သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာ ရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္ (Tu Maung Nyo)

August 8, 2012

သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာ ရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္

တူေမာင္ညိဳ။ ၾသဂုုတ္ ၈၊ ၂၀၁၂

            ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒” အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္တာနဲ႔ “၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား”ထံ ဝန္ ၂ ပါး က “က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္း” ေပးသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ သေဘာရုိးမဟုတ္ပါ။ သာမန္တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ပါ။

            ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး (ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး)နဲ႔ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုက တညီတၫြတ္တည္းေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ကို အသေရဖ်က္လိုက္တာပါ။ နတ္သုဒၶါထဲ မစင္တစ္ပဲ ေရာထည့္လုိက္တာပါ။

“တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ နဲ႔ ဥကၠ႒”

            ေကာ္မတီရဲ႕တာဝန္က …

“ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္နည္းဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္း ကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညွိကူညီရမည္” တဲ့။

            အဂၤလိပ္ကုိလုိနီအစုိးရက သူတုိ႔ စုိးမိုးမႈကို တြန္းလွန္သူေတြကို ႏွိမ္နင္းရာမွာ ျပတ္သားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္လုိက္ ငယ္သားေတြကို တုိက္ပြဲတြင္းမွာဆုိ အေသပစ္သတ္ၿပီး၊ အားမတန္လို႔ အဖမ္းခံၾကရသူေတြဆိုရင္ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဥပမာ ေတာင္သူလယ္သမားေခါင္းေဆာင္ဆရာစံ။

            လက္နက္ခ်၊ အညံ့ခံဒူးေထာက္သူမ်ားကိုေတာ့ တြန္းလွန္မႈေတြႏွိမ္နင္းရာမွာ လမ္းျပအျဖစ္အသံုးခ်တယ္။ ဓါးျပလူဆိုး သူခိုးေတြကိုလည္း ဓါးျပသူခိုး ဖမ္းဆီးေရးမွာ ပုလိပ္သတင္းေပးအျဖစ္ ျပန္အသံုးခ်ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုနည္းလမ္းေတြကို ဒီကေန႔ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအထိ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စုိးသူမ်ားကလည္း က်င့္သံုးခဲ့ၾကတယ္။

            ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီအစုိးရကလည္း (ဖဆပလ) နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ကိုယ့္တပ္ကုိယ္ ျပန္နင္းရတဲ့ကိန္းဆိုက္ခဲ့ရတယ္။ “စက္တင္ဘာအုံႂကြမႈ” ကို  ႏွိမ္နင္းခဲ့ရတယ္။

            အခုလည္း ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ဒီနည္းကိုအသံုးခ်လုိက္တာပါ။

            “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” လုိ႔ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားတရားဥပေဒကို စုိးမိုးေစမွာလဲ ဆိုတာက အခရာက်ပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြကို မတရားသျဖင့္ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ စုိးမိုးေရးေတာ့လုပ္ဖို႔မသင့္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒအားလံုးရဲ႕ ပင္မ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ဟာ အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ေရးဥပေဒမ်ားကလည္း (မပယ္ဖ်က္သမွ်/လက္ရွိအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္သမွ်) တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အျဖစ္တည္ရွိေနပါတယ္။

            (NLD)နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခင္မွာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ား “စုိးမိုးေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး” လုပ္ရေတာ့မယ့္ ကိန္းဆုိက္သြားပါၿပီ။

 ဦးသိန္းၫြန္႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ”၊ “မတရားသင္းမ်ားအက္ဥပေဒ” တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။

            ဒါ့အျပင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လယ္ယာေျမ မတရားအသိမ္းခံေနရတဲ့ လယ္သမားေတြ၊ အလုပ္ခြင္နဲ႔ လုပ္ခ၊လစာအခြင့္အေရးဆိုးရြားနိမ့္က်ေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖၚျပခြင့္ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံရတဲ့ မီဒီယာသမား ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ မႈဒဏ္ကိုလက္ေတြ႔ ခံစားေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ေနဝန္ထမ္းနဲ႔ဆင္းရဲသားေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔ စည္းေရးအတြက္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စတဲ့ လူတန္းစားလူ႔အလႊာအသီးသီးရဲ႕ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒”ကို ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ေပးလုိက္တာပဲမဟုတ္လား။

