စိုးရိမ္လို႔ ေျပာပါသည္

May 15, 2012

ခိုင္ႏွင္းျဖဴ
ေမ ၁၅၊ ၂၀၀၂

• ေရႊဂက္စ္နဲ႔ အစရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္းနဲ႔လုပ္ငန္းမ်ား (Safety & Health)

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဟာေျပာပဲြတခု ကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌က်င္းပ မည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ထိုပဲြကို တက္ေရာက္ နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္မတို႔မသိေသးေသ အေၾကာင္းအရာသစ္ျဖစ္သည့္ျပင္ ေဟာေျပာသြားသည္မ်ားမွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ေဟာေျပာသြားသည္မ်ားထဲမွ ကြၽန္မစိတ္အ၀င္စားဆံုးမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဘိုပါးၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးမႈႏွင့္ တဆက္တည္းျပခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ကူမင္ၿမိဳ႕သို႔သြယ္တန္းသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ သူျပခဲ့ေသာ ထိုစီမံကိန္းမွဓါတ္ပံုအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

• အသက္ေဘး သဘာ၀ေဘး စုိးရိမ္ဖြယ္ ပိုက္သြယ္တန္းမႈမ်ား
ေဟာေျပာသူက ၎သည္ ပိုက္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ဆယ့္ေလးႏွစ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္၍ ဤဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ခါမွ်ျဖင့္ ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္း ထားမႈမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းဟူသည္ မသြယ္တန္းမီကပင္ ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာလုပ္ ထားရေၾကာင္း၊ ပိုက္အထိုင္မေကာင္းပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအေပၚ အားသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွကာ ႏွစ္ၾကာလာလွ်င္ ပိုက္အဆက္မ်ား အက္ ျခင္း၊ ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ထိုေနရာမ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေနသည့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ မီးပြားတခုခုက်ခဲ့ပါက ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းေပါက္ကဲြကာ အနီးအနားမွ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ပုိက္လိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ လမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္မွာ မလဲြ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာတေလွ်ာက္မွ ၿမိဳ႕၊ ရြာေနျပည္သူမ်ားသည္ မိုင္းဗံုးေဘးတြင္ ေနေနၾကရသည္ႏွင့္တူေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ ပိုက္လိုင္းအဆက္မ်ားေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးသည့္စနစ္ရိွပါသလား၊ မည္သူတို႔သည္ ပိုက္လိုင္းအရည္အေသြးကို တာ၀န္ယူ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ဤပိုက္လိုင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို မည္ကဲ့သို႔ အာမခံထားပါသနည္း။ ပုိက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလိုက္ရေသာ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔စီမံထားပါသနည္း။ ဤပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ရိွေန သည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းစီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္မွ်ခန္႔ထားပါသနည္း။ ထုိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထဲတြင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္ေသာ က်ဴစီ (အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအရာရိွ)၊ ပိုက္လုိင္းအင္ဂ်င္နီယာတို႔ ပါပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သြားပါသည္။

ေဟာေျပာပဲြအၿပီး ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ အရာရိွတဦးထလာကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအရည္ အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ကုန္းေပၚပုိက္လိုင္းတြင္သာမက ကမ္းလြန္ပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ စနစ္တက် စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းပါသည္။

ထိုအခါ လာေရာက္နားေထာင္သူမ်ားထဲမွ အင္ဂ်င္နီယာဟုယူဆရသူတစ္ဦးက သူ႔အေနႏွင့္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း သည့္ေနရာသို႔ သြားကာ ပိုက္လိုင္းဆင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စကားစေနေျပာဖူးပါေၾကာင္း၊ သူက ပိုက္လိုင္းအား ဂေဟဆက္ရာတြင္ မည္သည့္စံႏႈန္းကို ကိုင္ကာ ဆက္ပါသနည္းဟုေမးေသာအခါ ျပန္မေျဖႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ Welding Procedure Specification ကို သိပါသလား၊ သည္အဆက္ကို ဂ ေဟေဆာ္သည့္ WPS ကိုသိပါရေစဟု ေမးေသာအခါတြင္လည္း WPS ဟူသည္ ဘာဆိုသည္ကိုပင္ နားမလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုိက္ လိုင္းကိုဆင္ေနသူမ်ားမွာ တတ္သိနားလည္သူ၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ယံုၾကည္ရန္ အလြန္ခက္ပါေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားပါသည္။

