>Myo Myint Maung – Irrawaddy Forward

September 27, 2011

>

ေရွ႕တဆင့္တိုးၾကရေတာ့မည့္ဧရာဝတီအေရး
မ်ိဳးျမင့္ေမာင္
စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၁
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား စသည့္ဧရာဝတီကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ ဧရာဝတီ၏ ပစၥဳပၸန္နဲ႔အနာဂတ္အေရး ရတက္မေအးၾကသူမ်ားကစတင္ ေဆာ္ၾသလိုက္ေသာ “ဧရာဝတီအေရး” သည္ အဆင့္တစ္ခုသို႔ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ပါၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕သုိ႔ဆက္ၾကရဦးမည္။ ေရွ႕တဆင့္ တိုး ၾကရေတာ့မည္။ရပ္တန္႔ေန၍ မရေတာ့ပါ။
ဘယ္အဆင့္ကိုေရာက္ခဲ့ၿပီး ၊ ဘယ္အဆင့္သုိ႔ ဆက္လက္တက္လွမ္းၾကမွာလဲ။
“ဧရာဝတီအေရး” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျပည္လံုးက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကသိရွိပါဝင္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးဘက္ကေျပာလွ်င္ ေဆာ္ၾသမႈ၊ ႏႈိးေဆာ္မႈျပဳသည့္အဆင့္သို႔ေအာင္ျမင္စြာ တက္လွမ္းေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
 ဤအဆင့္တြင္ ဧရာဝတီခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားက ဧရာဝတီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဧရာဝတီ အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္/လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္အသြယ္အသြယ္ ႏွင့္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပညာရပ္ဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊စာေပအႏုပညာဆုိင္ရာ အသိေပး တင္ျပမႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေမခေမလိချမစ္ဆံုမွသည္ပင္လယ္ဝအထိတိုင္ေအာင္ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး ႏုိးၾကားသိျမင္လာေအာင္အသိေပးတင္ျပခဲ့ပါၿပီ။
 ဧရာဝတီအေရးဆိုသည္မွာ ျမစ္ဆံုတြင္ေရကာတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ကိစၥကြက္ကြက္ကေလးမဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္ျပည္ သူမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကိုဝကြက္အပ္ထားမည့္အေရး၊ ျမန္မာ့ေဂဟေဗဒစနစ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္အေရး၊တစ္မ်ိဳးသားလံုး ၏ ဘံုအေရးအခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
သုိ႔အတြက္ ဤအဆင့္ကိုေအာင္ျမင္စြာတက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ဧရာဝတီခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ား၊သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ စာေပဂီတရုပ္ရွင္စေသာအႏုပညာနယ္ပယ္မွပုဂၢဳိလ္မ်ား၊နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၏ သတၱိႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေမာ္ကြန္းထိုး မွတ္တမ္းတင္ၾကရပါမည္။
ဘယ္အဆင့္သုိ႔ဆက္လက္တက္လွမ္းၾကမည္နည္း
ဧရာဝတီသည္သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။
  ျမန္မာ့သမုိင္းအခန္းဆက္အသစ္အသစ္တုိ႔ကိုဖန္တီးႏုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ဧရာဝတီနဲ႔ကင္းကြာၿပီးသမုိင္းကိုဖန္တီး ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
ဧရာဝတီအေပၚ ပစၥဳပၸန္နဲ႔အနာဂတ္မွာထိခုိက္လာႏုိင္တဲ့ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကိုမဆို တျပည္လံုးအား၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအားနဲ႔တားဆီးကာကြယ္ရမည့္အဆင့္သို႔ မလြဲမေသြ တက္လွမ္းၾကရပါလိမ့္မည္။
 ပညာရသ ႏွစ္ဖက္မွ်ၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီးကာမွထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးကာကြယ္သည့္ အဆင့္သို႔ မတက္ လွမ္းခဲ့လွ်င္ခ်စ္ေသာဧရာဝတီကိုကယ္တင္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ဧရာဝတီကိုကယ္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ပြဲထိုးကိစၥ၊ ပြဲၿပီးမီးေသကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သားစဥ္ေျမး ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ဧရာဝတီကိုထိထိေရာက္ေရာက္ကယ္တင္ႏုိင္မည့္အဆင့္သို႔ မုခ်မေသြတက္လွမ္းၾကရပါေတာ့မည္။
အခ်ိဳ႕က ဧရာဝတီအေရးကို“ႏုိင္ငံေရး issue မဟုတ္”ဟု ဆိုသူကဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳကလည္း “တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး” တံဆိပ္ကပ္ၾကသည္။ ဧရာဝတီအေရးသည္ ထိုသုိ႔ေသာ ကိစၥေသးေသး၊ ကြက္ကြက္ကေလးမဟုတ္ပါ။ျမန္မာတျပည္လံုးအေရး၊ တမ်ိဳးသားလံုး ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအေရးျဖစ္ပါသည္။အမိျမန္မာျပည္၏ ထာဝစဥ္စီးဆင္းခုန္လႈပ္ေနရမည့္ ႏွလံုးသားအေရးျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္၊လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ႏွစ္ရပ္က ဆံုးျဖတ္ရမည့္အေရးလည္းမဟုတ္ပါ။ တတုိင္းတျပည္လံုးႏွင့္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာထားဆႏၵကိုေလးေလးနက္ခံယူၿပီး ေဆာင္ရြက္တက္လွမ္းရမည့္တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါ သည္။
 ဧရာဝတီျမစ္တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ၊အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ မည္သူ႔ထံကုိမွ် မည္သူကမွ် အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္၍ျဖစ္ေစ၊လႊဲေျပာင္းေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ကိစၥလည္းမဟုတ္ေခ်။ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မည္သူ႔ကိုမွ်မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ်အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ထားျခင္းမရွိပါ။
သို႔ပါ၍ဧရာဝတီျမစ္တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ၊ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္ မွတ္၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းမျပဳႏုိင္ေစေရးအတြက္ျပည္သူအားလံုးက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္တားဆီးႏုိင္မည့္ အဆင့္သို႔ လက္ေတြ႔တက္လွမ္းႏုိင္ၾကေရးအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ၊ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာအစရွိေသာ လူမႈဘဝနယ္ပယ္အသီးသီး၊ ဘာသာရပ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသီးသီး မွ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအားလံုး စုေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္အေလးအနက္ တင္ျပတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ဧရာဝတီ၏အရပ္ရပ္ကံၾကမၼာကိုသူ႔ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာျပည္သူမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင့္သာဧရာဝတီကိုကယ္တင္ႏုိင္ပါမည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments