Ashin Wirathu – “ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း”

July 21, 2012

“ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း”

၀ီရသူ(မစိုးရိမ္) ။ ဇူလိုုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၂

          ယခုအခါ၌ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးကို ၿခဳံငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ေရးသည္ အေကာင္းဘက္သုိ႕ ဦးတည္ေရြ႕လွ်ားေနသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထိုက္သည့္အဆင့္သို႔ မရာက္ရွိေသးေပ။
ဟုိယခင္က အလံုပိတ္ခံထားရ၍ အသံဗလံမ်ား မၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ၌မူ အခ်ိဳ႕အ၀က္ ပြင့္ေသာတံခါးဆီမွ အသံဗလံမ်ား ၾကားေနရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
လယ္သမားမ်ားထံမွလည္း ၾကားေနရသည္။
အလုပ္သမားမ်ားထံမွလည္း ၾကားေနရသည္။
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးထံမွလည္း ၾကားေနရသည္။
အက်ယ္ေလာင္ဆံုး အသံကား အလုပ္သမားတုိ႔၏ အသံပင္တည္း။
ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္၌ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကား စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခ်က္ေလးခ်က္မွာ
(က)    သစၥာ ရွိရမည္။
(ခ)     ပညာ ရွိရမည္။
(ဂ)     ၀ီရိယ ရွိရမည္။
(ဃ)    စာဂ ရွိရမည္။  ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
(က)    သစၥာဆုိသည္မွာ ၀စီသစၥာကုိ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ကတိကို ဆုိလုိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကတိတည္ရမည္။ သစၥာရွိရမည္ ဟု ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ေပသည္။
ပါတီအေပၚ သစၥာရွိဖုိ႔လုိသည္။
အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ သစၥာရွိဖို႔လုိသည္။
`        ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာရွိဖုိ႔လုိသည္။
ျပည္သူအေပၚ သစၥာရွိဖုိ႔လုိသည္။
အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာရွိဖုိ႔လုိသည္။
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလ်က္ သူတစ္ဖက္သားကို ေျခထုိးရာမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနလွ်င္ သူတစ္ဖက္သားကုိ ေခ်ာက္ခ်ရာမွာ  ေမြ႔ေလ်ာ္ေနလွ်င္၊ သူတစ္ဖက္သား ေနာက္ေက်ာကို ဓားျဖင့္ထုိးရာမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ အရာရာမွာ သစၥာမဲ့ႏုိင္ေသာ သစၥာေဖာက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေပသည္။ ထုိအခါ သစၥာေဖာက္သူတုိ႔၏ ထံုးစံအတိုင္း အမ်ားျပည္သူတုိ႕၏ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကုိ ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ထုိသုိ႕ အခ်င္းခ်င္း၏ယံုၾကည္မႈ၊ ပါတီ၏ယံုၾကည္မႈ၊ ျပည္သူ၏ယံုၾကည္မႈကို မရရွိေတာ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္သည္ မည္သုိ႔ပင္ အရည္အခ်င္း ရွိေစကာမူ၊ မည္မွ်ပင္ တတ္သိနားလည္းေစကာမူ၊ ယုတ္စြအဆံုး မုိးပ်ံေအာင္ တတ္ကၽြမ္းေစကာမူ ေျမာင္းထဲသုိ႔ ထုိးက်ရ ေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လုိပါက သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထားရမည္မွာ ေသခ်ာလြန္းလွေပသည္။ အိပ္မက္ေတြ အလြယ္တကူေပးၿပီး ဘာမွ်လုပ္မေပးႏုိင္ခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားကို မည္သူမွ် မဲေပးၾကေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ဤသည္ကို ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူတုိ႔ အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေလသည္။
(ခ)     ပညာရွိရမည္-ဟုဆိုရာ၌ ဘဲြ႕၊ ဒီဂရီ၊ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို ဆုိလိုရင္းမဟုတ္ေပ။ ၀ိစာရဏပညာ ဆင္ျခင္တံုတရားကုိ ဆုိလုိရင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔သို ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမွ ဓမၼႏွင့္အဓမၼကုိ လည္းေကာင္း၊ အမွားႏွင့္အမွန္ကိုလည္းေကာင္း တိက်ျပတ္သားစြာ ခဲြျခားဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ႏိုင္ေရးပါတီတစ္ခု၊ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု၌ ဤသုိ႔ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ မရွိပါလွ်င္ အေရးတႀကီး ကိစၥမ်ား၌ ဒြိဟမ်ားျဖင့္ ေတြေ၀ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ေၾကညာခ်က္ေနာက္က်ျခင္း၊ သေဘားထားထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ေနာက္က်ျခင္း၊ မီးစင္ၾကည့္ကျခင္း၊ အားကိုရွာ၍ ေနရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားမွာ အၿမဲတမ္းေနာက္က်ေနျခင္းသည္ ၀ိစာရဏပညာ-ဟုဆုိအပ္ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္ဆန္ဖုိ႔၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာဖုိ႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိက် ျပတ္သားဖုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ဤတရားကုိ လက္ကိုင္က်င့္သံုးမွသာလွ်င္ ျပည္သူလူထု အားကုိးထိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိထားဖို႔ လုိေပသည္။
(ဂ)     ၀ီရိယရွိရမည္ ဆုိရာ၌ သာမန္ ၀ီရိယမ်ိဳးကိုဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ စာႀကိဳးစားေသာ သာမန္ေက်ာင္းသားတုိ႔ထက္ သာလြန္ေသာ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ သာမန္စီးပြားေရးသမား တုိ႔ထက္ သာလြန္ေသာ ႀကီးမားသည့္ ၀ီရိယမ်ဳိးကို ထားရွိဖုိ႔လုိေပသည္။
ႏို္င္ငံေရးသမားတုိ႔မည္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္ျဖစ္ရာ မိသားစုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ပုံမွန္၀ီရိယမ်ဳိးႏွင့္ မျပည့္စံု မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ၀ီရိယမ်ိဳးကို အတုခုိးရမည္ ျဖစ္ေလသည္။
(ဃ)    စာဂ-ဟူသည္ ဓနစာဂ-ေငြးေၾကးကို စြန္႔ႀကဲျခင္း၊ အတၱစာဂ-ဘ၀ကိုစြန္လြတ္ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ ႏို္င္ငံေရးသမားေကာင္းတို႔ မည္သည္ ေငြေၾကးကုိလည္း စြန္႔လႊတ္စြန္႔ႀကဲရေပလိမ့္မည္။ ဘ၀ကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ရ ေပလိမ့္မည္။
ယခုအခါ၌ NGO-မ်ား INGO-မ်ားကဲ့သုိ႔ ပရဟိတအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ေငြေၾကးဓနႏွင့္ ဘ၀စည္းစိမ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔မည္ ထုိ႔ထက္သာလြန္ေသာ ေပဆပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ေပဆပ္ႏုိင္ဖို႕ လုိေပသည္။ ငါသည္ ငါ့ႏိုင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ငါသည္ ငါျပည္သူအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္၀့ံပါမွ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဤတရားေလးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ရန္သူမွန္သမွ်ကို ေအာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗုဒၶျမတ္စြာက ဤသုိ႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
          ယေႆေတ စတုေရာ ဓမၼာ၊ ဝါနရိႏၵ ယထာ တဝ။
          သစၥံ ဓေမၼာ ဓိတိ စာေဂါ၊ ဒိ႒ံ ေသာ အတိ၀တၱတိ။
          သစၥံ ဓမၼ၊ ၀ီရိယႏွင့္၊ စာဂဟူသည္၊ ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း၊ က်င့္ေကာင္းေလးပါး၊ စသည္အားျဖင့္၊ တရားမလစ္၊ မင္းမူရစ္ေလာ့။ မင္းစစ္ဓမၼတာ၊ မခၽြတ္ရာဘူး။
                                                          (၀ါနရိႏၵဇာတ္။ ဇာ၊ ႒၊ ၁။၂၉၇။ မဃေဒ၀။ ၂၂၂။)


ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔မည္သည္ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔အေရးအရာမ်ားကို ကုိယ့္အေရးအရာမ်ားထက္ ပို၍ ဦးစားေပရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ျပည္သူေရွေဆာင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔မည္သည္ ျပည္သူ႔ဘက္မွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ဖုိ႔လုိသလုိ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ လုိေပသည္။ ျပည္သူကို အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ သလုိ၊ ျပည္သူ႕အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား ကူညီေျဖရွင္း ေပးဖုိ႔လုိေပသည္။ ျပည္သူ႕အသံကို နားစြင့္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္မရႏိုင္ေတာ့ေပ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီလႈပ္ရွားေပးဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွေပသည္။
မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ေရးေလာက၌ အလုပ္သမား ျပည္သူလူထုမွာ အေစာင့္အေရွာက္ အကူအညီမ်ားစြာ လုိအပ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။
ႏို္င္ငံေရးသမားခ်င္းတူလွ်င္ –
သစၥာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားကသာ ေအာင္ျမင္မည္။
အရည္အခ်င္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားကသာ ေအာင္ျမင္မည္။
၀ီရိယႀကီးမားသည့္ ႏုိ္င္ငံေရးသမားကသာ ေအာင္ျမင္မည္။
ေပးဆပ္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားကသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ရာ
သင့္ေအာင္ျမင္မႈသည္ သင့္ သစၥာတရားအေပၚ၌သာ မူတည္ေနပါသည္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈသည္ သင့္အရည္အခ်င္းအေပၚ၌သာ မူတည္ေနပါသည္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈသည္ သင့္ႀကိဳးစားမႈအေပၚ၌သာ မူတည္ေနပါသည္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈသည္ သင့္ ေပးဆပ္ျခင္းအေပၚ၌သာ မူတည္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔ ယံုၾကည္မႈကို ခံယူထိုက္ေသာ
ျပည္သူ႔ ေလးစားမႈကို ခံယူထိုက္ေသာ
ျပည္သူ႔ အားထားမႈကို ခံယူထိုက္ေသာ
ျပည္သူ႔ ျမတ္ႏုိးမႈကို ခံယူထိုက္ေသာ  ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိလွ်င္ ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းကို ႏွစ္ေထာင္းအားရ က်င့္သံုးဖုိ႔ လုိအပ္လွေပသည္။
 

မႏၲေလးတိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္က တင္ျပေသာ ဤစာမူကို စာေပစိစစ္ေရးက ပယ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဦးပဥၥင္း
၀ီရသူ(မစုိးရိမ္)
ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ
ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယက
မစိုးရိမ္တိုက္သစ္
မႏၲေလးၿမဳိ႕၊

ဇူလိုုင္ ၂၊ ၂၀၁၂


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, အရွင္၀ီရသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)