>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

May 3, 2008

>

မုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ရန္ကုန္ႎႀင့္ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး
ဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာန

ေမ ၃၊ ၂၀၀၈
(ညပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္)

မေနႚညတုန္းက ရန္ကုန္နဲႚ ဧရာ၀တီေဒသကုိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အ႒ကီးအကဵယ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သၾားတ့ဲအတၾက္၊ ေနာက္ဆုံးရရိႀတ့ဲ သတင္းေတၾအရ၊ ႓မိႂႚထဲမႀာ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾား႓ပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတၾ ႓ပိႂလဲကုန္တ့ဲအတၾက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾ၊ ဓာတ္အားေပးလုိင္းေတၾ ပဵက္ေနပၝတယ္။ အိမ္ေခၝင္မုိးေတၾ ဴပႂတ္ထၾက္ကုန္႓ပီးေတာ့ အင္တာနက္အဆက္အသၾယ္လည္း အခက္အခဲေတၾနဲႚ ေတၾႚေနရပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀအပ တဴခားေနရာေဒသက အပဵက္အစီးသတင္းေတၾကုိေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။
ရန္ကုန္မႀာ လူ ၃ ေယာက္ ေသဆုံးတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ေနေပမယ့္ အတည္ဴပႂခဵက္ေတၾကေတာ့ သီးဴခား မရရိႀေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကုိ ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ထားရ႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞအေဴခအေန ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လုိႚ အခုေနာက္ဆုံးသတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။

ဒီ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းအဴပင္ ပဲခူးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ဘက္အထိ ဴဖတ္သန္း တိုက္ခုိက္သၾားတယ္ ဆုိလုိႚ ဒီသတင္းအဴပည့္အစုံသိရေအာင္ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ဦးသန္းက စုံစမ္းေမးဴမန္းထားဴပီးဴပီဆုိေတာ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္က ပဵက္စီးဆုံးရႀႂံးတ့ဲအေဴခအေနကုိ ေဴပာဴပပၝဦး။
ဟုတ္က့ဲ။ ရန္ကုန္႓မိႂႚရဲႚအေဴခအေနက သိပ္ကုိ ဆုိး၀ၝးပၝတယ္ခင္ဗဵ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆုိး၀ၝးသလဲဆုိရင္ ယုဇနပလာဇာနားမႀာေနတ့ဲ ႓မိႂႚခံတစ္ဦးေဴပာဴပတာကုိပဲ နားေထာင္ဳကည့္ပၝဦး။
“အုိ၊ အေဴခအေနက အကုန္ စုတ္ဴပတ္သၾား႓ပီ။ အိမ္ေတၾေခၝင္မုိးေတၾလႀန္၊ ဒီမႀာ စေလာင္းေတၾ လၿင့္၊ ယုဇနပလာဇာဆုိ မႀန္ေတၾကဲၾ၊ လမ္းေပၞမႀာရိႀတ့ဲ ဆုိင္းဘုတ္ေတၾဆုိ ေလနဲႚလၿင့္ကုန္တာ အကုန္လုံး။ ဟုိ ယူအင္န္ဒီပီရုံးတုိႚဘာတုိႚ စေလာင္းေတၾ အကုန္လၿင့္ထၾက္ကုန္တာ။ ေနာက္ အိမ္ေတၾက အခု ဒီမႀာ မႀန္ေတၾကဲၾ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ လမ္းမမႀာ သူတုိႚ ေဳကာ္ဴငာဆုိင္းဘုတ္ေတၾ၊ အဲဒၝဆုိ အကုန္လၿင့္႓ပီး ႒ကဲေနတာပဲ၊ ပလဲေနတာပဲ။ ညက မုန္တုိင္းက ဟုိဒင္းကတည္းကစတာ၊ ၂နာရီေလာက္ကတည္းက။ အခုမနက္ ၇ နာရီ ၈ နာရီေလာက္အထိကုိ မရပ္ေသးဘူး။ အခုထက္ထိ နည္းနည္းတုိက္ေနတုန္း။ အေဴခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္၊ ရန္ကုန္ တ႓မိႂႚလုံးပဲခင္ဗဵ။ လာတ့ဲလူေတၾ ေဴပာတယ္ေလ၊ ကားေတၾ၊ သၾားတ့ဲလူေတၾ၊ ကေလးေတၾက၊ လူငယ္ေတၾက၊ လၿင့္ေနတ့ဲပစၤည္းေတၾ လုိက္ေကာက္ေနတ့ဲေကာင္ေလးေတၾ ေဴပာတယ္၊ တ႓မိႂႚလုံးပဲ သစ္ပင္ေတၾ လဲေနတယ္ တ့ဲ။ အခု ဘတ္စ္ကား မထၾက္ဘူး၊ ဘာကားမႀ မသၾားဘူး။ ကဵေနာ္တုိႚ ယုဇနပလာဇာဆုိ ကား ေရဴမႂပ္ေနတယ္။ မနက္ ၄နာရီ၊ ၅ နာရီေလာက္ကတည္း စ႓ပီး ခဵတာ မုိးေရာ ေလေရာ၊ ဟုိဒင္းဴပႂတာ၊ အကုန္လုံး ပၝခဵလာတာ။ အဲဒီမႀာ ပုိဆုိးေတာ့တာ။ ဒီ ဆုိင္းဘုတ္႒ကီးေတၾဆုိရင္ လူ ၇ ေယာက္ေလာက္ မ ရတ့ဲဟာက၊ ေလနဲႚ လၿင့္သၾားတာ။ အေပၞမႀာ ပဵံေနတာ။”

