>ယာေတာက သာေဴဗာ – အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာ

February 27, 2008

>

အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာ
ယာေတာက သာေဴဗာ

၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇

ကိုဟိုဒင္းေရ-

ကဵေနာ္တိုႛဗမာႎိုင္ငံသားေတၾ အစၾမ္းဴပရမယ့္အခဵိန္ ေရာက္လာဴပန္ပၝေပၝ့လားဗဵာ။

မဵက္စိလည္မသၾားနဲႛအုန္းေနာ္၊ မိတ္ေဆၾ႒ကီး။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာက နအဖကဵင္းပေတာ့မယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ႒ကီးကိုေဴပာတာ။ ဘာတဲ့၊ ေမလထဲမႀာကဵင္းပမယ္ဆို မဟုတ္လား။ နအဖတိုႛမဵား လုပ္ခဵလိုက္တာ၊ ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒဆိုတာကို ေဳကညာေတာင္ မေဳကညာရေသးဘူး၊ အတည္ဴပႂဖိုႛအစီအစဥ္ေဳကညာေန႓ပီ။ ကေလးမေမၾးခင္ကတည္းက သူႛအတၾက္ ပခက္တင္ပၾဲဖိတ္စာကမ္းေန တာနဲႛမတူဘူးလား။ တနည္းေဴပာရရင္ ဗမာဴပည္သားေတၾဟာ သတိုႛသားမဵက္ႎႀာေတာင္မဴမင္ရပဲ အေပးစားခံရမယ့္သေဘာဗဵ။

ေနာက္႓ပီး ဖၾဲႛစည္းပံုမႀအတည္မဴပႂရေသးဘူး၊ အဲဒီအထဲက ဴပႉာန္းတဲ့အတိုင္း ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပဖိုႛရက္သတ္မႀတ္ေန႓ပီ။ ငၝဘုရင္- ခုတင္ကိုဘယ္ႎႀစ္ပတ္၊ ပတ္-ပတ္၊ ပတ္လိုႛရတယ္ဆို႓ပီးလုပ္ေနဳကတာေတၾပဲ။ သူတိုႛနဲႛအကဵိႂးအေဳကာင္းေဴပာလုိႛမဴဖစ္ပၝဘူး။

ဒီတပၾဲမႀာ နအဖဟာ ဘယ့္ကေလာက္အပိုင္တၾက္ထားသလဲဆိုရင္ လူထုကိုႎႀစ္လပဲ အခဵိန္ေပး႓ပီး အဴပတ္လုပ္ဖိုႛဴပင္ထားရံုမက၊ ေနာက္ေဴခလႀမ္းအတၾက္ေတာင္ စီမံကိန္းကို ေဳကဴငာလိုက္ေသးတယ္။

သူတိုႛဖက္ကဘာေတၾ၊ ဘယ္လိုဴပင္ဆင္ထားတယ္ေတာ့ မေဴပာႎိုင္ဘူး၊ လုပ္ပံုေတၾကေတာ့ ပံုမႀန္မဟုတ္တာအမႀန္ပဲဗဵ။ ဒီေနႛလိုလူတကာက သူတိုႛကိုမုန္းတီးမႀန္းသိရက္နဲႛ အခုလိုေဳကဴငာ လိုက္ေတာ့ လူထုအေပၞအထင္ေသးလႀခဵည့္လားလိုႛ ေတၾးရေတာ့မႀာေပၝ့ဗဵာ။

တကယ္က ဒီစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾဟာ ဗမာဴပည္က ဴပည္သူေတၾရဲႛ သေဘာထားကိုမသိတာမဟုတ္ပၝဘူး။ သိတယ္။ ဒၝေပမဲ့သူတိုႛ လက္ထဲမႀာဘာ၀ႀက္ဖဲရႀိတာကို ကဵေနာ္တိုႛက မသိဘူး။

ဗမာဴပည္သားေတၾဟာ သတိုႛသားမဵက္ႎႀာေတာင္မဴမင္ရပဲ အေပးစားခံရမယ့္သေဘာဗဵ

ဒီလိုအေဴခအေနမႀာ သူတိုႛဖက္ကတင္လာတဲ့ ကိစၤဟာ တိုင္းဴပည္ရဲႛ အနာဂတ္ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးမယ့္ကိစၤဴဖစ္ေနယ္။ ကဵေနာ္တိုႛသားစဥ္ေဴမးဆက္ေတၾပၝ စစ္သံဖေနာင့္ေအာက္မႀာ ဴပားဴပား၀ပ္ ေနရမယ့္ ကိစၤဴဖစ္တယ္။

