူသိအမဵားဆုံးလိုႛပဲ ယူဆမိပၝတယ္၊၊

(၁၉၅၇ ၀န္းကဵင္ကေန ကေနႛအထိအတင္း အထက္ဗမာႎိုင္ငံ စာေပအႎုပညာနယ္ကေန ထက္ေပၞလာတဲ့ အေနအထားအရ ေဴပာတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ တႎိုင္ငံလုံးအေနအထား၊ တခုလုံး အေနအထားအရ ေဴပာတာ မဟုတ္ပၝ၊၊)

ဒီထဲကမႀ ထပ္ဴပီး၊ ကဗဵာလမ္းေဳကာင္းေပၞကေနပဲ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဳကည္ေအာင္၊ တင္မိုး၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ဆိုတဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီး ၃ ဦးဟာ တိုင္းသိဴပည္သိဴပည္သူသိတဲ့ အထင္ကရ အာဂကဗဵာဆရာ႒ကီး ၃ဦးအဴဖစ္ အေပၞလၾင္ဆုံး ထိုးထက္လာတာေတၾႛရပၝမယ္၊၊

မန္းတကၠသိုလ္ထက္ ေရႀႛဆင့္ေနာက္ဆင့္ တေခတ္တည္းထက္ ေခတ္ပိႂင္ေတၾဴဖစ္တဲ့အဴပင္ ဆရာ႒ကီးမိႁင္းရဲႛ ဴပည္သူႛစာေပ အႎုပညာလမ္းေဳကာင္း႒ကီးအတိုင္း အတူခဵီတက္လာခဲ့ဳကတဲ့ ဒီကဗဵာဆရာ႒ကီး ၃ ဦးဟာ တဦးနဲႛတဦးလည္း အင္မတန္ႛအင္မတန္ သံေယာဇဥ္႒ကီးလန္းလႀသူေတ၊ အဴပန္အလႀန္ တန္ဖိုးထားဳကလန္းသူေတ ဴဖစ္တဲ့အတက္ နားလည္ႎိုင္စမ္းမရႀိသူ တခဵိႂႛကဆိုရင္ ကဵီး ဘုတ္ေဴမာက္၊ ဘုတ္ကဵီးေဴမာက္လိုႛ ထင္ဳကဴမင္ဳကတာမဵိႂးေတၾေတာင္ ရႀိသလို အင္မတန္ ေဒသစၾဲ ဂိုဏ္းဂဏစၾဲ႒ကီးသူေတၾလိုႛ သမုတ္ခဵင္ဳက၊ ကင္ပၾၾၾန္းတပ္ခဵင္ဳကသူမဵိႂးေတၾကိုလည္း ဳကားရဴမင္ရဖူးပၝတယ္၊၊ ၃ ေယာက္လုံးကလည္း အညာသားေတၾခဵည္း မဟုတ္လား၊၊ အထက္အညာကို ခဵစ္လၾန္းလႀတဲ့၊ အညာနံႛ အညာေလေတၾကလည္း တသင္းသင္းနဲႛမဟုတ္လား၊၊

အညာသားစစ္စစ္ ကဗဵာဆရာ႒ကီးေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့အတက္ ထေနာင္း၊ တမာ၊ မန္ကဵည္း၊ ရႀား၊ နဘူးခံ၊ ခံပင္ခံပင့္၊ သန္း၊ ဒဟတ္၊ လက္ပံေတာနဲႛရုိးဴပတ္ေတာ၊ ပတ္ဳကားေတာ၊ မိုးေခၝင္ေတာ ” ေတၾအေဳကာင္း အေဳကာင္းအားေလဵာ္စာ ကဗဵာဖၾဲႛဆိုရာမႀာ၊ ခံစားမႁတူ ၀န္းကဵင္တူ ေနာက္ခံတူ ရင္ခုန္သံတူတာေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားရႀိခဲ့ေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးမိႁင္းရဲႛ ဴပည္သူႛစာေပလမ္းေဳကာင္းေပၞမႀာ ေ႐ကးေဳကာ္သံတူ အလံတူနဲႛ ကာလတခုတည္း တေခတ္တည္းမႀာပဲ တကယ့္ ေရးေဖာ္ ရဲေဘာ္႒ကီးေတၾအဴဖစ္ လည္ပင္းဖက္ဴပီး ခဵီတက္လာခဲ့ဳကတာလည္း အတူတူေပမယ့္ ဒီကဗဵာဆရာ႒ကီး ၃ဦးဟာ မတူဴခားနားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေတၾနဲႛ တပိႂင္နက္တည္းမႀာ ေပၞလၾင္ထင္ရႀားတဲ့ တမူထူးဴခားတဲ့ အႎုပညာအရည္အေသးေတၾနဲႛ တမဵိႂးတဘာသာစီ လင္းလက္ ေတာက္ပခဲ့ဳကသူေတၾလည္း ဴဖစ္ဴပန္တယ္၊၊

