ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔အၾကားအျငင္းပြားခဲ့တဲ့ ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

March 15, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၁၂

ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕အၾကား အျငင္းပြားခဲ့တဲ့ ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာအေပၚ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုး (ITLOS) က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (က်ေနာ္တို႔လို လူၿပိန္းေတြအတြက္) အထိုက္အေလ်ာက္ နားလည္ႏိုင္ ဖို႔က အသံုးအႏႈန္း၊ အေခၚအေဝၚေတြရဲ႕အနက္ကို အရင္သိမွျဖစ္ပါမယ္။

● Internal Water (ကုန္တြင္း ေရပိုင္နက္/ကမ္း႐ုိးတန္းအတြင္း)
ကုန္တြင္းေရပိုင္နက္ သတ္မွတ္ရာမွာ ေရမိုင္အတိအက်မရွိ (ဟု ယူဆရ)။ အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline) မွ ကုန္တြင္းဘက္ျခမ္း ဧရိယာအားလံုးပါ။ အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline) ရဲ႕အကြာအေဝးကို သတ္မွတ္ရာမွာ ေရတိမ္မ်ဥ္း (Low-Water Line) အေပၚမူတည္။ ဒါေၾကာင့္ ေရတိမ္မ်ဥ္းမွစၿပီး ကုန္းတြင္း ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းဧရိယာအားလံုးကို ကုန္တြင္းေရပိုင္နက္ဟုေခၚ။ ကုန္တြင္းေရပိုင္နက္အတြင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာကမ္း႐ိုးတန္း ႏိုင္ငံက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ျပဌာန္းလို႔ရ၊ ရွာလို႔ရသမွ် (ထြက္သမွ်) သယံဇာတပိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ (စစ္/အရပ္/ကုန္တင္ စီး ပြား) ျဖတ္သြားခြင့္မရွိ။

● Territorial Waters (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျပည့္အဝပိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္)
အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline) မွ (ပင္လယ္ဘက္) ေရမိုင္ (၁၂) မိုင္ (၂၂ ကီလုိမီတာ/ ၁၄ မိုင္) ကို သတ္မွတ္။ ဥပေဒနဲ႔ သယံဇာတလုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ကုန္တြင္း ေရပိုင္နက္ႏွင့္အတူတူ။ သက္ဆိုင္ရာ ကမ္း႐ုိးတန္းႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိပါးေစတဲ့၊ အႏၱရာယ္မရွိတဲ့ သေဘၤာ (Innocent Passage) သြားလာခြင့္ရွိ။ အႏၱရာယ္မရွိတဲ့သေဘၤာအနက္အဓိပၸါယ္တြင္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္) ညစ္ ညမ္းေစျခင္း၊ လက္နက္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ျခင္၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ေထာက္လွမ္းျခင္းမပါ။ ႏိုင္ငံျခားစစ္သေဘၤာအေနနဲ႔ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ရွိေန လို႔ ျဖတ္တဲ့သေဘာနဲ႔ (ဆက္) သြားမယ္ဆိုရင္ ျဖတ္သြားလို႔ရ။

● Contiguous Zone (အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲတဲ့ နယ္နိမိတ္)
Territorial Waters ဧရိယာ မွ ေနာက္ထပ္ ေရမိုင္ (၁၂) မိုင္ (၂၂ ကီလုိမီတာ/ ၁၄ မိုင္)၊ တနည္းအားျဖင့္ အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline) မွ ေရမိုင္ (၂၄) မိုင္ အကြားအေဝးကို သတ္မွတ္။ သက္ဆိုင္ရာကမ္း႐ုိးတန္း ႏိုင္ငံမွ လူဝင္မႈ၊ အခြန္၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒျပဌာန္း ႏိုင္။ ဥပမာ – အခြန္ေရွာင္/ေမွာင္ခုိ၊ လူကုန္ကူး စတဲ့သေဘၤာေတြကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရတပ္က မိမိရဲ႕ကမ္းလြန္ေရပိုင္နက္ကိုေက်ာ္ၿပီး Contiguous Zone ထိ လိုက္ဖမ္းႏိုင္။

● Exclusive Economic Zones (EEZs) (တစ္ႏိုင္ငံတည္း (မူပိုင္) စီးပြားလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္)
အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline) မွ (ပင္လယ္ဘက္) ေရမိုင္ (၂၀၀) မိုင္ (၃၇၀ ကီလုိမီတာ/ ၂၃၀ မိုင္) ကို သတ္မွတ္။ သက္ဆိုင္ရာ ကမ္း႐ိုးတန္း ႏိုင္ငံမွ Exclusive Economic Zones အတြင္း ထြက္သမွ်သဘာဝသယံဇာတပိုင္။ ငါးဖမ္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္၊ ေရနံ/သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာ အကုန္ပါ။