အရင္ကေတာ့ သူတိုႛစစ္တပ္ထဲမႀာ ေအာက္ေဴခတပ္သားေတၾက အထက္အရာရႀိေတၾကို ဘာမႀလႀန္ မေဴပာႎိုင္ပဲ ဴပားဴပား၀ပ္ေနရတယ္ဆိုတာမဵိႂးရႀိခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ တႎိုင္ငံလံုး၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးအားလံုး ေဆၾစဥ္မဵိႂးဆက္ စစ္ဗိုလ္ ေတၾကို ဴပန္မလႀန္ပဲ ဴပားဴပား၀ပ္ေနရမယ့္ အေနအထားဴဖစ္တယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ဴပည္သူလူထုနဲႛ အတိုက္အခံႎိုင္ငံေရးအင္အားစုေတၾအဖိုႛေဴပာရရင္ ဒီတပၾဲဟာ အသည္းခဵင္းေပၝက္ရမယ့္ပၾဲပဲဗဵ။ ဒီပၾဲမႀာ တခဵက္ေတၾေ၀ရင္ တသက္ ေ၀ေလေလလုပ္ေနရမႀာ။ ေနာက္႓ပီးေနာင္လာေနာက္သားေတၾကလည္း ကဵေနာ္တိုႛတေတၾ ဒီအခၾင့္အေရးရခဲ့ရက္သားနဲႛ သူတိုႛကိုပၝ စစ္အုပ္စုရဲႛေကဵးက႗န္အဴဖစ္ ထားခဲ့ရေကာင္းလားလိုႛ အဴပစ္တင္ဳကမႀာ။

ကဵေနာ္တိုႛတေတၾ သူတိုႛကို ေကာင္းေမၾေပးခဵင္တယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၤကိုပၝေဴဖရႀင္းေပးခဲ့ႎိုင္သင့္တယ္ဗဵ။

တကယ္ေတာ့ဗဵာ၊ ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူေတၾဟာ မဲထည့္တယ္ဆုိတာနဲႛပတ္သက္လိုႛ အေတၾႛအဳကံႂလည္းရႀိ၊ သတၨိလည္းရႀိ၊ တီထၾင္မႁလည္းရႀိဳကပၝတယ္။ အေရး႒ကီးတာ သူတိုႛကိုမႀန္ကန္တဲ့ေခၝင္းေဆာင္မႁတခု၊ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္းေပးဖိုႛပဲဗဵ။ ကဵန္တာကို သူတိုႛဖာသာသူတိုႛ လုပ္တတ္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ေတာ့ ယံုဳကည္တယ္။

ဗမာဴပည္ရဲႛေခတ္သစ္သမိုင္းမႀာ အင္မတန္အေရးပၝ႓ပီး ထူးဴခားတဲ့ ၁၉၆၀ခုႎႀစ္နဲႛ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္တုန္းက ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾကိုပဲ ဴပန္စဥ္းစားလိုက္ပၝဗဵာ။ ဒီႎႀစ္ပၾဲစလံုးဟာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္နဲႛ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႁကို ဆန္ႛကဵင္ေဳကာင္း ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူ လူထုေတၾဴပတ္ဴပတ္သားသားေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ ေအာင္ပၾဲခံေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾမဟုတ္ဘူးလား။

တကယ္ဆိုရင္ ၁၉၅၆ခုႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပၾဲ မႀာကိုပဲ ဴပည္သူေတၾဟာ သူတိုႛအစၾမ္းကိုစဴပခဲ့႓ပီလိုႛေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဖဆပလ၊ စစ္တပ္နဲႛ ဴပႃေစာထီးေတၾကေန အမဵိႂးမဵိႂးညစ္ပတ္၊ သတ္ဴဖတ္တဲ့အဳကားကပဲ အတုိက္အခံေတၾကို အင္တိုက္အားတိုက္မဲေပးခဲ့ဳကသဗဵ။

ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူေတၾဟာ မဲထည့္တယ္ဆုိတာနဲႛပတ္သက္လိုႛ
အေတၾႛအဳကံႂလည္းရႀိ၊ သတၨိလည္းရႀိ၊ တီထၾင္မႁလည္းရႀိဳကပၝတယ္

