>ရာဇ – ေရၿတံခၝး႒ကီး ဖၾင့္ပၝဦး

May 21, 2008

>


Displaced Storm Victims seen in the open queue for food donation

ေရၿတံခၝး႒ကီး ဖၾင့္ပၝဦး
(ဘုိကေလးက အတိဒုကၡေရာက္ေနသူမဵား)

ရာဇ

ေမ ၂၁၊ ၂၀၀၈

လၾန္ခဲ့တဲ့ တလေကဵာ္က လူေလာက္အရၾယ္ရႀိတဲ့ လဒ႒ကီး ၂ ေကာင္ ဴမိႂႛကိုလာနားသၾားခဲ့တဲ့ အတိတ္နိမိတ္ရႀိခဲ့တဲ့ အတိတ္နိမိတ္ရႀိခဲ့တဲ့ ဘိုကေလးဴမႂိႛဟာ ဴမစ္၀က႗န္းေပၞေဒသေအာက္ဖက္ပိုင္းက အ႒ကီးဆံုးဴမႂိႛေတၾထဲက ဴမႂိႛတဴမႂိႛဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုေတာ့ ေမလ ၂ ရက္ေနႛက နာဂစ္မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဴမႂိႛရဲႛ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းခန္ႛဟာ ဴပိႂကဵပဵက္စီးေနပၝတယ္။

ဴမႂိႛရဲႛအဓိကကဵတဲ့ ကမ္းနားလမ္းတေလ႖ာက္မႀာေတာ့ ခိုကိုးရာမဲ့ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾဟာ သူႛအစုနဲႛသူ သၾားလာေနဳကပၝတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ ေနထိုင္ခၾင့္မရတဲ့အတၾက္ ထၾက္ခၾာလာခဲ့ ဳကသူေတၾဴဖစ္႓ပီး ဘယ္ဆီကိုသၾားရမႀန္းမသိ ခိုနားစရာေနရာကလည္း မရႀိတာေဳကာင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ သိပ္မထိလုိက္တဲ့ အနီးအနားက ေဆၾမဵႂိးေတၾရႀိတဲ့ ေဒသေတၾဆီကို သၾားႎိုင္ဖိုႛ ခရီးႎႀင္ေနဳကတာပၝ။

မုန္တိုင္းဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းအကူအညီေတၾ ေနာက္ကဵရဴခင္းရဲႛ ေနာက္ကၾယ္က ထည့္သၾင္း စဥ္းစားရမယ့္ အေရး႒ကီးတဲ့ အခဵက္ကေတာ့ မုန္တိုင္းဒဏ္ အဴပင္းထန္ဆံုး ခံခဲ့ရတဲ့ ဘိုကေလးဴမႂိႛနယ္ အတၾင္းက စက္ဆန္း၊ စက္စု ဒိုင္နယ္ေတၾဟာ ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လႀန္ေရးစတင္ခဲ့ ေနရာေတၾဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ပၝပဲ။ အဲဒီကာလကလည္း ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္က မတန္မဆ လက္နက္႒ကီးေတၾ၊ ေလယာဥ္ေတၾ အသံုးဴပႂ႓ပီး ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့ပၝတယ္။ ရၾာသား ၃ ေထာင္ ေကဵာ္ကိုလည္း ႎႀစ္႒ကီးဴပစ္ဒဏ္ေတၾခဵ႓ပီး ႎိုင္ငံအႎႀံႛက ေထာင္ေတၾဆီ ပိုႛေဆာင္ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီလို အ႓ငိႂးအေတးေတၾနဲႛ ယခုလို ဳကံႂလာတဲ့ သဘာ၀ေဘးဒုကၡခံ ေဒသေတၾအေပၞ ဴမန္မာစစ္ တပ္က မႀတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ပစ္ပယ္ထားတဲ့ နည္းနဲႛ အေရးယူတာလိုႛ ယံုဳကည္ဳကတဲ့ ေဒသခံေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိေနပၝတယ္။ အသက္ ၅၀ ေကဵာ္ အရၾယ္ ဘိုကေလး ေဒသခံလူ႒ကီး တဦးက