ခု အထက္ကေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရပိုင္နက္ေတြကို အၾကမ္းအားျဖင့္ (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ပိုင္ဆိုင္တဲ့) မိမိေရပိုင္နက္လို႔ (သီးျခားျဖစ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အာဏာကြာေပမဲ့) ေခၚႏိုင္။ ဆိုေတာ့ မိမိေရပိုင္နက္အျပင္ (အေျခခံမ်ဥ္းမွ ေရမိုင္ (၂၀၀) မိုင္ အလြန္) ကို ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္ (International waters) လို႔ေခၚ။


ပုံ (၀)

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ပံု (၀) တြင္ၾကည့္။ အဲ့သလို အတိအက်သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ (ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕လို) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ အေျခခံမ်ဥ္း (Baseline)၊ တနည္းအားျဖင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္မ်ဥ္း (Low-Water Line) သတ္မွတ္ရာမွ လံုေလာက္တဲ့အက်ယ္အဝန္းမရွိတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေလ့ရွိ။

ခု ဒီျပႆနာစျဖစ္ရတာကလည္း ျမန္မာက ၂၀၀၈ မွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း (မူပိုင္) စီးပြားလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ပိုင္နက္ (EEZs) မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔က (ႏွစ္ႏိုင္ငံ) အေျခခံမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈ မတူညီျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ကုလသမဂၢမွာကန္႔ကြက္ရာမွ စျဖစ္။

ေရနယ္နိမိတ္ေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ေယဘုယ်နားလည္သြားၿပီဆိုရင္ ခုတရား႐ုံးကဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္းမွာပါတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ကို ၾကည့္လို႔ရၿပီ။


ပုံ (၁)

ပံု (၁) က Territorial Waters (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျပည့္အဝပိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္) အတြက္ ႏွစ္ဖက္ (ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔) က တရား႐ံုးကို တင္တဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း ႏွစ္ေၾကာင္း။


ပုံ (၂)

ပံု(၂) က တရား႐ံုးက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ Territorial Waters အတြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း။ ပံု (၂) အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕က ေရပိုင္နက္ ဧရိယာပိုရဟု သတ္မွတ္ႏိုင္။


ပုံ (၃)

ပံု(၃) က တရား႐ံုးက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း။ ျမန္မာက ကမ္းရိုးတန္းထိစပ္မႈ ပိုရွိ၊ ပိုရွည္၊ ပိုက်ယ္ျပန္႕တဲ့ အတြက္ ဧရိယာပိုရ။ ျမန္မာ (၅၈၇ ကီလုိမီတာ)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔ (၄၁၃ ကီလိုမီတာ)။


ပုံ (၄)

ပံု(၄) က Exclusive Economic Zones (EEZs) (တစ္ႏိုင္ငံတည္း (မူပိုင္) စီးပြားလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္) အတြက္ ႏွစ္ဖက္ (ျမန္မာနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔) က တရားရံုးကို တင္တဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း ႏွစ္ေၾကာင္း။


ပုံ (၅)

ပံု(၅) က တရားရံုးက ႏွစ္ႏိုင္ငံ Exclusive Economic Zones (EEZs) (တစ္ႏိုင္ငံတည္း (မူပိုင္) စီးပြားလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္) အတြက္ အကြာအေဝးေပၚမူတည္ၿပီး ကနဦးသတ္မွတ္ေပးတဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း။


ပုံ (၆)

ပံု(၆) က တရားရံုးက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ Exclusive Economic Zones (EEZs) (တစ္ႏိုင္ငံတည္း (မူပိုင္) စီးပြားလုပ္ ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္) အတြက္ အကြာအေဝးေပၚမူတည္ၿပီး (ေနာက္ဆံုး အတိုးအေလ်ာ့လုပ္ၿပီး) သတ္မွတ္ေပးလိုက္တဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္မ်ဥ္း။

ပံု(၄) နဲ႔ ပံု (၆) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္သတ္မွတ္ေပးခ်က္ဟာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို မနစ္နာေစဘူးဆိုတာ သိသာ ထင္ရွားေစတယ္။


ပုံ (၇)

ပံု (၆) အတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးလိုက္တဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရလိုက္တဲ့ ေရပိုင္နက္ႏွစ္ခု ထပ္တူက်တဲ့ (Overlap) ျဖစ္တဲ့ေနရာရွိတယ္။ အညိဳေရာင္ဧရိယာ (Grey Area) ဟု သတ္မွတ္။ ပံု (၇) တြင္ၾကည့္။ အဲ့တာဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ထိစပ္ေနတဲ့ ေရပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ေတြရွိတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ။ အညိဳေရာင္ဧရိယာအတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ (ႏိုင္ငံတကာနဲ႔မဆိုင္) ေလးစားမႈကိုအေျချပဳၿပီး ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္။


