>Maung Lu Yay – Election and Elected

September 4, 2010

>

အမတ္ ႏွင့္ အမဲ
ေမာင္လူေရး

စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၀

အခါတပါး၌ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံု ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည့္ သံုးေလာကရွင္ ဘုရားရွင္သည္ တရားသိျမင္ ရွင္ရဟန္းျပဳခ်င္သည့္ သူေတာ္စင္တစ္ဦးကို ေတြ႔လတ္ေသာ္ ထိုသူ၏ အတိတ္ဘဝကို ရႈၾကည့္ သည္တြင္ သပိတ္ သကၤန္း လွဴဒါန္းထားသည္ကို ျမင္ေတာ္မူေသာအခါ “ဧဟိ ဘိကၡဳ ၊ ခ်စ္သား ရဟန္း လာလွည့္“ဟု ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ဟ ခြန္းေတာ္သလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သကၤန္းရုံ သပိတ္ပိုက္လ်က္ သိုက္ၿမိဳက္လန္းရြင္ ရဟန္းအသြင္ တခါတည္းေပၚထြက္လာဘိသကဲ့သို႔ –
ဧဝံ တထာ ၊ မျခားတမူ အလားတူသာလွ်င္ –
အခါမတရား၌ ဘုန္းေတာ္လက္နက္ ဂုဏ္ေတာ္ဂက္စ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည့္ ဘုံးေလာကဥကင္ စစ္မ်ားရွင္ အဲ ဆင္မ်ားရွင္ မင္းၾတားႀကီးသည္ စနစ္မလတ္မဆတ္ ေခတ္မသပ္မရပ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ခ်င္သည့္ သူေျမွာ္ျမင္တစ္ဦးကို ေတြ႔လတ္ေသာ္ ထိုသူ၏ အတိတ္ဘဝကို ရႈၾကည့္သည္တြင္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ဓားလွံေလးျမား လွဴဒါန္းထား သည္ကို ျမင္ေတာ္မူေသာအခါ “ဧဟိ အေမစၥ ၊ ခ်စ္သားအမတ္ လာခဲ့လကြယ္“ဟု ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ဟ ခြန္းေတာ္သလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေသနတ္ကိုင္ ဖိုင္တြဲပိုက္လ်က္ သိုက္ၿမိဳက္လန္းရြင္ အမတ္အသြင္ တခါတည္း ေပၚထြက္လာေသာ ဟူ၏ ။
အႏွီ၎ အေမစၥတို႔၏ ကံကား  ထူးေထြတည့္အံ့ရာေသာဟူသတည္း ။

ၿပိဳင္စရာ ႏိုင္စရာ မလိုဘဲ မင္းၾတားႀကီး၏ ႏႈတ္ေတာ္ဖြင့္ဟ ဧဟိ အေမစၥႏွင့္ပင္ အမတ္ျဖစ္ၾကရသည္ ။

က်န္တပ္မေတာ္သားမ်ား အဖို႔ရာမွာမူကား သနားစရာေကာင္းလွဘိေတာ့သည္ ။ ယင္းတို႔သည္ ဧဟိ အေမစၥတို႔ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ဓားလွံေလးျမား လွဴဒါန္းသမႈ ျပဳၾကစဥ္က သာဓုမွ် မေခၚခဲ့ၾကေသာဟူ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏွီ၎ပုဂၢဳိလ္တို႔ လူအထုိထို၏ လိုသမွ်အက်ဳိး သယ္ပိုးသမႈ ျပဳၾကမည့္ေနရာတြင္ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျပဳၾကဗ်ာဟု ေရြးေကာက္ၿပီးသကာလ ေထာက္ခံမဲေလးမွ ေပးခြင့္မရႏိုင္ၾကေခ် ။
ထိုအႏွီ၎ စစ္အေမစၥတုိ႔၏ ကံကား အလြန္အက်ဴး ထူးႀကီးထူးဘိေခ်ေတာ့ေသာဟူ၏ ။
သူရုိ႕၏ကား သာျမင္ေညာင္ည အေမစၥမ်ား မဟုတ္ၾကေခ် ။ ရာထူးဌာနႏၱရ တြဲလ်က္ရသည့္ စပယ္ရွယ္အေမစၥ မ်ားျဖစ္ၾက၏ ။
ခ်ဳပ္ထက္ခ်ဳပ္ ဒုတ္ထက္ဒုတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႀကီးသည္ ၂၅%ကို ယူနီေဖာင္းအမတ္လုပ္ၿပီး သကာလ ျမန္မာ့ဝင္ရုိး မက်ဳိးမခ်င္း ထမ္းၿပီးရင္းထမ္းေနခ်င္ေပေတာ့ရာ က်န္ ၇၅%ကို ကရုဏာငါးခူၿပံဳးျဖင့္ သိမ္းက်ဳံးရႈၾကည့္လိုက္သည္တြင္ သ႑ာန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ကုသိုလ္ပ်ဳိးထားၾကသူမ်ားကို ေတြ႔သိသြားေလေသာ ဟူ၏ ။
ထိုသူတို႔ကား ဧဟိ အေမစၥမ်ား ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ဓားလွံေလးျမား လွဴဒါန္းပြဲ၌ ေဝယ်ာဝစၥ ျပဳခဲ့ၾကသူတိို႔တည္း ။ အႏွီ၎တို႔သည္ ေဝယ်ာဝစၥ ျပဳခဲ့ၾကရုံမွ်မက ၊ လႊတ္ဝတ္တန္ဆာမ်ားပင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာဟူ၏ ။ လႊတ္ဝတ္ တန္ဆာဟူသည္ ေခါင္းေပါင္း ၊ ေတာင္ရွည္ ၊ တိုက္ပံုတို႔ကို ဆုိသတည္း ။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ထက္ခ်ဳပ္ ဒုတ္ထက္ဒုတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႀကီးသည္ အႏွီ၎ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ကုသိုလ္ အေဆာက္အဦကို ေထာက္ကူေသာအားျဖင့္ ဥဳံဖြ အပ္ခ်ေလာင္းလုပ္ကာ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေမြးထုတ္လိုက္ ျပန္ေသာဟူ၏ ။