 ေၾကာင္လက္နဲ႔ ျပာပူ ယက္ခုိင္းလုိက္တာမဟုတ္ပါလား။

            ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက သင္ခန္းစာေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပးေနပါတယ္။

            က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးက ပထမသင္ခန္းစာျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းဝါႏုနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း တို႔ေပးတာက  ဒုတိယသင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒” လို႔ ခန္႔အပ္လုိက္ တာကေတာ့ တတိယေျမာက္သင္ခန္းစာ လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ တာဝန္ေပးအပ္လုိက္ၿပီဆိုေတာ့ တာဝန္ခံမႈနဲ႔တာဝန္ယူမႈရွိရပါေတာ့မယ္။

            အရင္က “မတရားအမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ဆိုၿပီးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကရတာပါ။

            အခုေတာ့အရင္နဲ႔မတူ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး တာဝန္အရ” ေဆာင္ရြက္ရပါေတာ့မယ္။

            လူထုေခါင္းေဆာင္ကို လူထုဆႏၵျပမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေပးလုိက္ပါၿပီ။

“ဝန္ ၂ ပါးနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းကိစၥ”

ဓါးျပတုိက္၊ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ရြာမီးရိႈ႕ စတဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ိဳးစံုကို ကမ္းကုန္ေအာင္လုပ္ခဲ့သူက တစ္ေန႔တစ္မနက္မွာ ေခါင္းတုံးရိတ္၊ သကၤန္းဝတ္ၿပီး ရြာထဲဆြမ္းခံလာတဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ။ (ရြာသားေတြ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေခါင္းရုိက္ခြဲပစ္ခ်င္စိတ္ေတြက တားမရ ဆီးမရပါပဲ )

            ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး(ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး) ကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက အသိအမွတ္မျပဳခဲ့သလုိ၊ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကလည္း အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ “တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္၊ မင္းမဲ့စရုိက္ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ”လို႔သာ တစ္သမတ္တည္း သရုပ္ဖ်က္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး။

             မၾကာေသးခင္ကပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး (ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး) ကိုရည္ၫြန္း သံုးစြဲ ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက တားျမစ္ခဲ့ေသးတယ္မဟုတ္ပါလား။

            သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ “၇ ရက္ဇူလုိင္”  ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနားလႈပ္ရွားမႈကို သင္ခန္းစာယူခဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ ၂ ပါး ေငြ ၁၀ သိန္း နဲ႔ ႀကိဳတင္အခ်ိဳသပ္တာပါ။ ႀကိဳတင္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

             မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒေတြ စုိးမိုးေနသမွ်ေတာ့ ေခါင္းတုံးရိတ္၊ သကၤန္းဝတ္လာတဲ့ လူဆုိးလူမုိက္ကို (စိတ္ထဲကမပါေတာင္) မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလက္အုပ္ခ်ီေနၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။

            က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ေပ်ာ့ညံ့ အညွာလြယ္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္။

            ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ဆုိတာ သံလုိေသြးလုိမာေၾကာရဲရင့္တဲ့ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ျဖစ္တယ္။

          ၫြန္း

– ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္) 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

