Primary – ကယ္လီဖုုိးနီးယားျပည္နယ္ ဇြန္ ၅ ပဏာမအဆင့္မဲေပးၾကမည္

June 5, 2012

မိုုးမအေထာက္ေတာ္ ၀၀၁၊ ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၂

            ယေန႔တြင္ ကယ္လီဖိုုးနီးယားျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၂ ႏိုု၀င္ဘာသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ပဏာမအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ပဏာမအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ မွတဆင့္ ႏိုု၀င္ဘာတြင္ ေရြးခ်ယ္မည့္ သမၼတေလာင္းကိုု ပါတီအလိုုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္ရွိ ပါတီစုုံမွ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအျပင္ သက္ဆိုုင္ရာ ျမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ဆႏၵခံယူျခင္းတိုု႔ကိုု ျပည္သူတိုု႔က မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

            ဒီမိုုကရက္ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လက္ရွိသမၼတ အိုုဘားမား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားမိမိဆႏၵရွိသူ တဦးဦးကိုု ဆႏၵေပးၾကမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ဗဟို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ (ဆီနိတ္တာ ဒိုုင္ယမ္းဖိန္းစတိုုင္း၊ ကြန္ဂရက္အမတ္ ေဂ်ာ့ခ်္မီလာ စသည္ လက္ရွိႏွင့္ ၀င္ျပိဳင္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား) အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားအနက္ မိမိႏွစ္သက္ရာအမည္ကိုု ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္အတြက္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုုပဏာမအဆင့္တြင္ မဲအမ်ားဆုုံးရသည့္  ဆိုုင္ရာဌာနအလိုုက္ ဆန္ကာတင္ ၂ဦးစီသည္ ၂၀၁၂ ႏိုု၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ သက္ဆိုုင္ရာ အေထြထြေရြးေကာက္ပြဲ အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကမည္ ျဖစ္သည္။

            လက္ရွိျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ား အဆိုုျပဳျခင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား တင္သြင္းျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း ယခုု ဇြန္လ ပဏာမေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူဆႏၵကိုု ခံယူမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုုျပဳခ်က္ (၂၈) တြင္ ျပည္နယ္တြင္း ဥပေဒျပဳကိုုယ္စားလွယ္မ်ား သက္တမ္းကိုု ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အျဖစ္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အဆိုုျပဳခ်က္ (၂၉ ) တြင္ စီးကရက္အခြန္တြင္ ေဒၚလာ ၁ က်ပ္ တိုုးျမွင့္ေကာက္ခံျပီး ကင္ဆာကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ သုုံးစြဲခြင့္ျပဳျခင္း တိုု႔အျပင္ အဆိုုျပင္ခ်က္ (K)အျဖစ္ ျမိဳ႔နယ္မ်ား၏ ပညာေရးဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္က ကန္႔သတ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း စသည္တိုု႔ကိုု ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူမည္ ျဖစ္သည္ဟုု ေတြ႔ရသည္။ အလားတူ ျမိ႔ဳနယ္အလိုုက္ သီးျခား ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုုလည္း ျမိဳ႔နယ္အသီးသီးတြင္ တင္သြင္းၾကသည္ကိုု မဲဆႏၵရွင္တိုု႔က အတည္ျပဳျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတိုု႔ ျပဴလုုပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

            လက္ရွိတြင္ ဒီမုုိကရက္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီၾကီး ၂ ခုု၏ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ သမၼတေလာင္းမ်ား၊ ၎တိုု႔၏ စိတ္ၾကိဳက္မဲဆြယ္ေနေသာ ဥပေဒအဆိုုတင္သြင္းခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ အရွိန္ မျမင့္ေသးသျဖင့္ မဲေပးရန္ မွတ္ပုုံတင္လာသည့္ ျပည္သူလူုထုု၏ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၄၀ % နီးပါးမွ်သာ ရွိသည္ဟုု ဆိုသည္။

            မဲေပးသူ နည္းပါက အဆိုုပါ မဲေပးသူ လူနည္းစုု၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ျပီး တိုုင္းျပည္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ တင္ေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကရမည္ ျဖစ္ရာ အစုုိးရ၊ ျပည္နယ္ ျမိုု႔နယ္မ်ားရွိ လူထုုပညာေပး အစုုအဖြဲ႔မ်ားက အမ်ားျပည္သူတိုု႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု စိတ္၀င္စားျပီး မဲေပးဖိုု႔အေရး မွတ္ပုုံတင္ၾကပါရန္ စည္းရုုံးလႈံေဆာ္လ်က္ ရွိသည္။

            “အခုုအခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနေတာ့ လူငယ္အမ်ားစုုက အယင္ ၂၀၀၈ တုုန္းကလိုု မဲေပးဖိုု႔ စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ဘူး။ ပညာေရးမွာလည္း သူတုုိ႔အတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးရလာဒ္ ျဖစ္မလာဘူး။ လက္ရွိ အစုုိးရေကာ၊ ကြန္ကရက္ေကာ၊ ျပည္နယ္က ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြကိုု စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ကေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုု မဲေပးဖိုု႔၊ မဲဆႏၵရွင္အျဖစ္ မွတ္ပုုံတင္ဖိုု႔ လိုုက္ျပီး ေျပာတယ္၊ ႏိႈးေဆာ္တယ္”

ဟုု ဖရီးေမာင့္ျမိဳ႔ေန အသက္ ၃၀ ေက်ာ္တန္း ျမန္မာအေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာ လူရြယ္တဦးက မိုုးမခကိုု ေျပာျပသည္။

            “မဲေပးလည္း ဘာမွ မထူးဘူးလိုု႔ လူေတြက ထင္ျမင္လာေအာင္ အေျခအေနေတြက တြန္းပိုု႔ေလ့ ရွိတယ္။ တကယ္တန္းကေတာ့ အမ်ားမဲဆႏၵစနစ္နဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တိုုင္းျပည္မွာ ျပည္သူေတြက တိုုက္ရိုုက္မပါ၀င္ေတာ့ဘူး ဆိုုရင္ ေငြရွင္ အရင္းရွင္ၾကီးေတြ၊ အာဏာရွင္ေတြ၊ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒေရး၊ ဘာသာေရး၊ အတၱသမားေတြက အျမတ္ထုုတ္သြားမွာပဲ။ သည္ေတာ့ မဲေပးခ်ိန္မွာ ကိုုယ္ေရြးတဲ့သူေတြကိုု အစြဲေတြနဲ႔ ေရြးတာထက္ သူေျပာေန ၀ါဒျဖန္႔ေနတာေတြက common sense လား non sense လားဆိုုတဲ့ အေျခခံနဲ႔ပဲ ေရြးတယ္”

            လိုု႔ ေဘး အေရွ႔ျခမ္း ဥကၠလံျမိဳ႔ေန အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိ ျမန္မာအေမရိကန္ ေက်ာင္းသားတဦးက ေျပာသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္