>ေပးဳကပၝစို့ ကန္ႚကၾက္မဲ

April 24, 2008

>

ေအာင္စိတ္ကိုေမၾး (သုိ့မဟုတ္)
တည္ဳကည္ရဲရင့္စၾာဴဖင့္ ေပးဳကပၝစို့ ကန္ႚကၾက္မဲ
တူေမာင္ညိႂ

ဧ႓ပီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ေန့ရက္ကား နီးသည္ထက္နီးလာခဲ့ဴပီ။ ရက္သတၨပတ္ ၂ ခန့္ေလာက္သာ လိုေတာ့သည္။

(နအဖ)စစ္အစိုးရသည္ ဟန္ပင္မေဆာင္နုိင္ေတာ့ဴပီ။ ညစ္နည္းေပၝင္းအေထာင္အေသာင္းဴဖင့္ ညစ္ပတ္ေနသည္၊ အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁေတၾမရပ္မနားလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သားမဵား၊ ၀န္ထမ္းမဵားကို ေထာက္ခံမဲေပးေစရန္ အတင္းအကဵပ္ ဖိအားေတၾေပးေနသည္။ ႒ကံ့ဖၾံ့အဖၾဲႚ၀င္မဵားအားလုံးက ေထာက္ခံမဲသာေပးရမည္ ဟုလည္း သၾက္သၾက္ကေလး ၀ၝဒဴဖန့္ေနသည္။ စစ္အစုိးရ၀န္႒ကီးမဵားဴဖစ္ဳကသည့္ ဗိုလ္ေဌးဦး၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဗုိလ္သိန္းေဇာ္၊ ဗိုလ္ေဇာ္မင္း တုိ့သည္ ေထာက္ခံမဲရေရး နယ္လႀည့္စည္းရံုးေနဳကရသည္။ ေကဵးရၾာလူထုကို လက္တစ္လံုးဴခား လႀည့္ဴဖားလိမ္ညာေနဳကသည္။ ‘ေနာက္ထပ္ ၁၈ နႀစ္ စစ္အစိုးရအုပ္စိုးတာ မခံခဵင္လ႖င္ ေထာက္ခံမဲေပးဳက’ တဲ့။
ထိုသုိ့ လႀည့္ဴဖားလိမ္ညာမႁမဵားကို ယံုမႀတ္မႀား၍ ေထာက္ခံမဲေပးဳကမည္ဆိုလ႖င္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ထာ၀စဥ္စိုးမုိး အုပ္ခဵႂပ္တာကို ခံဳကရမည္။ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ တရား၀င္ဴဖစ္သၾားလိမ့္မည္။ တုိင္းဴပည္၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို စစ္အုပ္စုက ထာ၀စဥ္ လက္၀ၝး႒ကီးအုပ္ထားေပေတာ့မည္။ တုိင္းဴပည္၏ စီးပၾားေရးအသက္ေသၾးေဳကာမႀန္သမ႖၊ ဓနဥစၤာမႀန္သမ႖ ထင္သလို ခဵယ္လႀယ္ အပုိင္စီး သိမ္းပိုက္ယူငင္ေပေတာ့မည္။
သို့အတၾက္ (နအဖ)စစ္အစုိးရ ၀န္႒ကီးမဵား လႀည့္ဴဖားစည္းရံုးေနသလို၊ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ဴမင္သံဳကားမဵားတၾင္ ေထာက္ခံမဲေပးေရးအတၾက္ လိမ္ညာေနမႁမဵားကို ယံုမႀတ္ဴပီး ေထာက္ခံမဲေပး၍လံုး၀မဴဖစ္ပၝ။
ယံုမႀတ္၍ ေထာက္ခံမဲေပးလုိက္လ႖င္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ တရား၀င္ဴဖစ္သၾားပၝလိမ့္မည္။
သုိ့ပၝ၍ ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ မဲရံုသၾားဴပီး ဳကက္ေဴခခတ္၍ ဆန့္ကဵင္မဲေပးဳကရမည္။