ပုံ (၈)

ပံု (၈) က ႏွစ္ႏိုင္ငံပင္လယ္နဲ႔ထိစပ္လို႔ပိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း စုစုေပါင္း။ ပံု (၃) ရဲ႕သေဘာတရားအတိုင္း ျမန္မာက ကမ္း ႐ိုးတန္းထိစပ္မႈ ပိုရွိ၊ ပိုရွည္၊ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ ဧရိယာပိုရ၊ ဧရိယာပိုက်ယ္ဟုဆိုႏိုင္။


ပုံ (၉)

ပံု (၉) က တရား႐ံုးက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမတ္မ်ဥ္း။ ပံု (၄) နဲ႔ ပံု (၆) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့ သေဘာအတိုင္းပဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတာင္းဆိုခဲ့တာနဲ႔ ေနာက္ဆံုးရတာကိုႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမနစ္နာ။

ပံု (၉) အတိုင္း ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္နိမတ္မ်ဥ္းမွာ ႁခြင္းခ်က္ ကင္းလြတ္သြားတာက စိန္႔မာတင္ကြၽန္း (St. Martin’s Island)။ ပံု (၉) ရဲ႕ နယ္နိမတ္မ်ဥ္းအတိုင္းေျပာရင္ စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ျမန္မာပိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္းပိုင္ဆိုင္မႈကို သတ္မွတ္ရာမွာ ပံု (၉) ရဲ႕ နယ္နိ မိတ္မ်ဥ္းက သက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့အတြက္ (Territorial Waters ပိုင္ဆိုင္မႈ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း ပံု (၂) အရ) စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ပိုင္လို႔သတ္မွတ္လိုက္တယ္။

● နိဂံုး
စာေရးသူကို္ယ္တိုင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေဝါဟာရေတြနဲ႔ေဝးတဲ့ သာမန္လူၿပိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဝါဟာရမ်ားရဲ႕ ျမန္မာျပန္မွာ တကယ့္ ေဝါ ဟာရအမွန္ျပန္ထားတာနဲ႔ ကြာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းရာမွာ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္ေအာင္ျပန္ဆိုထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီစာစုဟာ တရား႐ံုးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ (ခု မိတ္ေဆြေတြအၾကား “ငါတို႔ႏိုင္တယ္၊ သူတို႔ႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ ျငင္းခံုမႈ၊ ဒြိဟ ျဖစ္ေန တာေတြကို ေပ်ာက္ေစလိုတဲ့အတြက္) ရွင္းလင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရွာၿပီး ရွင္းလင္းဖို႔ က ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းပညာ သေဘာတရားေတြကိုနားလည္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားကသာ တရား႐ံုးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္၊ တရားမွ်တမႈကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုအေျခခံၿပီး က်ေနာ့္အျမင္ကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ တရားမွ်တမႈနဲ႔အနီးစပ္ဆံုးရွိၿပီးေတာ့ အျငင္းပြားတဲ့ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး မနစ္နာေစပါလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးေတြကို ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး အမွန္အတိုင္းနားလည္လက္ခံနိုင္ၾကပါေစ။
++++++

ေနာက္ဆက္တြဲ ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ႏွစ္ဖက္မနစ္နာဘာဘူးလို႔မင္းကဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ ကာ သတင္းတခ်ဳိ႕မွာ “ဘဂၤလားႏိုင္တယ္” လို႔ ေရးလဲလို႔ေမးၾကတယ္။ အဲ့ဟာကိုရွင္းရရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အသံုးမက်လို႔လို႔ေျပာရမယ္။ မင္းကလည္း တစ္ခါလာလည္း ဒီဘူတာပဲသြားဆိုက္တယ္လို႔ မဆိုခ်င္နဲ႔။ အဲ့ဘူတာက အေရးႀကီးလို႔ကို ဆိုက္ ရတာ။ ေနာက္ဆံုး တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၾကားနားပြဲကို ဘဂၤလားက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္တက္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၿပီးေတာ့လည္း သတင္းစာေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး သူ႔အျမင္၊ တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း လည္လည္ပတ္ပတ္ ရဲရဲဝင့္ဝင့္နဲ႔ေျပာတယ္ (ေျပာႏိုင္တယ္)။ အဲ့သလို ေျပာတဲ့ေနရာမွာ အမွန္ကိုအေျခခံၿပီးေျပာရေပမဲ့ ကိုယ့္ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အရ လက္ရွိအာဏာရပါတီဂုဏ္တက္ေအာင္ ေျပာရ တယ္။ အဲ့သလိုေျပာရတာေၾကာင့္ ခုျဖစ္ေနတဲ့ “ဘဂၤလားႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့သတင္းေတြ တက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။

