>မုန္တိုင္းသတင္းတုိထၾာ ၅

May 7, 2008

>

မုန္တိုင္းသတင္းတုိထၾာ ၅
ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေအဂဵင္စီမဵား

ေမ ၆၊ ၂၀၀၈

ႎိုင္ငံတကာက အကူအညီမဵား ပထမအသုတ္ အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိ ( ေအပီ၊ မိုးမခ)

ထိုင္းႎိုင္ငံ စစ္တပ္ရဲႚ စီ ၁၃၀ ေလယာဥ္ပဵံနဲႚ ေသာက္ေရသန္ႚမဵားအပၝအ၀င္ အကူအညီမဵား ပထမဦးဆုံး အသုတ္အေနနဲႚ ေရာက္လာပၝတယ္္။ စစ္သားမဵား၊ ရဲမဵားက လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ယူေနတာကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။

အဓိက အထိခုိက္ဆုံးေနရာဴဖစ္တဲ့ ကမ္းရိုးတန္းနဲႚ ဴမစ္၀က႗န္းေပၞေဒသေတၾကို ဘယ္လို ထိေရာက္ေအာင္ ကူညီမယ္ဆိုတာ မသိရေသးပၝဘူး။

လူဦးေရ ၆ သန္းခၾဲရႀိတဲ့ ရန္ကုန္မႀာ ေသာက္သုံးေရေတၾကုိ အ၀ိစိတၾင္းကေန ေရကန္ေတၾဆီသိုႚ တခၝသုံး ၂ ေသာင္းနဲႚ မီးစက္ကိုငႀားဴပီး ေရတင္သုံးရပၝတယ္။ မီးကလည္း မလာေသးပၝဘူး။ ေလာင္စာဆီ ဴပန္လည္ ဴဖန္ႚေ၀ေပးေပမယ့္ တန္းစီတာက တေနကုန္ဳကာပၝတယ္။ သိမ္ဳကီးေစဵးကုန္တိုက္ေတၾကို ညပိုင္းမႀာ လူေတၾက ေဖာက္ယူဖိုႚ ဳကိႂးစားခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ဒဂုန္ဗိလပ္ရည္နဲႚ ေရခဲစက္ကေတာ့ “ကုန္ဴပီ” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားရပၝတယ္။ အဴပင္မႀာေတာ့ ေစဵးေတၾ ဳကီးဴမႀင့္ေပမယ့္ ေစဵး၀ယ္လိုႚ ရေနေသးတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာရုပ္ဴမင္နဲႚ သတင္းေတၾ ဴပန္လည္ထုတ္လၿတ္ဴပီလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ အစိုးရက သတင္းေတၾမႀာ သူတိုႚ စစ္သားေတၾ ကူညီေနတာကို အဴမဲဴပသေနေပမယ့္ တကယ္တမ္းမႀာေတာ့ ဴမန္မာေတၾက ကိုယ့္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးဴပီး ရႀင္းလင္းေရးေတၾ လုပ္ေနရတာလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႚလမ္းေဳကာင္းေတၾအတၾက္ စစ္သားေတၾကို သုံးတာပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲအထိ သူတိုႚမလာပၝဘူး။ သူတိုႚ ဆင့္ေခၞလိုႚ ရပ္ကၾက္ကလူေတၾက လိုက္လံ ရႀင္းလင္းေရးေတၾ လုပ္ေပးရပၝတယ္လိုႚ မဵက္ဴမင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ လူထုမႀာ ဳကိႂတင္သတိေပးဴခင္း မရႀိဘဲနဲႚ မုန္တိုင္းကို ခၝးစီးခံလိုက္ရလိုႚ အဳကီးအကဵယ္ စိတ္ထိခိုက္ေနရတယ္၊ ဒၝကို ဘယ္လိုမႀ ေကဵလည္ေအာင္ ေဴဖရႀင္းလိုႚမရေတာ့ဘူးလိုႚ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကမာၲႚစားနပ္ရိကၡာ အဖၾဲႚဳကီးက ဴမန္မာဴပည္က အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ ၁ သန္းအတၾက္ ပထမဦးဆုံးအသုတ္ ရိကၡာ တန္ခဵိန္ ၈၀၀ ၀င္ေရာက္လာဴပီလိုႚ ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္လူဦးေရရဲႚ ၂၅ % – ၁၅ သန္း နည္းပးေနထိုင္တဲ့ တိုင္းပည္ရဲႚ ၅ % ေဒသအကယ္ စတုရန္း မိုင္ ၁ ေသာင္းေကာ္ဟာ မုန္တိုင္ဒဏ္ေဳကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ဴပီလိုႚ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ အဓိက ဆန္စပၝး တန္ခဵိန္ ၁၁ သန္း ႎႀစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ရာ ေဒသတခုလုံး ပဵက္စီးသၾားဴပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မုန္တိုင္းအဴပီး ေသာက္သုံးေရ မသန္ႚရႀင္းလိုႚ ေရက ကူးစက္မယ့္ ေရာဂၝမဵားကို ဳကိႂတင္ကာကၾယ္ႎိုင္ဖိုႚ၊ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁေပးႎိုင္ဖိုႚ အေရးဳကီးတယ္လိုႚ ကူညီသူမဵားက တိုက္တၾန္းေနပၝတယ္။

သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဆရာေတာ္မဵား ဴမန္မာဴပည္ေလေဘး ကူညီေရးအတၾက္ အလႀႃခံဳကမည္
ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက သံဃာေတာ္မဵား မတည္မည့္ ရန္ပုံေငၾပၾဲမဵားတၾင္ မိမိ၏ အႎုပညာ အသံကို လႀႃဴပီး လုပ္အားေပးမည္ဟု ကတိေပး

မိုးမခ၊ ေမ ၆၊ ၂၀၀၈။ ပစိဖိတ္အခဵိန္ ၁၄း၀၀

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး၊ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ နာယကဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသ၏ စဵာပနသိုႚ ဳကၾေရာက္လာဳကေသာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးပညာ၀ံသ၊ လန္ဒန္ေရာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရႎႀင့္တကၾေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဟန္းေတာ္မဵား စုံညီဳကလဵက္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵား၊ သံဃာေတာ္မဵား အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ႎိုင္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ဳကရန္ ဆုံးဴဖတ္ဳကေဳကာင္း ဳကားသိရသည္။

ဂီတအႎုပညာရႀင္ မာမာေအးကလည္း စဵာပနအခမ္းအနားသိုႚ သူတတ္စၾမ္းသမ႖ဂီတဴဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ဴပီးေနာက္ ဆရာေတာ္မဵားအားလုံးေရႀႚေမႀာက္ အသိေပး ေလဵာက္ထားရာတၾင္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵားတၾင္ ကဵင္းပမည့္ သံဃာေတာ္မဵား၏ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ အလႀႃခံသည့္ ရန္ပုံေငၾပၾဲမဵားတၾင္ မိမိ၏ ဂီတအႎုပညာအသံကို လႀႃဴပီး လုပ္အားေပးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ကတိေပးသၾားသည္ဟု ဆိုပၝသည္။

ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာဳကားရာတၾင္ လက္ရႀိ ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သားတိုႚမႀာ အစစ အရာရာ ဆုံးရႁံးနစ္နာ အားနည္းေနခဵိန္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဆရာသမားမဵားဴဖစ္ေသာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္းတိုႚ ဆုံးရႁံးရသည္သာမက ယခု ဴပည္သူတိုႚကိုယ္တိုင္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္တိုႚကိုပၝ ကပ္ေပၝင္းစုံဴဖင့္ ပဵက္စီးေနရဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ထိုႚေဳကာင့္ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ အာဇာနည္မဵား မႀာထားရစ္ေသာ ညီညၾတ္ေရးကို ယခုအခဵိန္မႀာ ထုတ္ေဖာ္ဴပသရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မိမိ တတ္စၾမ္းသမ႖ဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္ရန္မႀတပၝး ယခုအခဵိန္တၾင္ အခဵင္းမဵားေနစရာ မရႀိေဳကာင္း၊ သိုႚပၝ၍ သံဃာေတာ္မဵားကို မိမိ ပန္ဳကားခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားပၝသည္။

အေမရိကန္အစိုးရအကူအညီ ေဒၞလာ ၃ သန္းအထ္ိ တိုးဴမႀင့္လိုက္ဴပီ (ေအပီ၊ ပစိဖိတ္အခဵိန္ ၁၃း၀၀ နာရီ)

ရန္ကုန္ရႀိ အေမရိကန္သံရုံးမႀတဆင့္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၂ သိန္းခၾဲဖိုး ရႀိ အကူအညီမဵား ေပးအပ္ရန္ တနလာႆေနႚက ထုတ္ဴပန္အဴပီး ယေနႚတၾင္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၃ သန္းအထိ အကူအညီေပးရန္ သမတက ဆင့္ဆိုလိုက္သည္။ ထိုင္းအေဴခစိုက္ေနသည့္ USAID အဖၾဲႚ၏ စီမံခန္ႚခၾဲမႁမဵားႎႀင့္ ထိုအကူအညီကို ေ၀ဴခမ္းမည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ကူညီမႁ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအားလည္း ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာမဵား အဴမန္ထုတ္ေပးပၝရန္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကို အေမရိကန္အစိုးရက ေတာင္းဆုိထားသည္။

ဴမန္မာဴပည္ေလေဘး ကူညီရန္ အေမရိကန္စစ္သေဘာႆ လက္တကမ္းမႀာေရာက္ (AFP)