ဆရာဳကည္ေအာင္ရဲႛကဗဵာေတက အားနဲႛမာန္နဲႛ ခန္ႛခန္ႛထည္ထည္နဲႛ ႐ကၾၾၾတက္ေနတတ္ဴပီး ဆရာဂဵမ္း (ဆရာတင္မိုး)ရဲႛ ကဗဵာေတၾက အသံသာသာ နရီဴမဴမနဲႛ ရုိးရုိးေလးနဲႛ လႀပေနတတ္ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ္တိုႛရဲႛဆရာ ဆရာစၾမ္း႒ကီး (ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္)ရဲႛကဗဵာေတၾကေတာ့ စူးစူးရင့္ရင့္ ထိထိရႀရႀနဲႛ သိသိသာသာ ထက္ဴမေနတတ္ပၝတယ္၊၊ ဆရာဳကည္ေအာင္ရဲႛကဗဵာေတက ေတာ္လႀန္ရနံႛ သင္းထုံေနတတ္ဴပီး၊ ဆရာဂဵမ္းရဲႛကဗဵာေတၾက အမဵိႂးသားရနံႛ ေကဵးလက္ရနံႛေတၾနဲႛ ေမၿးရီေနတတ္ကာ၊ ဆရာစၾမ္းရဲႛ ကဗဵာေတၾကေတာ့ လူထုရနံႛ သိသိသာသာ လၿမ္းဴခံႂပဵံႛေလႀာင္းေနတတ္တယ္လိုႛ ေယဘူယဵအားဴဖင့္ မႀတ္ယူမိပၝတယ္၊၊ အထူးသဴဖင့္ ေထ့သံေငၝ့သံ ေလႀာင္သံ သေရာ္သံေတၾနဲႛ ဖၾဲႛသီရာမႀာေတာ့ ကဗဵာကေ၀ စေလဦးပုည ဴပီးရင္ ဒီဖက္ေခတ္မႀာ ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္ဟာ အပီသဆုံး အေဴပာင္ေဴမာက္ဆုံးဆိုတာ လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက လက္ခံအသိအမႀတ္ပႂထားဳကဴပီးသား ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆရာဳကည္ေအာင္ရဲႛ လမင္းတရာ” ဟာ အမိဗမာဴပည္ ကဗဵာလမ္းေဳကာင္းေပၞ ထၾန္းထၾန္းေတာက္ေတာက္ ရၿန္းရၿန္းဴမဴမ သာခဲ့သလို ဆရာတင္မိုးရဲႛ ဖလ္မီးအိမ္” ကလည္း အခုခဵိန္အထိ အရႀိန္ရရ လင္းလက္ေနဆဲ၊ လမ္းဴပဆဲဴဖစ္ခဲ့ဴပီး ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္ရဲႛ “အနီႎႀင့္အဴပာကလည္း ႎႀလုံးသားထဲအထိ စၾဲဴငိေနေစခဲ့တဲ့ ဘယ္ေတာ့မႀ မမႀိန္ေဖဵာ့ႎိုင္ေတာ့တဲ့ အလႀပဆုံး ေရာင္စဥ္တၾဲတခုမဟုတ္လား၊၊