ကိုယ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတက္တယ္လို႔ လက္လွမ္းမီသမွ်သတင္းမွာ မေတြ႕ရ။ (EU က sanction က ခရီးသြားလာခြင့္ကို ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးၿပီး ျဖစ္။) တက္လည္း ၿပီးရင္ သတင္းစာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေျပာေလ့မရွိ၊ ေျပာႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းလည္း မရွိ။ ငါတို႔ ၾကံဖန္ ဂုဏ္တက္ေအာင္လုပ္ရင္ရပါ့လားဆိုတဲ့ စဥ္းစားႏိုင္တဲ့အသိဉာဏ္လည္း (အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးမွာ) မရွိ။

တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိလို႔ ဒီကိစၥအစ၊ အဆံုး တာဝန္ခံလုပ္ေပခဲ့တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြကလည္း သူတို႔အျမင္ အေဘာထားကို ခ်က္ခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မထုတ္ျပန္ႏိုင္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ လုပ္ရဲတဲ့သတၱိလည္း မရွိ။ ေနာက္ခဏၾကာရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ေတာ့ “ဘဂၤလားႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ သတင္းဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။

Photo Source: wikipedia and itlos.org
Ref: ITLOS Final Judgement Report


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

22 Responses to ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔အၾကားအျငင္းပြားခဲ့တဲ့ ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

 1. aeemondra on March 15, 2012 at 10:59 pm

  (။) ကိုယ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတက္တယ္လို႔ လက္လွမ္းမီသမွ်သတင္းမွာ မေတြ႕ရ။ (EU က sanction က ခရီးသြားလာခြင့္ကို ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးၿပီး ျဖစ္။) တက္လည္း ၿပီးရင္ သတင္းစာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေျပာေလ့မရွိ၊ ေျပာႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းလည္း မရွိ။ ငါတို႔ ၾကံဖန္ ဂုဏ္တက္ေအာင္လုပ္ရင္ရပါ့လားဆိုတဲ့ စဥ္းစားႏိုင္တဲ့အသိဉာဏ္လည္း (အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးမွာ) မရွိ။ (။)
  ဒက္ထိမွန္ကန္တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ ဖိႏိွပ္အုပ္စုိးၿပီး ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္/ခြ်တ္မ်ားသာ ႀကီးစုိးလႊမ္းေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာရွင္မ်ားမရိွေတာ့ပါ။

  • taw thar gyi on March 16, 2012 at 7:30 pm

   ႏုိင္ငံကုိခ်စ္လုိ႔…အစုိး၇တက္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး..ကြ..
   ငါတုိ႔က..ငါ႔မိသားစုေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေနတာ..
   ဘယ္ေကာင္ေတြက..ဘာေတြယူ..ယူ..ငါတုိ႔ခုိးထား
   ဓျမတုိက္ထားတဲ႔..ဟာေတြလာမထိရင္ေတာ္ျပီ..ျမန္မာျပည္
   ပ်က္ရင္ႏုိင္ငံျခားသြားေနမယ္..ျမန္မာကုိထိတာ..ငါ႔မိသားစု
   ကုိတာမဟုတ္ဘူး..အဲဒါ..ၾကဳိင္ၾကဳိင္၀ါဒ..ငါ႔၀ါဒ..

   ပုံ သူခုိးဓျမ သန္းေရြွ

  • zawpyaesone on March 17, 2012 at 12:24 am

   ဟုတ္ပါ.။ ၿပည့္သူ.၀င္ေငြနဲ.၀ယ္ထားတဲ.ေသနတ္ေတြက ကုလားေတြ အတြက္မဟုတ္ဘူးေလ။ဘုန္းၾကီးနဲ.ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ဟာကို ။ သိသားနဲ. လာေနာက္ေနၿပန္ၿပီ။ ကုလားေၾကာက္ သိန္းစိန္ ဆိုတာသူေပါ.။

 2. maung maung myint on March 16, 2012 at 3:40 am

  really good artical.thank for your informations.

