>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

February 19, 2008

>

ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ
ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈

နိဒၝန္း

မိုးမခအယ္ဒီတာမင္းမဵားက စာေရးသူကို စာဖတ္သူမဵားက ဳသဘာေပးသည့္ ေပးစာေတၾကို ေပးလႀာ၏။ မဵက္ေစာင္းကလည္း ခဲဴပလိုက္ေသးသည္။ ဇာဂနာ ဴပက္လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည္။ “ေရးခဵင္တာေရး၊ ဒၝေတာ့ မေရးနဲႚ။ ဆိုခဵင္တာ ဆို ဒၝေတာ့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင္တာတီး ဒၝေတာ့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင္လူဳကီးက မိန္ႚမႀာသည္။ “ဆရာေရ … အဲဒီ “ဒၝေတာ့” ဆိုတာကို လင္းေတာ္မူပၝ” ဆိုေတာ့ ဒိုင္လူဳကီးက “ေမးခဵင္တာေမး၊ “ဒၝေတာ”့ မေမးနဲႚ ” လိုႚ ဴပန္ေဴဖတာကို ပၾဲကဵခဲ့တာ သတိရသည္။ သိုႚေသာ္လည္း ေရးေတာ့ ေရးရအုံးမည္။ စာတည္းက “ဒၝေတာ့” မတင္ဘူးဆိုလဵင္ေတာ့ အရပ္တကာလႀည့္ဴပီး ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္ လႀည့္ေရာင္းေနရုံသာ။

“ဒၝေတာ့” သည္းခံဳကတဲ့လား

နအဖ၏ ဂဵိန္းတုတ္တုတ္ မဵက္လႀည့္ပၾဲဳကီး လာေပဦးေတာ့မည္။ ၁၉၇၀ ေကဵာ္က ဆရာ၀င္းခက္ ေရးခဲ့ေသာ “မဵက္လႀည့္ဆရာဳကီး” ကဗဵာထဲက မူလပထမ မဵက္လႀည့္၀ိဇၦာ အလီမူလာဗိုလ္ေန၀င္း ကဲ့သုိႚ မဵက္လႀည့္မပိုင္သည့္ ဗိုလ္သန္းေရၿအဖိုႚ ဤမဵက္လႀည့္ပၾဲကား မဵက္လႀည့္ပၾဲထက္ သူေဌးသမီး ကားတင္ေဴပးဴပီး အပိုင္ဳကံသည့္ ပၾဲမဵႂိးသာဴဖစ္သည္။

ဓာတ္ခိုက္ႎႀင့္ နတ္ဳကိႂက္ဆိုသကဲ့သိုႚ ပၾဲလန္ႚတုန္း ဖဵာခင္းလိုသည့္ ဘယ္ပေ၀သဏီကမႀ လူထုအကဵႂိး မေဆာင္ဘူးသည့္ တတိယအုပ္စုအမည္ခံ ပေရာဂဵက္ပညာယႀိတစုႎႀင့္ သူတိုႚဳသဇာခံ လူငယ္တစုမႀာ မီဒီယာအခဵႂိႚမႀေန၍ ေတာင္အူ ေဴမာက္အူႎႀင့္ သံေဳကာင္ဟစ္လာဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။

“ရတုန္းယူထား ေစဵးမမဵား”၊ “ေနာက္ခၝလာ ေနာက္ခၝေစဵး”၊ “အေႎႀာင္းေသခဵာဴခင္းသာ ပဓာန” စသည့္ ဟိုေကၾႚ သည္တက္၊ သည္ေကၾႚ ဟုိတက္ ေပၞလစီမဵႂိးစုံဴဖင့္ အေခဵာင္သမား၀ၝဒကို အထင္အလင္း ကိုယ္ထင္ဴပလာဳကသည္မႀာ ဴမင္သူအေပၝင္း ရႀက္ဖၾယ္ေကာင္းလႀသည္။

“နယ္ခဵဲႚကို ပူးသတ္မည္”ဟု ေဳကၾးေဳကာ္ဴပီး ဒိုင္အာခီကို လက္ခံသည့္ ၂၁ ဦး တိုႚ ပူးကပ္ဴပီး အလိုေတာ္ရိဴဖစ္သၾားပုံ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္တပ္ႎႀင့္ေပၝင္းဴပီး မဆလထဲေရာက္သၾားသည့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္မႀအစ ဦးခင္ေမာင္အုန္း (တကသ) အဆုံး လက္၀ဲသမားတိုႚ နလံမထူႎိုင္ခဲ့ပုံ၊ ပၝေလရာ သခင္တင္ဴမ မည္ကဲ့သုိႚ နာမည္ပဵက္ခဲ့ရပုံတိုႚကို သမိုင္းကၾင္းဆက္ တမင္ဴဖတ္ထားခံရသည့္ လူငယ္မဵားအေနႎႀင့္ မသိႎိုင္ရႀာသည္မႀာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္။

