တေသာင္းတန္ ထုတ္မည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ ပါမည္မဟုတ္ – kyat 10,000 currency is on the way

June 7, 2012

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ဝဝ၁
ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၂

ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္တေသာင္းတန္ထုတ္ေဝေတာ့မည္ဟု ေငြစကၠဴသစ္ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္တကြ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ေၾကညာလိုက္သည္။


(ဗဟုိဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မူရင္းကုိ သတင္းေအာက္ဆုံးတြင္ ၾကည့္ပါ)

လလယ္ပုိင္းမွ စတင္ျဖန္႔ေ၀မည့္ တေသာင္းတန္ မ်က္ႏွာစာတြင္ ထင္ရွားသည့္ သေကၤတကုိ ရုတ္တရက္ မေတြ႔ရေပ။ ယခင္ ငါးေထာင္တန္ ထုတ္ေ၀စဥ္က ထည့္သြင္းခ့ဲေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ ျမတ္ႏုိးၾကသည့္ဆင္ျဖဴေတာ္ပုံကုိ ယခု ထပ္မံအသံုးျပဳထားေသာ္လည္း အေကာင္အရြယ္စား အငယ္စားကုိသာ အသုံးျပဳထားသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမပုံ၊ ၾကာပန္းတုိ႔၏ တဘက္တခ်က္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ၂ စီးကုိ ေတြ႔ႏုိင္မည္။

ေက်ာဘက္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရုိးပုံကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတုိင္မီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထည့္သြင္း ရုိက္ႏွိပ္ခ့ဲသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အာဏာသိမ္းျပီး ေနာက္ပုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပုံကုိ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ၁ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀စဥ္ တႀကိမ္သာ အသုံးျပဳခ့ဲၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျခေသၤ့ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ယခု ျခေသ့ၤေနရာတြင္ ဆင္ ၀င္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္ေ၀ခ့ဲၿပီးသည့္ ေငြစကၠဴမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရသည္။

၁ က်ပ္ (၁၉၉၀) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ နဂါးသစ္ထြင္းပန္းပု
ျပား ၅၀ (၁၉၉၄) ေစာင္းေကာက္

၁ က်ပ္ (၁၉၉၆) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ေလွၿပိဳင္ပဲြ
၅ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ျခင္း၀ုိင္း

၁၀ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ကရ၀ိတ္ေဖာင္
၂၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္

၅၀ က်ပ္ (၁၉၉၇) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရုိးရာလက္မႈပညာရွင္
၁၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ရုိးရာလက္မႈပညာရွင္

၂၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၈) ျခေသၤ့ ႏွင့္ သစ္ဆဲြဆင္
၅၀၀ က်ပ္ (၁၉၉၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္

၁,၀၀၀ က်ပ္ ဆုိဒ္ႀကီး (၁၉၉၈) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္အေဆာက္အအုံ

၁,၀၀၀ က်ပ္ ဆုိဒ္ေသး (၂၀၀၄) ျခေသၤ့ ႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္အေဆာက္အအုံ