အနီနဲႛအဴပာဆိုတာ အေဴခခံကဵကဵ ေရာင္စဥ္တၾဲတခုဴဖစ္ရုံမက တကမၲာလုံးကပၝ သိထားဳကဴပီးသား သေကႆတေတနဲႛ အေရာင္ေတမဟုတ္လား၊၊ အနီ ဆိုတာက ရဲရင့္ဴခင္း၊ တက္႐ကၾၾၾ ဴခင္းနဲႛ သတၨိ၊၊ ေတာ္လႀန္ေရးရဲႛ အမႀတ္သေကႆတအေရာင္၊၊ အဴပာဆိုတာက ခဵမ္းေဴမ့ဴခင္း ေအးဴမဴခင္းနဲႛ ေမတၨာ၊၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးရဲႛ အမႀတ္သေကႆတအေရာင္၊၊

(၃)

ကဵေနာ္ ဆရာစၾမ္းနဲႛ စဴပီး ဆုံစည္းရတဲ့ေနရာဟာ ဆရာဂဵမ္းရဲႛအိမ္မႀာပၝ၊၊ တိတိကဵကဵ ထပ္ဴပီးေဴပာရရင္ ဆရာဂဵမ္းရဲႛ ပုဂံလမ္းအိမ္ေရႀႛ သစ္ရိပ္ေအာက္က ေရေႎၾးဳကမ္း စားပၾဲ၀ိုင္းမႀာပၝ၊၊ ဆရာဂဵမ္းဆီ လာတဲ့ ဆရာစၾမ္းကို အမႀတ္မထင္ စတင္ဆုံစည္းခဲ့ရဴပီးတဲ့ေနာက္ ဆရာဂဵမ္းကို အေ႒ကာင္းပႂဴပီး ရင္းႎႀီးခင့္ရခဲ့ရာက တစတစ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေႎၾၾၾးေႎၾးေထၾးေထၾး ခဵစ္ခင္ရင္းႎႀီးလာခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆရာဂဵမ္းရဲႛေနာက္မႀ ဆရာစမ္းနဲႛ ရင္းႎႀီးကမ္း၀င္ခဲ့ရတာဴဖစ္ေပမယ့္ စာေပယဥ္ေကဵးမႁ အႎုပညာကဗဵာကိစၤေတၾ သာမက ႎိုင္ငံေရးသတင္းပတင္း ကိစၤမဵိႂးေတၾ အထိ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီး ေဴပာဆိုဆက္ဆံဴဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ ဆရာစၾမ္း႒ကီးနဲ့က ပိုဴပီးမဵားပၝတယ္၊၊

ဆရာစၾမ္းရဲႛ ၀ဂၢီလမ္းအိမ္ကိုလည္း ကဵေနာ္ ႒ကိမ္ဖန္မဵားစၾာ ေရာက္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ ဆရာစၾမ္းရဲႛ သားသမီးေတၾသာမက ဆရာစၾမ္းရဲႚအေမ့ေခၞသံထဲက အေမနဲႛပၝ ေတၾႛဆုံဴဖစ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ အေမက အညာက ပၝလာတဲ့ သီးသီးမႀည့္ေလးကို ထညက္နဲ့ေပၝက္ဴပီး (ထန္းလဵက္ကို ဓၝးနဲႛပၝးပၝးေလးလႀီးခဵ၊ ရတဲ့ ထန္းလဵက္နဲႛ သီးသီးမႀည့္အသားကို စရနယ္ဴပီး)ေကးတာကိုပၝ စားဖူးခဲ့ရင္း ဆရာစမ္းရဲႛ အေမ့ေခၞသံကို စာမဵက္ႎႀာေပၞမႀာသာမက၊ ကာရန္ နရီ ရစ္သမ္ဆိုတာေတၾနဲႛသာမက မဵက္၀ၝးထင္ထင္ ရင္နဲႛတ႒ကိမ္၊ သိဂႆၝရ ရသအဴပည့္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊ အေမ့ေခၞသံ ဘယ္လိုထက္ေပၞလာခဲ့သလဲဆိုတာရဲႛ ဇာစ္ဴမစ္ကိုပၝ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပၝက္ နားလည္ခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊

ေအာင္ဴမင္မႁေတၾအေနနဲႛေဴပာရရင္ ဆရာဳကည္ေအာင္ရဲႛ အမႀတ္အသားဟာ လမင္းတရာ”၊ ဆရာတင္မိုးရဲႛ အမႀတ္အသားဟာ ဖလ္မီးအိမ္၊ ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္ရဲႛ အမႀတ္အသားဟာ အနီႎႀင့္အဴပာပၝ၊၊ ဒၝေပမယ့္ ကဵေနာ့္ရင္ထဲ ႎႀလုံးသည္းပၾတ္ထဲအထိ ႒ကိမ္ဖန္မဵားစၾာ စူး၀င္ရုိက္ခတ္ေနတဲ့အသံ (တနည္းအားဴဖင့္) ဆရာစၾမ္းရဲႛကဗဵာေတၾထဲက ကဵေနာ့္အကိႂက္ဆုံးကဗဵာကေတာ့ “အေမ့ေခၞသံ” ပဲ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

အနီနဲႛအဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞမႀာ “အေမ့ေခၞသံဟာ အဳကည္လင္ဆုံး၊ အလႀပဆုံး၊ အပီသဆုံးဴဖစ္ေနရုံမက ပဲ့တင္ထပ္သံ အားအေကာင္းဆုံးလည္း ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ကို အသိအမႀတ္မပႂခဵင္သူ၊ မဴမင္ေယာင္ေဆာင္ေနဳကသူ တခဵိႂႛကေတာင္ ေမာင္စၾမ္းရည္ရဲႛ အေမ့ေခၞသံကိုကဵေတာ့ ဴဖတ္ကနဲ မဵက္ခုံးေတၾပင့္ မဵက္လုံးဖၾင့္ဴပီး ေလးေလးနက္နက္ နားစၾင့္နားေထာင္ခဲ့ဳကရတာလည္း ဆရာစၾမ္းကိုုယ္တိုင္ အသိဆုံးပဲ မဟုတ္လား၊၊

၁၉၇ဂ ခုႎႀစ္ကေန ၁၉ဂ၂ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဦးပိုင္းကာလေတအေတာအတၾင္း ဆရာစၾမ္း၊ ဆရာဂဵမ္းတိုႛဆီ ေနႛစဥ္လိုလို အေရာက္အေပၝက္အမဵားဆုံးလူေတၾထဲမႀာ ထိပ္ဆုံးက ပၝတာကေတာ့ ကဵေနာ္လိုႛပဲထင္ပၝတယ္၊၊ ဆရာစၾမ္းေရာ၊ ဆရာဂဵမ္းပၝ ဴမန္မာစာသင္ရုိးမႀာ လုပ္ေနဳကတဲ့ကာလ၊ ေတာင္ငူေဆာင္ အေပၞထပ္ေခတ္မႀာေရာ၊ ေဴခာက္ထပ္ရုံး႒ကီးေခတ္မႀာပၝ မ႒ကာခဏ ကဵေနာ္ ေရာက္ေလ့ရႀိသလို စေနေနႛတ၀က္ ရုံးပိတ္ကာလတုန္းက စေန၀ိုင္း၊ စေနေနႛ ရုံးပိတ္ဴဖစ္သၾားေတာ့ “ေသာဳကာ၀ိုင္း” အဴဖစ္ ဆရာတိုႛေတစကား၀ိုင္းဖၾဲႛဳကတဲ့ကာလေတၾ၊ “ေသာဳကာ၀ိုင္း စေန၀ိုင္းကာလေတမႀာလည္း ရံဖန္ရံခၝ ေရာက္တတ္ခဲ့တဲ့အဴပင္ အိမ္ထိေအာင္ေတာင္ အေဳကာင္းအားေလဵာ္စၾာ ေရာက္တတ္ခဲ့တာ ကဵေနာ္ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဓိကက ဆရာဂဵမ္း၊ ဆရာစမ္းတိုႛအေပၞ ႎႀလုံးသားထဲကပၝ ရင္းႎႀီးေနလို ့ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ့္ရဲႛ ပထမဆုံး လုံးခဵင္းကဗဵာစာအုပ္ကေလးကို ဆရာဂဵမ္း၊ ဆရာဳကႃးရဲႛ အမႀာစာနဲႛ ထုတ္ခဲ့ဴပီး ဒုတိယ ထုတ္မယ့္ ကဗဵာစာအုပ္ကိုေတာ့ ဆရာစၾမ္း၊ ဆရာဳကည္ေအာင္တိုႛရဲႛ အမႀာစာနဲႛ ထုတ္မယ္လိုႛေတာင္ ရင္ထဲမႀာ ေတာ္ေတာ္ေစာေစာကာလေလာက္ကတည္းက အစီအစဥ္ရႀိရႀိ ရည္စူးထားခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ ဒုတိယ ထုတ္မယ့္ ကဗဵာစာအုပ္အတၾက္ ဆရာစၾမ္းကို အမႀာစာ ေရးေပးဖိုႛကိုေတာင္ ႎႁတ္နဲႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးဴပီးသား၊ ဴပင္ဆင္ခဲ့ဴပီးသား ဴဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ လက္ေတၾႛအားဴဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၞႎိုင္ခၾင့္ေတာင္ မရ ေတာ့ပၝ၊၊ ကဗဵာေလးေတၾကို လက္ေတၾႛစုစည္းေပၝင္းရုံးဳကည့္ေနတုန္းကာလမႀာပဲ လူကိုယ္တိုင္က အင္းစိန္နရသိန္အတၾင္း ေရာက္ရႀိသားရတာေဳကာင့္ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မဆလစစ္အစိုးရရဲႛ ေကာင္းမႁနဲႛ ကဵေနာ္တေယာက္ အဲဒီလို ဗႂန္းစား႒ကီး ေထာင္ထဲ ၀င္ခဲ့ရတဲ့အခဵိန္ထိေအာင္ေတာင္ ဆရာစၾမ္းနဲႛ ကဵေနာ့္ဳကားမႀာ မေမ့ႎိုင္စရာအဴဖစ္အပဵက္ေတၾၾၾက ကပ္ပၝလာခဲ့ပၝေသးတယ္၊၊ အဴဖစ္ကေတာ့ ဒီလိုပၝ၊၊

မဆလစစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေရးမႁနဲႛ ကဵေနာ့္ကို ဖမ္းလိုက္တဲ့အခဵိန္အထိ ကဵေနာ္ ေနာက္ဆုံး လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္က သမ၀ၝယမဌာနတခုမႀာပၝ၊၊ သမ၀ၝယမဌာနက သာမန္စာရင္းစစ္ေလးတေယာက္ပၝ၊၊ သမ၀ၝယမအသင္းေတကို လိုက္ဴပီး စာရင္းစစ္ေဆးရတာဴဖစ္တဲ့အတက္ မိႛႂနယ္အတၾင္းက သမအသင္းဆိုင္ေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားနဲႛ ရင္းႎႀီးတာေတၾ ရႀိပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ့္အေပၞ ပုဂၢိႂလ္ေရးသံေယာဇဥ္ရႀိဳကတဲ့ သမဆိုင္၀န္ထမ္းေတၾလည္း ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ့္ဆရာစၾမ္း႒ကီးရဲႛဇနီးက အငယ္ဆုံးေသာသမီးေထၾး “ဳကာဴဖႃေလး”ကို ေမၾးဴပီးစအခဵိန္ပၝ၊၊ ဳကာဴဖႃေလးကို ႎိုႛတိုက္ဖိုႛ ႎိုႛမႁန္ႛဗူး လိုပၝတယ္၊၊ အဲဒီအတၾၾၾၾက္ ကဵေနာ္က ကဵေနာ္နဲႛရင္းႎႀီးတဲ့ ဆိုင္ေတၾကေန သမဆိုင္သတ္မႀတ္ေစဵးနဲႛ ရံဖန္ရံခၝ ႎိုႛမႁန္ႛဗူး ၀ယ္ေပးခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ အဲဒီတုန္းက အိမ္ေထာင္မရႀိ ရည္းစားေတာင္မရႀိတဲ့ ကဵေနာ္က ရံဖန္ရံခၝ ႎိုႛမႁန္ႛဗူး သၾားသၾား၀ယ္တာ ေတၾႛရတဲ့အခၝ လုပ္ေဖၞကိုင္ဖက္၀န္ထမ္းေတၾထဲကေရာ၊ ဆိုင္၀န္ထမ္းအမဵိႂးသမီးတခဵိႂႛကပၝ ကဵေနာ့္ကို ကၾက္ဳကည့္ကၾက္ဳကည့္လုပ္ဴပီး ဴပံႂးဳက ေနာက္ဳကပၝတယ္၊၊