ဒၝက ယုဇနပလာဇာနားက အေဴခအေနပၝ။ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ၁၃၇ လမ္းနဲႚ မဂႆလာေစဵးအေဴခအေနက အေတာ္ေလးကုိဆုိးတယ္လုိႚ မဂႆလာေစဵးမႀာရိႀတ့ဲ ႓မိႂႚခံေတၾက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝေသးတယ္။
“၁၃၇ လမ္း အိမ္တစ္အိမ္ကေလ၊ အေပၞပုိင္းကုိ ဴပတ္ထၾက္သၾားတယ္။ လမ္းထဲမႀာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အေဴခအေနဆိုးဴပီး စုတ္ဴပတ္ထၾက္သၾားတယ္။”
“မဂႆလာေစဵးေရႀႚနားမႀာေတာ့ အမဵား႒ကီးပဲ ပဵက္တယ္၊ မဂႆလာေစဵးနဲႚ ဘဏ္နဲႚဳကားမႀာရိႀတ့ဲ အုတ္တံတုိင္းေတၾဆုိ ကဵႂိးကဵသၾားတယ္၊ ေတာက္ေလႀဵာက္ ကဵႂိးသၾားတယ္။ သၾပ္ေတၾ အကုန္ကၾာတာမဵားတယ္။ သံဇကာစေလာင္းေတၾ အကုန္လုံး ပဵက္သၾားတယ္။”
“အိမ္တုိင္းလုိလုိပၝပဲ၊ ေဒၝပုံ(႓မိႂႚနယ္)က သစ္ပင္ေတၾ ကုန္သၾားတယ္။ ေဒၝပုံအားကစားရုံက သၾပ္ေတၾ အကုန္လုံး ကုန္သၾားဴပီ။”
“ေလကလည္း တအားတုိက္တယ္ေလ။ သၾပ္ေတၾကလည္း လၿင့္ေနေတာ့ အိမ္ဴပင္ထၾက္ဖုိႚေတာင္ ေတာ္ေတာ္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းဆုိေတာ့ေလ၊ ထီးေတာင္ေဆာင္းလုိႚမရဘူး အဴပင္ထၾက္ရင္။ အခုမႀ လူေတၾက အဴပင္ထၾက္ဖုိႚ ဘာညာ ဴပင္တာ။ တမနက္လုံး အဴပင္ လုံး၀ထၾက္လုိႚ မရဘူး။”
႓မိႂႚရဲႚ ဆင္ေဴခဖုံးရပ္ကၾက္ေတၾမႀာ အပဵက္အစီးေတၾရိႀတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ ဖုန္းလုိင္းေတၾ ပဵက္ေနတာရယ္၊ ေရ႒ကီးေနတာရယ္၊ လုိင္းကားေတၾ ရပ္ထားရတာေဳကာင့္ သၾားလာေရးေတၾ ခက္ခဲေနလုိႚ မသိရေသးတာပၝ။
ေနာက္ သိရတာက ပဲခူး႓မိႂႚရဲႚ အေဴခအေနပၝ။ အဲဒီအေဳကာင္းကုိေတာ့ ပဲခူး႓မိႂႚခံတစ္ဦးက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္ခင္ဗဵ။
“ပဲခူးကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႚပတ္၀န္းကဵင္မႀာေတာ့ နည္းနည္း နည္းတယ္။ ဘူတာပုိင္း တစ္ခဵက္ေပၝ့၊ ဘူတာပုိင္း ဴပီးေတာ့ ရပ္ကၾက္ဘက္ေတၾေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္။ ကဵေနာ္ေတာ့ မသၾားဳကည့္ရေသးဘူး။ သစ္ပင္ေတၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ႓ပိႂလဲေနတာပၝ။ ပဲခူးတံတားပတ္၀န္းကဵင္မႀာရိႀတ့ဲ အိမ္တခဵႂိႚမႀာ ေခၝင္ေတၾ လႀန္တာရယ္၊ ေနာက္ ဘူတာပတ္၀န္းကဵင္က အိမ္ေတၾေပၝ့။ ဘူတာနားမႀာ အိမ္ေတၾ၊ Billboradေတၾ၊ ေဳကာ္ဴငာဆုိင္းဘုတ္႒ကီးေတၾေပၝ့။ အဲဒီေကာင္႒ကီးေတၾ လဲေနတာ။ မီးကေတာ့ ကဵေနာ္ ထင္ပၝတယ္၊ ေနာက္ ေလးငၝးရက္ေလာက္ေတာ့ လစ္သၾားမယ္နဲႚ တူတယ္။ ဓာတ္႒ကိႂးေတၾ ဘာေတၾ အကုန္လုံး ဴပတ္ကဵကုန္တယ္။ ရပ္ကၾက္ေတၾဘက္ကုိ ဆင္းတ့ဲဘက္မႀာဆုိရင္ ကုကႂိပင္ေတၾ လဲထားတာဆုိေတာ့ တခဵႂိႚလမ္းေတၾ ပိတ္ေနတယ္။ ပဲခူးအေနအထားကေတာ့ အေသအေပဵာက္ေတာ့ မရိႀေလာက္ဘူး ထင္တာပဲ။ အခုအခဵိန္ထိေတာ့ ဘာမႀ မဳကားေသးဘူး။ အခုမႀ နည္းနည္းေလး စဲရုံရိႀေသးတယ္ေလ။”
ဧရာ၀တီတုိင္း ပုသိမ္႓မိႂႚဘက္မႀာေတာ့ အေဴခအေန ပုိဆုိးတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။ အဲဒီသတင္းကုိေတာ့ မေနႚတုန္းကမႀ အာဏာပုိင္ေတၾ ဴပန္ခုိင္းလုိက္တ့ဲ ေခဵာင္းသာကမ္းစပ္ကလာတ့ဲလူေတၾအေဴပာအရ သိရတာပၝ။
ကရင္ဴပည္နယ္၊ မၾန္ဴပည္နယ္ဘက္မႀာလည္း ေရေတၾ အေတာ္႒ကီးေနတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ ေဒသခံေတၾေဴပာတာကေတာ့ ဒီလုိအဴဖစ္မဵႂိး အႎႀစ္ ၂၀ အတၾင္းမႀာ မရိႀခ့ဲဘူးလုိႚ ေဴပာဳကပၝတယ္။
စစ္အစုိးရကေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ဒီကေနႚ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ အစည္းအေ၀းကဵင္းပခ့ဲတယ္လုိႚ သူတုိႚ ရုပ္ဴမင္သံဳကားကေန ေဳကညာသၾားပၝတယ္။
(photos by DVB)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)