 3. myathidar on March 16, 2012 at 5:37 am

  စိန္႔မာတင္ကြၽန္း (St. Martin’s Island)။ ပံု (၉) ရဲ႕ နယ္နိမတ္မ်ဥ္းအတိုင္းေျပာရင္ စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ျမန္မာပိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္းပိုင္ဆိုင္မႈကို သတ္မွတ္ရာမွာ ပံု (၉) ရဲ႕ နယ္နိ မိတ္မ်ဥ္းက သက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့အတြက္ (Territorial Waters ပိုင္ဆိုင္မႈ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မ်ဥ္း ပံု (၂) အရ) စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ပိုင္လို႔သတ္မွတ္လိုက္တယ္။
  စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ျမန္မာပိုင္ခဲ႕တဲ႕ သမိုင္းကို ဘယ္မွာဖတ္လို႕ ၇နိဳင္ ပါလည္း။
  ထိုင္ေနေကာင္း ထမွကိ်ဳး ၿဖစ္ေနသလား။
  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္၊

  “မနက္ က ၾကားလိုက္ရကတည္း က အင္မတန္ က်ေနာ္ ယူၾကံဳးမရျဖစ္တယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ့္ သေဘာထားကေတာ့ အမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံးတာေပ့ါဗ်ာ။ ဒီ နတ္ျမစ္ဝ နဲ႔က အေပါက္ဝ စိန္႔မာတင္ ကၽြန္း အထိ တိုင္းထားတဲ့ ဥစၥာဟာ က်ေနာ္ တို႔ ေရနက္ ေၾကာင္း သာရာ Deep Water Channel လို႔ ေခၚတဲ့ ဟာ အေပၚ မွာ သေဘာတူၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ လို႔ က်ေနာ္ နားလည္တယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ က တိုင္းထြာလိုက္တဲ့ သြားမယ္ ဆိုရင္ ေရေၾကာင္းသာရာ Deep Water Channel ဟာ စိန္႔မာတင္ ကၽြန္း ေဘးနား ကေန ကပ္ၿပီးေတာ့မွ နတ္ျမစ္ အေပါက္ထဲကို ဝင္တာပါခင္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ အခု ဒီဟာ ဒီေရနက္ ေၾကာင္း သာရာ ဆိုတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ Equal distance ဆိုတဲ့ ႏွစ္ဖက္ က်ေနာ္ တို႔ ဒီ ကမ္းရိုး တန္း က ေန ညီမွ်တဲ့ အတိုင္း အတာ လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ဘက္ က ခံုးခံုး ၾကီး ဆိုတဲ့ အခါ က်ေတာ့ မိုင္ (၂၀၀) ပတ္လည္ Exclusive Economic Zone ေတြ ဘာေတြ လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဟာ ဒီေျမၾကီးေတြ ပါသြားမွာေပ့ါ။”
  မန္မာႏိုင္ငံဘက္က ေရပိုင္နက္ ဧရိယာကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကမူ ႏိုင္ငံတြင္း ရွိသည့္ လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေန အေပၚမူတည္၍ ေရပိုင္နက္အတြင္းရွိ သယံဇာတကို အခ်ဳိးက် ရလိုေၾကာင္း ေတာင္း ဆိုရာမွ ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

  လူဦးေရ အခ်ဳိးက်အတိုင္း ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိးက် ခြဲယူရမည့္ ကိစၥကို မေက်နပ္ရာမွ စတင္၍ ျပႆနာႀကီးထြားခဲ့ၾကသည္။

 4. myathidar on March 16, 2012 at 5:43 am

  နယ္နိမတ္မ်ဥ္းအတိုင္းေျပာရင္ စိန္႔မာတင္ကြၽန္းကို ျမန္မာပိုင္တယ္။
  ဘယ္အခ်ိန္က ပိုင္ခဲ႕ပါသလည္း၊
  ထိုင္ေနေကာင္း ထမွကိ်ဳး ၿဖစ္ေနသလားလို႕။

  • History Heritage* on March 16, 2012 at 11:56 am

   အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ခဲ့တဲ့ ရွင္မျဖဴကၽြန္း အေရးေတာ္ပံုရဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ရံႈးနိမ့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

   May be owned by Burma in Ming Ton Dynasty , but was loosed in war with English (Burmese General Ma Har Bandoo La wars with English according to school history syllabus) ;
   in independence , leaders of New Burma probably can not demand to include into Union of Burma again -maybe due to English’s preference to give India because of royal servants to English and their abilities to please English .
   So, originally , maybe Burma’s.

   Respectable historians have to decide..
   အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ခဲ့တဲ့ ရွင္မျဖဴကၽြန္း အေရးေတာ္ပံုရဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ရံႈးနိမ့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

   History Heritage..

  • mg han on March 16, 2012 at 2:38 pm

   အဂၤလိပ္ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ မတိုင္ခင္ထိ ပိုင္ခဲ့တယ္..:D

  • KWD on March 16, 2012 at 4:34 pm

   St. Martin Island is we (arakanese) called Ohn Kyun (coconut Island). This island was field Marshal Maharbandula flated again in British-Myanmar war 1. We studied middle school history about that.

