>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲ

April 4, 2008

>

ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲ
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း
ဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈

ဒီေနႛဗမာဴပည္မႀာ ေဖေဖာ္၀ၝရီလထဲမႀာ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၂/၂၀၀၈တိုႛရဲႛဂယက္ေတၾ အဴပင္းအထန္ရိုက္ခတ္ေန ပၝတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စကားေဴပာေနတဲ့အဳကားက သူတိုႛရဲႛဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒ ကိုအတည္ဴပႂဖိုႛနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲအစီအစဥ္တိုႛကို အတင္းတင္ဴပလာတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛနအဖတိုႛ “စကား ေဴပာတာရဲႛ အေဴဖလား၊ ေနာက္ဆက္တၾဲလား၊ စဥ္းစားစရာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီစကားေဴပာပၾဲဟာ ဘာဴဖစ္သၾား႓ပီလဲ၊ ဆက္႓ပီး ေဴပာခိုင္း ထားအုန္းမႀာလား၊ ေမးစရာေတၾလည္းေပၞလာပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီစကားေဴပာပၾဲဟာ စံကဵတဲ့ “စစ္အုပ္စုပံုစံ” စကားေဴပာပၾဲတခုသာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလိုဆိုေတာ့ စကားေဴပာပၾဲဆိုတာနဲႛ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲဆိုတာတိုႛရဲႛ ဴခားနားခဵက္ကို ေဴပာဖိုႛလိုလာပၝတယ္။ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးတယ္ ဆိုတာဟာ ႎႀစ္ဖက္ကၾဲလၾဲေနတာေတၾကို ေဴဖရႀင္းေရးဆုိတဲ့ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ဦးတည္ခဵက္ရႀိရႀိစကားေဴပာဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ စကားေဴပာပၾဲ ဆိုတာကေတာ့ ဘာေဘာင္မႀခတ္မထားတဲ့၊ တနည္းေဴပာရရင္ ဦးတည္ခဵက္မထားပဲ ေဴပာရင္လည္း ေဴပာလိုႛရတဲ့စကားေဴပာဴခင္းတရပ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

န၀တ-နအဖရဲႛသက္တမ္းတေလ႖ာက္မႀာ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးတယ္ဆိုတဲ့စကားမေဴပာနဲႛ စာပၾဲ၀ိုင္းမႀာထိုင္တယ္ဆိုတဲ့စကားမဵိႂး ကိုေတာင္ မသံုးဘူးဆိုတာသတိဴပႂမိပၝတယ္။ သူတိုႛတေတၾ “႓ငိမ္း” အဖၾဲႛေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုတာေတၾမႀာေတာင္ ဒီလိုအသံုးအႎႁန္းေတၾ မသံုးတည့္ပၝဘူး။

တကယ္ကဵေတာ့ စစ္အုပ္စုတိုင္းလိုလိုပဲ ေစ့စပ္ေဆၾးေနၾးေရးကို ယတိဴပတ္ဴငင္းပယ္ေလ့ရႀိပၝတယ္။ သူတိုႛဟာသေရပၾဲဆံတဲ့အေဴဖမဵိႂးကို လက္ခံႎိုင္စၾမ္းမရႀိပၝဘူး။ သူတိုႛက ႎိုင္”ရမႀဳကိႂက္ပၝတယ္။ ႎိုင္႓ပီး႓ပီဆိုေတာ့မႀ ဘယ္၍ဘယ္သိုႛေသာ စည္းကမ္း ခဵက္ေတၾနဲႛ အညံ့ခံပၝ၊ လက္နက္ခဵပၝ၊ အဲဒီကဵမႀ ႎိုင္သူနဲႛရံႁးသူ စကားေဴပာပၾဲ လုပ္ဳကမယ္လိုႛ ေဴပာေလ့ရႀိတာဟာ သူတိုႛရဲႛ၀သီပၝ။ ထံုးစံပၝ။ ဒၝဟာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ရဲႛအေတၾးအေခၞနဲႚ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲႛ စဥ္းစားမႁဴခားနားခဵက္လိုႛ ေဴပာရင္ရမယ္ထင္ပၝတယ္။