“မုန္တိုင္းအထိဆံုး ေဒသက စက္ေသနတ္စာ မိခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာေတၾေလ၊ သူတိုႛ သိပ္မုန္းတဲ့ရၾာေတၾေပၝ့၊ မႀတ္ေလာက္ေအာင္ ႎႀစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ပစ္ထားလိုက္လိုႛ ေဴပာတယ္ဳကားတယ္”

လိုႛ ေဴပာဴပပၝ တယ္။

အစိုးရရဲႛ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႛအစည္းေတၾရဲႛ လုပ္ေဆာင္ေနပံုေတၾကလည္း အင္မတန္ ေအးတိ ေအးစက္ႎိုင္လႀ႓ပီး ခံစားခဵက္မဲ့ မဵက္ႎႀာေတၾနဲႛလုပ္ေဆာင္ေနဳကတာလည္း အထင္းသားဴမင္ေတၾႛေနရ ပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ ပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ ဘုိကေလးရဲႛေတာင္ပိုင္းက ရဲစခန္းဴပိႂပဵက္သၾားတဲ့ ေဒသ ကို ယာယီ ပိတ္ဆိုႛထား႓ပီး မိခင္ႎႀင့္ ကေလးေစာင့္ေရႀာက္ေရးရံုးအတၾင္း ဴပည့္လ႖ံသၾားတဲ့ ဆန္အိတ္ ေတၾကို ပညာေရးေကာလိပ္အေဆာက္အအံုေတၾဆီ ခပ္သုတ္သုတ္ ေရၿႛေဴပာင္းေနတာလည္း ေတၾႛရ ပၝတယ္။

Burmese Storm Victims still waiting on the streets for shelter and food

ဘိုကေလးဴမိႂႚေပၞက ဒုကၡသည္စခန္းအဴဖစ္ ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တဲ့ အလက ၁ နဲႛ အထက ၁ စခန္းေတၾက ဒုကၡသည္ ၂ ေသာင္းေကဵာ္ကို မအူပင္ဴမႂိႛကို ေရၿႛေဴပာင္းခဲ့အ႓ပီးမႀာ အဲဒီစခန္းေတၾကို ပိတ္ လိုက္ပၝတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾဟာ မအူပင္ဴမႂိႛအထိ အလႀမ္းကၾာတဲ့ေနရာကို မလုိက္ခဵင္ဳကေပမယ့္ အခဵႂိႛကေတာ့ စားစရာ ေနစရာမရႀိလိုႛ မဴငင္းဆန္ႎိုင္ဘဲ ပၝသၾားဳကပၝတယ္။

တခဵႂိႛေတၾကေတာ့ ဒီစခန္းမႀာပဲ ဆက္ေနလိုဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္လည္း ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႛဖိႂးေရး အမႀတ္ ၃ ရပ္ကၾက္တာ၀န္ခံ ကိုမဵႂိး၀င္းဆိုသူနဲႛ ဗိုလ္႒ကီးမင္းလၾင္းဆိုသူတိုႛက မအူပင္ မလိုက္ခဵင္တဲ့ ဒုကၡသည္မဵား ကို ရိုင္းရိုင္းစုိင္းစိုင္း ဆဲဆိုေမာင္းႎႀင္ထုတ္ခဲ့တယ္လိုႛ ေဒသခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

“ဒုကၡသည္စခန္းက ဆရာ ဆရာမ႒ကီးေတၾလည္း ဘာမႀ မတတ္ႎိုင္ဘူး။ ဒုကၡသည္ေတၾမႀာ ေနစရာမရႀိလိုႛ ကမ္းနားလမ္းေပၞမႀာ ေလ႖ာက္သၾားေနဳကတာ အမဵား႒ကီးပဲ”

