မေလးရွားႏုိင္ငံသား အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူအလုပ္သမမ်ားအေပၚ မတရားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား

April 15, 2012

ႏြားေက်ာင္းသား (Friend Ever)
ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၂
(မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Women Aid’s Organisation (WAO) မွ စုေဆာင္းျပဳစုထားေသာ အိမ္ေဖာ္တို႔၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံဘ၀မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ မေလးရွားလူမ်ဳိးတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို Friend Ever မွ မွီျငမ္း ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ဘ၀မ်ား ထပ္မံမနိမ့္က်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္လည္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။)

မေလးရွားသည္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လူသားမဆန္စြာ မတရားျပဳမႈမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ပုိမုိဆုိး၀ါးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိး၀ါး ဆုံးမွာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမမ်ားအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ ရက္စက္စြာဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အလြန္ဆုိး၀ါးလ်က္ရွိသည္ဟု၊ WAO (Women’s Aid Organization) မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ မေလးရွားသည္ ျပည္ပမွလာေရာက္ေသာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမမ်ားအေပၚ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးလ်က္ရွိပါသည္။ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမတုိ႔၏ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရေသာလုပ္ငန္းခြင္သည္ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အိမ္တစ္အိမ္တည္းတြင္ ေနထုိင္ရျခင္း၊ ယင္းတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ထိေရာက္ေသာဥပေဒကုိ မေလးရွားအစုိးရမွမထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊ ဥပေဒမွာ အလုပ္သမကုိကာကြယ္ျခင္းထက္ မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမ မ်ားသည္ အျခားအလုပ္သမမ်ားႏွင့္မတူပဲ အလုပ္လုပ္ရေသာေနရာတြင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မရွိျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ပုိမုိ၍ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ မႈကုိ ခံစားရပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ မေလးရွားအစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းအစုိးရဆုိင္ရာ အလုပ္သမားဌာနတုိ႔၏ေပၚလစီမ်ားက အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမမ်ားအေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးေနသကဲ့သုိ႕ရွိပါသည္။ WAO မွေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္သမတုိ႔အေပၚ မတရားျပဳမႈမ်ားကုိ မ်ားစြာေတြ႕ရွိရသည္။

မေလးရွားရွိ (၂) သန္းေက်ာ္ပမာဏရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအနက္ ၁၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ WAO သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျပည္ပမွလာေရာက္လုပ္ကုိင္ရေသာ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမတုိ႔အေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ဆက္ဆံမႈကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ပုံစံမ်ဳိးစုံ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္တုိ႔၏ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမမ်ားအေပၚ လူမဆန္ေသာႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွိပ္စက္မႈ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွိပ္စက္မႈ၊ ပါး႐ုိက္ျခင္း၊ နားရင္းအုပ္ျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ဆြဲလိမ္ျခင္း စသည္လူမဆန္ေသာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ခံစားၾကရပါသည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ အလြန္အခ်ိန္ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ေန႔စဥ္ မနက္ ၅ နာရီ အိပ္ရာမွထၾကရပီး၊ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရပါသည္။ မေလးရွားတြင္လုပ္ကုိင္ၾကရေသာ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔၏ဘ၀မွာ အလြန္သနားစရာေကာင္းလွပါသည္။ အစားအစာေကာင္းမြန္စြာမစားရ၍ အဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ အိမ္ရွင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာခ်က္ျပဳတ္ေပးရေသာ္လည္း၊ သူ႔တို႔အတြက္မွာ ဆုိး၀ါးေသာ ေစ်းေပါေသာ၊ သူတုိ႔စား၍မကုန္ေသာ၊ မေကာင္းေသာအစာမ်ားကုိ ေကြၽးေမြးျခင္း စသည္ထိ လူမဆန္စြာျပဳခံၾကရသည္။ အစာကုိ ၀လင္စြာမစားရ။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမတုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္မရျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္း အသင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ခ်ိန္ စကားေျပာခ်ိန္မရျခင္း၊ အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ဥပမာ.. ညအခ်ိန္ ေတာထဲသုိ႔ကားျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္၍ တစ္ေယာက္တည္းထားပစ္ခဲ့ျခင္း (တစ္ညလုံးပစ္ထားျခင္း)၊ ၾကမ္းတမ္းစြာဆုိး၀ါးစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ စသည္တုိ႔ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ လူမဆန္မႈမ်ားကုိ ခံစားရပါသည္။ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ အိမ္တစ္အိမ္တည္းေနကာ မနက္မုိးမလင္းခင္မွစ၍ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ထိ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ရေသာ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမမ်ားအေပၚ မေလးရွားအလုပ္ရွင္မ်ားမွ ထပ္ဆင့္၍ လူသားမဆန္႐ုိင္းစုိင္းစြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ၾကသည္။

အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမတုိ႔အေပၚ ႏိွပ္စက္သည့္အမႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ သူ႔ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိ မည္သည့္ မတ ရားမႈ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အကာအကြယ္ေပးေသာ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားမွလည္း ဇူလုိင္လ ၁၉၉၇ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉၉၈ ထိ၊ အိမ္ေဖာ္တုိ႔ အေပၚ အလုပ္ရွင္မွ က်ဴးလြန္ေသာ အမႈ ၁၉-မႈသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ဆုိလွ်င္လည္း အနည္းဆုံး ၃-လတြင္ တမႈႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအမႈမ်ားတြင္ ျပင္းစြာဒဏ္ရာရေအာင္ ရုိက္ႏွက္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကဳိးပမ္းအႏုိင္က်င့္မႈ၊ အခန္းက်ဥ္းအတြင္း ရက္မ်ားစြာေလွာင္ပိတ္ထားမႈ (ႏွစ္မႈ)၊ လုပ္ခလစာမေပးျခင္း (၇-မႈ) စသည့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ အလြန္ဆုိး၀ါးစြာ လူမဆန္ စြာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ဳိးစုံပါ၀င္သည္။ ယင္းမွာ အစုိးရသတင္းစာမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ဤ ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိပါသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ လစာကာလ ၾကာရွည္စြာမရ၍ ေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ႐ုိက္ႏွက္ခံရပါသည္။ အခ်ိဳ႕အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔မွာ အလုပ္ရွင္သာမက အလုပ္ေအးဂ်င့္မ်ား၏ မတရားညႇဥ္းပန္း လူမဆန္မႈမ်ားကုိပါ ခံၾကရသည္။

အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားတုိ႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္တုိ႔၏ မတရားမႈမ်ားကုိ ခံ ၾကရသည္။

– ေ၀းကြာေသာျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ခြဲခြာ၍ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ ဖက္မရွိ၊ အထီးက်န္ျခင္း။ သူတုိ႔သည္ အလုပ္ရွင္၏အိမ္ထဲတြင္သာေနၾကရၿပီး၊ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရၾက။ ဆက္သြယ္ခ်ိန္ မရၾက။ သူတုိ႔ထံေရာက္ရွိေသာစာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္း၊ ဖုန္းေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း။ ဘာသာစကားအခက္မ်ားေၾကာင့္ နားလည္မႈလြဲျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးဘာသာမတူ၍ အေတြးအေခၚခံစားခ်က္ကြာဟျခင္း စသည္တုိ႔က ပုိမုိ၍အထီးက်န္ဆန္ေစျခင္း။

– တိက်ေသခ်ာေသာ အလုပ္သမားဥပေဒဆုိင္ရာေခၚစာႏွင့္ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားမရွိျခင္း၊ ရွိေသာ္လည္းထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈမရျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အမ်ားက အဆင့္နိမ့္ေသာသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အျခား အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အလုပ္အကုိင္တစ္မ်ဳိးကုိသာ လုပ္ကုိင္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ (အိမ္ရွင္) ၏ ခုိင္းေစမႈမွန္သမွ် ကုိ လုပ္ကုိင္ေပးရျခင္း၊ ျငင္းဆန္ခြင့္မရွိျခင္း၊ မေလးရွားအလုပ္အကုိင္ဥပေဒကလည္း အလုပ္ရွင္ကုိ အကာအကြယ္မ်ားစြာေပးထားျခင္း။