ထို ဥဳံဖြ အပ္ခ်ေလာင္းအမတ္တို႔သည္ ဟို ဧဟိ အေမစၥအမတ္တို႔ေလာက္ေတာ့ ကြန္နက္ရွင္ မေကာင္းလွေခ် ။ အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ဝတ္ တန္ဆာသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာေလာက္ စြမ္းရည္မျမင့္မားျခင္းလည္းတစ္ေၾကာင္း ၊ ထိုလႊတ္ဝတ္တန္ဆာလွဴပြဲ၌ တပ္မေတာ္သားေလးမ်ားႏွင့္ ျပည္သားျပည္သူတို႔သည္ ေဝယ်ာဝစၥ ဝိုင္းဝန္းျပဳဖို႔ ထား ၊ သာဓု စကားေလးမွ် မေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ ဧရာမ အ-ကုသိုလ္ႀကီး အက်ဳိးေပးခ်ိန္ႏွင့္ အပ္ခ်ေလာင္းခ်ိန္ တထပ္တည္း က်ေနျခင္းလည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္တည္း ။
ယင္းတပ္မေတာ္သားေလးမ်ားႏွင့္ ျပည္သားျပည္သူတို႔၏ မဲငရဲခံ အကုသိုလ္ကံအက်ဳိးေပးပံုမွာ အဆန္းတကာ့ အက်ယ္ဆံုးဟု ဆိုရခ်ိမ့္မည္ ။
ခံရပံုမွာ – ျဖဴသလား မဲသလား ၊ ႏူသလား ဝဲသလား ၊ အူအူလား အအလား ၊ အကန္းလား အပင္းလား ၊ ေစြသလား ေစာင္းသလား ၊ လူလား မလူလား ၊ ပြဲလန္႔ဖ်ာခင္းလား ေလွႀကဳံစီးလား ၊ ၾကာကူလီလား ပိုင္းလံုးလား ၊ သာကူးလား ႏွာဗူးလား ၊ အသျပာရူးလား မယားတာရူးလား ၊ ဘာဆိုဘာမွ ကြဲကြဲျပားျပား သိမထားသည့္  ဟိုေရာင္ေရာင္ ဒီရားရား က်ားက်ားမီးယပ္ အမတ္မ်ားကို ေထာက္ခံမဲေပးၾကရေသာဟူ၏ ။
 “မေပး ေပး ေပး  ေပး ေပး ေပး ၊ ရေအာင္ယူဖို႔ ဒို႔အေရး” ဟူေသာ ေမဆြိဝါဒ က်င့္သံုးသည့္ ျပည္တိုင္ခ်ဳိးပါတီ တဖြဲ႔တည္းကိုသာ ခ်ဳပ္ထက္ခ်ဳပ္ ဒုတ္ထက္ဒုတ္ႀကီးက အပ္ခ်ေလာင္း ဥဳံဖြလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ထိုေထာက္ခံ မဲဟူသည္ကလည္း အမဲခံ၍ ေထာက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ေသာဟူ၏ ။ ထိုေရာအခါ မဲတျပားသည္ အသဲၾကားက ဟူသည့္ ဂုဏ္ျဒဗ္အႏွစ္ မရွိေတာ့ဘဲ တပဲႏွစ္ျပားဟူသည့္ ပလံုဇြပ္အျဖစ္သာ ရွိရေပေတာ့ေသာဟူ၏ ။
ဤကား မဲငရဲက်ပံု တစ္မ်ိဳးတည္း ။