 5. Oh! Myanmar* on March 16, 2012 at 5:59 am

  In independence , Myanmar loosed Andaman Islands to India , now St Martin Island to Bangladesh ;
  Oh! Myanmar , how about next !

  Patient ! Patient! Military Junta is saving country since 1962 , not yet finishing their tasks……………………

 6. ု့khin on March 16, 2012 at 7:12 am

  ဆိုက်ပါဦးလား စစ္သီခ်င္း ဒို.ေျမကို တစ္လကၼ အထိမခံၿပီ ဒို.ေ၇ တစက္ မွအထိမခံၿပီ မိုင္၂၀၀ ေပးလိုက္၇တာ အသံေတာင္မထြက္ဘူး ေတာ္ေတာ္ ၿကီးေတာ္ တဲ. ေခါင္းေဆာင္ၿကီးေတြ ေ၇ ဘာလုပ္ေနက်လဲ

 7. Set Htun on March 16, 2012 at 1:14 pm

  ျမန္မာမရွံုးပါလုိ့ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
  Copy from Ko Zaw Naing Win Fb https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150733839790428&id=606350427

  ပင္လယ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္သည့္ကိစမွာ ရွဳပ္ေထြးနက္နဲလွတဲ့ကိစျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္တဲ့ကိစကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ hydrographer ပညာရွင္မ်ား၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား အားလံုး ပါ၀င္ျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။
  တိုင္းတာသည့္ method မ်ား တစ္နည္းထက္မကရွိျပီး ၀ိ၀ါဒကဲြျပားမွုရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံျပီးဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ UN Convention on the Law of the Sea မွာကိုက ကဲြကဲြျပားျပား မရွိတဲ့ အာတီကယ္ေတြ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေတြအေနနဲ့ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမွုေတြျဖစ္လာျပီဆိုရင္ မိမိတို့ အားသာတဲ့ method ၊ မိမိတို့အားသာတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အရင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အကိုးအကား case ကို ေထာက္ျပျပီး ေတာင္းၾကပါတယ္။ ဒီလို ကုိယ္အားသာတာကို ေတာင္းတဲ့အတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေနြးပဲြေတြမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ရဖို့ ခက္ခဲလွပါျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ICJ, ITLOS စတဲ့ ခံုရံုးေတြေရာက္ၾကျပီး တရားသူၾကီးမ်ားရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူပါတယ္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဆြးေနြးပဲြကလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္က စတင္ခဲ့တာ ၂၀၀၉ ခုနွစ္အထိ သေဘာတူညီခ်က္မရလို့ ခံုရံုးမွာ တင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခံယူခဲ့တာပါ။
  ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပင္လယ္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမွုကိစမွာ ျမန္မာဘက္က မိမိတို့ အားသာတဲ့ နည္းလမ္း ဥေပဒ အကိုးအကားနဲ့ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း ဒီနည္းအတိုင္းပါပဲ။ နွစ္ဘက္လံုးကေတာ့ တရားရံုးေရာက္ျပီဆိုမွေတာ့ ရင္ေလာက္တင္မွ ဒူးေလာက္က်ဆိုသလို အမ်ားဆံုးရနိုင္မဲ့ ဧရိယာကိုေတာ့ ေတာင္းၾကမွာပါပဲ။ ျမန္မာက ကိုယ္အားသာမဲ့ equidistance method ကုိ သံုးျပီးေတာင္းတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သူအားသာမဲ့ equity method /angle-bisector ကို သံုးျပီးေတာင္းတယ္။ တရားသူၾကီးေတြ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့အခါမွာ နွစ္ဘက္စလံုးေတာင္းတဲ့အတိုင္းေတာ့ ရခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ေတာင္းတာမရလို့ ရွံုးတယ္လုိ့ေတာ့ လြယ္လြယ္ ေျပာလို့မရပါဘူး။
  သိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊ ITLOS ဆိုတာ ဂုဏ္သိကၡာအျမင့္ဆံုး၊ သမာသမတ္အရွိဆံုး၊ ပယ္လယ္ဥပေဒကို အကြ်မ္းက်င္ဆံုးလို့ လက္ခံထားတဲ့ တရားသူၾကီး (၂၁)ဦးနဲ့ ဖဲြ့စည္းထားတာပါ။ လြတ္လပ္တဲ့ တရားသူၾကီးေတြပါ။ ကုလသမဂၢ အဖဲြ့၀င္နုိင္ငံေတြက ကမၻာ့တိုက္ၾကီးတိုင္းက တရားသူၾကီးေတြကို မ်ွမ်ွတတ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တရားမွ်တမွုရွိတယ္လို့ မွတ္ယူလို့ရပါတယ္။ ေတာင္းတာမရတာလို့ ရွံုးတယ္လို့ ေျပာေနတာ၊ ေတာင္းတာရလို့ နုိင္တယ္လို့ ေျပာေနတာေတြကို အသာထားျပီး ဒီလို သမာသမတ္ရွိတဲ့ ခံုရံုးက ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလက္ခံရပါမယ္။
  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က Domestic Politics အတြက္ မီဒီယာေတြ အလုပ္ရွုပ္ေနၾကတာပါ။ သူတို့ေတာင္းတာ ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ့ရလို့ သူတို့၀မ္းသာတာ သူတို့အလုပ္ပါ။ သို့ေသာ္ ျမန္မာကို သူတို့နုိင္တယ္လုိ့ ေျပာလို့မရ ပါဘူးလို့ ယူဆပါတယ္။ မိမိဘက္ အစဥ္အလာအရ မီဒီယာအားနည္းေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာတာကိုပဲ အဟုတ္ထင္ေနၾကျပီး ဆင္မျဖဴကြ်န္းကုိပဲ ျမန္မာက ေပးလုိက္ရသလုိလုိ၊ ေရနံကြက္ေတြပဲ ေပးလုိက္ရေတာ့မလိုလို ေရးေနၾကတာပါ။ ဆင္မျဖဴကြ်န္းက လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပိုင္တာပါ။ ျမန္မာက လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ေရနံကြက္ေတြလည္း လြတ္တာကိုေတြ့ရပါတယ္။ ေျပာရရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၂၀၀၈ ခုနွစ္မွာ ေလလံတင္ခဲ့တာ ေရနံလုပ္ကြက္ေတြလဲ အခုခံုရံုးရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဆို ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ရလုိက္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ ဂ်ာမန္တရားသူၾကီးေျပာသလိုပါပဲ နွစ္ဘက္စလံုး ရတာလဲရွိသလုိ စြန့္လြွတ္ခဲ့ရတာလည္း ရွိပါတယ္။
  သတိေပးခ်င္တာက ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပင္လယ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ကတည္းက နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပင္ပန္းခံခဲ့တဲ့ ဌာနေပါင္းစံုမွ သက္ဆိုင္သူေတြ၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို မေမ့ဖို့ပါ. သူတို့ေတြ အရမး္ပင္ပန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို့ေတြ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
  ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သက္ဆုိင္သူအားလံုးကို Congratulations ပါခင္ဗ်ာ။

