လူငယ္ေတြကိုယံုပါ (Kyaw Thu, FFSS Yangon)

July 28, 2012

လူငယ္ေတြကိုယံုပါ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၁၂

ဂ်ာနယ္လစ္ဆိုတာ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ ဘယ္က႑မွာမဆို အေရးႀကီးေသာအလုပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေနသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္အမ်ားစုသည္ လူအမ်ားလိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးၾကသည္။ လူအမ်ားသိလိုသည့္ သိထိုက္သည့္ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကမ႓ာရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကို လူထုေ႐ွ႕ေမွာက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးၾကသည္။ ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔ဘဝမွာ ဘာေတြလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ဳိ႕သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ေသေရး႐ွင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ အေရးႀကီးေသာ (Journalism) က႑တစ္ရပ္အား လူငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းတစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္၌ အလင္းဆက္(IR) မွ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီမွ ညေန ၅းဝဝ အထိ ၃ ရက္ၾကာ ရက္တို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ အသင္းသူ/သားမ်ားအျဖစ္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ Citizen Journalism အား စိတ္ပါဝင္စား၍ လာေရာက္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား စသျဖင့္ သင္တန္းသား/သူ ၂၈ ဦး တို႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အလင္းဆက ္(IR)၊ နီအဲဝိုင္ (Mosa)မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္စဥ္က ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ (လက္ႏွစ္ဖက္ မရိွသူ) တစ္ဦးသည္ မိမိတို႔က်င္းပေသာ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာကာ မိမိအား သူကိုယ္တိုင္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုအားေပးခဲ့ရာ ထိုသူသည္ သူကိုယ္တိုင္ေရးဖြဲ႔ စပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔႐ိွရခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဗ်ာ စာသားႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုတို႔သည္ အလြန္ပင္ ထူးျခား သပ္ရပ္မႈ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႔႐ိွခဲ့ရသည္။ ထုိသူသည္ သူ၏ ေျခႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကြန္ျပဴတာအား အသံုးျပဳကိုင္စြဲကာ အက်ဳိးျပဳ စာ၊ ကဗ်ာမ်ားအား ေရးသားခဲ့ေသာ လူမႈေရး သူရဲေကာင္း Citizen Journalist တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို မိမိ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုသင္တန္းတက္ေရာက္ၾကေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ကိုယ္ အဂၤါသန္စြမ္းမႈမ်ား႐ိွေနေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ သန္စြမ္းေသာကိုယ္အဂၤါႏွင့္ မိမိတို႔၏ ထက္ျမတ္ေသာဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳကာ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိး႐ိွေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ွာေဖြေရးသားၾကရန္ အင္အားတစ္ရပ္အား ေျပာၾကားခဲ့ကာ သင္တန္းအား အလင္းဆက္ (IR)မွ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 

ယင္းသင္တန္းတြင္ အလင္းဆက္ (IR)မွ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ (Journalism)၊ သတင္းဓါတ္ပံုေကာင္းအတြက္ အေရးႀကီးမႈ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္တို႔၏က႑ အစ႐ွိသည့္ သင္ခန္းစာတို႔အား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ နည္းပညာပိုင္းအေနျဖင့္ နီအဲဝိုင္ (Mosa)မွ Internet နည္းပညာမ်ား၊ Internet Journalism (Blogger)၏ အေရးပါပံုမ်ား၊ Mobile ဖုန္းမ်ား၏ အသံုးဝင္ပံုမ်ား စသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

Journalism & Journialism သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ရ႐ိွခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျမင္မ်ားအား တု႔ံျပန္ခ်က္ (Feedback)အေနျဖင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာတြင္ “မိမိတို႔သည္ ယခင္က ကြဲလြဲစြာ မသိေသးခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္အား ယခုအခါတြင္ ကြဲလြဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အေျချပဳၿပီး (သို႔) ႏိုင္ငံ သားမ်ား ကိုယ္တိုင္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သတင္းႏွင့္ သတင္းျဖစ္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္းပို႔ျခင္း၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ေဝဖန္ျခင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္လာေၾကာင္း” စသျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ (Feedback)မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပြင့္လင္းညင္သာေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာေစမည့္ Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ “စံုမိွတ္ျမဳပ္ ေသၾကမလား၊ ပံုႏိွပ္ ထုတ္ေဝၾကမလား” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္သံုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေတြကိုယံုပါ
လူငယ္ေတြကိုယံုပါ။
သူတို႔မွာ အသိကိုယ္စီ႐ိွပါတယ္။
ကိုယ္တာဝန္ယူလုပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာ လူ႔သဘာဝပဲျဖစ္တယ္။
လူငယ္ေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္သာေပးလိုက္ပါ။
အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို
သူတို႔ လုပ္ျပပါလိမ့္မယ္။
(လူထုစိန္ဝင္း) 

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)