ဒုကၡသည္စခန္းက လက္မခံလိုႛ ထၾက္ခၾာလာခဲ့ရတဲ့ ဦးေအာင္ဴမင့္ ၄၉ ႎႀစ္ဟာ ႒ကိမ္ေခဵာင္း႒ကီး ရၾာကဴဖစ္႓ပီး သားသမီး ၄ ဦး ညီမ ၂ ေယာက္နဲႛ ေယာကၡမ ၁ ေယာက္ ဆံုးပၝးခဲ့ရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုကၡ သည္စခန္းမႀာ ၄ ရက္ေလာက္ေနခၾင့္ရခဲ့႓ပီး မအူပင္ကို မလိုက္ပၝခဵင္လိုႛ ေဆၾမဵႂိးေတၾရႀိတဲ့ ေမာ္က႗န္းကို ေခတၨသၾားခိုဖိုႛ ဴမစ္ဴပင္ဆီကို ေငးေမ႖ာ္ရင္း စက္ေလႀကံႂကို ေစာင့္ဆိုင္းလ႖က္ ရႀိပၝတယ္။

“မအူပင္က အေ၀း႒ကီးေလ၊ ဘယ္လိုက္ႎိုင္ပၝ့မလဲ၊ ကိုယ္က လယ္သမား၊ ကိုယ့္ရၾာကိုယ္ဴပန္႓ပီး လယ္လုပ္ႎိုင္ဖိုႛ စီစဥ္ရဦးမႀာ လယ္လုပ္မႀ ထမင္းစားရတာ၊ ဒီမႀာ မေနရဘူးဆိုေတာ့လည္း ဘယ္တတ္ ႎိုင္ပၝ့မလဲ၊ ရၾာမႀာကလည္း စားစရာမရႀိ ေသာက္စရာေရ မရႀိ၊ ခဏေတာ့ ေမာ္က႗န္းဘက္က ေဆၾမဵႂိးေတၾဆီ ခဏသၾားေနရင္း ေစာင့္ဳကည့္ရမႀာပဲ”

လိုႛေဴပာဴပပၝတယ္။

သူႛရဲႛမဵက္လံုးေတၾက အင္မတန္ ရဲရင့္႓ပီး လက္ေတၾႛကဵကဵ ဘ၀ကိုဴဖတ္သန္းခဲ့သူအဴဖစ္ သက္ေသဴပလ႖က္ရႀိပၝတယ္။ သိပ္႓ပီးထူးဆန္းတဲ့ ကိစၤေတၾလည္း မဟုတ္သလိုသေဘာထားႎိုင္႓ပီး အေလဵာ့မေပးဘဲ တေနႛရၾာကို ဴပန္႓ပီး လယ္ဴပန္လုပ္ဖိုႛ ယံုဳကည္ထက္သန္မႁကိုလည္း ေတၾႛဴမင္ရပၝ တယ္။ မဵက္ရည္တခဵက္မ၀ဲဘဲ အခုလို ကမ္းနားမႀာ စက္ေလႀကံႂရႀာဖိုႛ ေလ႖ာက္လႀမ္းလာတဲ့ ေဴခလႀမ္း ေတၾက ေနာက္က အေဴပးလိုက္လာတဲ့ မိုးစက္ေတၾလို သၾက္လက္ခိုင္မာတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

အားကိုးဖိုႛ ကဵန္တဲ့ လူပဵႂိေပၝက္အရၾယ္ သားတေယာက္ကိုလည္း ခပ္တင္းတင္းဳကည့္႓ပီး ေသၾးရင္းသားရင္းမဲ့သၾား တဲ့ တူမတေယာက္ကိုလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ေတၾႛခဲ့ရလိုႛ ေခၞလာခဲ့႓ပီး ရႀိတဲ့လူစုနဲႛ ဘ၀သစ္ကို ခဵီတက္ဖိုႛ အားမာန္ေတၾအဴပည့္နဲႛ ေတၾႛရပၝတယ္။

Burmese monasteries considered informal place for storm refugees in the neighborhood of storm hit delta

