Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

May 8, 2013

ပရဟိတ တကၠသိုလ္
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
ေမ ၈၊ ၂၀၁၃

“တကၠသိုလ္” ဟူသည္ လူတစ္ဦးတေယာက္၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ ပညာရပ္ဟူသမွ်တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းေလ့က်င့္သင္ယူရာ ေနရာကို တကၠသိုလ္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသည္ကား တကၠသိုလ္ႏွင့္မတူပါ။ ေက်ာင္းသည္ အသိပညာ မႀကြယ္ဝေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဆရာ/မမ်ားမွ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ စာေပသင္ၾကား ေပးျခင္း၊ ပညာသင္ယူေစျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ ထိုတကၠသိုလ္ႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားအား ေက်ာင္းသား/သူတို႔မွ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္တံုးတရားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကရင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္ အသီးသီး အား ဆည္းပူးေလ့လာ သင္ယူၾကရေသာေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ လူငယ္မ်ား၏ အသိပညာမ်ားတိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းငွာရည္႐ြယ္၍ ပညာေရးက႑သစ္အျဖစ္ “သုခအလင္း” ပညာေရးဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ပို႔ခ်ေပးဆပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ (၃) ႏွစ္တာကာလသို႔ ေက်ာ္လြန္ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာအေျခခံမွစ၍ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း၊ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စာရင္းကိုင္၊ ကြန္ျပဴတာ (Basic, DTP, Photoshop, Editing, Media, Journalism, Auto Card, 3D,) အစ႐ိွသည္တို႔အျပင္ နယ္ေက်းလက္ေဒသ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး႐ိွ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ လူမႈေရးစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားစြာျဖင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝလာေရးတို႔ကိုရည္႐ြယ္၍ နယ္ပရဟိတအသင္းမ်ားအား “ပရဟိတစြမ္းရည္ျမႇင့္” သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္မွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ သင္တန္းသား မ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးမွအစ (အခမဲ့) စရိတ္ၿငိမ္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တာဝန္ယူကာ (၇) ရက္ခန္႔ စခန္းသြင္း၍ စည္းစနစ္က်နစြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရာတြင္ သင္တန္းသူ/သားမ်ား မိမိတာဝန္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ယူတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဆရာ/မမ်ား၏ ပရဟိတႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ေနရာေဒသမတူညီေသာ အရပ္ ေဒသအသီးသီးမွ ပညာရည္ႏို႔ေသာက္စို႔ဆည္းပူးရာ “ပရဟိတတကၠသိုလ္ႀကီး” ႏွင့္တူ၍ပင္ေနေတာ့သည္။

 

 
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ နယ္ပရဟိတအသင္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁/၁၃)အျဖစ္ ၂၇.၄.၂ဝ၁၃ မွ ၄.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ရာ နယ္ေဒသမ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႔ (၁၆) ဖြဲ႔တို႔မွ သင္တန္းသား/သူ (၂၆) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသားမ်ားထဲတြင္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္၊ မႈဆယ္၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္႐ိွ ျမန္မာ လူမႈေရးပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ နယ္ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ သင္တန္းသား/သူမ်ား အား ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ (အသင္း၏ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား)၊ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (လူငယ္ႏွင့္ ပရ ဟိတ)၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္သည္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည့္အတြက္ (ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ပရဟိတ) ဘာသာရပ္အား Projector ျဖင့္ျပသခဲ့သည္။ ေဒၚေအးျမလိႈင္ – The Sun Institute မွ (Critical Thinking)၊ ဦးဖူးေက်ာ္ဇင္၊ ဦးလွခ်စ္-Future Wave တို႔မွ (Leadership Skills)၊ ကိုအလင္းဆက္-IR မွ (ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအသြင္အျပင္မ်ား)၊ ဦးေနလင္းေအာင္မွ (အသင္းအဖြဲ႔ အတြင္း ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား)၊ ေဒၚသီတာ (Working In Group)၊ ဆရာဦးသန္းႏိုင္မွ (ေရသန္႔ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္)ႏွင့္ နယ္ပရဟိတ လူမႈေရးသမားမ်ားအတြက္ မသိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေရးေပၚလူနာျပဳစုျခင္း First-Aid ႏွင့္ CPR ဘာသာရပ္မ်ားလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ နည္းျပမ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ၾကက္ေျခနီသင္တန္းဆင္း Volunteer မ်ားတို႔ပူးေပါင္း၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွေသာအခါတြင္ ယခင္ထက္ပိုမို စနစ္က်စြာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၄.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူနာသယ္ (Stretcher)၊ အလူမီနီယမ္အေခါင္း၊ စတီးဗန္းမ်ား၊ နယ္စာၾကည့္တိုက္ အတြက္ စာအုပ္စာေပမ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အား ေ႐ႊစင္ စႀက္ာ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကူညီေပးမႈျဖင့္ ေရေဝးသုႆန္႐ွိ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)အား မ်ိဳးေစ့ခ်ထူေထာင္ေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူး႐ွင္ စာေရးဆရာ ဒါ႐ိုက္တာႀကီး ဘဘဦးသုခ ဂူဗိမာန္အား သြားေရာက္၍ ဂါရဝျပဳကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ “သုခရိပ္ၿမံဳ” မိဘမဲ့ေဂဟာႏွင့္ “ဆည္းဆာရိပ္” ဂိလာနဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔၄င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းျပတိုက္ႏွင့္ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ ႀကီးသို႔၄င္း သြားေရာက္ကာ ဦးခိုက္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။ ညေန (၆းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဘဘဦးသုခ၏ ႐ုပ္ထုေ႐ႇ႕၌ အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၃) စြမ္းရည္ ျမႇင့္သင္တန္းမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားတို႔ဝန္းရံကာ ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ၅.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေနရပ္႒ာေန အသီးသီးသို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ေ႐ွး႐ႈ၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမွ ပို႔ခ်လိုက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားအျပင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကူညီပံ့ပိုးေစျခင္း စသည့္ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားကိုပါ မွ်ေဝေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခု “ပရဟိတတကၠသိုလ္”ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေသာ အသင္းႀကီး၏ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ မ႐ိွမျဖစ္၊ မသိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝပို႔ခ်ကာ လူမႈအက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အသိပညာရပ္မ်ားအားပို႔ခ်ကာ “ပရဟိတတကၠသိုလ္” အျဖစ္ အမည္နာမ ကင္းပြန္းတပ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

 

   

   

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)