အခု နရသိန္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား – ဒီခဵႂပ္က အတင္းေရးမႀူး စိုင္းညန္ႛလင္ရဲႛ အမ စန္း႒ကီးဟာ ကဵေနာ့္ကို အစဆုံး၊ အေလႀာင္ဆုံးေပၝ့၊၊ အဲဒီလိုနဲႛ အဖမ္းခံရမယ့္ေနႛကေတာ့ ခၝတိုင္းခၝ ႎိုႛမႁန္ႛဗူး အ၀ယ္ခိုင္းရင္ ေခေခ႗တာတာနဲႛ တဗူးတဗူးပဲ အ၀ယ္ခိုင္းတတ္ေလ့ရႀိတဲ့ ဆရာစၾမ္း႒ကီးက (ဒီတခၝမႀ ရႀိတာေလး ပိုဴပီးကုန္ခဵင္ေတာ့) ဒီတပတ္ ပိုက္ဆံေလး လက္ထဲရႀိေနတုန္း ႎႀစ္ဗူးသာ ၀ယ္ေပးေနာ္ဆိုဴပီး ႎိုႛမႁန္ႛဗူး ႎႀစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံေလး အစိတ္လား သုံးဆယ္လားကို ေနႛလည္ပိုင္းေလာက္ကပဲ ကဵေနာ့္လက္ထဲ ပံႂးပံႂး႒ကီး ထည့္ေပးခဲ့ပၝတယ္၊၊

ညပိုင္းမႀာ ေထာက္လႀမ္းေရး ၆ က ကဵေနာ့္ကို ကားနက္႒ကီးနဲႛ လာဆၾဲေတာ့ ကဵေနာ့္အကႆဵီအိတ္ကပ္ထဲမႀာ အဲဒီပိုက္ဆံေလးပဲ ပၝလာခဲ့ဴပီး ခၝး၀တ္ ခၝးစားနဲႛပဲ လိုက္ခဲ့ရ၊ အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ့္မႀာ ေထာက္လႀမ္းေရး ၆ ထဲမႀာ တဘုံးဘုံးအရုိက္ခံေနရစဥ္ကေရာ၊ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ၀င္ခဲ့ရခဵိန္အထိပၝ ဆရာစၾမ္းရဲႛ မဵက္ႎႀာ ပႂံးပံႂး႒ကီးကိုပဲ ခဏခဏသတိရေနတတ္ဴပီး စိတ္မေကာင္းဴခင္း႒ကီးစၾာ ဴဖစ္ခဲ့ရပၝတယ္၊၊

ခၝတိုင္း ေနႛတိုင္းေလာက္ ေရာက္ေနတဲ့လူ၊ ႎိုႛမႁန္ႛဗူး ႎႀစ္ဗူးဖိုးလည္း ေပးလိုက္မိဴပီးကေရာ တေခၝက္မႀကို ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ ဘယ္မဵား သေ၀ထိုးေနသလဲလိုႛမဵား ဆရာစၾမ္း႒ကီး ထင္ေနမလား၊၊ ဆရာကေတာ္က ဘယ္မလဲ၊ ေတာ့္ႎိုႛမႁန္ႛဗူးလိုႛ ေမးလာရင္ ပူမေနစမ္းပၝနဲႛ၊ ငၝ ဒီတပတ္ သမီးအတက္ ႎိုႛမႁန္ႛ ႎႀစ္ဗူးေတာင္ မႀာထားပီးပၝဴပီလိုႛမဵား ေဴပာမိထားရင္းက လာႎိုးလာႎိုးမဵား ေစာင့္ေနေလမလား၊၊

