Tu Maung Nyo – ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေအာင္ပြဲ

April 3, 2012

ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေအာင္ပြဲ

တူေမာင္ညိဳ ။ ဧျပီ ၃၊ ၂၀၁၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD က အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရပါတယ္။

ညစ္ပတ္မႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈေတြ၊ မသမာမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ အႏုိင္ရတာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕သတၱိ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈေရခ်ိန္ျမင့္မားမႈကို ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ ေဖၚျပခ်က္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 ယခုလို ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕သတၱိ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားေရခ်ိန္ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

“ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ NLD ရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရ အရ မတူပါဘူး။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ေအာက္မွာ က်င္းပခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အစဥ္တစုိက္ စက္ဆုတ္ရြံရွာၿပီး ခါးခါးသည္းသည္း ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ သႏၷိဌာန္ခိုင္မာျပတ္သားေနဆဲပဲဆုိတာကုိ “ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ” ရလာဒ္ေတြက ဆက္လက္သက္ေသျပလုိက္တာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ျပည္သူလူထုဟာ သူတုိ႔ရသေလာက္ “လြတ္လပ္ခြင့္” ကုိ အသုံးခ်ၿပီး သူတုိ႔ဆႏၵေတြကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဖၚထုတ္ျပသလုိက္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေအာင္ပြဲလုိ႔ေျပာရမွာပါ။

ယခုလုိအေရအတြက္ပမာဏနဲ႔ NLD ကအျပတ္အသတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္မေမွ်ာ္လင့္ရဲခဲ့ပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ရာ အေရ အတြက္ျဖင့္သာႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ တြက္ခ်က္ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ယူဆျဖစ္ခဲ့ရသလဲဆုိေတာ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ( USDP) ရဲ႕ “စြမ္းအားရွင္ဇ”ရွိမႈ၊  ဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ဘက္လိုက္မႈေတြနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လက္ေတြ႔အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အေလးထားတြက္ခ်က္ခဲ့လို႔ ဒီလိုယူဆၿပီးေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပါ။

(၁) ဒါေပမယ့္ ျပည္သူမ်ားက ဒီလို ညစ္ပတ္မႈ/ေကာက္က်စ္မႈေတြ၊ မသမာမႈေတြကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း “ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ ပထမဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားသက္ေသျပသခဲ့ပါၿပီ။

(၂) ဒီအႏုိင္ရရွိမႈက ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔  ျပည္သူေတြဟာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ (USDP) ကုိ မႀကိဳက္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကိုပါ အထင္အရွားေဖၚျပ သက္ေသခံ ေနပါတယ္။

 လစ္လပ္သြားတဲ့မဲဆႏၵနယ္ (၄၈) ေနရာအားလံုးဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)က အႏုိင္ရထားခဲ့တဲ့ ေနရာေတြျဖစ္တယ္။ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီ (USDP) က ထိပ္သီးမ်ား“၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့နယ္ေျမေတြျဖစ္ပါတယ္။

 အဲဒီေနရာ(၄၈)ေနရာက ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ(၄၈)ဦး အနက္(၃၅) ဦးဟာ လက္ရွိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ထဲက အဓိက ေနရာေတြကုိ ရယူထားၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ၁ ဦး နဲ႔ ဒုတိယသမၼတ ၂ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂၂ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ၁ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၁ ဦး နဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၈ ဦး အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

(၃) ဒါေၾကာင့္  “၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ၇ ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ (USDP) က အႏုိင္ရရွိခဲ့တာဟာ မတရားသျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို “ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”က တတိယအခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖၚထုတ္ သက္ေသခံေနပါတယ္။

“ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”အႏုိင္ရရွိမႈဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ NLD ကို “လႊတ္ေတာ္တြင္း” ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္  ျပည္သူေတြကစြန္႔စြန္႔စားစားအႏုိင္မဲေတြ ေပးခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္တစ္ဆင့္၊ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြဘက္က တာဝန္ေက်ခဲ့ပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းဦးစားေပးတာဝန္ႀကီး သံုးရပ္ (တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ) ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ကိစၥဟာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

          လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းဦးစားေပးတာဝန္ႀကီး သံုးရပ္အေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္ကိစၥကလည္း “က်ားၿမွီးဆြဲရုံ တင္မကဘူး၊ က်ားကုိဂုတ္ခြစီးရမယ့္ကိစၥ” မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားအရေျပာမယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးထဲမွာ NLD ဟာ အနည္းစုျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲတစ္ခုထဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပညာစြမ္းရည္သတၱိ၊ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ရပါလိမ့္ မယ္။

          ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ “ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးသက္သက္ပဲ ေဆာင္ရြက္မယ့္ပါတီမ်ိဳးမဟုတ္မဟုတ္ဘူး….လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕အေရးပါမႈကိုလည္း ဆက္လက္ကိုင္စြဲသြားမယ္…၊လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးမွာ အေျခစုိက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးကုိ  လႈပ္ရွားသြားမွာျဖစ္တယ္” လို႔ေတာ့ေျပာဖူးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္အဆိုတစ္ခုကိုတင္ျပတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူ ကို အက်ိဳးမဲ့ေစမယ့္ကိစၥတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္အားလိုပါတယ္။ “ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ ကင္းရမယ္” လို႔ ဘယ္သူက၊ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေနပါေစ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမဲခြဲၾကတဲ့အခါမွာ  အင္အားမ်ားတဲ့ပါတီကပဲ အႏိုင္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ စစ္သားအမတ္ ၂၅% ဟာလည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ(USDP) အတြက္ ကိန္းေသေပါက္ရရွိထားတဲ့ႀကိဳတင္မဲ ေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္ပါတီမဆုိ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အင္အား၊ ျပည္သူသတိၱေတြနဲ႔ ကင္းကြာေနမယ္၊ ကင္းမဲ့ေနမယ္၊ အဆက္ျဖတ္ထားမယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္သံသရာဝဲဂယက္မွာ ပက္လက္ေမ်ာေနပါလိမ့္မယ္။

“ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ၅ ႏွစ္ေရြ႕ဆိုင္းေပးရတဲ့ေအာင္ပြဲ” နဲ႔ “ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”အႏုိင္ရရွိမႈတို႔ ဟာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ျပည္သူေတြရဲ႕ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ၫြန္း

        ဦး၀င္းတင္ နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၊ လူထုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ နဲ႕ ေရြး ေကာက္ပဲြသို႔ သြားရာလမ္း ( မုိးမခ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ )

       (ဓာတ္ပုံ – ၀ိုင္ပီအိုင္၊ Yangon Press International, ဧျပီ ၁၊ ေကာ့မွဴး၊ ျပည္သူတို႔ အင္န္အယ္ဒီေအာင္ပြဲခံေနသည့္ ျမင္ကြင္း)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to Tu Maung Nyo – ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေအာင္ပြဲ

 1. zaw on April 3, 2012 at 1:32 pm

  we (population of Myanmar) believe in AMAY SU and NLD. Qualification is more importance than quality. In Democracy, little difference parties’ senators must be in
  parliaments. AMAY SU truly know about Democracy. Sure in within two years,
  Myanmar will be golden land again. Please follow her idea.
  (DEMOCRACY BIRD CAN FLY BY TWO WINS~~~~~~~~~~)
  (To All population, one of the idea of democracy is (freedom of speak, freedom of write,
  freedom of right) please go ahead we support NLD.

 2. jasmine on April 3, 2012 at 11:28 pm

  congratulation to MOM SU of u r actual winning . careful of u r health and everything.
  all of military are zombie. be care of they.GOD BLESS U for everything .

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)