အမတ္အေရအတၾက္ အေနနဲႛေတာ့ ဖဆပလ က အမဵား႒ကီးသာတာေပၝ့ဗဵာ၊ ဒၝေပမဲ့ စုစုေပၝင္းရတဲ့မဲအေရအတၾက္ကဵေတာ့ ဖဆပလက ၁၇သိန္းေကဵာ္၊ အတိုက္အခံေတၾက ၁၅သိန္းေကဵာ္ရခဲ့ဳကတယ္ဗဵ။ အမတ္အေရအတၾက္မႀာ ပမညတဆိုတဲ့အဓိက အတိုက္အခံပၝတီက ၄၆ေနရာပဲ ရေတာ့ ၁၄၄ေနရာရခဲ့တဲ့ ဖဆပလေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဟားဳကတာေပၝ့ဗဵာ။ ဒၝေပမဲ့ ဖဆပလကၾဲလိုႛ အစိုးရဴပန္ဖၾဲႛဳကေတာ့ အဲဒီ အမတ္ ၄၆ဦးကပဲ အဆံုးအဴဖတ္ေပးခဲ့တာဟာ သမိုင္းရဲႛေလႀာင္ေဴပာင္မႁတခုသဖၾယ္ ေဴပာစမႀတ္ဴဖစ္ခဲ့တယ္ေလ။

ေနာက္တခၝ ဖဆပလကၾဲ႓ပီးတဲ့ေနာက္ စစ္တပ္ကပထမဆံုးအ႒ကိမ္ အာဏာသိမ္း႓ပီး ကဵင္းပေပးတဲ့ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာကဵေတာ့ လူထုဟာ (အဲဒီတုန္းကအသံုးအႎႁန္းအတိုင္းေဴပာရရင္) အသဲဳကားကမဲဴပားေတၾနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္မလိုလားေဳကာင္း ဴပတ္ဴပတ္ သားသား ေဖာ္ဴပလိုက္ဳကတယ္ဗဵ။

တကယ္ကဵေတာ့ အဲဒီတုန္းကတည္႓မဲနဲႛသန္ႛရႀင္းအဳကားမႀာ မူ၀ၝဒအရ တယ္႓ပီးကၾာဴခားလႀတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ အကဵင့္ပဵက္ဴခစားမႁဆိုတာလည္း ဘယ္ဖက္မႀသိပ္ကင္းဳကတာမဟုတ္ပၝဘူးဗဵာ။ (အဲဒီတုန္းက သူတိုႛခဵင္း ေညာင္ဴမစ္ တူးဳကတဲ့ စာေတၾသတင္းစားေတၾထဲမႀာဖတ္ခဲ့ရတာကို ခင္ဗဵားလည္းမႀတ္မိမႀာေပၝ့)

ဒၝေပမဲ့ တည္႓မဲ-ဆိုရႀယ္လစ္-ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္အုပ္စုဆိုတဲ့ ႒တိဂံဆက္စပ္မႁဟာ ေရၾးေကာက္ပၾဲရဲႛအရံႁးအႎိုင္ကို ဴပႉာန္းသၾားတယ္လိုႛ ေဴပာရမယ္ထင္ပၝတယ္။ အဴပတ္ အသတ္ပၝပဲ။ အဲဒီေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ စစ္တပ္ကေသနတ္ေထာက္ မဲေပးခိုင္းမႁေတၾအဳကားကပဲ ပထစ(သန္ႚရႀင္း)က အမတ္ေနရာေပၝင္း ၁၅၉ေနရာ၊ ဖဆပလ(တည္႓မဲ)က အမတ္ေနရာေပၝင္း ၄၂ေနရာရခဲ့ဳက႓ပီး ၁၉၅၆ခုႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပၾဲတုန္းက အဓိကအတိုက္အခံ အင္အား႒ကီးဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ပမညတ ကေတာ့ တေနရာမႀ မရခဲ့ဘူးဗဵ။

ကဵေနာ့္တဦးခဵင္းအေနနဲႛ အခုဴပန္စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ အဲဒီတုန္းကတကယ္လိုႛသာ ဖဆပလ(တည္႓မဲ)ဟာ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုနဲႛ ကင္းကင္းရႀင္းရႀင္းရႀိခဲ့ရင္ ဒီေလာက္အဴပတ္အသတ္ ဴဖစ္ေကာင္းမႀဴဖစ္မယ္၊ တန္းတူေလာက္ဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္လိုႛ ေတၾးမိေနတယ္။ ေသခဵာတာကေတာ့ မဲေပးသူလူထုဟာ မဲအေရအတၾက္ဴပားမထၾက္ေအာင္ စု႓ပီးပံုေအာတန္ရင္ ေအာရမယ္ ဆိုတာကို နားလည္ေနတာပဲဗဵ။

ဴပည္သူလူထုရဲႛ အဲဒီလိုတုန္ႛဴပန္လုိက္မႁေဳကာင့္ မႀတ္ေလာက္သားေလာက္တဲ့ အလႀည့္အေဴပာင္း႒ကီးႎႀစ္ခု ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ တခုက ဆိုရႀယ္လစ္စစ္အုပ္စုနဲႛ ဖဆပလကိုလူထုအဳကားမႀာပၾင့္ကဵသၾားေစခဲ့တယ္။

