မေန႔က ေထာင္ကေနျပန္လြတ္လာတ့ဲ ဦးေရႊထူး ဆုိတာ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးလဲ – former political prisoners U Shwe Htoo

September 18, 2012


စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မဟာ(၁၃) တပ္မင္းႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘျဖဴ (ျငိမ္း) ႏို္င္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ ႏွင့္ ေဒၚျမေသြးတို႕မွ (၂၀)ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြး ခ်င္းငါးေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇာ (ျမန္မာစာ) ဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးခဲ့သည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ အသက္(၂၀)အရြယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀ျဖင့္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

(၁၉၆၆)ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ေဆြရီ ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္တြင္ အ.ထ.က (၁) မႏၱေလးျမိဳ႕ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀မွ အျငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

(၁၉၈၈)ျပည္လံုးကၽြတ္အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။(၁၉၉၃) တြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး၁၆ က စြဲခ်က္တင္ရာ အထူးတရားရံုးက ပုဒ္မ(၅)(ည)(၁၇/၁)အရ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ျပီး တစ္ေပါင္းတည္းအျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ (၃) ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္။

(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ေမလထဲတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး(၁)က ဖမ္းဆီးျပီး ၁၂၄(က)အရ အႏွစ္ (၂၀) ေဖာက္ခြဲ(၅)အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ အိုးဘိုးအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၱေလး)၊ (၃၀) ရက္ေမလ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ေလးလံုးအက်ဥ္းေထာင္(ေတာင္ႀကီး)ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေမလ (၂၉) ရက္တြင္ ဦးေရႊထူး (ခ) ဦးေအာင္ေဇယ်အပါအ၀င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကဲ့သို႕ ဖန္တီးရန္ ႏႈိးေဆာ္ရန္ၾကံရြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (၁) က ဖမ္းဆီးျပီး ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ားအနက္

၁။ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) အရ ခုႏွစ္ဦးအား အႏွစ္(၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းတါင္ ၆ ဦးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးတစ္ေယာက္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပ။

၂။ ပုဒ္မ ေဖာက္ခဲြ (၅)အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္အျခားတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ က်န္တစ္ဦးမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဦးေရႊထူးသာ က်န္ရစ္ျပန္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

၃။ ၁၉(စ)အရ ဦးေရႊထူးတစ္ဦးတည္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းေလေသနတ္ နံပါတ္ (၁)မွာ ဦးေရႊထူးေက်ာင္းသားဘ၀( ေျခာက္တန္း ၊ ၁၉၅၉) တြင္ ဘခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးဘျဖဴ (ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္မဟာမွဴး ၁၃ ဦးအနက္မွ တပ္မဟာ ၁၃၏ တပ္မင္းႀကီး) က သားျဖစ္သူ၏ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈအတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္က ဤေလေသနတ္ နံပါတ္ (၁) (air Diana) အမ်ိဳးအစားမွာ ဥပေဒအရ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ဖမ္းဆီးစဥ္ကာလကလဲ ၄င္းေလေသနတ္မွာ အသံုးျပဳ၍ လံုး၀မရဘဲ က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္၏ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းအျဖစ္ ဦးေရႊထူးက သိမ္းဆည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ ဦးေရႊထူုးႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တို႕အား ေထာင္ ၅ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ကိုေမာင္ေမာင္ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးကုိ လႊတ္ေပးျခင္း မရိွေပ။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ (၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၅ (ည) အရ (၁၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးအနက္ ၂၅ ဦးမွာ လံုး၀လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူး တစ္ဦးထဲသာ က်န္ရစ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊထူးအား စြဲဆိုထားေသာ ေဖာက္ခြဲ (၅)၊ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ) တို႕ သည္လည္း အမွန္အားျဖင့္ ျပစ္မႈမေျမာက္ဘဲ သံသယျဖင့္စြပ္စြဲကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဦးေရႊထူး ျပန္လြတ္လာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္နုိင္ငံသုိ႔ မသြားမီ သူ အပါအ၀င္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကုိ ယမန္ေန႔က လႊတ္ေပးရာတြင္ ဦးေရႊထူး လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား, သမိုင္းနဲ႔ အစဥ္အလာ

3 Responses to မေန႔က ေထာင္ကေနျပန္လြတ္လာတ့ဲ ဦးေရႊထူး ဆုိတာ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးလဲ – former political prisoners U Shwe Htoo