 8. NYEIN CHAN AYE on March 16, 2012 at 2:20 pm

  >> စိန္႕မာတင္ကၽြန္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား

  တရားရံုးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ဥ္း (ပံု ၉) အရသာ က်ေနာ္က ျမန္မာပိုင္တယ္လို႕ ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ကၽြန္းပိုင္ဆိုင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အဲ့မ်ဥ္းက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသလဲဆိုတာကို တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာေတာ့ အေသးစိတ္ရွင္းထားပါတယ္။ သူ႕ကို သီျခားအေနနဲ႕ စဥ္းစားၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြ ရွင္းထားပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ က်ေနာ္ ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသလို အဲ့ကၽြန္းကို ျမန္မာဘက္ထည့္လိုက္ရင္ ပံု(၂) မ်ဥ္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ယိုုယြင္းလာမယ္။ အဲ့သလိုျဖစ္လာရင္ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလို႕ သီးျခားစဥ္းစားတယ္။

  အစကတည္းကလည္း စိန္႕မာတင္ကၽြန္းက ျမန္မာမပိုင္ပါ။ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာ ထဲ ဘဂၤလား (အဲ့တုန္းက အိႏၵယ)၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး မေရာက္ခင္ကေတာ့ ဗမာပိုင္ခဲ့တယ္လို႕ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႕ေတာ့ အေထာက္အထားျပစရာ မရွိပါ။ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းကလည္း စိန္႕မာတင္ ကၽြန္းပါမလာပါ။

  မွတ္ခ်က္ေပးသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္လ်က္

  ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

  • Unclear on March 16, 2012 at 11:28 pm

   Hi!KO NYEIN CHAN AYE – thank for your article.

   Could you please explain some points unclear?

   1.In picture -3 , why is there one big island of Myanmar is outside of red line ? In Bangladesh , all their
   islands are within green line. So, can we say , drawing like that , we get reduced sea area ?

   2.In picture- 8, why is their (Bangladesh’s) vertical line is longer than Myanmar’ horizontal line ? Is
   there two different measurement standards from coastal line?

   3. Could you write about why St. Martin can not get back in independence and why
   Andaman big islands chains were given to India in independence after your literature
   surveying for these events?

   Thank a lot !