• လုပ္ငန္းခြင္ဗဟုသုတႏွင့္ လူထု၏ ဗဟုသုတကြယ္လပ္ႀကီး

ကြ်န္မသည္ ေရနံပိုက္လိုင္းတြင္ က်ဴစီအျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာလုပ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားေလာက္ မတတ္ ကြၽမ္းေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းတစ္ခု၏အရည္အေသြးကို မည္ကဲ့သို႔စစ္ေဆးရသည္၊ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားအရ မည္သည္တု႔ိျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္ ဆိုသည္မ်ားကိုမူ ေသေသခ်ာခ်ာသိပါသည္။

ပုိက္လိုင္းတစ္ခု ဆင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပိုက္လိုင္းေျပးမည့္ပံုမ်ား (Schematic Diagram, Piping and Instrument Diagram, Flow Diagram, General Arrangement Drawing, Isometric Drawing အစရိွသည္)။ ပိုက္လိုင္းတြင္တပ္ဆင္ရမည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္တကြ ပိုက္လုိင္း၏ အတြင္းအျပင္ဖိအား၊ အပူခ်ိန္အစရိွသည္တို႔ကို ဦးစြာတင္ျပရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပိုက္လိုင္းအေၾကာင္း အျပည့္အစံုေဖာ္ျပ ထားသည့္ ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္နည္းလက္စဲြ (Piping Procedure Specification) ကိုလည္း ေရးဆဲြတင္ျပရပါသည္။ ထုိလက္စဲြစာအုပ္တြင္ ပိုက္လိုင္း၌တပ္ဆင္မည့္ ပိုက္၊ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း၊ ဗား၊ ပိုက္အထိုင္၊ ကိရိယာမ်ား၏အရည္အေသြးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပိုက္ ကိုမည္ကဲ့သို႔ ဆင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာပိုက္အထိုင္မ်ားဆင္ရမည္။ မည္သည့္ေဆးကို မည္ကဲ့သို႔သုတ္ရမည္။ ပိုက္လိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရမည္။ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဂေဟေဆာ္လွ်င္ မည္သည့္စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ေဆာ္ရမည္။ ဂေဟေဆာ္သူသည္ မည္သည့္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္ အစရိွသျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား၏။

ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္အတြင္းရိွ ဖိအားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုက္လိုင္းသည္ အလ်ားလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးတိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ေရြ႕လ်ားမႈကိုထိန္း ရန္ ပိုက္အထိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ်ကြာရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပိုက္အထိန္း (pipe guides) မ်ားထည့္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ ပုိက္လိုင္းအခ်ဳပ္ (anchor points) မ်ားထည့္ရမည္ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြရပါသည္။ ဤသို႔ ဒီဇိုင္းဆဲြျခင္းကို Stress Analysis ဟုေခၚၿပီး ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္အားျဖင့္ Caesar II Program ကို သံုးၾကပါသည္။

ပိုက္မ်ားမခ်မီကတည္းက ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဆင္ထားရပါသည္။ ပိုက္မ်ားကို ဂေဟေဆာ္ၿပီးေနာက္ ဂေဟဆက္မ်ားတြင္ အားမသက္ေရာက္ေစရန္ ပိုက္လိုင္းအား လႈပ္ရွားမႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထားရပါသည္။ ထုိဓါတ္ပံုမ်ားအရ ပိုက္လိုင္းမွာ ဂေဟဆက္ၿပီး သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္အရေျပာရေသာ္ ထိုပိုက္လိုင္းကို ေျမသားအထိုင္ (bedding) ေပၚတင္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္အထိုင္ ထပ္မံမလုပ္ေတာ့ဘဲ ထုိေျမသားအထိုင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အေသျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။ ဤတြင္ ထိုပုိက္လိုင္းအထိုင္မ်ားမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြ၊ တြက္ခ်က္ထားတာလားဆုိတာ သံသယရိွစရာျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတြင္ ပုိက္လိုင္းအထိုင္ အလြန္အေရး ႀကီးပါသည္။ မဟုတ္ပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူ ပိုက္လိုင္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။