ယင္းသည္ ယေန့ကာလ၏ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ဆန့္ကဵင္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ နႀစ္၂၀ နီးပၝး ခံစားလာခဲ့ရသည္မဵားကုိ ဳကက္ေဴခခတ္၍ ဆန့္ကဵင္မဲေပးဴခင္းဴဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တုိက္ပၾဲ၀င္ဳကရမည္။ အဴခားနည္းလမ္းမရႀိပၝ။
ဘယ္သူေတၾ ဘာပဲေဴပာေနပၝေစ။ ဘယ္လိုပဲ လႀည့္ဖဵားေနပၝေစ။ ဴခိမ္းေဴခာက္ေနပၝေစ။ အဳကမ္းဖက္ဖိနႀိပ္ေနပၝေစ။ တည္ဳကည္ရဲရင့္စၾာဴဖင့္ ေပးဳကပၝစို့ ကန့္ကၾက္မဲ။
တခဵႂိႚကေတာ့ (နအဖ)စစ္အစိုးရ၏ လိမ့္လံုးေဴခာက္လံုးေတၾကုိ ဳကားဴပီး စစ္မေရာက္ခင္ ဴမားကုန္ေနဳကသည္။
(နအဖ)စစ္အစိုးရက အဖက္ဖက္က ဴပင္ဆင္ထားသည္။ လူထုက ကန့္ကၾက္မဲေပးလို့ နုိင္လ႖င္ေတာင္မႀ (နအဖ)စစ္အစိုးရက ေဴပာင္းလဲမႀာမဟုတ္ဘူးဟု ဆိုသူက ဆုိသည္။ (နအဖ)စစ္အစိုးရက နုိင္လ႖င္လည္းနုိင္ရမည္၊ ရႁံးလ႖င္လည္းနုိင္ရမည္ ဟု ဴခိမ္းေဴခာက္ထားသည္၊ သို့အတၾက္ ကန့္ကၾက္မဲေပးလည္း (နအဖ)စစ္အစုိးရက ကန့္ကၾက္မဲေတၾကို ေထာက္ခံမဲအဴဖစ္ ေဴပာင္းပစ္ လိမ့္မည္ဟု ေဴပာသူကေဴပာဳကသည္။ တခဵႂိႚကလည္း ဆႎၬခံယူပၾဲလၾန္ကာလအေဴခအေနဆိုသည္ကို တၾက္ခဵက္ေနဳကသည္။ တခဵႂိႚက အဆိုးဴမင္ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္၊ တခဵႂိႚက အေကာင္းဴမင္ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ စသဴဖင့္ အေရာေရာအေထၾးေထၾး။ စဥ္းစားစရာရႀိတာကိုေတာ့ စဥ္းစားဳကရမည္သာဴဖစ္သည္။ ဴပင္ဆင္သင့္တာကိုလည္း ဴပင္ဆင္ဳကရမည္သာဴဖစ္သည္။
ရုိးရုိးေဴပာရလ႖င္ ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးဴခင္းဴဖင့္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို အကုန္အစင္ဖယ္ရႀားနုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပၝ။ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္သည္ က႗န္ေတာ္တုိ့ တုိင္းဴပည္အတၾက္ အ႒ကီးမားဆံုးေသာ ဆူးေဴငာင့္ခလုပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ ယင္းကို အကုန္အစင္ တူးထုတ္ပစ္ရမည္သာ ဴဖစ္သည္။ ထိုသုိ့ အကုန္အစင္ တူးထုတ္ပစ္နုိင္မႀ က႗န္ေတာ္တို့တုိင္းဴပည္အတၾက္ အေဴခအေနသစ္ အရုဏ္ဦးသည္ ဖူးပၾင့္ဆန္းတင့္လာနုိင္ပၝလိမ့္မည္။
ယခုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ ဳကက္ေဴခခတ္ ကန္ႚကၾက္မဲေပး၍ အနုိင္ယူလုိက္မည္ဆုိလ႖င္ (နအဖ)စစ္အစိုးရ လမ္းဴပေဴမပံုအဆင့္ (၄) ကို ဖဵက္ဆီးပစ္နုိင္ပၝလိမ့္မည္။ (နအဖ)စစ္အစုိးရ၏ လမ္းဴပေဴမပံု လံုး၀ပဵက္စီးသၾားမည္။ (နအဖ)စစ္အစုိးရ၏ နုိင္ငံေရးအာဏာ ထာ၀စဥ္ ခဵႂပ္ကိုင္ထားနုိင္ေရး စီမံကိန္း႒ကီး ပဵက္စီးသၾားေပလိမ့္မည္။ ထို့အဴပင္ က႗န္ေတာ္တုိ့ဴပည္သူမဵား၏ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္အေပၞ ခၝးသည္းရၾံမုန္းေနမႁကို နုိင္ငံတကာကလည္း ပို၍ ေလးစာ းအသိအမႀတ္ဴပႂလာပၝလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဳကက္ေဴခခတ္ကန္ႚကၾက္မဲေပးဴခင္းဴဖင့္ က႗န္ေတာ္တုိ့ ဴပည္သူမဵား ရရႀိလာမည့္ ေအာင္ပၾဲဴဖစ္ပၝသည္။ ယင္း ေအာင္ပၾဲကို ဴမင္ မည္။ ယင္းေအာင္ပၾဲကို ယူရဲရပၝမည္။
ဴပည္သူမဵားသည္ ထုိသုိ့ ကိုယ္တုိင္ တိုက္ပၾဲ၀င္ဴခင္းဴဖင့္ (ဴကက္ေဴခခတ္ကန့္ကၾက္မဲဴခင္းဴဖင့္) ရရႀိလာသည့္ တုိက္ပၾဲ၀င္စိတ္ဓာတ္၊ ေအာင္ပၾဲခံစိတ္ဓာတ္ဴဖင့္ တက္ဳကၾရၿင္လန္းေနေပလိမ့္မည္။ ထက္သန္ နိုးဳကားေနေပလိမ့္မည္။ လမ္းဴပေဴမပံုကို တုိက္ဖဵက္ပစ္နုိင္လိုက္ဴပီ ဆုိတဲ့ ေအာင္ပၾဲခံစိတ္ဓာတ္ဴဖင့္ ဴပည္သူမဵားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုဳကည္မႁဴဖင့္ နက္ရႁိင္းေနေစရမည္။
သို့မႀသာ ေရႀ့ဆက္ရမည့္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ အကုန္အစင္ တုိက္ဖဵက္ေရးကာလသစ္၊ အဆင့္သစ္တုိက္ပၾဲအတၾက္ အေဴခခံေကာင္းကို ရရႀိနုိင္ပၝလိမ့္မည္။ က႗န္ေတာ္တုိ့သည္ ထမင္းကိုတစ္လုပ္ဴခင္းစားသလုိ တုိက္ပၾဲကိုလည္း တစ္ပၾဲဴခင္း တုိက္ရပၝလိမ့္မည္။ ထိုသုိ့ တစ္ပၾဲဴခင္းတုိက္ပၾဲ၀င္ရာတၾင္ ေအာင္စိတ္ရႀိဖို့လိုသည္။ ေအာင္စိတ္ေမၾးေပးဖုိ့လိုသည္။ ႒ကိႂတင္အေလဵာ့ေပးေရး၊ အညံ့ခံ ဒူးေထာက္ေရး စိတ္ဓာတ္ အေတၾးအေခၞမဵားကို ရႀင္းရႀင္းဴပတ္ဴပတ္ ဖယ္ရႀားပစ္နုိင္ရမည္။
သို့ပၝ၍ ယခုကတည္းက ဴပည္သူလူထုကို ေအာင္စိတ္ေမၾးေပးထားနုိင္ဖို့ လိုအပ္ပၝသည္။ ကန့္ကၾက္မဲေပးလိုက္လည္း (နအဖ)စစ္အစိုးရက ေထာက္ခံမဲေတၾ လုပ္လုိက္မႀာပဲ၊ ကန့္ကၾက္မဲေပးလို့နုိင္လည္း စစ္အစုိးရရႀိေနဦးမႀာပဲ ဆိုသည့္ စုိးရိမ္ေဳကာင့္ကဵမႁမဵားဴဖင့္ ဴပည္သူလူထုကို မေတၾေ၀ေစသင့္ပၝ။
တကယ္ေတာ့ ေမလ ၁၀ ရက္ ဆႎၬခံယူပၾဲသည္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ အကုန္အစင္တုိက္ဖဵက္ေရး တိုက္ပၾဲစဥ္႒ကီးထဲက အဓိကကဵသည့္ ခံစစ္စခန္း႒ကီးတစ္ခုကို ဴဖိႂခဵတုိက္ပၾဲ၀င္ရဴခင္းပင္ မဟုတ္ပၝလား။ ေနာက္ဆံုးပိတ္တုိက္ပၾဲ မဟုတ္ေသးပၝဘူး။
ေနာက္ဆံုးပိတ္တုိက္ပၾဲအတၾက္ ေရၾးခဵယ္စရာနည္းလမ္းမႀန္သမ႖၊ ဴပင္ဆင္ထားနုိင္တာမႀန္သမ႖ အသင့္ဴပင္ဆင္ထားဖုိ့ လုိအပ္ပၝသည္။။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)