ပို၍ အကုသိုလ္ထူးသူတို႔အတြက္ မဲငရဲတစ္မ်ဳိး ရွိေပေသးေသာဟူ၏ ။

ထိုသူတို႔ုသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ၊ လႊတ္ဝတ္တန္ဆာလွဴပြဲ၌ ေဝယ်ာဝစၥမျပဳ ၊ သာဓုုမေခၚရုံသာမက  အမနာပ ပင္ ေျပာခဲ့ၾကေသာဟူ၏ ။
ယင္းတို႔ မဲငရဲခံရပံုမွာ –
ထိုသူတို႔ုသည္ ျပည္တိုင္ခ်ဳိးပါတီ တစ္ဖြဲ႔တည္းသာ မင္းမူေသာေနရာ၌ ေနထိုင္ၾကရေသာဟူ၏ ။ အမတ္မင္းမ်ား က ယင္းတို႔ကိုင္ထားသည့္ အသဲၾကားက မဲျပားကို ေျခႏွင့္ ကန္သြားၾက၏ ။ တံေတြးႏွင့္ ေထြးၾက၏ ။ ႏွပ္ႏွင့္ ပက္ၾက၏ ။ ေျခသုပ္ပုဆိုး ေျမြစြယ္က်ိဳးငရဲဟုလည္း ေခၚေပေသာဟူ၏ ။ ထိုငရဲ၌ အမဲခံေထာက္ခြင့္ပင္ မရွိေခ် ။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အမတ္မင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ အရပ္ေဒသႏွင့္ ဘဝကို ျမင့္မားေအာင္လုပ္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ မဲတျပားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ႏွင့္ပင္ ထပ္တူ တန္ဖိုးရွိေလ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္၌ မဲအေရအတြက္ ျပည့္မွီမွသာ အမတ္ျဖစ္ရေသာဟူ၏ ။
မဲခံလိုသူ အမတ္ေလာင္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ မဲေပးသူ အေရအတြက္ျပည့္မွီေရးျဖစ္ ၏ ။ မဲႏိုင္ေရးသည္ ဒုတိယအဆင့္တည္း ။ အမွန္က ၿပိဳင္သူမရိွလည္း မဲပံုးေထာင္ရမည္သာ ၊ မဲေပးသူ အေရ အတြက္ မျပည့္မွီလွ်င္ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ မရွိေခ် ။

ယခုမဲငရဲမွာ ပထမအဆင့္ကို ေက်ာ္လႊားကာ မဲျပား၏ မူလတန္ဖိုးကို သေရာ္ေမာ္ကားျပဳ၍ ၿပိဳင္ဖက္မရွိရေအာင္ ညစ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးၿပီး ၿပိဳင္ဖက္မရွိက ႏိုင္ၿပီဟုုသတ္မွတ္သည့္ တစ္ေယာက္ထဲေျပး တစ္ေပးဇာတ္ခင္း ငရဲျဖစ္ေလသည္ ။

တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ အရႈံးအႏိုင္ထက္ မဲဆႏၵရွင္မည္မွ်က မဲထည့္ၾကသနည္းဆိုသည္က ပဓာနျဖစ္သည္ ။ ျပန္ျဖဳတ္လိုလွ်င္လဲ ကန္႔ကြက္မဲအေရအတြက္ျဖင့္သာ ျဖဳတ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ မည္မွ်က ေထာက္ခံသည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေပသည္ ။
အခုေတာ့ျဖင့္ ငါးဖေလာင္းကေျပာင္းျပန္ အမတ္လုပ္မဲခံမည့္သူက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လွန္ျပခြင့္ရွိေနျခင္းျဖစ္ရ ကား  ဤငရဲကို မထီမဲ့ျမင္ငရဲ ဟုလည္း ေခၚေသာဟူ၏ ။
ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာအလွဴကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈသည္ လႊတ္ဝတ္တန္ဆာအလွဴကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈထက္ အကုသိုလ္ အတိုင္းအဆႀကီးေလ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို အမဲေပးခြင့္ မရမူ၍ မိမိတို႔ႏွင့္ မထိမစပ္ အရပ္တပါးက အျခားသူမ်ားကိုသာ အမဲေပးၾကရေသာဟူ၏ ။
တိုင္းသားျပည္သူ လူဟူသမွ်တို႔သည္ အတိတ္ဘဝက ျမတ္ေသာအလွဴႏွစ္ပါးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ငရဲမွာ အမဲေပးရင္း ငရဲခံၾကရျခင္း ျဖစ္သတည္း ။
ေလာက၌ ရွိေသာ ငရဲမီးအားလံုးတို႔သည္ ဤမထီမဲ့ျမင္ငရဲမီးေလာက္ မေလာင္ၿမိဳက္ေခ် …..။
(ေဆာင္းပါးသရုပ္ေဖာ္ – ကာတြန္းေမာင္ရစ္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္