– မေလးရွားတုိ႔သည္ ျပည္ပမွလာေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ထက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်သည္ဟုသတ္မွတ္သည့္အျပင္ ခြဲျခားဆက္ ဆံျခင္း၊ ေစာ္ကားမုိက္ရုိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳၾကျခင္း၊ အလုပ္သမားတုိ႔မွာ လူတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ပင္ ဆက္ဆံ မႈမရျခင္း၊ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ စာနာေလးစားမႈမရျခင္း။

မေလးသတင္းစာမ်ားမွ မေလးရွားႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယင္းတုိ႔၏အခက္ခဲမ်ားကုိတင္ျပရန္ ဖိတ္ ေခၚခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ (နံပါတ္စဥ္အလုိက္ တပ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားသည္ မေလးရွားအလုပ္ရွင္မ်ားမွ ယင္းတုိ႔၏ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာသုိ႔ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။)

၁။ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူတုိ႔သည္ အလုပ္စၿပီး မၾကာမီတြင္ ထြက္ေျပးၾကသည္။

မေလးသတင္းစာမ်ားက ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမတုိ႔၏ အလုပ္ရွင္အေပၚ အခြင့္အေရးယူမႈမ်ား၊ မယုံၾကည္ရမႈမ်ားကုိ ယင္း တုိ႔ႏုိင္ငံသား အလုပ္ရွင္မ်ားတင္ျပသည့္အတုိင္း ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမရွိဘဲ ျပစ္တင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕က အလုပ္သမတုိ႔သည္ ပ်င္းရိ ေၾကာင္း၊ အလုပ္မလုပ္လုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔၏ အျပဳအမူလုပ္ေဆာင္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိမူမေဖာ္ျပဘဲ ယင္းတုိ႔သေဘာထားေကာင္းလ်က္ႏွင့္ ထြက္ေျပးၾကသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

၂။ အိမ္ေဖာ္မ်ားသည္ ေယာက္်ားေလးမိတ္ေဆြမ်ားစြာ ရွိသည္သာမက အျခားေနရာမ်ားတြင္ သြားအိပ္ၾက၍ ေရာဂါျဖစ္ပြားၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ၁၉၉၇ ထုတ္ New Straits Times သတင္းစာသုိ႔ေပးပုိ႔ေသာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ရွင္တစ္ဦး၏စာတြင္ ယင္း၏အိမ္ေဖာ္ သည္ ညအခါ အျခားေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ ျပင္ပတြင္သြားအိပ္ေန၍ ေရာဂါရလာပါက ယင္း၏အိမ္သားမ်ားကူးစက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ ေၾကာင္း ေရးပုိ႔ခဲ့သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏အိမ္ေဖာ္မ်ား အိမ္တြင္သာေန၍ တေနကုန္တညလုံး၊ အလုပ္ကုိ မရပ္မနား လုပ္ေစလုိ ၿပီး၊ အကယ္၍ အေၾကာင္းကိစၥတခုခု၊ အေရးႀကီးကိစၥတခုခုေၾကာင့္ အလုပ္သမက ျပင္ပသုိ႔သြားေရာက္ရသည္ကုိပင္ ဤကဲ့သုိ႔စြပ္စြဲမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္အကုိင္ေအးဂ်င့္တဦးကေျပာဆုိသည္မွာ ေယာက္်ားေလးမိတ္ေဆြထား၍ အိမ္ရွင္တုိ႔မွ ႐ုိက္ႏွက္ သည္ဆုိသည္မွာ လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ အိမ္ရွင္တုိ႔၏ လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္အေနႏွင့္ တ ခ်ဳိ႕တေလသာ ေယာက္်ားေလးမိတ္ေဆြထားလာရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