ကဵေနာ့္မႀာ ေတာင္ေတၾးေဴမာက္ေတၾး၊ ေရာက္တတ္ရာရာ ေလ႖ာက္ေတၾးေနမိခဲ့ရင္း စိတ္မေကာင္းဴခင္းေတၾနဲႛအတူ ဳကံဳကံဖန္ဖန္ဴဖစ္ရမႁေတၾအေပၞ ခၝးသက္သက္ပံႂးခဵင္စရာ ဴဖစ္ခဲ့ရပၝတယ္၊၊

တခၝတခၝကဵေတာ့ အင္းဆရာစၾမ္း႒ကီးေတာ့ ဒီအခဵိန္ေလာက္ဆို ငၝ အဆၾဲခံလိုက္ရတာ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတာ သိမဵားသိသားဴပီး “ေတာက္ … ဴဖစ္မႀ ဴဖစ္ရပေလတယ္ – ဴဖစ္မႀဴဖစ္ရပေလတယ္”လိုႛမဵား သက္ဴပင္းခဵေကာင္း ခဵေနေလမလားလိုႛလည္း ေတၾးမိတဲ့အခၝ ေတၾးမိခဲ့ရပၝတယ္၊၊

ဆရာဂဵမ္း၊ ဆရာစၾမ္းတိုႛနဲႛ ကဵေနာ္ ႎိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႁရႀိသလဲဆိုတာ ေထာက္လႀမ္းေရး ၆ က ဗိုလ္႒ကီးေအာင္၀င္းဆိုတဲ့ (ကဵေနာ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကေတာ့ ေရၿကဵီး ေခၞ ကဵီးမဲလိုႛ လ႖ိႂ၀ႀက္ နာမည္ေပး ကင္ပၾန္းတပ္ထားတဲ့) သတၨ၀ၝက တေနႛလုံးလုံး သပ္သပ္ထုတ္ဴပီး ကဵေနာ့္ကို နည္းမဵိႂးစုံနဲႛ စစ္ေဆးခဲ့ ပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ္က ႎိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုမႀမပတ္သက္ေဳကာင္း၊ နည္းမဵိႂးစုံနဲ ့စစ္ေဆးတာကို နည္းမဵိႂးစုံနဲႛ ဘူးခၝ ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေတာ့ ေရၿကဵီးက ဒီတင္မိုးတိုႛ၊ စၾမ္းရည္တိုႛဆိုတဲ့ေကာင္ေတလည္း ဘယ္လိုေကာင္ေတၾလဲ ဆိုတာ ဒိုႛသိတယ္ကၾ”ဆိုဴပီး မိုက္မိုက္ရုိင္းရုိင္း ရင့္ရင့္သီးသီးနဲႛ ေဴပာဆိုစစ္ေဆးခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဆရာစၾမ္းတိုႛ၊ ဆရာဂဵမ္းတိုႛမဵက္ႎႀာ႒ကီးေတကို ဴဖတ္ကနဲဴဖတ္ကနဲ ေပၞလာေနမိရင္းကပဲ ဒီႎိုႛမႁန္ႛႎႀစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံကိစၤဟာ တေလ႖ာက္လုံးလိုလို တ၀ဲလည္လည္ ဴပန္ဴပန္ေပၞလာေနမိတတ္ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ့္အိပ္ကပ္ထဲမႀာ ပၝလာခဲ့တဲ့ ဒီႎိုႛ မႁန္ႛႎႀစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံေလးဟာ အင္းစိန္ေထာင္ဗူး၀မႀာ အပ္ထားခဲ့ရဴပီး အင္းစိန္ေထာင္ကေန သာယာ၀တီေထာင္ ေဴပာင္းဴပီး ပိုႛတဲ့အထိလည္း စာရင္းအရ လူနဲႛအတူ ကပ္ပၝလာခဲ့ရုံမက ကဵေနာ့္ဘ၀မႀာ ကဵေနာ့္အတၾက္ေတာ့ တသက္တာအမႀတ္ရစရာကိစၤတခုသဖၾယ္ ဴဖစ္ေနခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၊၊

(ပန္းခဵီ ထိန္လင္းက ေမၾးေနႚအမီ ဆၾဲထားတဲ့ ပန္းခဵီပၝ၊ ေဆာင္းပၝးကို ဆက္လက္ ေဖာ္ဴပပၝမယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)