 9. mg han on March 16, 2012 at 2:37 pm

  ရွင္းတယ္..အဲလိုရွင္းရမွာ…ဒါထက္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္လံုးလံုးေရာ..၁၄ရက္မတိုင္မွီေရာ ၁၄ရက္မွာေရာ ဘယ္မီဒီယာမွ ဒီအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ အသိမေပး မၿဖန္႔ေဝခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ

 10. maungmaunglulay on March 16, 2012 at 8:04 pm

  ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ.ေဆာင္းပါးေလးပါ။နားမလည္ေသးတာေတြကိုနားလည္ရတာေပါ.။

 11. ျပဳံး on March 16, 2012 at 8:28 pm

  မင္းတုိ့လက္ထက္က်မွအကုန္လုံးေပးရရင္းဘယ္သူ့မွာတာ၀န္ရွိလဲေျပာၾကပါအုံး။ရွက္လုိက္တာကြာ။တပ္မေတာ္ရယ္ဘာလုပ္ေနလဲကြာ။မင္းတုိ့ေျပာေတာ့အမိေျမကုိကာကြယ္မယ္ဟုတ္လား။ ဟင့္…တပ္မေတာ္ကုိ၀င္ဘုိ့စိတ္ေတာင္ကုန္လာျပီး။ေနာက္ဆုိ၇င္းသားသားတုိ့ဘယ္သူ့ေျမမွာေနလဲလုိ့ေမးရင္းဘယ္လုိ့ေျဖမလဲ ကုိျငိမ္းခ်မ္းေအး…ေခတၱမေလးရွာက သားသား

 12. သိၾကား မင္း on March 18, 2012 at 2:14 pm

  ရွင္မျဖဴကြၽန္းမွာ အလံတက္စိုက္ ခဲ့တဲ့ မဟာဗႏၵဴလ ကို အားနာလိုက္တာ 😡

 13. NYEIN CHAN AYE on March 21, 2012 at 8:31 am

  ခု ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြ ဇတ္ေနတဲ့သူေတြဆို သိမယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႔က သူတို႕ တင္ျပတဲ့ ေရပိုင္နက္ တိုင္းတာတဲ့ နည္း (Equity) က ျမန္မာနဲ႕ အျငင္းပြားတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုလခံု႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ရံႈးသြားေတာ့ ခု သူတို႕ အဲ့နည္းတဲ့အတိုင္း တင္ျပထားတဲ့ အိႏၵိယ နဲ႕ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမွာ သံုးလို႕မရေတာ့ ခံုရံုးမတက္ပဲ ေနာက္ဆုတ္မလားဆိုၿပီး ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ခံုရံုးကေန ေနာက္ေတာ့ မဆုတ္ဘူး၊ အိႏၵိယ နဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အႀကိဳသေဘာတူ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခံုရံုးမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့နည္း (ျမန္မာဘက္က တင္ျပတဲ့နည္း) Equidistance ကိ္ု အေျခခံၿပီး ေျပာင္းၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ ျဖစ္သြားရတယ္။

  • Another gain* on March 21, 2012 at 1:40 pm

   Appreciate your goodwill reports ; you are fair writer as much as you can.

   But in another facet/thought , could it say Bangladesh gets another gain from Myanmar?

   Because , by Myanmar teaching to them not to use this method to dispute with India , so they can avoid defeat beforehand (now in court) , otherwise they may loss more or less win with India .

   So, due to thankfulness to Myanmar , one can assume they get another gain (by product)!

   It may be another big prize for them.

   Seem Ah Lar still bless to them.

 14. NAI KYAW SEIN on March 21, 2012 at 6:58 pm

  ျငိမ္းခ်မ္းေအးေ၇ ခင္ဗ်ား၇ွင္း၇တာေမာ၇င္ ေ၇ေအးေလးတခြက္ေလာက္တိုက္ပါ၇ေစ။ဒီကိစ္စမျဖစ္ခင္ ျပည္သူေတြကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတယ္ ယခုမွဘာျဖစ္လို.၇ွင္းေန၇တာလဲ။ မေလး၇ွားေ၇ာက္ ျပဳံးေ၇ ဒီအစိုး၇ ဒီစစ္တပ္လက္ထက္မွာ ၇ခိုင္ဘက္ကလည္းအပနား(ကုလား)ေတြသိမ္းျပီ ျပည္တြင္းမွာလည္း အမ္းကုံး(တ၇ုပ္)ေတြႀသဇာႀကီးထြားလာေနျပီ သိမ္းေတာ့မယ္ ေနာင္ အိမ္ျပန္၇င္ လြယ္ကူေအာင္ ကုလားပတ္စပုပ္ ဒါမွမဟုတ္ တ၇ုပ္ပတ္စပုပ္ ျမန္ျမန္လုပ္ထားေနာ္

 15. Diganta on March 21, 2012 at 8:50 pm

  Is there an English version of this?

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)