နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) Website ဖြင့္ၿပီ

August 29, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၂

Website သည္ တစ္ကမာၻလံုးကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေနတဲ့ ကြန္ရက္ (World Wide Web) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး (United Nations) မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဂ်ီနီဗာေၾကညာစာတမ္း (Geneva Declaration on Internet Freedom) ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာစာတမ္းတြင္ အင္တာနက္ (Internet) သည္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖလွယ္ရာႏွင့္ ကူးလူး ဆက္သြယ္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေနရာေလးတစ္ခု (auniversal space) ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ပထဝီအေန အ ထားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ထားစရာမလိုပဲ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္ေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

 

၂၇.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အသင္းပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား စတင္လႊင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား Tun new technology co.,ltd. (TNT) မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ေရးဆြဲလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ Website မရွိသည္မွာ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းသည္ (၁၂) ႏွစ္တာကာလေရာက္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မရိွခဲ့ေခ်။ နာဂစ္မုန္တိုင္း အခ်ိန္ ကာလ၌ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔အား မည္သည့္ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လွဴဒါန္းဖြယ္ပစၥည္းမ်ားတုိ႔အား အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ Website လုပ္ခဲ့၍ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း၌ Update မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္တစ္ခါထပ္ႀကိဳးစားေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ သည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အသင္းအတြက္ အရမ္းလိုအပ္ေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားသည့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား မိမိတို႔ မည္သို႔ျပန္လည္၍လွဴဒါန္းျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားကို တင္ျပရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းအတြက္လိုအပ္လွ်က္႐ိွေသာ Website ကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေသာ TNT ကုမၸဏီအားလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ TNT ကုမၸဏီမွ MD ကိုထြန္းထြန္းမွ အသင္း၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ေရးဆြဲလွဴဒါန္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ TNT ကုမၸဏီ၏ (၁) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္လည္း Website မရွိေသးသည္အတြက္ (၁) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ပံုစံအၾကမ္းျပသေပးခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ကိုေက်ာ္ဟိန္း၊ ကိုၿဖိဳးကိုကိုတို႔မွလည္း အစစအရာရာ ကူညီေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အထေျမာက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ဝက္ဘ္ ဆိုဒ္စတင္ၿပီဆိုပါက အၿမဲတမ္း Up to date ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ သတင္းမ်ား ဖတ္႐ႈလိုခ်င္ၾကၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လွဴဒါန္းလိုက္သည့္ အလွဴေငြမ်ားအား နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး (ေရေဘး၊ မီးေဘး . . . )၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အစ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ လွဴဒါန္းမႈ မ်ားအား သိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား က႑အသီးသီးျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားေၾကာင္း၊ မၾကာမီကာလ အတြင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား တင္ျပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ အသင္းဝက္ဘ္ ဆိုဒ္လိပ္စာႏွင့္ အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔အား မိတ္ဆက္ျပသ ေပးခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ ကုန္) ၏ အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ ေပးဆပ္ကူညီေဖးမမႈ ကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္သာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔မွ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ၌ Up to date ေပးဆပ္မႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈ႕လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကြန္ျပဴတာေပၚတြင္ www.ffssyangon.org ဟူ၍႐ိုက္လိုက္႐ံုျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ F.F.S.S (Ygn) နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ အခ်ိန္ မေရြးေရာက္႐ိွႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“အင္တာနက္ (Internet) ကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳေစျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဆန္ေသာလူ႔ေဘာင္ကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။”

(ဂ်ီနီဗာေၾကညာစာတမ္း ၂ဝ၁ဝ၊ မတ္လ ၉ရက္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္