သက္ေတာ္ ၃၅ ႎႀစ္ပဲရႀိေသးတဲ့ မဂၢင္ရိပ္သာေကဵာင္းဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ ဦးအိ႑ႎၬာစာရ ကေတာ့ သူႛေကဵာင္းမႀာ အေစာပိုင္းက ဒုကၡသည္ ၈၀၀ ေကဵာ္ရႀိခဲ့ရာက ယခု ၅၈၅ ေယာက္ပဲရႀိေတာ့ တယ္။ မေနႛမနက္က မအူပင္ပုိႛဖိုႛဆို႓ပီး လူ ၂၀၀ ေကဵာ္ကို တပ္က ကားေတၾနဲႛ လာေခၞသၾားတယ္ လိုႛ စိတ္ပဵက္အားငယ္စၾာ ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ကဵႂပ္တိုႛကေတာ့ သူတိုႛနဲႛလည္း ထိပ္တိုက္မေတၾႛခဵင္ဘူး။ လိုက္ခဵင္လည္းလိုက္ မလိုက္ခဵင္ လည္းေန ကဵန္တဲ့သူ ကဵႂပ္တိုႛရႀိတာနဲႛ ေက႗းထားမႀာပဲ။ မေနႛက လာေခၞတာေတာ့ လူ ၂၀၀ ပၝသၾား တယ္”

လိုႛ လာေရာက္လႀႃဒၝန္းေနတဲ့ ပစၤည္းေတၾကို လက္ခံရင္း အလုပ္ရႁပ္ေနတဲ့ဳကားက ရႀင္းဴပေတာ္ မူပၝတယ္။

A Burmese Monastery hit by the storm seen roofless still a safe shelter for Burmese around

ဘိုကေလးမိႛႂေပၞက အမိုးမရႀိတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမဵားရဲႛ ေဴမညီထပ္မႀာ မိုးမလံုေပမယ့္ အရိပ္ ခိုစရာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾအဴဖစ္ ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ မုန္တိုင္းနဲႛအတူ ပၝလာတဲ့ ေရနဲႛအတူ ေမဵာ ပၝပဵက္စီးသၾားလိုႛ တုတ္တိုေတာင္မကဵန္တဲ့ ဒိုင္နယ္ ၁၈ ခုက ေကဵးရၾာေပၝင္း ၄၀ ေကဵာ္မႀာ ေနစရာ စားစရာမရႀိလိုႛ မိႛႂေပၞတက္လာဳကတဲ့ အသက္မေသ ကဵန္ရစ္သူမဵားအတၾက္ကေတာ့ ေခတၨနားခိုစရာ စခန္းတေထာက္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဘုိကေလးဴမႂိႛနယ္အတၾင္း ဒိုင္နယ္ေပၝင္း ၇၆ ခုအထိရႀိ႓ပီး တဒိုင္နယ္မႀာ ေကဵးရၾာ ၁၀ ရၾာက ရၾာ ၄၀ အထိ ဖၾဲႛစည္းတည္ရႀိတဲ့ ဒီေဒသအတၾက္ ဘိုကေလးဴမႂိႛဟာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာ ဴမႂိႛဴဖစ္သလို ယခုလို ဒုကၡဳကံႂရခဵိန္မႀာလည္း မႀီခိုအားထားစရာဴမႂိႛိႛ ဴဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုဳကည္ခဵက္နဲႛ တိမ္း ေမႀာက္ပဵက္စီးသၾားခဲ့တဲ့ စက္ေလႀေတၾ၊ ပဲ့ေထာင္ေတၾကို အဴမန္ဴပန္လည္ဴပႂဴပင္႓ပီး အားကိုးတ႒ကီး အေရာက္လာခဲ့တာဴဖစ္ေပမယ့္ ဴမႂိႛပဵက္ေနလိုႛဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္နဲႛ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကို အေဴခ တကဵ ဖၾင့္လႀစ္ဴခင္းမရႀိဘဲ အာဏာပိုင္ေတၾရဲႛအမိန္ႛနဲႛ ကဵႂိက္လတ္နဲႛ မအူပင္ေဒသေတၾဆီ အတင္းအဳကပ္ ေရၿႛေဴပာင္းပိုႛေဆာင္ခံခဲ့ဳကရပၝတယ္။