 1. yarsein on September 18, 2012 at 1:12 pm

  ကြ်န္ေတာ္တို့ ၿမိဳ့နယ္ ၏ ပညာေရးအေၿခအေနကို
  ၿပဳၿပင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္
  အားတင္ၿပတိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္ ဒါေပမဲ့ ယခုအထိ
  အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ အမ်ားၿပည္
  သူသိရွိေစရန္ ေပးပို့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္
  တိုင္ၾကားမွဳကုိ အခ်က္(၆) ခ်က္နဲ့တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္
  ၄င္း အခ်က္ (၆) ခ်က္အား အဓိကအက်ဥ္းအခ်က္
  အလက္မ်ားသာေဖာ္ၿပလိုက္ပါသည္
  ၁။ မူလတန္းမွ(၉)တန္းအထိ အရည္အခ်င္းမၿပည့္၀
  ေသာ္လည္းေအာင္ၿမင္မွဳမ်ားေပးခဲ့ၿခင္း
  ၂။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား က်ဴရွင္ေဘာ္ဒါဖြင့္လွစ္
  သင္ၾကားၿခင္း
  ၃။ ပညာေရးမွဴးလက္ေထာက္ပညာေရးမွဴးေက်ာင္းအုပ္မ်ားတြဲဖက္ေက်ာင္းအုပ္မ်ား
  အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွဳ
  (ေငြေပးေငြယူ) ယူၿပီး တြဲဖက္တြဲေက်ာင္း(ခိုးတြဲ)
  မ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿခင္း
  ၄။ ေဘာ္ဒါ က်ဴရွင္မ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္ၿခင္းမရွိပဲ
  ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးၿခင္း
  ၅။သင္ၾကားေနေသာဆရာ ဆရမ မ်ား အရည္အခ်င္း
  မၿပည့္၀ၿခင္း
  ၆။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း တိတိက်က် သက္မွတ္ေပး
  ထားၿခင္းမရွိၿခင္း

  ကြ်န္ေတာ္သည္ဘိုကလး အ.ထ.က (၁) မွ
  ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္.ကြ်န္ေတာ္တို့ၿမိဳ့နယ္၏ပညာေရး
  တိုင္းၿပည္ပညာရး တိုးတက္ေစလိုေသာ ေစတနာၿဖင့္
  ၿပဳၿပင္နိုင္ေစ၇န္တင္ၿပ တိုင္ၾကားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္.
  ၁။ အ၇ည္အခ်င္းမၿပည့္၀ပဲ မူလတန္းမွ(၉) တန္း
  အထိ ေအာင္ၿမင္မ်ဳေပးခဲ့ၿခင္း
  မူလတန္းမွ (၉)တန္းအထိ အရည္းအခ်င္းမၿပည့္၀ေသာ္လည္း (90%)ေက်ာ္
  ေအာင္ၿမင္မွဳမ်ားေပးခဲ့ၿခင္းသည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း
  ေအာင္ခ်က္က်ဆင္းမွဳမ်ားအၿပင္ တိုင္းၿပည္အတြက္
  မ်ားစြာနစ္နာလွပါသည္ ။
  ၂။ ဆရာ ဆရာမမ်ား က်ဴရွင္ ေဘာ္ဒါဖြင့္လွစ္သင္ၾကားနၿခင္း

  ဆရာ ဆရာမ မ်ား က်ဴရွင္ မ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿခင္းသည္ ဆရာ
  ဆရာမမ်ာအက်င့္စာရိတၱ ယိုယြင္းသည့္အၿပင္ မိဘ။ေက်ာင္းသားမ်ား၏
  ရိုေသလးစားမွဳ မရွိၿခင္း
  သိကၡာက်ဆင္းရၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္
  အခ်ိဳ့ ဆရာ ဆရာမ မ်ားသည္ သူတို့၏ က်ဴရွင္တြင္ မတက္ပါက ဆူပူေငါက္ငမ္းၿခင္း
  လပတ္စာေမးပြဲမ်ား က်ဆင္းရေအာင္စစ္ေဆးၿပီး
  အုပ္ထိန္းသူ မိဘ အားေခၚယူကာ ခံ၀န္လက္မွတ္
  ထိုးခိုင္းၿခင္း။ေက်ာင္းသားမည္မွ်ပင္ေတာ္ေစကာမူ
  အဆင့္ေနာက္ဆံုးတြင္ထားၿခင္း သူတို့က်ဴရွင္တြင္တက္ပါကအဆင့္ေကာင္းေကာင္းေပး
  ၿခင္း မၾကာခဏ ေက်ာင္းပ်က္ခြင့္ေပးၿခင္း တို့ကို ၿပဳ
  လုပ္လွ်က္ရ်ိသည္ကိုေတြ့ရပါသည္
  အဆိုးဆံုးမွာ က်ဴရွင္တြင္ေကာင္းမြန္စြာသင္ၾကားၿပီး
  ေက်ာင္းတြင္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား သင္ၾကားသည္ကိုေတြ့ရပါသည္
  ၃။ ပညာမွဴး လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ။ ေက်ာင္း
  အုပ္မ်ား တြဲဖက္ေက်ာင္းအုပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွု(ေငြေပး ေငြယူ )
  ယူၿပီးတြဲဖက္ တြဲေက်ာင္း ( ခိုးတြဲ) မ်ား ဖြင့္လွစ္ေန
  ၿခင္း

  ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘိုကေလးၿမိဳ့နယ္တြင္ ပင္မ ေက်ာင္းမွာ အ.ထ.က(၁) ။
  အ.ထ.က (၂) ။ ကဒုံ ။ၿမင္းကကုန္း တို့ရွိၿပီးတြဲဖက္ အ.ထ.ကေက်ာင္းမွာ
  စက္ဆန္း ။ က.မ.က လူ
  ဖိုးဒီကြဲ ။ ေအာက္လွည္းဆိပ္ ။ စသည္တို့ရွိပါသည္
  ၄င္း ေက်ာင္းအုပ္မ်ား တြဲဖက္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား သည္ ပညာေရးမွဴး လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး
  စသည္တို့နွင့္ နားလည္မွဳ ယူကာ ေငြေပးေငြယူၿဖင့္
  တရားမ၀င္ ခုိုးေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိကာ
  ေက်ာင္းေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္ တိုင္စာတြင္
  ရြာ နာမည္ အတိအက် ပူးတြဲ ပို့ထားပါသည္ တြဲဖက္
  ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားဦးေရ ရာခ်ီ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းတက္သည့္ဦးေရမွာ (၁၅)ဦး
  ထက္မပိုပါ
  ကြ်န္ေတာ္သည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတြင္ပါ၀င္
  ၿပီးေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေရး ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၿပည့္မွီ
  ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည္မွာ အလြန္ ရယ္စရာေကာင္းလွပါသည္ ေက်ာင္းတက္ရက္မွ
  မတက္ရပဲ စာေမးပြဲ ေၿဖဆို ခြင့္ရရွိေနသည္မွာ အမ်ာားၾကီးပါ
  ၂၀၁၂ ပညာသင္နွစ္ တြင္ ဆူးပေဒါင္းကုန္းရြာမွ
  ဦး သံေခ်ာင္း၏ သား ေမာင္ ဖိုးေဇာ္ သည္ တရားမ၀င္ ခိုးတြဲ ပ၀ိန္
  ရြာေက်ာင္းမွ န၀မတန္းကို
  ၀င္ေရာက္ေၿဖဆိုရာ ေအာင္စရင္းထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္
  ေအာင္စရင္းတြင္ပါခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ေက်ာင္းဖြင့္ေသာအခါ အ.ထ.က(၁) တြင္
  ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္မွ
  စားေမးပြဲ မေအာင္ဘူး လက္မခံနိုင္ပါဘူးလို့ေၿပာခဲ့ပါသည္ မိဘ မ်ားမွ
  လက္မခံရင္ တိုင္မယ္ လုပ္ေသာအခါမွသာ လက္ခံခဲ့ပါသည္ အမွန္မွာ အ.ထ.က (၁)
  နွင့္
  တြဲထားေသာေဟမာန္တြဲဖက္တြင္စရင္းသြင္းၿပီးေၿဖဆို
  ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ယခုပင္မ ေက်ာင္းလာအပ္ေသာ
  အခါ တြဲဖက္မွ ေငြေၾကးမရမွာစိုးေသာေၾကာင့္
  လက္မခံလိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္
  ၄။ ေဘာ္ဒါ က်ဴရွင္မ်ားကို စိစစ္ၿခင္းမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ခြင့္
  ေပးၿခင္း