တခဵိန္က အရႀိန္ဳသဇာအင္မတန္႒ကီးမားလႀတဲ့ ဖဆပလ ဆိုတဲ့နာမည္ဟာ အဲဒီအခဵိန္ကစ႓ပီး ဗမာ့ႎိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၞမႀာ အမည္းစက္ေတၾနဲႛ ေခဵာင္ထဲေရာက္သၾားေတာ့တာပဲဗဵ။ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပၾဲကာလမႀာ ဴပန္ပၾဲထုတ္လိုႛေတာင္ မရေတာ့သေလာက္ပဲမဟုတ္လား။

ေနာက္တခဵက္ကေတာ့ စစ္အုပ္စု ထဲမႀာ ကၾဲထၾက္သၾားတာဴဖစ္တယ္။ အာဏာကို တနည္းနည္းနဲႛဴပန္ယူအုန္းမယ္လိုႛ သႎၮိႉာန္ခဵထားတဲ့ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ သူႛအနာဂၝတ္ အတၾက္အရႀည္ေမ႖ာ္႓ပီး တခိဵန္က သူႛကိုဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ပုခံုးနဲႛထမ္းတင္ခဲ့ဳကတဲ့ ဆိုရႀယ္လစ္ပၝတီ၀င္ စစ္ဗိုလ္ေတၾကို တပ္ထဲကထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။

ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ သူႛစစ္အုပ္စုအဖိုႛ အရင္လူ၊ အရင္မူေတၾနဲႛ ဆက္သၾားလိုႛမဴဖစ္ေတာ့ဘူးလိုႛ ဆံုးဴဖတ္ လိုက္႓ပီး စစ္အုပ္စုထိပ္ပိုင္းမႀာ မဵက္ႎႀာသစ္အမဵားအဴပားတင္႓ပီး ဆိုရႀယ္လစ္စကားေတၾနဲႛ စခန္းသၾားေတာ့တာပဲေလ။

မဲေပးသူလူထုဟာ မဲအေရအတၾက္ဴပားမထၾက္ေအာင္

စု႓ပီးပံုေအာတန္ရင္ ေအာရမယ္ ဆိုတာကို နားလည္ေနတာပဲဗဵ

အလားတူပဲ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအေဳကာင္းေတာ့ အမဵားသိ႓ပီးလိုမိုႛ ကဵေနာ္အကဵယ္မေရးေတာ့ပဘူး။ ဒီမႀာလည္း လူထု႒ကီးက မဲေပးပစ္လိုက္တာ စစ္အုပ္စုထဲမႀာကၾဲထၾက္သၾား႓ပီး ဗိုလ္ေန၀င္းရဲႛအရႀိန္ဳသဇာေတၾ ေန၀င္ သၾားေတာ့တယ္ မဟုတ္လားဗဵာ။

ဒီတခၝ နအဖရဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာလည္း လူထုဟာမဲကေလးထည့္ရံုနဲႛ စစ္အစိုးရကို တုန္ခၝသၾားေစႎိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ထံုးကိုႎႀလံုးမူ႓ပီး အစၾမ္းဴပဳကရေတာ့မယ္ထင္တယ္ ကိုဟိုဒင္းေရ။ ကမၲာမႀာ ႎိုင္ငံေရးႎိုးဳကားမႁ၊ ႎိုင္ငံေရးအသိနဲႛပတ္သက္လာရင္ ကဵေနာ္တိုႛ ႎိုင္ငံသားေတၾဟာ တဴခားဘယ္ႎိုင္ငံသားေတၾထက္မႀာ မနိမ့္ဘူးလိုႛကဵေနာ္မဳကာခဏေဴပာေလ့ရႀိတယ္ဗဵ။ ဒၝဟာလည္း ကဵေနာ္တိုႛ နိုင္ငံကိုက လၾတ္လပ္ေရးရတယ္ဆိုကတည္းက ႎိုင္ငံေရးမတည္႓ငိမ္မႁနဲႛ ႎိုင္ငံေရးတိုက္ပၾဲေတၾ အဆက္မဴပတ္ဆင္ႎၿဲေနဳကရတာနဲႛ တိုက္ရိုက္ဆိုင္တယ္လိုႛ ထင္တာပဲ။

ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ေလ၊ အခုတခၝမႀာလည္း ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူေတၾဟာ သူတိုႛရဲႛ႒ကီးဴမတ္၊ ဂုဏ္ေဴပာင္မႁကို ေဖာ္ဴပဳကအုန္းမယ္လိုႛပဲ ယုံဳကည္ေမ႖ာ္လင့္ေနမိတယ္ မိတ္ေဆၾ႒ကီးေရ။

ဘယာေဘး ကၾာေ၀းဳကပၝေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္