ဘိုကေလးဴမႂိႛရဲႛ အဆင္းရဲဆံုး ရပ္ကၾက္အမႀတ္ ၆ ထဲက ေဆၾနီးမဵႂိးစပ္မဵားရဲႛ အိမ္အပဵက္မႀာ ကပ္ေနေနရတဲ့ ကေလး ၄ ေယာက္မိခင္ မခဵႂိမာ ၂၇ ႎႀစ္က

“ကဵမတိုႛဆို မအူပင္ မလိုက္ရင္ သၾားဳကလိုႛေမာင္းထုတ္လိုႛ အ၀တ္တထည္ကိုယ္တခုနဲႛ ထၾက္ ေဴပးလာခဲ့ရတာ …”

လိုႛ စိတ္နာနာနဲႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ထံုးစံအတိုင္း အမဂႆလာသတင္းေတၾဆို လက္မခံႎိုင္တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ ပဵက္ေနတဲ့ ဴမႂိႛကို ဴပန္ လည္ေကာင္းမၾန္ေန႓ပီလိုႛ လိမ္ညာႎိုင္ဖိုႛ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ဴမႂိႛခံလူ အမဵားေရႀႛမႀာ မဵက္ႎႀာေဴပာင္ ေဴပာင္နဲႛ လုပ္ေဆာင္ေနဳကတာကိုလည္း ေတၾႛရပၝတယ္။

Displaced Children seen together at one shelter

ထူးထေရးဒင္းနဲႛ အဲပုဂံတိုႛရဲႛ သူေဌး ဦးေတဇနဲႛ အေပၝင္းအပၝေတၾက ဴမႂိႛပဵက္အတၾင္းမႀာ ေလေအးစက္တပ္ မႀန္လံုကားမဵားအတၾင္းက ဴမႂိႛကို လႀည့္ပတ္ေမာင္းႎႀင္ဳကည့္ရႁေန႓ပီး ဓမၳာရံုကို သၾပ္မိုး ဖိုႛ စိုင္းဴပင္းေနဳကသလို အာဏာပိုင္မဵားကလည္း ဘိုကေလးဴမႂိႛရဲႛ တတိယ လမ္းမ႒ကီးေအာက္ပိုင္းက ထီးထီး႒ကီး အမိုးမရႀိ ကဵန္ခဲ့တဲ့ လူေနအိမ္တဒၝဇင္ေလာက္ကို ကၾက္ကၾက္ေလး ေရၾးခဵယ္႓ပီး သၾပ္ဴပား ေတၾ တအိမ္ကို အခဵပ္ ၁၀၀ ေကဵာ္ေကဵာ္ ၂၀၀ အထိ ခဵေပးေနတာကိုလည္း ေတၾႛ ခဲ့ရပၝတယ္။

အိမ္႒ကီးအိမ္ေကာင္း အနည္းငယ္ကို ညတၾင္းခဵင္း မီးထၾန္း႓ပီး သၾပ္မိုးခိုင္းေနသလို အဲဒီ အိမ္တန္းေရႀႛက ဴမက္ခင္းဴပင္မႀာ ႎိုင္ငံဴခားကေပးတဲ့ ၁၀ ပတ္လည္ခန္ႛရႀိတဲ့ ရၾက္ဖဵင္တဲ ၁၀ တဲေကဵာ္ကို လည္း စစ္သားတေယာက္က လာဦးစီး႓ပီး အရပ္သား ၈ ေယာက္ခန္ႛနဲႛ အေရးေပၞတပ္ဆင္ေနဳကတာ ကို တဴမႂိႛလံုးက ဴမင္ေတၾႛေနဳကရပၝတယ္။

