Witt Hume (Former Staff) – Articles

July 27, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေခါင္းေဆာင္ (၂) ဦး
၀တ္မႈန္ (၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး)
ဇူလုုိင္ ၂၇၊ ၂၀၁၃

● သမၼတဦးသိန္စိန္ (ျမန္မာ) ႏွင့္ ဥကၠဌ ငုယင္ဗင္လင့္ (ဗီယက္နမ္)
တိုင္းျပည္ၾကီး၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားက ၁၉၈၆ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ကရက္ႀကီးတြင္ အစိုးရအေဟာင္းကို အသစ္ႏွင့္အစားထိုးလိုက္သည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ငုရင္ဗင္လင့္ဆိုသူ ပါတီအႀကီးအကဲျဖစ္လာပါသည္။ ထိုမွစၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမွ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Doi Moi အဂၤလိပ္စကားလံု Renovation ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၄ ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပါ၊ အေမရိကတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္ လည္ရရွိခဲ့သည္။ စက္မႈ၊ လယ္ယာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တဟုန္ထိုးတိုးတက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္အ႐ုိးစြဲေနေသာအက်င့္မ်ား၊ ႀကဳိးနီစနစ္မ်ား မကုန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေႏွးေကြးသြားရျပန္သည္။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပေရာက္ ဗီယက္နမ္မ်ားစြာ ျပန္လာေသာေၾကာင့္ စီးပြားျပန္လည္တိုးတက္လာေသာ္လည္း မွန္းသေလာက္ျဖစ္မလာေသးပါ။ ငုယင္ဗင္လင့္ ၁၉၉၁ မွာ က်န္းမာေရးအရ၊ အနားယူသြားၿပီး၊ ဗီ ယက္နမ္ရဲ့ ျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ေျပာဆိုေရးသားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားလြန္းျခင္း၊ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီမ်ားက ဗီယက္နမ္မ်ားကို နည္းပညာမေပးပဲ၊ အေမရိကန္ေရာင္းမကုန္ပစၥည္းေတြပဲ လာပံုခ်သြားျခင္းမ်ားက အျပစ္တင္ေရးသား ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ ခ်စားမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ားကိုျဖစ္လာျပန္သည္ကို ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။
http://moemaka.com/2012/05/23468/
Nguyen Van Linh ငုယင္ဗင္လင့္ကို ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသစ္၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းလိုပါသည္။
၁၉၈၆တြင္ ဗီယက္နမ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတလွမႈေၾကာင့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္သူႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တြန္းအားေပးလာသည္။ သမရိုးက်ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ Truong Chinh အသက္၈၀တြင္ အနားယူသြားျပီး၊ ေခါင္းေဆာင္သစ္ Nguyen Van Linh ငုယင္ဗင္လင့္ ၇၁ႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ အေရွ႔၊အေနာက္၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူပိုင္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ေျပာင္းလဲသည္။ ေငြေၾကးစနစ္ တည္ေထာင္သည္။ ေမွာင္ခို ေငြမဲေစ်းကြက္ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။ အထူးျခားဆံုးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗီယက္နမ္သည္ လာအို၊ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္ေစလႊတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ စစ္စရိတ္အလြန္ၾကီးလွသည္။ ထို၂ႏိုင္ငံမွာ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒီမ်ားက မေက်နပ္ၾကပါ။ ထိုလူစုသည္ လက္ရွိကြန္ကရက္တြင္လည္း ၾကီးမားေသာအတိုက္ခံအုပ္စု ျဖစ္ေနပါသည္။ ငုယင္ဗင္လင့္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမွတ္ ႏွံမႈဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဗီယက္နမ္ကြန္ကရက္တြင္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္
ေခါင္းေဆာင္ ငုယင္ဗင္လင့္သည္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေအာင္၊ ျခစားမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ား လုပ္ေနေသာ သမရိုးက်၊ အရိုးစြဲေနသည့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္တင္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုကလည္း ငုယင္ဗင္လင့္၏ ေပၚလစီမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ငုယင္ဗင္လင့္သည္ ပန္းပန္လွ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းမာသူ၊ သမရိုးစြဲအုပ္စုကလည္း ကြန္ကရက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ယခု ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အာဏာႏွင့္ေငြရွိေသာ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဘ၀မွ စီးပြားေရးသူေဌးၾကီးမ်ားဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားစြာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံၾကရာတြင္ ယခုျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းျပီး၊ ၀န္ ထမ္းမ်ားျခစားမႈ အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ ငုယင္ဗင္လင့္၏ ရိုးသား၊ေျဖာင့္မတ္မႈျဖင့္ ေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ခ်ေပးထားသည္။ 1990 ပါတီေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ၊ တစ္ႏွစ္အလို ေနာက္ထပ္သက္တမ္း ေခါင္းေဆာင္မလုပ္ေတာ့ဘူး ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေျပာသည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေရြးပြဲတြင္ သူမပါပဲ ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို ကြန္ကရက္မွလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့သည္။ 1991 ကြန္ကရက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဘက္ေတာ္သား Đỗ Mười ကို ေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ ငုယင္ဗင္လင့္ကို ၁၉၉၇ခုအထိ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ 
● ၁၉၉၇ အေရွ႔ေတာင္အာရွစီးပြားကပ္ကာလ
သူ႔ေနာက္တက္လာေသာ Đỗ Mười သည္လည္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားပင္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလည္း ေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အတိုက္အခံမ်ားကို ကြန္ကရက္ပါတီတြင္ ပါ၀င္ေစသည့္ ပြင့္လင္းေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အာဏာကိုင္စြဲလူသူ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ခြင့္မျပဳခဲ့။ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အားလံုးကို ႏွိပ္ကြပ္မႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊ မီဒီယာႏွင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို၊ေရးသားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ၁၉၉၃ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ စသည္တို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေမာ့လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၈တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွစီးပြားကပ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၁၂ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ အခက္ခဲဆံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ အေမွာင္ထု ဆက္လက္လႊမ္းမိုးခံရသည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ အေရွ႔ေတာင္အာရွစီးပြားကပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ တဟုန္ထိုးလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဗီယက္နမ္မ်ားျပန္လာေရးအတြက္ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ငုယင္ဗင္လင့္ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္မွ အျငိမ္းစားယူသည့္ 1997 မွ သူကြယ္လြန္သည့္ Apr 1998 အထိ ေခါင္းေဆာင္ေဟာာင္းၾကီး မေက်နပ္မႈမ်ားကို ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ၈ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ကရက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ရလဒ္ဆိုးမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ မီဒီယာ၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း အဆက္မျပတ္ေရးသားခဲ့သည္။ ေရဒီယို၊တီဗြီ၊စာေစာင္မ်ားတြင္ ခုတ္ရာတျခား၊ လွ်ရာတစ္ျခား၊ မိမိတို႔ေရးခဲ့သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို လက္ေတြ႔မေအင္ျမင္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျခစာသူမ်ား၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ေငြရွင္မ်ား ပူးေပါင္း လုပ္စားမႈမ်ားကို “Things That Must Be Done Immediately” ဟု အခန္းက႑တစ္ခုဖြင့္က တစ္ႏွစ္လံုး ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသြားခဲ့သည္။ (တရုပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေခါင္းေဆာင္ ..တိန္႔ေရွာင္ဖိန္႔မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ ဗားကလပ္ဟာဗဲ လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ကိုးရီးယားသမၼတ ပတ္ခ်ံဳဟီးလည္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္)။
ဗီယက္နမ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္ ငုယင္ဗင္လင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီ။ သူကြယ္လြန္ျပီးခ်ိန္တြင္ တရုပ္ျပည္ၾကီးသည္ တဟုန္ထိုး တိုးထက္လာျပီး၊ တရုပ္စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ခရိုနီ၊ မိုႏိုပိုလိီ၊ အာဏာပိုင္မ်ား ေပါင္းျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ျမန္မာလက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကဲ့သို႔ ပရိုဂ်က္မ်ားစြာ (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ) လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္မ်ားစြာ နစ္နာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ တရုပ္လက္နက္မ်ားစြာ ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး၊ ၾကာၾကာမခံ၊ သင္ခဏ္းစာမ်ားစြာရခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားသည္ တရုပ္၀ိသမ ေလာဘသမား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အထူးသတိထား၊ ဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္အစိုးရမွာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ စက္မႈ၊စားကုန္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိေသာ လူဦးေရသန္း၁၀၀အတြက္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္သည္ တရုပ္ႏွင့္စစ္ေရးပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ျပင္သစ္ကိုလိုနီမ်ားကို အတိတ္ေၾကာင့္မယံုပါ။သယံဇာတၾကြယ္၀လွေသာ (ျမန္မာျပည္ထက္၂ဆၾကီးမားသည့္) ကမ္းလြန္ေရနံ၊ဓါတ္ေငြလုပ္ငန္းမ်ားကို ရုရွားႏွင့္ အမ်ားဆံုးပူးေပါင္း စီးပြားလုပ္ကိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္တပ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းပညာေတာ္သင္ ၉၀% မွာ ရုရွားျပည္သို႔ သြားေရာက္ ဆည္းပူးေနသည္အထိ ရုရွား-ဗီယက္နမ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေကာင္းလွေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း သူ႔သက္တမ္း ၄ႏွစ္တြင္ ေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္းဆံုးခ်ေပးထားျပီ..ဟု ဂုဏ္ယူစြာ၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာပါသည္။ ေနာက္ သမၼတအစိုးရသက္တမ္းကို မည္သူရမည္မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း၊ ေနာက္သက္တမ္းတြင္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ အရိုးစြဲေနေသာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သည့္၊ စီးပြားေရးခရိုနီအုပ္စုကို မဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေသးလွ်င္ ခက္မည္။  ၂၀၂၀တြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္တစ္ေယာက္ ဗီယက္နမ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ငုယင္ဗင္လင့္ကဲ့သို႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ မေၾကမနပ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးေနပါလိမ့္မည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေရးခဲ့သမွ် ဥပေဒအားလံုးလည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ခရိုနီမ်ားက တလြဲအသံုးခ်သြားပါလိမ့္မည္။ ဗီယက္နမ္ကို နမူနာယူပါ။
ထိုသို႔ ခရိုနီမ်ားၾကီးစိုးမည့္အေရးကို ကာကြယ္လိုပါက၊ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ယခုကတည္းက အင္အယ္ဒီလႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ၀န္ၾကီး (သို႔မဟုတ္) ဒု၀န္ၾကီး ခန္႔ထားရန္လိုပါသည္။ ၾကံဖြံ႔ၾကီးစိုးမႈကို အင္ဒိုနီးရွားစတိုင္ ပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာျပိဳင္ခြင့္ေပးပါကလည္း မဆိုးလွပါ။ ေနရာမေပးလွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆြဲလူသူမ်ား ၾကီးစိုးေနဦးမည္။ ၂၀၂၀တြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္တစ္ေယာက္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မေၾကမနပ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးေနမည္ကို ျမင္ေယာင္မိပါသည္။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ အထက္ပိုင္းမွဆင္းလာေသာ တရုပ္မ်ားမ်ား တရုပ္ျပည္အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္မွျဖစ္သည္။ ဗီ ယက္နမ္စီးပြားေရးျမိဳေတာ္ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ႏွင့္ ေရေျမသဘာ၀ အလြန္တူပါသည္။ ပင္လယ္ျမစ္၀၊ အ၀ါေရာင္ဒီေရအတက္ က်ဆိပ္ကမ္း၊ ဒလကဲ့သို႔ တဖက္ကမ္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေနဆဲ၊ ရန္ကုန္ျမစ္ကဲ့သို႔ ဟိုခ်ီမင္းျမစ္တြင္ တံတားေျမာက္မ်ားစြာ ဥဒဟိုကူသန္းသြားလာေနျခင္းမွာ အလြန္တူပါသည္။ ေနာင္၁၅ႏွစ္အၾကာ ျဖစ္လာမည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ပံုစံကို ယခု ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔ႏွင့္ မွန္း ဆၾကည့္ ႏိုင္သည္။ ယခု ရန္ကုန္ျမိဳ႔ လူဦးေရ ၄သန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔မွာ ၂ဆ၊ ရွစ္သန္းခန္႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ိန္မီ ခရိုနီ၊မိုႏို္ပိုလီမ်ား အခြန္ေကာက္၊ အက်ယ္ခ်ုပ္ခ် မထားႏိုင္လွ်င္ ေနာက္၈ႏွစ္အၾကာ ဗီယက္နမ္ ထက္ဆိုးသြားႏိုင္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆိုေတာ့ ခရိုနီေတြကို ထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ မထိမ္းႏိုင္ရင္ ခရိုနီမ်ားက စစ္တပ္၊ မခ်မ္းသာေသးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ားကို ေငြနဲ႔ကိုင္ထားလိုက္ရင္ ခရိုနီႏိုင္ငံျဖစ္သြားပါမည္။ အစိုးရတာ၀န္တစ္ခုတည္း ပံုမခ်ရန္၊ ျမန္မာလူထုကို တကယ္ပဲ ယေန႔ထိုင္းလူထုလို ေနာက္၁၀ႏွစ္အတြင္ (က်ေနာ္တို႔မေသခင္) ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပြင့္လာ ေစလိုလွ်င္၊ ျပည္သူလူထု Institution မ်ားစြာဖြဲ႔ျပီး၊ တကယ္လႈပ္ရွားဖို႔လိုပါသည္။ ဥပမာ ..လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးျဖက္ေရးအဖြဲ႔ ..ဖြဲ႔ရန္။ ခရိုနီႏိုင္ငံတစ္ခုကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယထိုင္းစီးပြားေရးပံုစံ ေရာက္မလာေတာ့ပဲ ဒုတိယ ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရးနိုင္ငံျဖစ္မသြားေအာင္ ဆုေတာင္းရံုပဲတတ္ႏို္င္ပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္