• မိမိႏိုင္ငံအတြက္လား … သူတပါးႏိုင္ငံအတြက္လား

ေဟာေျပာသူ ေနာက္တခ်က္ေထာက္ျပသြားသည္မွာ ပိုက္လိုင္းအတြက္ ခန္႔ထားသည့္၀န္ထမ္းအင္အား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုက္လိုင္းတြင္ သိရသေလာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို မခန္႔သေလာက္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္း၌လုပ္ေနသည့္စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားရမည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားခန္႔လိုလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မည္မွ်ရိွမွ ႏိုင္ငံျခားသားမည္မွ်ခန္႔ထားႏိုင္သည္ကို သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို Foreing Workers Employment Act ဟူသည့္ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရာ ထိုဥပေဒမ်ိဳးမေတြ႔ဖူးေသးပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားေရးအ တြက္ ထိုဥပေဒမ်ိဳးကို အလ်င္အျမန္ေရးဆဲြျပဌာန္းသင့္ေပသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပသြားပါသည္။

သူေျပာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ မၾကာမီ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မည္ကဲ့ သို႔ေသာသူမ်ားအား မည္သည့္အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္နည္း။ ထိုသူမ်ား၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘာသာစကား ကန္႔သတ္ ခ်က္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္စဥ္လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စသည္တို႔ကို ယခုကတည္းက ဥပေဒေရး ဆဲြထားသင့္ပါသည္။ ဥပေဒရိွၿပီးျဖစ္လွ်င္လည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ သို႔မွ လိုအပ္ သည္မ်ားကို ေထာက္ျပျပင္ဆင္ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒကို တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အ ေရးႀကီးပါသည္။

• ျပည္သူေတြ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ စေတးခံၾကရဦးမွာလား

ဤတြင္ သာမန္ျပည္သူတဦးအေနႏွင့္ ကြၽန္မေတြးမိသည္ကို တင္ျပပါမည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အေလးအနက္ထားဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေန တခုေရာက္ေအာင္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။

ထုိပိုက္လိုင္းသာမက မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းတစ္ခုစေတာ့မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို ဦးစြာတင္ျပရန္လိုပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္သံုးမည့္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အာမခံထားေသာလက္မွတ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သား၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အရာရိွမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၏ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေထာက္ခံထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား စ သည္ျဖင့္ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၿပီး အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ရွင္ကေက်နပ္မွ လုပ္ငန္းစတင္ရပါမည္။

ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ဂဃနဏသိရန္ မလြယ္ပါ။ အကယ္၍ တစ္စံု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ခါးစည္းခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပိုက္လုိင္းသည္ မည္သည့္ပိုက္လိုင္းျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ရိွသည္ကို မသိႏိုင္ပါသျဖင့္ ပိုက္လုိင္းအနီးအနားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မိမည္။ မီးဖိုခ်င္လွ်င္ပင္ ဖိုမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ပိုက္ လိုင္းမွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားယိုစိမ့္ေနပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မွာ မေတြး၀ံ့စရာပါ။

ကြၽန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၆၀ မွ်ေသာႏိုင္ငံသားမ်ား မီွတင္းေနထိုင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံသာယာ၀ေျပာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားလည္း သာယာေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ျပႆနာသည္ ႏိုင္င့ံျပႆနာျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ့အေရးသည္လည္း ျပည္သူတို႔အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အျမင္မေတာ္တာမ်ားရိွပါက ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ျပ၊ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ တာ၀န္ရိွပါသည္။ (See Something, Say Something) ဤသို႔ေထာက္ျပျခင္းမွာ အပ်က္ဘက္၊ အဆိုးဘက္မွ မေကာင္းျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္မီ အေရး ယူ၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတိေပးျခင္းမွ်ျဖစ္သည္ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အျမင္ရွင္းရန္လိုပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ ဤကိစၥမ်ားအေပၚ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အမ်ားျပည္သူတို႔ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရပါသည္ရွင့္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