၃။ အိမ္ေဖာ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လင္ေယာက္်ားကုိ ခုိးယူၾကသည္။

ဤအခ်က္မွာ အိမ္ေဖာ္မ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မရွိဟု အေျခအျမစ္မရွိစြာ စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ၁၉၉၇ ထုတ္ New Straits Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာတစ္ေစာင္အရ အိမ္ေဖာ္သည္ ယင္း၏လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ၁၉၉၈ The Sun သတင္းစာက အိမ္ရွင္လင္ေယာက္်ားသည္ ယခင္ သူ၏အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ လက္ ထပ္သြားသည့္ အမႈ ၈- မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ၊ အိမ္ရွင္ေယာက္်ားသည္ အိမ္ေဖာ္ကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မတရားအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႀကဳိးပမ္းျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ ဆုိး၀ါးစြာက်င့္ၾကံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အမႈမ်ားမွာ မွန္ခဲ့သည္ဆုိေစကာမႈ၊ အမွန္တကယ္ အိမ္ရွင္ေယာက္်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာေယာက္်ားတုိ႔၏ မတရားေစာ္ကားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္၊ အသက္ဆုံး႐ႈံးရေသာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမတုိ႔အမႈအေရအတြက္မွာ အဆ ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ရွိပါသည္။ (WAO)

၄။ သူမသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံေအာက္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း မ်ားစြာနိမ့္က်ေသာႏုိင္ငံမွလာသည္ျဖစ္၍ သူမ၏အက်င့္စ႐ုိက္တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ တုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ ပ်က္စီးႏုိင္သည္။

မေလးရွားတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမတုိ႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွား (ယခုအင္ဒုိးနီးရွားအစုိးရမွ မေလးရွား သုိ႔ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမပုိ႔ျခင္းကုိ လုံး၀ပိတ္ပင္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါၿပီ။) ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္ရွင္တုိ႔မွာ ယင္းတုိ႔၏ကေလးမ်ား မိမိတုိ႔ဘာသာစကားကုိ အင္ဒုိအသံ၊ ဖိလစ္ပုိင္အသံႏွင့္ ေျပာက်င့္ရသြားမည္ကုိစုိးရိမ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေဖာ္တုိ႔၏ မူရင္း ႏုိင္ငံသည္ မိမိတုိ႔ထက္ ယဥ္ေက်းမႈနိမ့္သျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ား နိမ့္က်ေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားလႊမ္းမုိးခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ကေလးႏွင့္ မိဘအၾကား ကြာဟမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔၏ အစုိးရပုိင္းမ်ားကလည္း ဤအခ်က္ကုိေထာက္ခံ၍ အိမ္ေဖာ္မ်ားကုိ ပညာေပးမႈ၊ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားျပဳသင့္ေၾကာင္း ေအာ္ခဲ့ၾကသည္။ ————–

(သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ မေလးရွားတုိ႔သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ခံလုိက္ရသည့္အတြက္ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမမ်ားရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိၾကံ့ဖြံ႕အစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအေပါင္း အားလုံးတုိ႔သည္ တာ၀န္သိသိျဖင့္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကုိ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေလးစားစြာတုိက္တြန္းရင္း…. ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ ေန႕၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ The Star သတင္းစာမွ “မေလးအိမ္ရွင္တုိ႔၏ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေသာ ကေမၺာဒီးယား ႏုိင္ငံသူ၊ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္၊ Mey Sichan ၏ အမႈအေသးစိတ္ကို ထပ္မံစံုစမ္း၍ တင္ျပေပးသြားပါမည္။—–ဘာသာျပန္သူ)

မွီျငမ္း……
http://www.wao.org.my/Migrant+Domestic+Workers_54_5_1.htm

http://mgpala.blogspot.com/2012/04/women-aids-organisation-wao-friend-ever.html မွ ကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