၅,၀၀၀ က်ပ္ (၂၀၀၉) ဆင္ျဖဴ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ
၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (၂၀၁၂) ဆင္ျဖဴ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရုိး
ဗဟုိဘဏ္က ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္း
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
ေနျပည္ေတာ္
ရက္စဲြ၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္
သတင္းေၾကညာခ်က္
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ အမ်ဳိးအစားသစ္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထုတ္​ေဝပါမည္။
ေငြစကၠဴကို ျပည္သူမ်ားအား ဘဏ္ဖြင့္ခိ်န္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးဌာနတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မ်ားနွင့္ အစိုးရ ေငြတိုက္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ထုတ္ေပးပါမည္။
လက္ရိွ တရားဝင္ လွည့္လည္ သံုးစဲြလ်က္ ရိွေသာ ေငြစကၠဴ မ်ားနွင့္ ေငြအေျကြမ်ားသည္လည္း တရားဝင္ သံုးစဲြေငြ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရိွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြစကၠဴအသစ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ
အရြယ္အစား။ ။ ၁၅×၇ စင္တီမီတာ
ေပၚလြင္ေသာအေရာင္။ ။ အျပာေရာင္
မ်က္နွာစာဘက္ ။ ။ ထိပ္ပိုင္းတြင္ “ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္” စာတမ္း ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ေျမပံု၊ ၎ကို ဝန္းရံထားေသာ
သေျပခက္ နွစ္ခက္၊ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရိွေနသည့္ ျမန္မာ့ အနုပညာ လက္ရာေျမာက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ နွစ္စီးနွင့္ ထိပ္တြင္ ၾကာျဖဴတစ္ပြင့္ ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။
ေငြစကၠဴတန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာ စာတန္း”တစ္ေသာင္းက်ပ္” ကိုလည္း ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။
လက္ယာ ဘက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ အနုပညာ လက္ရာေျမာက္ ကနုတ္ပန္းခက္ မ်ားကို ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။
ေထာင့္သံုးေထာင့္ တြင္ ေငြစကၠဴတန္ဖိုးကို ဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။ ေငြစကၠဴတန္ဖိုးကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာျဖင့္ ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။ လက္ဝဲဘက္ပိုင္းတြင္ ျကာျဖူ ပြင့္ပံု ေရစာ ပါရိွ ပါသည္။
ေငြစကၠဴတြင္ လံုျခံုေရး ျကိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ေဒါင္လိုက္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ေက်ာဘက္ ။ ။ ထိပ္ပိုင္းတြင္ “CENTRAL BANK OF MYANMAR” စာတန္းကို ရိုက္နိွပ္ထားျပီး ၎စာတန္း၏ ေအာက္တြင္ “TEN THOUSAND KYATS” ဟူေသာ စာတန္း ပါရိွပါသည္။
အလယ္ပိုင္းတြင္ ရတနာပံု မႏၱေလး နန္းေတာ္၏ ျမိဳ႕ရိုးနွင့္ က်ဳံးပံုကို ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။ ေဘးေဘာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ အနုပညာ လက္ရာေျမာက္ ကနုတ္ ပန္းခက္မ်ားကို ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။ ေထာင့္ သံုးေထာင့္တြင္ ေငြစကၠဴ၏ တန္ဖိုးကို ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ရိုက္နိွပ္ ထားပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မ်က္ေမွာက္ေရးရာ, သတင္းပေဒသာ

4 Responses to တေသာင္းတန္ ထုတ္မည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ ပါမည္မဟုတ္ – kyat 10,000 currency is on the way

 1. စစစ on June 7, 2012 at 10:13 pm

  ငါးေထာင္တန္နဲ ့အတူ ရိုက္ျပီးသားပါ.အတူတူထုတ္ဖို ့ရွိတာ။ဒါေပမယ့္၊အဲဒီခ်ိန္က၊ကုန္ေဈးႏွန္း ျပသနာ ေပၚမည္စိုးလို ့၊တေသာင္းတန္ကို၊ထားခဲ့တာ။

 2. kyaw Zin on June 7, 2012 at 11:09 pm

  Oh My God! This time it really dying!

 3. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on June 8, 2012 at 10:48 am

  တစ္ေသာင္းတန္ဆိုေတာ့ မင္းသမီးက ပါးဆယ္ခ်က္ရိုက္လို ့ရၿပီေပါ့ ? ? ?

 4. chitthumoe22@gmail.com on June 10, 2012 at 5:16 pm

  ကြ်န္ေတာ္တုိ့ကေတာ့ဒါေတြသိပ္အေလးမထားပါဘူး
  ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ငါးေထာင္တန္တုန္းကလဲကုန္ေစ်းနႈံးအေနနဲ့ေတြးပူမိတာပါပဲဒီလိုပဲအဆင္ေျပသြားမယ္ထင္ပါတယ္
  တက္ယ္ေတြးပူတာက ရခုိင္ျပည္ဘက္ပါ တာ၀န္ရွိသူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသူေတြအေနနဲ့ၾကည့္ရႈလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္လႊတ္မထားပါနဲ့
  ေထာင္ျမင္လုိ့ရာစြန့္ဆိုေပမယ့္ ခုရာေပါငး္မ်ားစြာျဖစ္လာပါျပီေထာင္ေက်ာ္ေနတာကုိသိသင့္ၾကပါျပီတာ၀န္ရွိသူအေပါငး္တုိ့………

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္