ဘယ္တုန္းကမႀ လူထုအေပၞ ေမတၨာ ေစတနာမထားတဲ့ စစ္အစိုးရဟာ ယေနႛအထိလည္း ထိ ေရာက္တဲ့ အကူအညီေတၾကို မေပးဘဲ နည္းမဵႂိးစံုနဲႛ ေရာက္လာတဲ့ ဆန္အိတ္ေတၾကိုလည္း ဓမၳာရံု နဲႛ ယာယီဂိုေထာင္ေတၾထဲမႀာ ထည့္သိမ္းထား႓ပီး အေပၞယံအဴပ လႀရံုသက္သက္ လုပ္ရပ္ေတၾကို ထံုးစံအတိုင္း ဴပရံုလုပ္ေနဳကတာ ရင္နာစရာေကာင္းလႀပၝတယ္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ဖိုႛဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ စခန္းေတၾထဲမႀာ လူထုနဲႛ ကင္းကၾာစၾာ ထိုင္ေန႓ပီး ခပ္ေအးေအး ႎိုင္သေလာက္သာလုပ္ေဆာင္ေနဳကတဲ့ စစ္အရာရႀိေတၾရဲႛ မဵက္ႎႀာရိပ္ဟာ အလၾယ္တကူ အကဲခတ္လိုႛရေလာက္ေအာင္ တင္းမာလႀပၝတယ္။

everyday life of storm refugees on the side of the streets


“ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ထမင္းေက႗းတာကလၾဲလိုႛ ဘာပစၤည္းမႀ မရပၝဘူး”

လိုႛ ႒ကိမ္းေခဵာင္း႒ကီး ရၾာသား ဦးေအာင္ဴမင့္ ၄၉ ႎႀစ္က ေဴပာပၝတယ္။

“တကယ္ဒုကၡေရာက္တဲ့သူေတၾ တကယ္ ဘာပစၤည္းမႀာ မရဘူး၊ အဆိုးဆံုး ဒုကၡသည္ေတၾက မရႀိေတာ့ဘူး၊ ဘယ္လိုက္ရႀာရမႀန္းကို မသိေတာ့ေအာင္ ထၾက္ေဴပးကုန္ဳက႓ပီ”

လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ကိႂးပမ္းေနသူ အမဵႂိးသားတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဘိုကေလးဴမႂိႛအ၀င္ လမ္းမတေလ႖ာက္က ရၾာကေလးေတၾေရႀႛမႀာေတာ့ ခရီးသၾားဟန္လၿဲ ကားတစီးေပၞက သၾပ္ တခဵပ္စီကို ေတၾႛရာလူေတၾ တန္းစီခိုင္း႓ပီး ေ၀ေပးေနတာကို ဓာတ္ပံုအရိုက္ခံေန တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္တေယာက္ကေတာ့ လူထုေမတၨာကိုခံယူ၊ ပီတိနဲႛပံႂးေနတဲ့ တဦးတည္းေသာလူသားအဴဖစ္ ရႀားရႀားပၝးပၝး ေတၾႛဴမင့္ခဲ့ရပၝတယ္။

လမ္းတေလ႖ာက္မႀာေတာ့ ရၾာထဲက မိန္းမ႒ကီး႒ကီး ငယ္ငယ္ အရၾယ္ စံုဟာ ထုိင္သူထိုင္ ထသူထနဲႛ သၾပ္ေ၀ေပးေနတာ ဘယ္သူႛအလႀည့္ထိ ေရာက္မလဲဆိုတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ အလဵဥ္းမရႀိဘဲ ေငးဳကည့္ရံုသက္သက္ ေငးဳကည့္ေနဳကပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾရင္ထဲက သိေနဳက႓ပီးသားဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္အလႀည့္ဆိုတာ ေရာက္ဖိုႛအေ၀း႒ကီး ဆိုတာကို သိေနဳကပၝတယ္။

ဒုကၡသည္ဆိုတာ ဘယ္လိုသတ္မႀတ္တာလဲ၊ ဒုကၡသည္ေတၾအေပၞ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ၊ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ဘာေတၾစီစဥ္ေပးသလဲဆိုတဲ့ ေမးခၾန္းေတၾကို မေမးတတ္တဲ့၊ မေမးခဲ့တဲ့ ဴပည္သူ ေတၾအတၾက္ကေတာ့ ကမၲာ့ ဆန္အထၾက္ဆံုးေဒသရဲႛ ဳကမ္းတမ္းတဲ့ ေကဵာက္ဳကမ္းလမ္းတခုေပၞမႀာ မဆံုးတဲ့ ခရီးကို ၀မ္းေဟာင္းေလာင္းနဲႛ ေလ႖ာက္ေနဳကပၝတယ္။

