>News -Stolen Lives" Report: Human Trafficking from Palaung area of Burma to China

June 14, 2011

>

သိမ္းပုိက္ခံဘ၀မ်ား
(သုိ႔မဟုတ္)
ပေလာင္ေဒသမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးျခင္း အစီအရင္ခံစာ ထြက္ရွိ
မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၂
ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၁
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က သိမ္းပုိက္ခံ ဘ၀မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပေလာင္ေဒသမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္အား ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံးမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ မဲေဆာက္တုိ႔ တၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပခဲ့သည္။
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တုိ႔တြင္ ေနထုိင္ေသာ ပေလာင္ လူမ်ဳိးတုိ႔အား လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ဆန္ႏွင့္ မန္တုံတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈတုိ႔တြင္ အမွန္တကယ္ ပတ္သက္ သူႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရယူ ၁၁၀ ဦးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ျဖစ္စဥ္ ၇၂ ခုတုိ႔အား စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီအရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိအခ်က္အရ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ားစုမွာ အျခားေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာ အလုပ္ လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္သြားသည့္ ပေလာင္ေဒသအား ၎တုိ႔၏ လက္ေအာက္ ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးတုိ႔တြင္ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္း၊ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးစာရိတ္မ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းတုိ႔သည္ လက္ဖက္ေတာင္ သူမ်ားျဖစ္ သည့္ ပေလာင္ လူမ်ဳိးတုိ႔အား ေဒသတြင္း ေရရွည္ ေနထုိင္ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနမ်ားအား တြန္းပုိ႔ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဓိက တင္ပုိ႔သည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေနေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ စက္႐ုံမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားခေ ကာင္းေကာင္းရမည္ဟု လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာမူ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အဓမၼ လက္ထပ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ပေလာင္ အမ်ဳိး သမီးအစည္းအ႐ုံး၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပြဲစား လုပ္သူမ်ားမွာ ပြဲခ ယြမ္ ၂၅၀၀၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈၀၀ ခန္႔) ရရွိသည္ဟု သိရသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ ႔ေရာင္းခ်ခံရၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ ေမွ်ာ့စာအျဖစ္အေကၽြးခံရကာ ဘ၀အဆုံးသတ္ခဲ့ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ တြင္ ေတြ႕ရသည္။
ထုိ႔ျပင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေရာင္း၀ယ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲတြင္ တခ်ဳိ႕မွာ ေနအိမ္မ်ားမွ အခုိးခံၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အရက္ (သုိ႔မဟုတ္) မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသည့္ မိဘမ်ားကုိယ္ တုိင္မွ ေရာင္းခ်ခဲ့ျ ခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ဆုိး၀ါးရက္စက္လွသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စစ္အုပ္စု အေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ မသိက်ဳိးႏြံျပဳလုပ္ေနျခင္း အေပၚ ပေလာင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဓိက ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား အကူအညီ ေပးေနသည့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ စသည္တုိ႔အပါ အ၀င္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ တ႐ုတ္အစုိးရ၊ INGOs ၊ NGO ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ လူထုသုိ႔ ေတာင္းဆုိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
သိမ္းပုိက္ခံဘ၀မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပေလာင္ေဒသမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးျခင္း အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထပ္မံ သိရွိလုိပါက ဖုန္း ၀၆၆ – ၅၅ – ၅၄၆ – ၆၀၆ ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ pwotaang@gmail.com, pwotaang@palaungland.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာအား အဂၤလိပ္/ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဒီေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္