စစ္ဗိုလ္ေတၾရဲႛဒီလိုအေတၾးအေခၞကို ကမၲာ့စစ္ပၾဲ ၂ ခုမႀာလည္းေတၾႛခဲ့ဳကရပၝတယ္။ ဒုတိယကမၲာစစ္ပၾဲမႀာ ဂဵပန္ကို အဲဒီနည္းနဲႛ လက္နက္ခဵခိုင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဂဵပန္ကတင္းခံေနေတာ့ မႎိုင္ ႎိုင္တဲ့နည္းနဲႛ အႎုဴမႃဗံုး ႒ကဲခဵခဲ့တာပၝပဲ။

ကိုးရီးယားစစ္ပၾဲ(၁၉၅၀-၅၃ခုႎႀစ္) မႀာကဵေတာ့လည္း စစ္ဗိုလ္ေတၾက (အေမရိကန္က မက္အာသာက) စစ္ပၾဲဳကာလာတာနဲႛ အမ႖ သူတိုႛဖက္ကအကဵအဆံုးမဵားလာလိုႛ အႎိုင္အရံႁးဴပတ္ဖိုႛ အႎုဴမႃဗံုးကိုသံုးခဵင္ပၝတယ္။ ဒီအခၝမႀာ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္ေနတဲ့ သမၳတထရူးမင္းက မက္အာသာကို ကိုယ္အာဏာမပိုင္တဲ့ ေပၞလစီကိုထုတ္ဴပန္ခဲ့မႁနဲႛ ကိုးရီးယားစစ္ေဴမဴပင္တပ္မႀူးအဴဖစ္က ဴဖႂတ္ပစ္ခဲ့ရ ပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ထရူးမင္းဟာ ဂဵပန္မႀာ အႎုဴမႃဗံုး႒ကဲဖိုႛ အမိန္ႛေပးခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆိုဗီယက္မႀာ အႎုဴမႃဗံုးမရႀိပၝဘူး။ ဂဵပန္ကို နာလန္မထူႎိုင္ေအာင္ အႎုဴမႃဗံုး႒ကဲဴပလိုက္ေတာ့ ဆိုဗီယက္ကိုလည္း ေဴခာက္လႀန္ႛ႓ပီးဴဖစ္သၾားလိုႛ အကဵိႂး ၂ ခုရလိုက္ပၝတယ္။

ကိုးရီးယားစစ္ပၾဲမႀာ တရုတ္ဴပည္အေပၞအႎုဴမႃဗံုး ႒ကဲမိရင္ ဆိုဗီယက္က၀င္ပၝရလိမ့္မယ္။ ဆိုဗီယက္မႀာက အႎုဴမႃဗံုးရႀိေနပၝ႓ပီ။ ကမၲာဖဵက္ စစ္ပၾဲ႒ကီး ဴဖစ္ေတာ့မႀာေသခဵာသေလာက္ပၝ။ ဒၝေဳကာင့္ အရမ္းေဴပာအရမ္းလုပ္မယ့္စစ္ဗိုလ္ မက္အာသာကိုအိမ္ဴဖႃေတာ္က ဴဖႂတ္လိုက္ ရတာပၝပဲ။

ဒီလိုနဲႛ သမၳတအိုက္ဆင္ေဟာင္၀ၝ လက္ထက္မႀာကဵမႀ ႎႀစ္ဖက္စလံုးက သေရပၾဲအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ပႂ႓ပီး စစ္ကိုရပ္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုရီးယားစစ္ပၾဲဟာ ႎိုင္ငံေရးနည္းနဲႛ ရႀင္းမႀ႓ပီးသၾားတာပၝ။

ဗီယက္နမ္စစ္ပၾဲမႀာလည္း ဒီလိုဴပႍနာကံႂခဲ့ဖူးပၝတယ္။ အေမရိကန္ဟာ စစ္ကိုႎိုင္ေအာင္တိုက္ႎိုင္မယ္ထင္လိုႛ ပဲရစ္ေဆၾးေႎၾး ပၾဲေတၾကိုဟန္ေဆာင္ေလာာက္လုပ္႓ပီး အခဵိန္ဆၾဲေနခဲ့တာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ စစ္ပၾဲဟာ သူတိုႛထင္သလိုဴဖစ္ေပၞမလာပဲ ဗံႂးဆိုအေကၾႛအခဵိႂးတခုကို ေရာက္သၾား႓ပီး အေမရိကန္ေတၾ အကုန္ထၾက္ေဴပးရတာဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္တိုက္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတၾက ႎိုင္ရမႀဳကိႂက္ပၝတယ္။ အရံႁးအႎိုင္ဴပတ္႓ပီးမႀ စကားေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ေသနတ္နဲႛေဴပာ႓ပီးးမႀ ပၝးစပ္နဲႛေဴပာခဵင္ဳကတာပၝ။