ကေလးတသိုက္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဴဖတ္ေမာင္းသၾားတဲ့ ပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္ကားတစင္း ေပၞက ပစ္ခဵသၾားတဲ့ ယံယံေခၝက္ဆၾဲေဴခာက္ သံုးေလးထုတ္ကို ကားအေနာက္က ေဴပးလိုက္ရင္း ၀ိုင္းလု ေကာက္ယူေနဳကပၝတယ္။

ကားလမ္းေဘးက ကေလးတေယာက္ကေတာ့

“သား ေနႛတိုင္းထမင္းစားရတယ္။ ေခၝက္ဆၾဲလည္းစားရတယ္။ ပိုက္ဆံလည္း ၂ ေထာင္ေကဵာ္႓ပီ”

လိုႛ ၀မ္းသာအားရ ေဴပာဴပပၝတယ္။

In Delta region of Burma, nearly 8 million people need help and aid to survive

ဒုကၡသည္စခန္းဆိုတာ ေနစရာမရႀိတဲ့လူေတၾအတၾက္သာ လိုအပ္တာပၝ။ ဒီကေလးမိသားစု အတၾက္ သံုးေပေလာက္ကဵယ္တဲ့ ဓနိတဲ့ေလး ရႀိပၝတယ္။ ဴမန္မာအစိုးရ ေပတံနဲႛတိုင္းရင္ ရၾာထဲေရ၀င္ ေနမႀန္းသိလိုႛ ကမ္းေဘးတဲ ေဆာက္ခၾင့္ေပးထားတာ နားလည္မႁနဲႛ ခၾင့္ဴပႂထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တတိယ လမ္းမ႒ကီးတေလ႖ာက္ ခပ္သုတ္သုတ္ ေလ႖ာက္လာေနတဲ့ ဒုကၡသည္တန္း တတန္းက သၾက္သၾက္လက္လက္ ခဵက္ခဵက္ခဵာခဵာရိႀတဲ့ အသက္ ၂၀ အရၾယ္ မ၀င္း၀င္းေလးကေတာ့

“ကဵမ အထက ၁ မႀာ စာရင္းေပးခဲ့႓ပီး႓ပီ၊ သူတိုႛက လက္ခံမယ္ဆိုလိုႛ ကဵမ ရၾာကလူေတၾကို ဴပန္ေခၞလာတာ၊ ထမင္းမစားခဲ့ဳကရေသးဘူး၊ ဟိုေရာက္မႀာ လက္မခံေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ဒုကၡပဲ၊ ရၾာလည္း ဴပန္လိုႛမဴဖစ္ဘူး။ ထၾက္ခဲ့႓ပီးမႀေတာ့ …”

လိုႛေဴပာရင္း ေရႀႛကသၾားႎႀႀင့္သူေတၾေနာက္ကို အေဴပးလိုက္သၾားပၝ ေတာ့တယ္။

ဘယ္အရာမႀ မေသခဵာတဲ့အေဴခအေနေတၾေအာက္မႀာ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾနဲႛ သုတ္သုတ္လႀမ္း ေနဳကတဲ့ လူ ၂၀ ခန္ႛအုပ္စုထဲမႀာ အားကိုးေလာက္စရာ ေယာကဵႆားတေယာက္မႀ မပၝေပမယ့္ ေခၝင္းေဆာင္စိတ္ဓာတ္နဲႛ ေရႀႛကဦးေတာင္သၾားႎိုင္ဖိုႛ အားထုတ္ေဴပးလၿားရင္း ဖၾင့္မယ္လုိႛေဴပာတဲ့ ေရၿတံခၝး႒ကီးဆီကို သူမ ခရီးဆက္ေနပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)