10 Responses to မေလးရွားႏုိင္ငံသား အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူအလုပ္သမမ်ားအေပၚ မတရားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား

 1. mankyi on April 16, 2012 at 10:58 am

  သိပ္ေကာင္းတဲ႔ သတိေပးခ်က္ပဲ ။ မ်ားမ်ားေအာ္ေပးသင့္ပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ကုိ အရမး္ကုိ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ။ လူမ်ိဳးေရးအရ ၾကည့္ရင္လည္း ေအာက္တန္းက်တဲ႔ အလုပ္ပါ။ အစုိးရကလည္း ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ဇာတိမာန္ထက္သန္ေရးေတြပါေတြ ေအာ္မေနေတာ့ဘူး ။ သူ႔လက္ကလြတ္ ျပြတ္ဆုိတာလုိ လုပ္ခ်င္ေနတယ္။ အစုိးရတရပ္ျဖစ္ျပီး ဒါကုိ မၾကားမိဘူးလား ။ မသိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဗဟုသုတနည္းတယ္လို႔ ဆုိရမယ္။ သိရဲ႔သားနဲ႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားကုိ တရား၀င္ ေရာင္းစားသလုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူမ်ိဳးက ေအာက္တန္းမက်ဘူး။ ေအာက္တန္းက်တဲ႔စိတ္ရွိတဲ႔ ငါးခံုးမေတြေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ မလာၾကဖုိ႔ သတင္းျဖန္႔ပါမယ္ ။ ေဆာင္းပါးရွင္ကုိလည္း ေလးစားပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇုးူလည္း အထူးတင္ပါတယ္။ ခုလုိ တင္ျပေပးတဲ႔ အတြက္ေပါ့

 2. win mon on April 16, 2012 at 11:20 am

  Thanks for that news.

 3. ma burma ma on April 16, 2012 at 1:41 pm

  Thank you for your good information writer….please give more information for our burmese’s lady’s…

 4. nay myo on April 16, 2012 at 1:52 pm

  please prevent to this appotunity

 5. mgoogyaw on April 16, 2012 at 5:30 pm

  Totally appreciate and support this article which is to be avoid to our Burmese women. Yes,our country has become poor and poverty because of the bad Governance of this Military Junta,for 50 years over.So, even our children,who are graduated from Burma Universities,has no good and worthy works inside our own country,so, mostly,have to do what ever works,they can do in abroad.After,we have realize the worst treatment of the Malaysians Hosts,we must protect and need widely to tell the women,who wants to go to Abroad,and some even think,foreign countries are like Paradise. Actually,Abroad is the only place that makes and feels good,if, you have money to spend,there,not, to work.Youngsters must be taught by their elders or the senior who knows about Abroad,to protect and to avoid what this article said.

 6. Mon on April 16, 2012 at 8:05 pm

  Thank you so much for this, and we should sign up for “A CAMPAIGN AGAINST SENDING OUR BURMESES GIRLS AS HOUSEMAID TO MALAYSIA!!!!!”

 7. mgmg on April 16, 2012 at 9:13 pm

  သိန္းစိန္ေရ…အဲဒါကိုသာလက္ခံလိုက္ယင္မင္းတို ့ရဲ ့ၾကံ့ဖြတ္အလံကိုေရထဲသာေမ်ွာလိုက္ေတာ့.။

 8. hla tun kyaw on April 16, 2012 at 10:04 pm

  campaign လုပ္ျပီးအစိုးရအဖြဲ႕နွင္႕အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကိုပါ တိုက္ရိုက္အိပ္ဖြင္႕ေပးစာပို႕သင္႕ပါတယ္။

 9. Lin on April 16, 2012 at 11:15 pm

  The right article and thanks for that.

 10. tintunaung on April 16, 2012 at 11:42 pm

  yes…it is true. because before i live malaysia 20 year..i know about house maid trouble…alot of case in malaysia.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)