တကယ္ေတာ့ ဗမာဴပည္အေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ သေရပၾဲထားဖိုႛ ဆိုတဲ့ ႎိုင္ငံေရးနည္းနာဟာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပၝဘူး။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းရဲႛ သူမနာကိုယ္မနာ သင္ပုန္းေခဵေရး နည္းဟာ “သေရပၾဲအဴဖစ္ လက္ခံတဲ့နည္းပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ဒၝကို ဖဆပလအစိုးရနဲႛ စစ္ဗိုလ္ေတၾက “အဖိုး႒ကီးဟာ သူပုန္ေတၾအတၾက္ေရႀႛေနလုပ္တယ္လိုႛ ပစ္ပစ္ခၝခၝေဴပာ႓ပီး အဴပႂတ္တိုက္ေရးကိုလုပ္ဳက တာနဲႛ ဴပည္တၾင္းစစ္႒ကီးဒီေနႛအထိမ႓ပီးမဴပတ္ဴဖစ္ေနရတာပၝပဲ။

မဆလေခတ္မႀာ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲႛ ရုပ္ေသးရုပ္တရုပ္သက္သက္ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူအာဏာရလိုက္တဲ့ ရက္ပိုင္းေလးအတၾင္းမႀာေဴပာခဲ့တာဟာ “ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ေခၞတာမဟုတ္ပၝဘူး။ စကားေဴပာပၾဲနည္းနဲႛ အခဵိန္ဆၾဲခဵင္တာပၝ။ ဒၝကို ဘယ္သူကမႀ ၀မ္းမပၝးခဲ့ဘူးဆိုတာ အဲဒီကာလဴဖတ္သန္းဖူးသူတိုင္းမႀတ္မိဳကပၝတယ္။ သူက အေပဵာ့ဆၾဲဆၾဲ႓ပီး “လူထုအံု႐ကမႁကို ရပ္ေပးေအာင္လႀည့္စားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဳကာင္ေခဵးပရိယာယ္ပၝ။ သူႛစကားထဲမႀာ တကသ အေဆာက္အဦ႒ကီးကိုသူတိုႛေခၝင္းေဆာင္မႁနဲႛ ဴပန္ေဆာက္ဳကဖိုႛဆိုတာေတာင္ပၝေသးတာပဲ။ ဒီစကားမဵိႂးကို ဗိုလ္ေန၀င္းက အေဴပာမခိုင္းရင္ ေဒၝက္တာ(ဗိုလ္)ေမာင္ေမာင္ ကေဴပာ၀ံ့ ပၝ့မလား။

ႎိုင္ငံေရးမႀာ ရိုးအထံုထိုင္းေနသူ “နာ”တတ္ပၝတယ္။ ေဒၝက္တာ (ဗိုလ္)ေမာင္ေမာင္ရဲႛ စကားေတၾထဲမႀာ ကၾယ္၀ႀက္ထားတဲ့ အဓိပၯာယ္ေတၾ အမဵား႒ကီးပၝေနတာကို သတိဴပႂသင့္ပၝတယ္။

“အသံတိတ္ေနတဲ့အမဵားစု႒ကီး ဆိုတဲ့စကားရဲႛအဓိပၯာယ္။

“တကသ အေဆာက္အဦးကို ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး ဴပန္ေဆာက္ဳကပၝစိုႛ (ထင္ပၝရဲႛ) ဆိုတာရဲႛအဓိပၯာယ္။

“၁၉၇၄ (မဆလ) အေဴခခံဥပေဒ ကို ဴပႂဴပင္သင့္တာဴပင္ဖိုႛဆိုတဲ့ အဓိပၯာယ္ စသဴဖင့္ စကားတိုင္းရဲႛ ေနာက္ကၾယ္က အဓိပၯာယ္ေတၾကို ေတၾႛေအာင္ဳကည့္တတ္ရပၝမယ္။

အလားတူပဲ ဗိုလ္သန္းေရၿတိုႛက စကားေဴပာတယ္ဆိုတာရဲႛ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ဖံုး၀ႀက္ထားတဲ့အဓိပၯာယ္ကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ထုိးထၾင္းဳကည္တတ္ဖိုႛလိုပၝတယ္။ ေက႗းရင္ေက႗းတိုင္းစားတဲ့ အရၾယ္ေတၾမဟုတ္ဳကေတာ့ပၝဘူး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)