13 Responses to စိုးရိမ္လို႔ ေျပာပါသည္

 1. ုkyaw zar on May 15, 2012 at 11:12 pm

  တင္ျပေဆြးေနြးမူကိုေလးစားေထာက္ခံပါသည္။တာ၀န္ရွိသူအားလုံးမိမိ တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အဆိုးဆုံးကိုတြက္ဆျပီးအေကာင္းဆုံးကိုျပင္ဆင္ညွိႏိုင္းလုပ္ေဆာင္အပ္သည္။ျမန္မာသမုိင္းသစ္၀န္ထမ္း
  ေကာငး္မ်ားေပၚေပါက္ပါေစျမန္မာျပည္။

 2. grace on May 16, 2012 at 2:09 am

  အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္အတြက္ လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္
  ပညာရွင္မ်ားအေပၚ ေနရာေပး အေလးထားကာ ( တပ္မေတာ္မွေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လူမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္ ။ ေနရာမ်ားရယူထားျပီး ညႈိႏႈိင္းျခင္းအတတ္ပညာ(ေငြရရွိေရးမိမိအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး။စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ေလ့က်င့္
  ထားသူမ်ား ) သာျဖစ္ပါသည္ ။ တေသြးတသံေအာက္တြင္ ေနသာက်သူမ်ားျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ပညာရပ္ပုိင္းမ်ားအတြက္ စဥ္းစားထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ စာေရးသူ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ )တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားအားစစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ။ ျပည္ပ ပညာ၇ွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္ပ ေရာက္ပညာရွင္မ်ားမွာ တတ္စြမ္းသည့္ဘက္မွ ကူညီေပးလုိသူမ်ားရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမတရုံး ၀က္ဆုိက္ဒ္ မွ တရား၀င္ (ေရတုိ )အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည့္ စစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ( ပညာရပ္အပုိင္းသာ ) ကုိသတ္မွတ္ျပီး အခ်ိန္ကာလ (၃-၆)လပုိင္းျခားကာ ဖိတ္ေခၚသင့္ပါသည္။ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ကုိ ဘာေၾကာင့္ မေပးေသးတာလဲ ၊ ေပးလုိက္ရင္ အစုိး၇အေပၚပုိယံုၾကည္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

 3. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on May 16, 2012 at 5:51 am

  ” အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္း၌လုပ္ေနသည့္စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားရမည္။” ဆိုသည့္အခ်က္ကို အလြန္ေက်နပ္ပါသည္၊ သို ့ေသာ္ အထက္အမိန္ ့ကိုသာ နာခံတပ္ေသာ၊ စဥ္းစားဉာဏ္မရွိေသာ၊ ေလ့က်င့္ၿပီးသားမရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ားကိုသာေနရာေပးထား ပါက အႏၱရယ္ေတြကိုဘယ္လိုကာကြယ္မွာလည္း။
  ျပည္သူသာလွ်င္ မိေအးႏွစ္ခါနာ မျဖစ္ဖူးလား ? ? ၊
  စစ္ဗိုလ္ တမတ္သားပါလီမန္ႀကီးကိုသာၾကည့္ပါလား။ စစ္ဗိုလ္ေတြ တကယ္တိုင္းျပည္ေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္ ျပည္သူသာလွ်င္ အမိအဖလို ့သေဘာထားလွ်င္ တပ္ကထြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါ။
  ျပည္သူကတကယ္ခ်စ္ရင္ တမတ္သားမဟုတ္ပါ၊ ရာခိုင္ႏႈံး ၁၀၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ၀င္ယူပါ။
  ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေလးစားပါတယ္၊ တပ္သိပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ့ေဆြးေႏြးမႈကို သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား အေရးေပးစဥ္းစားပါ။ မလုပ္ မျပဳတ္ လက္ညႈိးေထာင္ေခါင္းျငွိမ့္ ဘ၀ကိုရွက္တပ္ပါ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား – – –

 4. ုkyawhtay on May 16, 2012 at 1:06 pm

  အင္မတန္ေကာင္းေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေရးသားသူအားလံုး၏ ေစတနာကို မ်ားစြာေလးစားပါသည္။ သမၼတ ႀကီ းအေနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမၼတႀကီးအား အႀကံေပးေန ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ျပည္တြင္း႐ိွ တတ္ကြ်မ္းသူအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအားေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တတ္သိ ကြ်မ္း က်င္သူ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ စစ္ေဆးရန္တာဝန္ေပးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အကူအညီ ေပးရန္ကမ္းလွမ္းထားၾကေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူလ်က္စစ္ေဆးေစ ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမဖုိ႕ ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္မီ ေဆာင္႐ြက္ေစသင့္ပါသည္။