အေမရိကန္၊ ၀ၝရႀင္တန္၊ ပင္တဂၾန္စစ္ဌာနခဵႂပ္အဆိုအရ ေရတပ္သေဘာႆအုပ္စု တစု ထိုင္းႎိုင္ငံေရပိုင္နက္အတၾင္း ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္ ၄ ရက္ခရီးအကၾာမႀာ အကူအညီေပးရန္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနဴပီ ဴဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ USS Essex ေရေဳကာင္းခဵီ၊ ကမ္းတက္ စစ္ဆင္ေရး သေဘာႆဦးေဆာင္ဴပီး ရဟတ္ယာဥ္ ၂၃ စီး၊ ကမ္းတက္ယာဥ္ ၃ စီး၊ စစ္သည္ ၁၈၀၀ ပၝ၀င္တဲ့ အဖၾဲႚသည္ သူတိုႚခဵည္း စားသုံးရန္ ရိကၡာ ရက္ ၃၀ စာႎႀင့္ အသင့္ရႀိေနသည္။

ဴမစ္၀က႗န္းေပၞေဒသသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ လမ္းပန္းမဵား ဴပတ္ေတာက္ေနရာ ရဟတ္ယာဥ္မဵား၊ ကမ္းတက္ေမာ္ေတာ္မဵားဴဖင့္သာ ထုိေနရာမဵားကို ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရး ဴပႂလုပ္ႎိုင္မည္ ဴဖစ္သည္။ အေမရိကန္ စစ္သားမဵားသည္ ေသာက္သုံးေရ ရရႀိေရး၊ ေရသန္ႚစင္ဴပႂဴပင္ေရးလုပ္ငန္းမဵားအတၾက္ ေလ့ကဵင့္ေပးဴပီး ဴဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ သမတက အကူအညီေတာင္းဆိုလာပၝက အသင့္ကူညီရန္ အမိန္ႚေပးဴပီးဴဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ႎိုင္ငံတကာရႀိ ကူညီမႁအဖၾဲႚအစည္းမဵားက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ အလႀႃခံေနဴပီ (ေအပီ၊ ပစိဖတ္အခဵိန္ ၁၁း၀၀)

ေအပီက ထုတ္ပန္ေသာ သတင္းအရ အလႃခံေနေသာ အဖဲႚအစည္း စာရင္းမားကို အစီအစဥ္အတုိင္း ထုတ္ပန္ထားသည္ကို ေတႚရသည္။

http://news.yahoo.com/s/ap/20080506/ap_on_re_as/myanmar_cyclone_aid_glance_1

ဴမန္မာ့ေလေဘး ႎိုင္ငံတကာအကူပမာဏ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၅ သန္း ေကဵာ္ရႀိဴပီ၊ တရုတ္အစိုးရက ၁ သန္း၊ ဥေရာပသမဂၢ ၃ သန္း ဟု ဆို၊ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကာလကို ၂ ႎႀစ္ဟု ခန္ႚမႀန္းထား
မိုးမခ – (ေမ ၆၊ ၂၀၀၈ ၊ မနက္ ၉း၀၀၊ ပစိဖိတ္အခဵိန္)

ႎိုင္ငံတကာက အစိုးရအဖၾဲႚမဵားက ဴမန္မာဴပည္ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးႎႀင့္ ေနရာခဵထားေရးအတၾက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ကတိဴပႂလိုက္ေသာ အကူအညီမဵားရဲႚ ေငၾေဳကးပမာဏမႀာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၅ သန္းေကဵာ္သၾားဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဳကားရသည္။

သတင္စာမဵား အဆိုအရ –
ဥေရာပ သမဂၢ – ၃ သန္း
တရုတ္အစိုးရ – ၁ သန္း
ထိိုင္းအစိုးရ – ၄ သိန္း
ဂဵပန္ အစိုးရ – ၃ သိန္း
စကႆာပူ အစိုးရ – ၂ သိန္း
အေမရိကန္ အစုိးရ – ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း
ေတာင္ကိုရီးယား – ၁ သိန္း – ေတၾႚရႀိရသည္။

အိႎၬိယႎႀင့္ ဘဂႆလားတိုႚက စားနပ္ရိကၡာမဵား ေပးပိုႚလိုက္ဴပီဴဖစ္သည္။ အာရႀႎိုင္ငံမဵား ဆီကလည္း အထက္ပၝ ပမာဏႎႀင့္ညီေသာ အကူအညီမဵား ပိုႚေဆာင္ေနဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း ဆိုသည္။ ယခင္က ဴမန္မာဴပည္ ေလေဘးဒဏ္ကို ၂ လဳကာ ကုသရမည္ဟု ခန္ႚမႀန္းခဲ့ရာ၊ ယခုအခၝ ၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ ဳကာေအာင္ ဴပန္လည္ ကုစားဳကရလိမ့္မည္ဟု ေထာက္ပံ့ေရးအဖၾဲႚမဵားက ဆိုသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္