ေ၀းေ၀းမဳကည့္ဘဲ “၈၈” မႀ ကိုေအးလၾင္၊ NLD မႀ Dr စိုးလင္းတိုႚ ဴဖစ္ပဵက္ေနပုံ၊ ဦးေအာင္ဳကီး၊ ႎႀင့္တကၾ တခဵိန္က ရဲရဲေတာက္ဳကီးမဵား၏ ယေနႚပစၤကၡအေဴခကို ဳကည့္ဴပီး စစ္တပ္လက္ကုိင္တုတ္ ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားဘ၀ကို သံေ၀ဂယူကာ ကိုယ္ေပးသည့္မဲဴဖင့္ ကိုယ္ ဴပန္အေစာ္ကားမခံရေအာင္ သတိထားသင့္လႀသည္။

သူတိုႚေပးသည့္ “၇၅ ကဵပ္သား”မႀာ ကိုယ့္အတၾက္ခဵည္းမႀဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ေရႀႚမႀ ဳက့ံဖၾံႚ၊ စစ္တပ္၊ ကိုေအးလၾင္တိုႚကဲ့သိုႚ အလိုေတာ္ရိမဵား၊ မႎုသီဟ ပေရာဂဵက္ဆရာဳကီးမဵား စုပ္၍ကဵန္သည့္ မသဒၭၝေရစာ အရိုးအရင္းကို ကိုက္ရမည္ကို မေမ့သင့္ေပ။

သူရဲေဘာင္ေဳကာင္လိုက္ပုံက စက္တင္ဘာတုန္းက ဘုန္းဳကီးေတၾ ရိုက္သတ္ဴပလိုက္သည္ႎႀင့္ “ဟာ … မရေတာ့ဘူး” ဆိုဴပီး ဇနကၠ လုံႚလႎႀင့္ အညံ့ခံဖိုႚ ဴပင္ဳကေတာ့သည္။ ဟုိဘက္က အေဴမႀာက္ႎႀင့္ ရၾယ္လိုက္တာႎႀင့္ အလံဴဖႃတင္ဳကေတာ့သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဖိႎႀိပ္ခံလာခဲ့ဳကသည့္ ႎိုင္ငံေရး မဵႂိးဆက္ေဟာင္းမဵားႎႀင့္ အေဴခခံလူတန္းစားမဵား မဵက္ႎႀာကို မေထာက္၊ လတ္တေလာ အသက္ရႁေခဵာင္ခဵင္တာေလးႎႀင့္ “စစ္ဒၝးမိုး သရဲစီး၀ၝဒ”ကို “ကုန္းပုိးလည္းခံေတာ္မူပၝ၊ ေရၿေဘာေတာ္ကဵ ဴပႂေတာ္မူပၝ” ဟု သေဘာရႀိ ကေရာဟိခဵင္ဳကသည္္။ “ဗုံဳကီးသည္ လႀည့္စား နားခဵဲႚခဲ့တယ္” ဟု ညည္းဳကရလိမ့္မည္။

ကိုယ္မႎႀစ္သက္သည့္ကိစၤတရပ္ကို ကန္ႚကၾက္လဵင္ လူထုကို ပိုႎႀိပ္စက္လိမ့္မည္ဟု မိုးဳကိႂးပစ္ ထန္းလဵက္ကာ ယုတၨိေဗဒကို နထိုႚပလိုႚသားကပၝ လက္ခံမည္မဟုတ္။ စစ္တပ္ကို လူသတ္လိုင္စင္ေပးသည္ကို တဴဖည္းဴဖည္း ေဴပာင္းလဲမႁဟု မဵက္မႀန္စိမ္းတပ္ဳကည့္သူမဵားက “ဴမက္ေဴခာက္ဒီမိုကေရစီ”ကို ေဳကာ္ဴငာလာဳကလ႖င္လည္း ဴမက္စိမ္းအရသာကို တပ္မက္သူမဵားက ေစာင္းငဲ့ဳကည့္စရာမလို။ ဴမက္စိမ္းတိုႚ ရႀိရာသိုႚ ရႀာေဖၾဖိုႚသာ လိုေပလိမ့္မည္။ စစ္အုပ္စုက ေတာသားလူမိုက္အထာႎႀင့္ ေသၾးတိုးစမ္းလာသည္ကို ထီမထင္ေသာ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႚကၾက္ဳကဖိုႚပင္ ရႀိပၝသည္။