  ကြ်န္ေတာ္တို့ၿမိဳ့တြင္ က်ဴရွင္ ေဘာ္ဒါေပါင္း
  (၅၀)ေက်ာ္ရွိပါသည္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းသည္
  ေလး ငါး ခုသာရွိပါသည္ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ မ်ား က်ဴရွင္ ေဘာ္ဒါ
  ဖြင့္လွစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလဲ မွတ္ပံုမတင္က်ေၾကာင္း
  သိရပါသည္ ကြ်န္ေတာ္တို့ေက်ာင္းမွ ေဒၚခင္မာၾကည္ သည္ (၆)ရပ္ကြက္တြင္
  ေဘာ္ဒါဖြင့္လွစ္ေနပါသည္ အဆာက္အဦးအက်ယ္အ၀န္း သင္ၾကားေရး က်န္းမာေရး
  စသည္တို့ကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခြင့္
  ၿပဳသင့္ပါသည္ ယခုမွာ အိမ္ဆိုလွ်င္ ေဘာ္ဒါၿဖစ္ေနၾက
  ၿပီး
  ၅။ သင္ၾကားေနေသာ ဆရာ ဆရာမ မ်ားအရည္အခ်င္းမၿပည့္၀ ၿခင္း
  ယခု ဆရာ ဆရာမ အခ်ိဳ့သည္ပညာေရးအၿပင္ ဗဟု
  သုတ မ်ားစြာ ခ်ိဳ့ယြင္းအားနည္သည္ကို ေတြ့ရပါသည္
  ဆရာ ဆရာမ မ်ားကိုယ္တိုင္မွ မတက္လွ်င္ေက်ာင္းသားတက္ဖြယ္ရာလံုး၀မၿမင္ပါ
  ၆။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥး္တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးမွဳမရွိၿခင္း

  ကြ်န္ေတာ္ သည္ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္၀င္ အေၿဖလႊာမ်ားကို စစ္ရာတြင္
  ပါ၀င္ပါသည္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းသည္ ေၿဖနိုင္လွ်င္ေၿဖနိုင္သလို
  မေၿဖနိုင္လွ်င္မေၿဖနိုင္သလို နွစ္စဥ္ မတူညီေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားရာတြင္
  မ်ားစြာဒုကၡေရာက္ရပါသည္ သင္ရိုးထဲမွ အပုဒ္တိုင္းအား အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
  တိတိက်က်
  သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသည္

  ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦး
  အ.ထ.က (၁) ဘိုကေလးၿမိဳ့

 2. Htin Aung on September 21, 2012 at 9:32 am

  ဆရာထူး သတိရေသးရဲ ့လားလို ့ေမးခ်င္ပါတယ္။အင္းဝေဆာင္မွာႏွစ္တိုင္းစာစစ္ရင္းေပ်ာ္ခဲ့တဲ့တေယာက္ပါ။ထင္ေအာင္ပါ။ေတြ ့ခ်င္တယ္ စကားေတြေျပာခ်င္တယ္။သိခ်င္းေတြဆိုခ်င္တယ္။ဆရာမွူးကိူလဲသတိရတယ္။ပစည္းမဲ့ခ်က္ျကီးကိုသတိရမွာပါ။

 3. ုမိုးေကာင္း on September 22, 2012 at 12:27 pm

  အထက(၂)ကမာရြတ္ ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးသည္ ေက်ာင္းျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ မထည္႔မေနရ ေကာက္ ခံလ်က္ ရွိပါသျဖင္႔ မတတ္ႏိုင္ေသာ မိဘမ်ား အခက္ႀကံဳေနရပါသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး အတင္းအၾကပ္လက္မွတ္ေရးထိုး ထည္႕ခိုင္းေနပါသည္၊ MRTV 4 တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘႏွင္႔ေတြဆံုခန္းလုပ္ၿပီး ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းမွ သိန္း၃၀၀၀ စကၠဴပံုးသာ လွဴသြားသျဖင္႔ သူမ၏ ကားကို ေရာင္းၿပီး လုပ္ေနရေၾကာင္း၊ (ဒါေတာ႕ နဲနဲ ဆန္းသြားၿပီ ထင္ပါသည္) ေစတနာ ရွိသေလာက္ထည္႔ပါ ဆိုလွ်င္ ၅၀၀၀ ။ ၁၀၀၀၀ ႏွင္႔ ဒီေက်ာင္းဘယ္ေတာ႔မွ ၿပီး မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒါေၾကာင္႕ တစ္သိန္း စီ မျဖစ္မေန ထည္႔ၾကဖို႔ေျပာသြားပါသည္။ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၏ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ဖို႕ နိုင္ငံေတာ္မွ ပံ႔ပိုးတာ၀န္ယူမွဳလံုး၀မရွိပါေၾကာင္း ။ အမွန္ ဒီကိစၥက ဘယ္သူနဲ႔ဆိုင္ေနသလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါသည္

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)