7 Responses to သံလို ေသြးလုိ မာေၾကာ ရဲရင့္ၾကရလိမ့္မယ္ (Tu Maung Nyo)

 1. Myint Zu on August 8, 2012 at 10:40 pm

  လူဆုိတာ မစားရအမဲသဲႏွင့္ပစ္ဆုိစကားရွိေတာ့ လူတုိင္း ဒီလုိအားလုံးျမင္ရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မတုိးတက္ နုိင္ေတာ့ဘူး သူခုိးကလည္း တသက္လုံး သူခုိးလုပ္စား ရေတာ့မလား။ လူမုိက္လည္း တသက္လုံး လူမုိက္ဘ၀ႏွင့္ေန၇ေတာ့မလား ေျပာင္းလဲျခင္တယ္ ဘ၀ အသစ္တဖန္ ျပဳျပင္လုိျခင္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လူ ့အသုိင္းအ၀ုိင္းကလက္ခံဖုိ ့၀န္မေလးၾကဘူး ခုနလုိ အေမစု က “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး “တာ၀န္ကုိ ယူလုိက္ရလုိ ့အေမစု မ်က္ကန္းေတာတုိး လုပ္မလား လူထုက လည္းပဲ မ်က္ကန္းေတာတုိး လုပ္မလားဆုိ တာေစာင့္ၾကည့္ဖုိ ့ လုိေသးေၾကာင္း စာေရးသူထံ အသိေပးေ၀ဖန္ လုိက္ပါတယ္။

 2. zawyemyint on August 8, 2012 at 11:41 pm

  You always see things from dark side………

 3. theinwinaung on August 9, 2012 at 12:09 am

  အတိုက္အခံမလုပ္ရရင္ စားမ၀င္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ သူေတြကလည္းရွိေသးတာပဲေနာ္။

 4. Mg Moe on August 9, 2012 at 1:20 am

  ၾကဳိက္၏။ လုိတုိရွင္း ၿဖစ္၏။ ေကာင္း၏။

 5. P Soe on August 9, 2012 at 9:38 am

  Dear Tu Maung Nyo,
  Nothing is permanent in this world. Only the change is permanent. Likewise, political changes from U Thein Sein goverment have to be welcomed. 1988 is 24 years ago and we have just started the change. We all should have optimism for this co-operation. So many lives have been sacrificed to have this change. We should not move backward. Even U Thein Sein might not start the change, what can you do? You cannot do anything, right? Only the people have to suffer and the minority shall not worry for their daily living. Do have the optimism! I remember what Daw Aung San Su Kyi said, “If they want to use me for the sake of country, they can make use of me”. This is the great. Consider deeply.

 6. Mg Myanmar on August 9, 2012 at 11:33 am

  I believe this newly founded committee is kind of Ombudsman office which handles complaints, conducts investigations, performs audits and inspections and encourages good administration. It does not seem to be the way what Tu Maung Nyo think.

  Sometime, wait and see is best way… you should not jump to the conclusion. Not just yest.

 7. မမ on August 9, 2012 at 2:52 pm

  p soe ေျပာတဲ့အထဲမွာဦးသိန္းစိန္အစိုးရမေျပာင္းရင္ဘာမွလုပ္လုိ့မရဘူးဆိုတာျကီးေတာ့သေဘာမေတြ့ဘူး။ သူတို့
  ေျပာင္းရတဲ့အေျကာင္းကျပည္သူလူထုကိုေျကာက္လာလုိ့ဆိုတာကိုလက္ခံေပးပါ။ ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ျပည္သူ
  ေတြရဲ့သည္းခံနုိင္စြမ္း(ဆင္းရဲမွဳဒဏ္)ကုန္သြားရင္အလုံးစုံပ်က္သုန္းေရးကိုဦးတည္သြားရင္သူတို့ပါဒုကၡေရာက္မွာသိ
  လုိ့ ဦးသန္းေရြွကတစ္ကြက္ေရြွ့လုိက္တာပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ဟာအင္မတန္ပါးနပ္မွုရွိပါတယ္သူဘယ္လုိလုပ္
  ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာဆက္ျကည့္ေပးပါလုိ့ဦးတူေမာင္ညိုကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကအခု
  ဆိုရင္အိပ္ငုိက္စရာမလုိဘဲအရမ္းျကည့္လုိ့ေကာင္းတဲံပြဲတစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။ဆက္ျကည့္ျကပါ။ပါၚ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္