သင္းတိုႚအေဴခခံဥပေဒကို ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတိုႚ အဂႆလိပ္စကၠႃဴဖႃကို “အုန္းကီးေပပၝ” ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္သကဲ့သိုႚႛ အဴပတ္ရႀင္းမႀ ေတာ္ေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ကဲ့သိုႚ လူအား၊ လက္နက္အား ေတာင့္တင္းဴဖည့္ဆည္းဖိုႚ အေ၀းေရာက္လႁပ္ရႀားသူမဵား၌လည္ တာ၀န္ရႀိေပသည္။

စစ္အတၾင္း ခရီးသည္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ တေယာက္တည္းႎႀင့္ မဟာမိတ္ထံမႀ အကူအညီရေအာင္ ဳကံႎိုင္ခဲ့ေသးသည္။ အေ၀းေရာက္ အစိုးရအဖၾဲႛဳကီးႎႀင့္ ေထာင္ခဵီေသာ လႁပိရႀားသူမဵား၏ အစၾမ္းအစကို ဂဃနဏ ထုတ္ဴပရမည့္ အခၝေပတည္း။

“၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲသည္ ယခုလူငယ္မဵားကို ကိုယ္စားမဴပႂေတာ့”ဟု ဆိုလာသူမဵားကို ဘယ္သူေတၾက ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္သလဲဟု ေမးလိုပၝသည္။ အနာမခံဘဲနဲႛ မည္သူမ႖ အသာမစံႎုိင္ေပ။ ဤ ၁၇ ႎႀစ္ ႎႀစ္အတၾင္း ႎိုင္ငံေရးေလာက၌ လူႚစည္း ဘီလူးစည္း ေတာ္ေတာ္ဴပတ္ခဲ့ေလဴပီ။ ခရီးရႀည္ ခဵီတက္ပၾဲတၾင္ သက္လုံေကာင္းသူသာ ကဵန္စဴမဲ။ ေဘးထိုင္ ဘုေဴပာသူမဵား လူေတာမတိုး။ ေနာက္မႀလာ၍ “ကိုယ္ဦး”လုပ္ခဵင္သည့္ ေလႀဳကႂံစီးလိုက္ ဆရာမဵား၏ ဇာတိမႀာ သူတိုႚစကားထဲကပၝ ဴပေနေလဴပီ။ ႎိုင္ငံေရး အကင္းပၝးသည့္ ဴမန္မာလူထုကို ေကဵာရုိးမေတာင့္သည့္ ပညာတတ္အေခဵာင္သမားမဵား နားလႀည့္ပၝးရိုက္ မလုပ္ႎိုင္ပၝ။

မဵက္ႎႀာငယ္သည့္ စာေပ၊ ယဥ္ေကဵးမႁ အႎုပညာ ပူေဇာ္ပၾဲဲ

ဆရာစၾမ္း ၇၁ ႎႀစ္၊ ၁၇-၂-၂၀၀၈ က ဴပည့္သည္ ဳကားရသည္။ သူမရႀိကတည္းက ဴမန္မာစာေပ ေ၀ဖန္ေရး၌ သိသိသာသာ အားယုတ္ခဲ့သည္။ သူလည္ ဴပည္ပ၌ မဵားစၾာအထီးကဵန္သည္။ ယေနႚ ၁၈-၂-၂၀၀၈ တၾင္ ဆရာဴမသန္းတင့္ဆုံးတာ ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္ေဳကာင္း သိရသည္။ သူႚလက္ရာ စာေပစုံကိုပင္ ဴပန္လည္စုစည္း မထုတ္ႎိုင္ေသး။ တိုင္းဴပည္ကံဳကမၳာ မေကာင္းသဴဖင့္ စာေပ၊ ယဥ္ေကဵးမႁတိုႚမႀာလည္း မဵားစၾာ ဆုတ္ယုတ္ရသည္။

ဤ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ၌ သက္တမ္း ရာဴပည့္ဳကမည့္ ဦးသန္ႚ၊ မင္းသု၀ဏ္၊ ေမာင္ထင္ တိုႚကဲ့သိုႚေသာ စာေပပညာရႀင္မဵား၊ ဴမိႂႚမဴငိမ္း၊ ေရၿဴပည္ေအး၊ ေရၿတိုင္ညၾန္ႚ ကဲ့သုိႚ ဂီတပညာရႀင္မဵားကို မည္သုိႚ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဂုဏ္ေဴမာက္ႎိုင္လိမ့္မည္ဟု မေတၾးတတ္ပၝ။

