“ဆရာဦးေရႊထူးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးပြဲ က်င္းပ”

August 22, 2012

ခ်မ္းျမ၊ ၾသဂုုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၂

            က်န္ရွိႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေဝးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆရာဦးေရႊထူး(ေတာင္ၾကီးေထာင္)၏ မိသားစုအိမ္တြင္ ယေန႔(၁၉-၈-၂၀၁၂)မြန္းလြဲ (၂း၃၀)နာရီမွာ က်င္းပေၾကာင္း သိရပါတယ္။
            အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၊ မႏၲေလးတုိင္းNLD-ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသိန္းတန္ (ဦးေရႊထူး၏ သူငယ္ခ်င္း)၊ ဆရာမင္းထက္ျငိမ္းခ်မ္း၊ ကိုဘုိဘုိ(ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္း၊ ရန္ကုန္)ႏွင့္ ႏိုင္/က်င္းေဟာင္း(၅၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးကို အစီစဥ္(၁၁)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အစီစဥ္(၁၀)အျပီးမွာ ေခတၱနားကာ အစီစဥ္(၁၁)ျဖစ္ေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အစီစဥ္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

            ပဏာမအစီစဥ္(၁၀)ရပ္ ေဆြးေႏြးအၿပီးမွာေတာ့ အထက္ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကုိ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ဖိတ္ၾကားၿပီး ေငြေၾကး၊ ရိကၡာႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့အားေပး ႏွစ္သိမ့္ရန္ႏွင့္ ဦးေရႊထူးႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္လႊတ္-စာတန္းပါ အက်ႌမ်ား၊ ဦးေရႊထူးႏွင့္ ႏိုင္ငံးေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္လႊတ္-စာတန္းပါ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ စေတကာမ်ား-ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
            ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တစ္လတစ္ၾကိမ္ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံၿပီး အားေပးႏွစ္သိမ့္၊ ကူညီ၊ ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္တိုက္သစ္၌ ၂၅-၈-၂၀၁၂-ရက္ေန႔ မြနး္လြဲ(၁)နာရီတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအစည္းအေဝးမွာ ပထမကူညီေထာက္ပံ့ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစဥ္က်င္းပမည့္ ေနရာကိုေတာ့ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ သီတင္းသုံးရာ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
            ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူသည္ ၁၃-၁-၂၀၁၂-ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ မႏၲေလးအိုးဘိုေထာင္၊ ေတာင္ငူေထာင္၊ ကေလးေထာင္ေတြမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁-၈-၂၀၁၂-ရက္ေန႔ကလည္း တစ္သိန္သုံးေသာင္းက်ပ္တန္ TV-အျပားတစ္ခုကို အိုးဘိုေထာင္တိုက္ေဆာင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းေန႔မွာပဲ ဦးခ်ဳိေအာင္သန္းႏွင့္ ေမာတၱာပါရမီအဖြဲ႕က လွဴဒါန္းတဲ့ ေငြက်ပ္(၁၂၂၀၀၀၀ိ/)ကို အက်ဥ္းက်သံဃာ(၂၂)ပါးအတြက္ ေထာင္မွာအပ္ေငြအျဖစ္ အပ္ႏွံလွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမစ္ၾကီးနားႏွစ္ပါး အတြက္(၁၂၀၀၀၀ိ/)ကို ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ လႊဲအပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
                                                “ပဏာမ အစီစဥ္(၁၀)ရပ္”
            ၁။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း ေကာက္ယူစုေဆာင္ျခင္း
            ၂။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုံစမ္းေကာက္ယူျခင္း
၃။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးၾကိဳးပမ္းသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း
            ၄။ ရရွိလာေသာႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို ရည္မွန္းထားသူမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း
            ၅။ ႏိုငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း
            ၆။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ လႊြတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္လမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း
            ၇။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒေရးရာတြင္ ဆုံးရႈံးခဲ့သည့္ နစ္နာမႈမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္၍ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း
            ၈။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်န္၊ မည္သည့္အေျခအေန ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
            ၉။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ ေစလုိသူမ်ားႏွင့္ ထိန္သိမ္းထားသူ အာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ႏိုင္မည့္ပုဂၢဳိလ္ရွိသင့္မရွိသင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
၁၀။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဓာတ္ပုံသတင္း, အရွင္၀ီရသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)