 5. Bocho on May 16, 2012 at 2:30 pm

  ဒီေဆာင္းပါးေလးကို အဲ့ဒီပိုက္လုိင္းျဖတ္သန္းသြားရာ အနီးအနားရိွ ေဒသခံမ်ား ဖတ္နိုင္ေအာင္
  လက္ကမ္းစာေစာင္သေဘာ ျဖန္႕ေ၀နိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ ထင္ပါသည္။
  ဒါမွသာ သူတုိ႕ လက္ရိွအေျခအေနကို သေဘာေပါက္ျပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား စဥ္းစားမိလာၾကမည္ထင္ပါသည္။ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဆိုင္းပုဒ္ ေထာင္ထားျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ သတိေပးခ်က္ ျဖစ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

 6. ohnmar on May 16, 2012 at 3:29 pm

  ေဆာင္းပါး၇ွင္ကိုေလးစားပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ က်ြန္မပညာရွင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေသာ္
  လည္း ဒီ ျပႆနာကိုေတြးျမင္သိရွိေနပါသည္။သို့ေသာ္မည္ကဲ့သို့တင္ျပရမည္နားမလည္ပါ။ယခုကဲ့သို့
  ေသာတတ္သိပညာရွင္မ်ားကေထာက္ျပေပးခ်က္သည္အင္မတန္မွျပည့္စုံလွပါသည္။တုိင္းျပည္အ
  က်ိဳးသယ္ပိုးျကေသာသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ေက်းဇူးအထူးတင္ေျကာင္းထပ္မံ၍ေျပာပါရေစ။

 7. zakawa on May 16, 2012 at 7:21 pm

  NLD သိ၇ဲ႕လား၊

 8. mgoogyaw on May 16, 2012 at 8:06 pm

  All what in this article and the comments are 100% true. I have totally appreciate,everything,that mentioned in this column.

 9. brandon on May 17, 2012 at 5:51 am

  That’s right. Safety first

 10. *U AYE on May 17, 2012 at 8:20 am

  THANKS FOR YOUR ARTICAL. WE HAD TRAINING CENTRE OF MINISTRY OF LABOUT IN KANBE’. BUT NOBODY INTEREST AND SUPPORT ON IT. IT IS ESENTIAL AND CRITICAL IN SINGAPORE, MALAYSIA AND THAILAND. VERY STRICTLY CONTROL IN DEVELOPING COUNTRIES. THEY KNOW THE VALUE OF HUMAN LIFE. VALUE OF MYANMAR PEOPLE’S LIFE IS IGNORED BY GOVERNMENT.
  FORIGN WORKER’S RATIO IS LIMITED IN ALL COUNTRIES IN THE WORLD. WHY IT’S NEGLETED IN OUR COUNTRY.

 11. Nay Win on May 17, 2012 at 8:57 am

  if you don’t know, please do not write.
  piping spec and pipeline spec is different.
  they are also professional. they know what they are doing.
  what you saying here is only correct for piping(process piping), not for pipe line.

 12. ကိုလတ္ on May 17, 2012 at 12:43 pm

  ဲျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ က ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ အက်ိဳး၊ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုဘဲ ၾကည့္ေပးျပီးလိုအပ္သလိုအေရးယူေပးပါလို႕ ေတာင္းဆိုပါတယ္

 13. Witmone on May 17, 2012 at 6:39 pm

  I can not use Burmese font now and use English…

  Our president U Thein Sein visited – reformed Vietnam and Cambodia. Yes, many EU, USA and China company already settled there, but they have big issue on Chinese company work permit problem. Chinese company use china men’s manpower at all levels. Vietnam and Cambodia reform is like a dictator style. A lot of corruption (Oop, presently Burma corruption is worse).

  My suggestion is to ask help to Chez and Slovet – two countries. Because within 15 years, IMF decleared them as developed country.

  Witmone

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)