၂၀၀၉ မႎၨေလး ႎႀစ္ ၁၅၀ ဴပည့္ကိုလည္း ေစဵးေရာင္းပၾဲမ႖သာ စစ္အုပ္စုက ခၾင့္ဴပႂေပလိမ့္မည္။ နယ္ခဵဲႚလက္ေအာက္၌ပင္ ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းခဲ့သည့္ မႎၨေလးသားမဵား နအဖေခတ္ေရာက္မႀ တရုတ္က႗န္ဘ၀ ေရာက္ရရႀာေတာ့သည္။ မႎၨေလးသာမက တဴပည္လုံးကို မေထၾးေလး ေဴမၾမဵႂိသလို နဂၝးဳကီးက မဵႂိေပအုံးေတာ့မည္။

လတ္တေလာ အားရစရာ ယဥ္ေကဵးမႁ ဆန္းသစ္ဴခင္းဟူ၍ သီးေလးသီး ကိုသာ ဴမင္မိသည္။ လၾတ္လပ္သည့္ ေရေဴမ၌ ႎိုင္ငံေရးအရ ႎိုးဳကားေ၀ဖန္ႎိုင္သည့္ အႎုပညာမည္မ႖ ထၾန္းကားေဳကာင္း သီးေလးသီးက ညၿန္ဴပေနသည္။ ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁအစုစုကို ကိုရီးယားရုပ္ရႀင္စီးရီး လိႁင္းေအာက္မႀ မဳကာမတင္ ဴပန္လည္ရုန္းထႎိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္သစ္မဵား ေပၞလာရေတာ့သည္။

လူကို ေခၾးကိုက္တာ သတင္းမဟုတ္ဘူးတဲ့လား

ဴမန္မာေနးရႀင္း အယ္ဒီတာ ေခၾးဆၾဲခံရသည့္ကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴပည္တၾင္းမီဒီယာေလာကမႀ အသံဆူလာေတာ့မည္ ထင္သည္။ သံရုးံမဵား သံကၾင္းမဵားႎႀင့္ သံနယ္ဇင္း (စာနယ္ဇင္း မဟုတ္ေတာ့) ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပခရီး တ၀ီး၀ီး ဂဵာနယ္လစ္ ဆိုသူမဵားကလည္း “တိတ္တိတ္ေန ေထာင္တန္”ဆိုသည့္ မူ၀ၝဒကို စၾန္ႚလၿတ္ဳကေတာ့မည္ဟု ဳကား၏။ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာ လႀန္ႎႁန္း သိန္းခဵီသည္ဟု ဂုဏ္ယူေနရသည့္ ဴမန္မာ ဘေလာက္နယ္ဇင္းဆရာမဵားက ကိုေနဘုန္းလတ္ကို ဖမ္းစဥ္ ၀ိုင္း၀န္း ထဳကၾဳကသကဲ့သိုႚ တခဲနက္ေသာ ေတာ္လဲသံဳကီးမဵႂိး ဳကားရမည္ထင္သည္။

ဘက္မလိုက္သည့္ မီဒီယာတိုက္ဳကီးမဵားက ေက႗းေမၾးဴပႂစုသဴဖင့္ လူလားေဴမာက္လာသည့္ ဘက္မလုိက္ဂဵာနယ္လစ္ဆိုသူမဵားကေတာ့ ဆႎၬခံယူပၾဲဳကီးေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပၝေအာင္ လိုက္ဳကမည္ဴဖစ္ရာ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္မရႀိဘဲ သတင္းေထာက္ဗူးသၾင္းခံထားရသူမဵား၏ သတင္းလက္ရာမဵားကို ဂဵာနယ္ေကဵာ္ဦးခဵစ္ေမာင္အား ေသရၾာက ႎႁိးဴပီး ဴပလိုလႀသည္။ သိုႚမဟုတ္လည္း သူတိုႚကုိ အဲဒီကို အရင္လၿတ္လိုက္မႀ ဴဖစ္လိမ့္မည္။

နိဂုံး

“ဒၝေတာ့” မေရးေတာ့ပၝ။ ေနာက္တပတ္ ဆက္ေရးဖိုႚ အေ႔ကး ခဵန္ခဲ့တာ ဴဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)